Pierderi de 2 milioane lei, estimate pentru anul acesta la Pieţe Prest

Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Pieţe Prest SA, întrunită luna trecută în şedinţă ordinară la sediul societăţii a aprobat bugetul provizoriu de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe Prest SA pentru anul 2017 până la apariţia Legii bugetului de stat pe anul 2017, în sumă de 10,93 milioane de lei la venituri, şi 12,93 milioane de lei la cheltuieli, aprobat de Consiliul de Administraţie al SC Pieţe Prest SA prin Decizia nr. 9/6 februarie 2017. Tot luna trecută, Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea şi-a exprimat acordul, în calitate de acţionar unic al SC Pieţe Prest SA cu privire la achiziţionarea, de către societate a unor servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a acesteia în dosarul nr. 305/90/2017, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea. Potrivit OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, în situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă sau de reprezentare, necesare societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale, precum şi regiilor autonome, nu se pot asigura cu personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură numai cu aprobarea şi mandatarea reprezentanţilor statului sau unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora: de către ordonatorul principal de credite coordonator, în cazul celor la care statul este acţionar integral sau majoritar şi de consiliile locale pentru cele la care unităţile administrativ-teritoriale deţin integral sau majoritar capitalul social. Având în vedere cele prezentate mai sus şi văzând dispoziţiile din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, s-a decis exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acţionar unic al SC Pieţe Prest SA cu privire la achiziţionarea de către societate a unor servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a acesteia în dosarul nr. 305/90/2017, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea, mandatându-se în acest sens reprezentanţii municipiului în AGA de la SC Pieţe Prest SA să aprobe achiziţionarea acestor servicii. La data de 13 august 2012, prin Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale a Acţionarilor la SC Pieţe Prest SA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, au fost desemnaţi membrii consiliului de administraţie, respectiv Marius Almariei, Constantin Lazăr, Iustin Predescu, Dănuţ Spinciu şi Alexandru Iosif Nicolae Trifu. Potrivit articolului 2 din hotărârea sus-menţionată, durata mandatului administratorilor era de 4 ani. Ulterior, ca urmare a demisiei lui Marius Almariei, acesta a fost înlocuit cu Ion Costache pentru perioada rămasă până la finalizarea mandatului. Având în vedere că durata mandatului administratorilor de la SC Pieţe Prest SA expira la data de 12 august 2016, se impunea, în conformitate cu prevederile din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, numirea în Consiliul de Administraţie de la SC Pieţe Prest SA a administratorilor provizorii.

 

Scrisoarea de aşteptare pentru SC Pieţe Prest SA, elaborată de primărie

Luna trecută s-a desfăşurat şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Pieţe Prest SA (o altă societate deţinută integral de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea), în vederea numirii administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor. Numirea administratorilor provizorii de membrii AGA de la SC Pieţe Prest SA s-a făcut dintre propunerile de candidaţi prezentate de acţionarul unic la această societate – municipiului Râmnicu Vâlcea – respectiv: Adriana Popescu (director general interimar), Elisabeta Mihăilă, Cristian Spiridon, Gheorghe Corendea şi Veronica Renga. S-a avut în vedere faptul că durata mandatului administratorilor provizorii de la SC Pieţe Prest SA a expirat la data de 13 februarie 2017, iar procedura de selecţie a administratorilor, declanşată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice este în derulare. Potrivit scrisorii de aşteptări pentru SC Pieţe Prest SA, elaborată de Primăria Râmnicului, pentru realizarea misiunii sale, autoritatea publică tutelară a societăţii şi acţionarul îşi propun următoarele obiective strategice: eficienţa economică (optimizarea permanentă a costurilor şi recuperarea integrală a cheltuielilor din veniturile încasate); modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor prestate (eficientizarea procedurilor şi proceselor interne, implementarea de noi tehnologii pentru facilitarea unei comunicări şi a unui schimb de informaţii cât mai rapid şi sigur, informarea corectă şi cuprinzătoare a clienţilor); competenţa profesională (creşterea eficienţei generale a societăţii prin corecta dimensionare, informare şi motivare a personalului societăţii, instruirea permanentă a personalului, pentru creşterea gradului de profesionalism). Totodată, se au în vedere obiectivele de ordin financiar, economic şi de mediu, urmărite prin delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de administrare a domeniului public şi privat, respectiv: asigurarea unor servicii de calitate către beneficiar, persoane fizice sau juridice; asigurarea accesibilităţii egale şi nediscriminatorii la serviciile furnizate, prestate pentru toţi beneficiarii serviciilor; promovarea principiilor economiei de piaţă, asigurarea unui mediu de afaceri concurenţial şi stimularea competitivităţii ca mijloc de creştere a eficienţei serviciilor; reflectarea costului efectiv al prestaţiei în structura şi nivelul tarifului; îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de locuire pentru comunitatea locală; atragerea de fonduri nerambursabile pentru lucrări specifice obiectului de activitate concesionat, precum şi pentru finanţarea programelor de investiţii, pentru extinderea, dezvoltarea, reabilitarea sau modernizarea bunurilor care fac obiectul concesiunii; gestionarea activităţii operatorului pe criterii de competitivitate, după raportul calitate-cost pentru serviciile prestate; protecţia şi conservarea mediului natural şi construit; protecţia şi igiena sănătăţii publice; administrarea eficientă a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului; controlul periodic al activităţii operatorului şi promovarea unor măsuri adecvate în cazul în care serviciile publice prestate nu respectă nivelul de calitate şi indicatorii de performanţă ai serviciului.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *