Adunarea Generală a Acţionarilor de bilanț pe 2019 a SC Minet SA va avea loc în data de 22 mai 2020

Zilele trecute, Consiliul de Administraţie al SC Minet SA Râmnicu Vâlcea a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pentru data de 22 mai 2020, pentru toţi acţionarii societăţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 19 mai 2020, considerată dată de referinţă pentru această adunare, cu următoarea ordine de zi: discutarea şi aprobarea raportului consiliului de administraţie privind activitatea pe anul 2019; discutarea şi aprobarea raportului auditorului financiar, cu privire la gestionarea societăţii, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pentru exerciţiul financiar 2019; discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale pe anul 2019 (bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative, prezentarea şi aprobarea modulul de repartizare a profitului pe anul 2019); aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administraţie pentru exerciţiul financiar 2019; stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 şi a planului de activităţi; aprobarea programului de investiții pentru anul 2020; aprobarea listei de ipoteci şi gajuri fără deposedare de bunuri pentru anul 2020 şi aprobarea contractării de credite; numirea auditorilor sau, după caz, prelungirea mandatului acestora.

Unul sau mal mulţi acţionari ai SC Minet SA, reprezentând cel puţin 5% din capitalul social, pot înainta consiliului de administraţie cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării. Orice acţionar are dreptul de a adresa în scris întrebări referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, astfel încât acestea să fie înregistrate la registratura societăţii până la data de 20 mai 2020. SC Minet SA a realizat în anul 2018 o cifră de afaceri de 55,7 milioane de lei, venituri totale de 65 de milioane de lei, un profit brut de circa 335.000 de lei, iar datoriile totale au atins la data de 31 decembrie 2018 suma de 27,4 milioane de lei. La finele anului 2018, SC Minet SA avea un capital social de 1,1 milioane de lei, un număr mediu de salariaţi de 117 persoane, în timp ce tipul de activitate era „Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte”. Fondat în anul 1983, SC Minet SA este cel mai important producător de textile neţesute din România. Dinamica investiţiilor din ultimii ani a dus la schimbări tehnologice radicale, sincronizând calitatea şi capacitatea de producţie cu cele mai ridicate cerinţe europene.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *