RAJDP a realizat anul trecut venituri de 38,5 milioane de lei și un profit de 1,2 milioane de lei, fiind depășite criteriile de performanță

Conform unui raport al administratorilor privind activitatea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea pentru anul 2019, regia a realizat anul trecut venituri de 38,5 milioane de lei și un profit brut de peste 1,2 milioane de lei. Din analiza indicatorilor se constată o situație favorabilă, de creştere a veniturilor totale, a productivităţii muncii, a profitului şi a cheltuielilor totale/1000 de lei venituri totale, comparativ cu bugetul aprobat pentru anul 2019, respectiv veniturile cu 20,33%, productivitatea muncii cu 19,76%, profitul cu 200,79%, cheltuielile totale/1000 lei venituri totale cu 1,96%. Cheltuielile au fost depăşite cu 18% faţă de cele programate. Se constată îndeplinirea în mod cumulat, în procent de 142,37%, a obiectivelor şi criteriilor de performanţă din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al RAJDP Vâlcea, pentru anul 2019. Prin Dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 131 din 24 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, s-a constituit comisia de analiză a activităţii administratorilor Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea. În conformitate cu prevederile dispoziţiei menţionate, comisia de analiză are ca atribuţie să analizeze rapoartele semestriale privind gradul de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă de către membrii Consiliului de Administraţie al RAJDP Vâlcea, comunicate de regie în termen de două luni de la încheierea semestrului şi să elaboreze informări semestriale pentru şedinţele Consiliului Judeţean. Obiectivele si criteriile de performanță ale membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri si Poduri Vâlcea, pentru anul 2019, sunt în conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 209/18 noiembrie 2019. Contractul de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 184 din 2 octombrie 2019 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al RAJDP prevede că, în situaţia în care, în urma evaluării semestriale a activităţii administratorilor se constată neîndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat, remuneraţia acestora se va reduce.

Anul trecut nu au existat modificări strategice în funcţionarea regiei

În anul 2019 nu au existat modificări strategice în funcţionarea RAJDP Vâlcea, de natura fuziunilor, divizărilor, transformărilor sau cu privire la structura de capital, ultima majorare a patrimoniului unităţii fiind efectuată în septembrie 2011 (Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 127/30 septembrie 2011). Relaţia cu autoritatea tutelară, respectiv Consiliul Judeţean Vâlcea şi cu alte unităţi ale administraţiei locale a avut la bază următoarele principii directoare privind administrarea RAJDP Vâlcea: îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate; conştientizare şi implicare; performanţă; asumarea răspunderii; transparenţă şi management participativ; participarea activă la întocmirea programelor de lucrări în scopul îmbunătăţirii stării tehnice a drumurilor judeţene; comunicarea permanentă cu conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea privind activitatea regiei. În relaţia cu directorii, Consiliul de Administraţie a aplicat următoarele principii: eficienţa şi eficacitatea administrării; pregătire profesională; planificarea; informare permanentă privind programul de lucrări, precum şi modalităţile de organizare şi execuţie a obiectivelor; tratament nediscriminatoriu. Prin Compartimentul de audit intern organizat în cadrul regiei s-a verificat modul de salarizare şi acordarea altor drepturi salariale prevăzute de lege, modul de întocmire şi raportare a situaţiilor financiare semestriale şi anuale, modul de constituire a veniturilor și cheltuielilor, modul de inventariere anuală și de respectare a legislaţiei în vigoare privind gestionarea bunurilor regiei, etc. În anul 2019, conducerea executivă (director general şi director tehnic) a coordonat întreaga activitate a regiei, stabilind sarcini concrete pentru fiecare obiectiv şi punct de lucru. În cursul anului 2019, activitatea RAJDP Vâlcea s-a structurat pe două direcţii principale: îmbunătăţirea stării tehnice a drumurilor judeţene în scopul creşterii confortului şi siguranţei traficului auto, la nivelul sumelor alocate de Consiliul Judeţean Vâlcea, în paralel cu asigurarea unei stabilităţi financiare pe termen scurt şi mediu a unităţii. De asemenea, în perioada analizată s-au depus eforturi pentru acordarea integrală a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului angajat, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi pentru diminuarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională. S-au procurat echipamente individuale de protecţie, scule, dispozitive, unelte şi alte echipamente care să reducă riscul de accidentare şi care să crească productivitatea muncii. În anul 2019 s-au modernizat staţiile de asfalt şi emulsie, precum şi staţiile de sortare şi betoane. De asemenea, prin lucrările executate, regia a contribuit la modernizarea, reabilitarea şi întreţinerea drumurilor judeţene.

Se va aproba un nou regulament de organizare şi funcţionare al RAJDP Miercuri, 25 martie 2020, Consiliul Județean Vâlcea va aproba un nou regulament de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea. Propunerea de modificare a regulamentului de organizare şi funcţionare al RAJDP Vâlcea a fost analizată si avizată de consiliul de administraţie al regiei prin Hotărârea nr. 18/11 noiembrie 2019. La întocmirea regulamentului de organizare şi funcţionare, RAJDP Vâlcea a luat în considerare modificările survenite cu privire la modul de administrare şi conducere ale întreprinderii publice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. Obligativitatea elaborării regulamentului de organizare şi funcţionare a unei unităţi este prevăzută de Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia orice persoană juridică trebuie să aibă o organizare de sine stătătoare şi un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit scop licit şi moral, în acord cu interesul general. Potrivit prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul judeţean aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean. Având în vedere modificările cu privire la componenţa conducerii executive a regiei, a reţelei de drumuri judeţene, a numărului de poduri judeţene, a dotărilor cu utilajele de construcţii, a atribuţiilor suplimentare, se impune aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al RAJDP Vâlcea în integralitatea sa. După aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al regiei, Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 159 din 31 iulie 2017 va fi abrogată. Având în vedere prevederile planului de administrare al membrilor Consiliului de Administraţie al RAJDP Vâlcea, în cursul anului 2019 au fost îndeplinite sarcinile privind reducerea cheltuielilor şi creşterea calităţii lucrărilor executate, concretizate în obţinerea unui profit suplimentar faţă de cel prevăzut în bugetul regiei şi în indicatorii de performanţă ai administratorilor. Acest lucru a fost posibil prin respectarea normativelor tehnice de consum şi de stocuri, prin respectarea programului de întreţinere şi reparaţii a utilajelor, cât şi prin folosirea judicioasă a tuturor resurselor materiale şi umane, utilizarea de produse, materii prime, materiale de bună calitate, care asigură o creştere a gradului de satisfacţie a beneficiarilor în ceea ce priveşte calitatea prestaţiilor şi lucrărilor realizate de RAJDP Vâlcea. Având în vedere buna organizare a activităţii, Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea a finalizat în cursul anului 2019 foarte multe lucrări reprezentative cu finanţare de la Consiliul Judeţean Vâlcea

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *