Regia de Drumuri și Poduri Vâlcea va avea un nou plan de administrare, valabil până la data de 30 septembrie 2023

Vineri, 31 ianuarie 2020, Consiliul Județean Vâlcea (în calitate de proprietar) va aproba planul de administrare al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri și Poduri Vâlcea până la data de 30 septembrie 2023. Planul de administrare se fundamentează pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare şi retehnologizare, pentru a putea fi oferite servicii de calitate pe linia întreţinerii drumurilor judeţene şi a modernizării şi consolidării drumurilor şi podurilor, precum şi crearea condiţiilor de muncă decente pentru angajaţi. Planul de administrare reflectă politica generală de creştere a competitivităţii şi a eficienţei activităţii RAJDP Vâlcea. Direcţiile de dezvoltare ale regiei au la bază principiul eficienţei economice, conducând în final la îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a traficului rutier, respectiv Ia creşterea gradului de confort, siguranţă şi securitate pentru utilizatorii infrastructurii rutiere judeţene, în condiţiile maximizării rezultatelor obţinute. Ariile strategice de activitate ale RAJDP Vâlcea sunt reprezentate de: activitatea de prestări şi de producţie, care va asigura administrarea infrastructurii rutiere judeţene, în concordanţă cu cerinţele standardelor de calitate şi normelor europene tehnice şi de protecţie a mediului; atragerea de noi fonduri din utilizarea zonei drumului de către agenţii economici a căror destinaţie va fi orientată spre modernizarea infrastructurii rutiere judeţene, retehnologizării cu tehnologie modernă a regiei, creşterea productivităţii muncii şi ridicarea capacităţii de intervenţie în caz de evenimente majore; iniţierea demersurilor necesare pentru atragerea de fonduri europene de către Consiliul Județean Vâlcea în vederea modernizării şi dezvoltării reţelei de drumuri judeţene existente, care asigură legătura cu drumurile naţionale, cu centrele civice ale localităţilor şi cu zonele turistice. Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea încheie şi derulează contracte de construcţii-montaj si prestări de servicii cu diverşi beneficiari din judeţ şi din ţară. Pentru utilizarea capacităţilor din dotare aceasta acordă asistenţă tehnică, execută lucrări sau produce materiale şi semifabricate pentru terţe persoane fizice sau juridice, în domeniile sale de activitate.

RAJDP Vâlcea își va extinde obiectul de activitate

Planul de administrare al RAJDP Vâlcea este concentrat pe respectarea unor principii fundamentale de guvernanţă corportivă, având ca scop maximizarea şi eficientizarea rezultatelor activităţii proprii: stabilirea obiectivelor prioritare pentru activitatea regiei; se va asigura concentrarea resursei umane pentru îndeplinirea obiectivelor prioritare; consultarea permanentă a reprezentanților salariaţilor, respectiv a sindicatului cu privire la principalele decizii cu impact în zona asigurării unor condiţii decente de muncă şi de viaţă; monitorizarea şi controlul permanent al modului şi gradului de realizare a obiectivelor; implementarea indicatorilor de performanţă în vederea evaluării rezultatelor activităţilor organizaţionale; elaborarea şi actualizarea permanentă a strategiei de dezvoltare a resurselor umane, în corelare cu obiectivele strategice ale organizaţiei care va include o componentă privind planificarea profesională. În vederea realizării obiectivelor asumate, RAJDP Vâlcea va produce modificări organizatorice prin următoarele măsuri şi acţiuni: elaborarea şi implementarea unei noi organigrame în vederea concentrării resurselor umane, tehnice şi financiare către activităţi prioritare şi asigurarea responsabilităţii instituţionale; înfiinţarea unor compartimente prin reorganizarea celor existente sau angajarea de personal specializat, care să asigure transparenţa decizională, colaborarea cu specialiştii Consiliului Judeţean Vâlcea în atragerea de fonduri europene,, în vederea promovării şi implementării de proiecte privind modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere judeţene, atragerea de noi resurse financiare pentru a acoperi necesarul solicitat de îndeplinire a obiectivelor asumate. Compartimentul Verificare Autorizare, Mediu şi Siguranţa Circulaţiei va urmări în mod deosebit completarea semnalizării orizontale şi verticale pe fiecare drum judeţean; modernizarea traficului rutier și a circulaţiei pe drumurile judeţene, în vederea reducerii greutăţii pe osie a mijloacelor auto, cu impact favorabil asupra stării tehnice a drumurilor judeţene; asigurarea unui nivel ridicat de profesionalism, printr-o continuă perfecţionare profesională a angajaţilor regiei. Actualmente, obiectul de activitate al RAJDP Vâlcea este concentrat pe rezolvarea problemelor legate de administrarea infrastructurii rutiere judeţene, fapt care conduce la necesitatea de a se acţiona cu prioritate pentru diversificarea acestuia, acţionându-se cu următoarele măsuri: eficientizarea programelor de întreţinere şi realizare a lucrărilor, astfel încât să se poată realiza lucrări şi alte prestaţii şi pentru alţi potenţiali clienţi; intrarea în asocieri, parteneriate cu alte societăţi specializate pentru realizarea de prestaţii sau lucrări; realizarea de produse, materiale, prefabricate în regie proprie, pentru lucrările de întreţinere din program.

În următorii 4 ani, parcul propriu trebuie modernizat în procent de 75%

În domeniul dotării parcului de autovehicule al RAJDP Vâlcea se impune achiziţionarea de maşini şi utilaje specifice activităţii de drumuri şi poduri pe timp de vară şi pe timp de iarnă. Din acest punct de vedere, regia este deficitară. În următorii 4 ani, parcul propriu trebuie modernizat în procent de 75%. Este necesară achiziţionarea de maşini de transport muncitori şi materiale pentru a asigura deplasarea oamenilor la punctele de lucru, în condiţii de siguranţă. Începând cu anul luna aprilie 2020, RAJDP Vâlcea va avea în dotare o instalaţie de preparare mixturi asfaltice de 160 tone/oră. Licitaţia a avut loc în anul 2019, iar în august acelaşi an s-a încheiat contractul de achiziţie a acestei instalaţii moderne, iar în septembrie s-a plătit avansul, conform prevederilor contractului. De asemenea Consiliul Judeţean Vâlcea va organiza procedura de licitaţii pentru achiziţionarea unui încărcător frontal tip Wolla şi a unui cap tractor necesare la punctul de lucru Tătărani, unde va fi şi staţia nouă de asfalt. Pentru executarea intervenţiilor pe timp de iarnă sunt necesare lame de deszăpezire şi răspânditoare de nisip antiderapant. Prin realizarea măsurilor propuse privind modernizarea bazei de autovehicule şi utilaje se obţin o serie de avantaje: reducerea pierderilor cauzate de cheltuielile efectuate cu menţinerea în funcţiune a unor autovehicule şi utilaje cu durata de viaţă demult expirată; prin utilizarea eficientă a noilor utilaje se reduc consumurile de carburanţi şi lubrefianţi; creşte productivitatea muncii; durata de execuţie a lucrărilor se va reduce considerabil; asigurând numărul suficient de utilaje proprii pentru executarea lucrărilor, nu mai este nevoie de închirierea de utilaje de la terţi (costuri suplimentare); RAJDP Vâlcea poate gira cu noile utilaje pentru majorarea liniei de credit; aceste avantaje au efect pozitiv asupra profitului; îmbunătăţirea calităţii lucrărilor; utilizarea capacităţii suplimentare a staţiei de asfalt pentru livrarea de mixturi asfaltice la terţi duce la creşterea cifrei de afaceri; reducerea duratei de execuţie a lucrărilor duce la scăderea termenului pentru încasarea contravalorii lucrărilor realizate, se poate crea astfel un echilibru între încasări şi plăţi; se va monta o staţie de betoane Cedomal 15 la punctul de lucru Jiblea, unde este şi o staţie de sortare şi betonieră. Pentru reducerea cheltuielilor cu personalul, pe timp de iarnă se poate beneficia de prevederile Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor. Printr-o planificare financiară strictă a cheltuielilor se pot reduce obligaţiile restante ale RAJDP Vâlcea. Pentru activitatea de audit intern, în scopul obţinerii de date şi informaţii la zi privind activitatea desfăşurată de regie, în anul 2019 s-a completat acest compartiment cu personal calificat şi autorizat. Aplicând cumulativ măsurile prezentate în planul de administrare al RAJDP Vâlcea, anul 2020 trebuie să fie primul an din seria de minimum patru ani în care regia trebuie să înregistreze profit.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *