SC Oltchim SA a realizat o cifră de afaceri de 168 de milioane de euro şi un profit de 4,4 milioane de euro

Potrivit situaţiilor financiare individuale preliminate pentru anul 2016

 

În conformitate cu datele din calendarul de comunicare financiară al societăţii Oltchim SA Râmnicu Vâlcea şi respectând prevederile legislaţiei specifice pieţei de capital în materie de raportări către instituţiile pieţei de capital şi acţionari, conducerea întreprinderii aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi situaţiile financiare anuale individuale, preliminate pentru anul 2016, întocmite în conformitate cu standardele internaţionale de contabilitate (IFRS). Menţionăm că situaţiile financiare preliminate ale SC Oltchim SA nu sunt consolidate la nivel de grup şi nu sunt auditate. Aceste rezultate financiare preliminare prezintă situaţia financiară aferentă activităţii curente desfăşurată de societate în anul 2016. Până la aprobarea situaţiilor financiare în formă definitivă sunt evenimente a căror influenţă nu poate fi cuantificată la data raportului şi asupra cărora se atrage atenţia că ar putea influenţa semnificativ rezultatele financiare totale aferente anului 2016, respectiv: reevaluarea activelor SC Oltchim SA pentru determinarea valorii juste a acestora la 31 decembrie 2016 (ultima reevaluare efectuată de societate a fost în anul 2013, iar raportul privind reevaluarea activelor va fi finalizat în data de 28 februarie 2017); posibilitatea finalizării procedurii de investigare şi emiterea de către Comisia Europeană a unei decizii aferente Dosarului SA. 36086 (2013/P) – România – Ajutor potenţial în favoarea SC Oltchim SA. Pentru comparabilitate, rezultatele financiare aferente anului 2015 nu includ profitul brut scriptic în sumă de 2,378 miliarde de lei, obţinut din anularea datoriilor, ca urmare a implementării planului de reorganizare şi alte venituri sau cheltuieli care nu sunt aferente activităţii curente, cum de altfel au fost prezentate în raportul anual 2015. Structura rezultatului brut preliminat, pentru activitatea curentă aferentă anului 2016, în sumă de 20 de milioane de lei (4,4 milioane de euro), este următoarea: profit brut de 35,6 milioane de lei aferent activelor funcţionale de pe platforma industrială de la Râmnicu Vâlcea; pierdere de 11,4 milioane de lei determinată de Divizia Petrochimică Bradu – nefuncţională şi cheltuieli de conservare de 4,2 milioane de lei aferente activelor nefuncţionale de pe platforma industrială de la Vâlcea.

 

Anul trecut, Oltchim a vândut produse de oxo-alcooli în creştere cu 26%

 

Rezultatele economico-financiare din activitatea curentă preliminate de SC Oltchim SA pentru anul 2016 confirmă estimările făcute de societate la finele anului trecut privind înregistrarea de profit din activitatea curentă, faţă de anii anteriori, când s-a înregistrat pierdere. Aceste rezultate au fost posibile prin coroborarea mai multor factori, printre care: recâştigarea pieţelor de desfacere şi creşterea constantă a cantităţilor vândute de SC Oltchim SA din toate categoriile de produse finite; retehnologizările şi reparaţiile capitale efectuate la principalele instalaţii tehnologice, respectiv electroliza cu membrană, oxo-alcooli; reducerea cheltuielilor cu personalul după disponibilizările din anul 2015; conjunctura favorabilă pe piaţa polioli-polieterilor, în semestrul I 2016, respectiv scăderea preţului de achiziţie al propilenei, influenţat, la rândul său, de cotaţia internaţională a petrolului (preţurile de vânzare ale produselor finite au scăzut şi ele, dar într-o proporţie mai mică decât preţurile la materiile prime). Comparativ cu anul 2015, SC Oltchim SA a crescut vânzările cantitative la principalele grupe de produse, după cum urmează: la polioli-polieteri cu 18%, produs principal cu o pondere de circa 64% în cifra de afaceri; la soda caustică lichidă şi solidă, creştere cu 17%; la oxo-alcooli, creştere cu 26%. Cu toate că producţia vândută a crescut semnificativ din punct de vedere cantitativ, cifra de afaceri obţinută în anul 2016, în valoare de 168 de milioane de euro este aproximativ la acelaşi nivel cu cea din anul 2015, din cauza preţurilor de vânzare mai mici ale produselor finite, determinate de evoluţia cotaţiilor internaţionale. Societatea valorifică peste 73% din cifra de afaceri la export şi pe piaţa intracomunitară şi preconizează pentru anul 2016 o balanţă externă netă pozitivă de 96 de milioane de euro, valoarea livrărilor la export şi a celor pe piaţa intracomunitară, în sumă de 123 de milioane de euro, fiind mult mai mare decât valoarea importurilor şi achiziţiilor intracomunitare, care au fost de numai 27 de milioane de euro. Domeniul principal de activitate al societăţii îl reprezintă fabricarea de produse chimice organice. În 2015, din activitatea curentă, SC Oltchim SA a consemnat o pierdere totală brută de 8,2 milioane de euro, reprezentând, însă, o îmbunătăţire cu 34,6 milioane de euro faţă de anul 2014 şi cu 64,2 milioane euro faţă de anul 2013. Din activitatea instalaţiilor care funcţionează, SC Oltchim SA a obţinut în 2015 un profit total brut de 3 milioane de euro, dar a contabilizat şi o pierdere de 11,2 milioane de euro, determinată de cheltuielile de conservare a instalaţiilor nefuncţionale de pe platformele de la Bradu şi de la Râmnicu Vâlcea, plus cheltuielile cu plăţile compensatorii aferente disponibilizării de personal finalizată în luna decembrie 2015, precum şi alte costuri financiar-bancare calculate până la data aprobării planului de reorganizare. În 2015, creşterea cifrei de afaceri a fost determinată de creşterea cantitativă a vânzărilor la principalele produse fabricate. Astfel, la polioli-polieteri vânzările cantitative au crescut cu 20% faţă de anul 2014, iar vânzările de produse clorosodice au înregistrat o creştere cu 3%.

 

Piaţa internaţională a societăţii reprezintă 73% din cifra de afaceri

 

Potrivit raportului anual al administratorilor SC Oltchim SA, societatea a vândut în anul 2016 produsele chimice atât pe piaţa locală, circa 27% din cifra de afaceri, cât şi pe cea internaţională, peste 73% din cifra de afaceri. Sistemul de management integrat calitate-mediu al SC Oltchim SA a fost recertificat în anul 2014 de organismul TUV Management Service, certificarea fiind valabilă până în anul 2017. SC Oltchim SA, companie controlată de statul român prin Ministerul Economiei, în proporţie de 54,8%, avea, la ultimul preţ pe bursă din şedinţa de tranzacţionare din data de 14 februarie 2017, de 0,385 lei/acţiune şi o capitalizare de piaţă de 132,13 milioane de lei (29,33 milioane de euro). Capitalul social nominal subscris şi vărsat atât la data de 31 decembrie 2016, cât şi la data de 31 decembrie 2015 era de 34,32 milioane de lei divizat în 343,21 milioane de acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei. Fiecare acţiune dă dreptul deţinătorului ei la un singur vot. Obiectul de activitate al SC Oltchim SA cuprinde în principal: producţia de produse petrochimice, produse clorosodice, oxo-alcooli, alte produse chimice, inclusiv servicii şi asistenţă tehnică şi comercializarea acestora la intern şi export, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societăţii. Imobilizările corporale pentru 2016 sunt prezentate în „Situaţia poziţiei financiare” la cost sau valoarea reevaluată, mai puţin amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierderi de valoare în conformitate cu IAS 16 „Imobilizările corporale” şi IAS 36 „Deprecierea activelor”. Activele SC Oltchim SA au fost reevaluate în anul 2013, situaţiile financiare preliminare la 31 decembrie 2016 cuprinzând activele la valoarea reevaluată la acea dată. Este în desfăşurare operaţiunea de reevaluare la valoarea justă la 31 decembrie 2016, datele urmând a fi prezentate în situaţiile financiare definitive aferente anului 2016. În „Situaţia poziţiei financiare la 31 decembrie 2016”, stocurile SC Oltchim SA se prezintă la valoarea realizabilă netă, prin diminuarea cu ajustările pentru depreciere. Societatea cuprinde următoarele segmente operaţionale: produse anorganice – clorosodice (sodă caustică-lichidă si solidă, acid clorhidric); produse macromoleculare şi organice de sinteză – petrochimie (polieteri-polioli, propilenoxid, propilenglicol); produse oxo-alcooli – octanol, izo-butanol, n-butanol. Recâştigarea pieţei externe de către SC Oltchim SA s-a făcut treptat, cu efect în creşterea cifrei de afaceri, dovedindu-se că societatea este capabilă să livreze produse constant partenerilor, la termene şi în condiţiile solicitate de aceştia. În anul 2016, comparativ cu anii precedenţi, preţurile la produsele finite comercializate de SC Oltchim SA au scăzut datorită scăderii cotaţiilor internaţionale pe piaţa petrolului. Cu toate acestea, valoarea cifrei de afaceri a crescut deoarece, comparativ cu anul 2015, în 2016, societatea a crescut cantităţile de produse finite comercializate, preponderent pe pieţele externe, la principalele grupe de produse, astfel: cu 18% la polioli-polieteri, grupa de produse care deţine 64% din cifra de afaceri; cu 17% la produsele clorosodice; cu 26% la produsele oxo-alcooli.

 

Datoriile totale se ridicau la sfârşitul anului la 300 de milioane de euro

 

La data de 31 decembrie 2016, SC Oltchim SA înregistrează datorii totale în sumă de 1,328 miliarde de lei (circa 300 de milioane de euro), din care: 1,05 miliarde de lei datorii înregistrate în conformitate cu planul de reorganizare; 216 milioane de lei datorii nete acumulate după intrarea în insolvenţă, din care cu scadenţă depăşită, 137 de milioane de lei; 35 de milioane de lei datorii şi creanţe reciproce şi datorii la bugetul de stat care se vor compensa cu TVA de recuperat şi 27 de milioane de lei – alte datorii. În totalul datoriilor acumulate în insolvenţă este cuprins şi impozitul pe profit aferent anului 2015, în sumă de 36 de milioane de lei, calculat pentru veniturile din anularea datoriilor. Conform planului de reorganizare al SC Oltchim SA, acesta se achită în termen de cinci zile de la încasarea preţului de vânzare al participaţiilor SC Oltchim SA la SC Oltchim SPV SRL. În cursul anului 2016, societatea a continuat să achite integral şi la scadenţă toate datoriile curente. În plus, a redus arieratele acumulate în prima parte a insolvenţei până la confirmarea planului de reorganizare şi a înregistrat o diminuare a datoriilor restante cu 38,7 milioane de lei, din care: faţă de furnizori cu 6,7 milioane de lei; faţă de personalul disponibilizat cu 17,2 milioane de lei; faţă de personalul angajat cu 9,3 milioane de lei şi faţă de alţi creditori cu 5,5 milioane de lei. Datoriile restante ale SC Oltchim SA, în sumă de 9,3 milioane de lei, către salariaţii societăţii, existente în sold la 31 decembrie 2015, au fost achitate integral în cursul anului 2016. Astfel, la 31 decembrie 2016, SC Oltchim SA nu mai înregistrează restanţe la plata drepturilor salariale către angajaţii săi. SC Oltchim SA achită impozitele şi taxele aferente salariilor prin compensare cu TVA negativ (TVA de recuperat înregistrat de societate la 31 decembrie 2016, care este de 5,6 milioane de lei). Câştigul din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor este determinat de reversarea provizionului constituit de SC Oltchim SA în anii precedenţi, pentru activele nefuncţionale pentru care s-a înregistrat cheltuiala cu amortizarea. Astfel, cheltuiala netă cu deprecierea şi amortizarea este strict aferentă activelor utilizate care au generat venituri. Reducerea cheltuielilor cu personalul în anul 2016 faţă de anul 2015 se datorează disponibilizării unui număr de 243 de salariaţi în lunile noiembrie şi decembrie 2015. Numărul mediu de salariaţi în anul 2016 a fost de 1.943, faţă de 2.178 de persoane în anul 2015. Pentru toţi salariaţii SC Oltchim SA se plătesc asigurări sociale. Salariaţii societăţii sunt cuprinşi în planul de pensii al statului. Rezultatele înregistrate în anul 2016 de SC Oltchim SA demonstrează faptul că măsurile avute în vedere prin planul de reorganizare aprobat de creditori pentru eficientizarea societăţii au fost implementate cu succes. Recâştigarea pieţelor de desfacere, cu preponderenţă externe, retehnologizările efectuate la principalele instalaţii tehnologice, coroborate cu reducerea personalului excedentar au contribuit la obţinerea acestor rezultate. Comparativ cu activitatea curentă din anii anteriori, în anul 2016, SC Oltchim SA a obţinut următoarele rezultate: profit brut pe total activitate de 20 de milioane de lei (4,4 milioane de euro), reprezentând o îmbunătăţire cu 68,5 milioane de lei (15,2 milioane de euro) faţă de anul 2015 şi cu 314,3 milioane de lei (70 de milioane de euro) faţă de anul 2013; o îmbunătăţire a indicatorului financiar EBITDA cu 34,8 milioane de lei (7,7 milioane de euro) faţă de anul 2015 şi cu 253,7 milioane de lei (56,5 milioane de euro) faţă de anul 2013; cifra de afaceri a crescut cu 12,4 milioane de lei (2,7 milioane de euro) faţă de anul 2015 şi a crescut cu 256,8 milioane de lei (57,2 milioane de euro) faţă de anul 2013.

 

Societatea a efectuat lucrări de investiţii şi reparaţii de 14,2 milioane lei

 

În anul 2016, SC Oltchim SA a efectuat lucrări de investiţii şi reparaţii majore pentru a asigura funcţionarea instalaţiilor de producţie în condiţii de siguranţă şi eficienţă. Valoarea acestora a fost de 14,2 milioane de lei, acestea fiind realizate numai din surse proprii: 9 milioane de lei pentru reabilitarea a două electrolizoare la instalaţia Electroliză cu membrane; 2 milioane de lei plata diferenţei pentru achiziţionarea catalizatorului de hidrogen la instalaţia Oxo-alcooli; 1,1 milioane de lei pentru reparaţii capitale la vagoanele cisternă în care se aprovizionează principalele materii prime şi se comercializează produsele finite; 1,1 milioane de lei investiţii în alte obiective la instalaţiile de polioli-polieteri şi pentru îndeplinirea măsurilor din autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor şi 1 milion de lei pentru utilaje independente. Rezultatele obţinute de SC Oltchim SA în anul 2016 au condus la menţinerea stabilităţii în relaţia cu salariaţii. Astfel, în anul 2016 s-au achitat lunar drepturile salariale aferente unei luni (avans, lichidare, tichete de masă) şi, în plus, au fost reduse la zero restanţele salariale prin plata avansului şi lichidării aferente a două luni. Astfel, a fost eliminat decalajul la plata salariilor, decalaj care provenea de dinaintea intrării în insolvenţă. Situaţiile financiare ale SC Oltchim SA au fost întocmite în baza principiului continuităţii activităţii, care presupune faptul că societatea îşi va continua activitatea şi în viitorul previzibil, în baza planului de reorganizare aprobat şi aflat în derulare. Amortizarea calculată la valorile reevaluate, prin metoda liniară, este înregistrată lunar în cheltuielile de exploatare. La casarea sau cedarea ulterioară a unui activ reevaluat, surplusul din reevaluare atribuibil, inclus în rezerva din reevaluare este transferat direct în rezultatul reportat, reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare. Transferul rezervei din reevaluare nu este posibil decât în cazul derecunoaşterii activului. Situaţiile financiare ale SC Oltchim SA sunt întocmite la cost istoric modificate pentru a include ajustarea capitalurilor proprii, conform standardului internaţional de contabilitate IAS 29. Tranzacţiile în moneda străină sunt transformate în moneda funcţională a SC Oltchim SA utilizând rata de schimb din ziua tranzacţiei. Activele monetare în monedă străină sunt transformate în monedă funcţională cu o rată de schimb la data raportării contabile. Diferenţele de curs valutar sunt înregistrate în contul de profit şi pierdere. Activele şi pasivele nemonetare care sunt prezentate pornind de la costul istoric în valută sunt transformate utilizând rata de schimb de la data raportării. Amortizarea se calculează la valorile reevaluate, prin metoda liniară, de-a lungul duratei utile de viaţă estimată a activelor, începând din luna următoare punerii în funcţiune. Cheltuielile efectuate pentru înlocuirea unei componente a unui element de imobilizări corporale care este înregistrat în contabilitate ca activ separat sunt capitalizate în mijlocul fix, cu valoarea contabilă a componentei înlocuite.

 

SC Oltchim SA are o balanţă externă pozitivă de 96 de milioane de euro

 

Vânzările SC Oltchim SA la export şi pe piaţa intracomunitară, în anul 2016, au fost de 123 de milioane de euro. Importurile şi achiziţiile intracomunitare, în valoare de numai 27 de milioane de euro, au determinat o balanţă externă pozitivă a societăţii de 96 de milioane de euro. În comparaţie, valoarea exportului şi a vânzărilor pe piaţa intracomunitară realizate de societate în anul 2015 este de 125,1 milioane de euro, în creştere cu 25%, respectiv cu 25,1 milioane de euro faţă de anul 2014 şi cu 80%, respectiv cu 55,7 milioane de euro faţă de anul 2013. În anul trecut, valoarea contabilă a stocurilor se recunoaşte la SC Oltchim SA ca o cheltuială în perioada în care a fost recunoscut venitul corespunzător, atunci când stocurile sunt vândute sau utilizate în societate. Costul stocurilor aprovizionate este determinat pe baza metodei „primul intrat, primul ieşit”. Costul produselor finite şi al celor în curs cuprinde materii prime, forţa de muncă directă, alte cheltuieli directe şi cheltuieli indirecte care se referă la producţie (bazate pe capacitatea normală de producţie), dar excluzând costul împrumuturilor. Valoarea realizabilă neta este preţul de vânzare estimat în cursul normal al activităţii, minus costurile estimate pentru finalizare, dacă este cazul, şi cheltuielile ocazionate de vânzare. Sunt înregistrate ajustări pentru stocurile cu mişcare lentă, uzate fizic şi moral, dacă este cazul. Disponibilităţile băneşti de la SC Oltchim SA includ casa, conturile curente, depozitele bancare şi valorile de încasat. Contabilitatea disponibilităţilor în conturile bancare şi a mişcării acestora ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate se ţine distinct în lei şi în valută. SC Oltchim SA recunoaşte modificările la capitalul social în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi numai după înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerţului. Impozitul pe profit cuprinde o parte curentă şi o parte amânată. Impozitul pe profit este recunoscut în contul de profit şi pierdere, cu excepţia cazului în care se referă la poziţii anterior recunoscute direct în capitalurile proprii, caz în care se prezintă în capitalurile proprii. Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal al perioadei, utilizând cota de impozit în vigoare la data bilanţului, ajustat cu corecţiile anilor anteriori. Impozitul amânat se obţine la SC Oltchim SA aplicând metoda bilanţieră asupra tuturor diferenţelor temporare dintre valoarea contabilă şi baza fiscală a elementelor bilanţiere. Următoarele diferenţe temporare nu sunt luate în considerare: fondul comercial nedeductibil fiscal, recunoaşterea iniţială a activelor sau pasivelor care nu sunt combinări de întreprinderi şi care nu afectează nici profitul contabil, nici profitul impozabil. Impozitul amânat se calculează pe baza ratelor de impozitare prevăzute de legislaţia în vigoare a se aplica în perioada când se va realiza diferenţa temporară. SC Oltchim SA a participat la tranzacţiile cu părţile afiliate în cursul normal al activităţii, în condiţiile unor termeni contractuali normali.

 

Auditorul nu a exprimat nici o opinie asupra situaţiilor financiare pentru 2016

 

SC PKF Finconta SRL Bucureşti a prezentat zilele trecute un raport al auditorului financiar independent al SC Oltchim SA, în conformitate cu regulamentul CNVM nr. 1/2006. Astfel, s-au efectuat proceduri cu privire la contractele încheiate de SC Oltchim SA cu administratorii, angajaţii, acţionarii care deţin controlul, precum şi cu entităţile afiliate acestora şi raportate conform articolului 225 al Legii nr. 297/2004, cu privire la perioada 1 iulie 2016 – 31 decembrie 2016. „Misiunea noastră a fost efectuată în conformitate cu standardul internaţional pentru misiuni de asigurare ISAE 3000 – Misiuni de asigurare, altele decât audituri, revizuiri sau informaţii financiare din perioade anterioare. Conform acestui standard, noi efectuăm procedurile noastre astfel încât să obţinem o asigurare limitată cu privire la obiectivele procedurilor specifice enumerate mai jos. Având în vedere că aceste proceduri limitate nu sunt considerate un audit sau o revizuire a situaţiilor financiare sau a oricăror părţi ale acestora, date fiind limitările inerente ale acestor proceduri, nu exprimăm nici o opinie de audit sau de revizuire limitată asupra acestora. SC Oltchim SA a raportat la Autoritatea de Supraveghere Financiară un singur act juridic încheiat în al doilea semestru al anului 2016 cu părţile afiliate şi care a avut o valoare mai mare de 50.000 de euro. Pe baza procedurilor realizate de noi şi descrise în raport, cu privire la contractele care sunt cuprinse în anexa 1 pentru perioada 1 iulie 2016 – 31 decembrie 2016, nu am identificat nimic care să ne facă să credem că: detaliile contractuale raportate către ASF, cuprinse în anexa 1, nu sunt în conformitate cu contractele analizate; contractele nu au fost autorizate corespunzător de părţile contractante; contractele nu conţin prevederi privind termenii şi condiţiile care guvernează relaţiile contractuale între părţile afiliate, cum ar fi părţile care au încheiat actul juridic, data încheierii şi natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată; termenii şi condiţiile tranzacţiilor incluse în contractele raportate de către SC Oltchim SA, efectuate cu administratorii, personalul şi acţionarii săi semnificativi, precum şi cu persoanele implicate cu aceştia, nu au fost stabilite pe baza politicilor interne ale SC Oltchim SA aplicabile acestor tipuri de tranzacţii; preţurile convenite între părţi nu au fost acceptate de comun acord pe baza tipului de produse sau servicii şi a altor termeni şi condiţii menţionate în contractele dintre părţi. Întrucât procedurile de mai sus nu constituie un audit sau o revizuire efectuate în conformitate cu standardele internaţionale pentru audit sau standardele internaţionale pentru misiunile de revizuire, nu ne exprimăm nici o opinie asupra oricăror situaţii financiare ale SC Oltchim SA ca urmare a efectuări acestor proceduri. În consecinţă, acest raport se referă numai la documentele, informaţiile financiare precizate mai sus şi nu se extinde asupra oricăror situaţii financiare ale SC Oltchim SA, în întregime sau oricăror părţi ale acestora. În cazul în care am fi efectuat proceduri adiţionale sau în cazul în care am fi efectuat un audit sau revizuire a situaţiilor financiare în conformitate cu standardele internaţionale pentru audit sau standardele internaţionale pentru misiunile de revizuire, este posibil să fi avut constatări suplimentare, pe care le-am fi raportat. Munca noastră este limitată la proceduri efectuate cu privire la informaţiile prezentate. Procedurile şi constatările din acest raport trebuie considerate în contextul scopului pentru care aceste proceduri sunt efectuate şi, în consecinţă, nu trebuie considerate ca bază unică pentru formarea de concluzii”, se arată în raportul auditorului independent al SC Oltchim SA.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *