Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Vilmar SA a decis contractarea unui împrumut bancar de 3 milioane de euro

La sfârșitul anului trecut a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la SC Vilmar SA, întrunită în mod valabil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, astfel cum a fost modificată şi ale actului constitutiv al societăţii, în prezenţa următorilor acţionari, deținând 100% din numărul de drepturi de vot în societate: Genoyer SAS (fostă Genoyer SA), societate pe acţiuni simplificată, înfiinţată şi care funcţionează conform legislaţiei din Franța, deținând un număr de 1.932.967 de acţiuni, reprezentând circa 99,9983% din capitalul social al SC Vilmar SA, reprezentată în mod valabil de Charlotte Luciani, în calitate de persoană împuternicită; GEN 3, societate pe acţiuni simplificată, constituită şi funcţionând în Vitrolles, Franţa, deţinând un număr de 33 de acţiuni, reprezentând 0,0017% din capitalul social al societăţii, reprezentată în mod valabil de Claire Libres, în calitate de persoană împuternicită. Preşedintele de şedinţă AGA de la SC Vilmar SA pune la dispoziţia acţionarilor următoarele documente: fişa de prezenţă semnată de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, la care este anexată lista acţionarilor întocmită conform înregistrărilor din Registrul de Mişcare a Titlurilor Societăţii la data Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor; proiectul de hotărâri care vor fi supuse dezbaterii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor; oferta orientativă a Băncii Transilvania din data de 24 iulie 2019 și condiţiile generale ale Băncii Transilvania aplicabile creditelor bancare. Prin urmare, preşedintele Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SC Vilmar SA reaminteşte diferitele puncte care figurează pe ordinea de zi: renunţarea la formalităţile de convocare prevăzute de legea societăţilor şi de actul constitutiv al societăţii; autorizarea unui împrumut bancar de la Banca Transilvania; acceptarea termenilor şi condiţiilor Băncii Transilvania, aplicabile împrumuturilor bancare; autorizarea constituirii unor garanţii în favoarea Băncii Transilvania pentru garantarea împrumutului bancar prealabil aprobat; delegarea de competențe directorului general având în vedere rezoluţiile anterioare; declaraţia Adunării Generale a Acţionarilor asupra situaţiei societăţii; acordarea unei împuterniciri pentru înregistrarea hotărârii luate la autorităţile competente.

Creditul este garantat cu două terenuri din Râmnicu Vâlcea ale societății

Cu voturile afirmative exprimate de toţi acţionarii SC Vilmar SA, reprezentând 100% numărul total de drepturi de vot în societate, s-a aprobat renunţarea la toate formalităţile cu privire la convocare prevăzute de Legea societăţilor şi de actul constitutiv al SC Vilmar SA, pentru a se întruni Adunarea Generară Ordinară a Acţionarilor. Cu voturile afirmative exprimate de toţi acţionarii, reprezentând 100% numărul total de drepturi de vot în societate, s-a autorizat contractarea de către societate a unui împrumut bancar (linie de credit) de la Banca Transilvania în sumă de 3 milioane de euro, pentru o perioadă iniţială de 12 luni, pentru finanţarea activităţii curente a companiei, conform termenilor şi condiţiilor negociate între SC Vilmar SA şi Banca Transilvania, care fac obiectul ofertei indicative din data de 24 iulie 2019. Cu voturile afirmative exprimate de toţi acţionarii SC Vilmar SA, reprezentând 100% numărul total de drepturi de vot în societate, s-a confirmat luarea cunoştinţă şi acceptarea termenilor şi condiţiilor Băncii Transilvania, aplicabile împrumuturilor bancare. Acţionarii SC Vilmar SA au mai decis autorizarea constituirii următoarelor garanţii în scopul de a garanta sumele împrumutate de Banca Transilvania cu titlu de împrumut bancar anterior aprobat: ipotecă imobiliară de rang I asupra imobilului al cărui proprietar este societatea, situat în intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea, str. Industriilor nr 10, judeţul Vâlcea, compus din teren în suprafaţă de 264.000 mp (din care 12.678 mp căi ferate, 18.651 mp drum şi 233.551 mp curţi construcţii) şi din construcţiile situate pe acest teren, în număr de 35; terenul, proprietate a SC Vilmar SA în suprafaţă de 9.537 mp, intabulat în Cartea Funciară a municipiului Râmnicu Vâlcea, utilizat ca drum de acces, făcând parte din strada Industriilor (face în prezent obiectul unei proceduri de preluare de către Primăria Râmnicului). Dacă această cesiune se concretizează, drumul de acces va fi inclus în domeniul public şi nu va mal fi necesară punerea în aplicare a unei ipoteci. Dacă cesiunea în curs cu Primăria nu se concretizează, SC Vilmar SA se angajează să constituie o ipotecă pe acest drum, în favoarea Băncii Transilvania. În acest caz, dacă un nou proces de cesiune este lansat, societatea cere ca Banca Transilvana să se angajeze să ridice ipoteca pe acest drum. Societatea se angajează în egală măsură, dacă o altă cale de acces este creată să constituie concomitent o ipotecă pe acest nou drum, în favoarea Băncii Transilvania.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *