Evaluarea activelor CET Govora va fi realizată de firma Darian, contra unui onorariu de 29.000 de euro

În cursul lunii trecute a avut loc o importantă şedinţă a Comitetului creditorilor de la CET Govora, cu următoarea ordine de zi: numirea şi aprobarea nivelului remuneraţiei evaluatorului care va realiza evaluarea bunurilor CET Govora, conform prevederilor art. 61 din Legea nr. 85/2014; aprobarea contractului de consultanţă Seria B nr. 1495659/2016, încheiat cu SCA Magda Volonciu şi Asociaţii, care are ca obiect acordarea asistenţei juridice de specialitate cu privire la consultanţă, redactare înscrisuri, asistenţă, reprezentare, inclusiv în faţa instanţelor de judecată, în domeniul dreptului muncii. Cu privire la primul punct de pe ordinea de zi, administratorul judiciar al CET Govora a solicitat oferte în vederea realizării evaluării bunurilor societăţii de la 6 evaluatori autorizaţi ANEVAR, după cum urmează: Coldwell Banker Research & Valuation Advisors – au răspuns că nu pot face o asemenea evaluare; Fairvalue Consulting – au răspuns că nu pot transmite o ofertă de tarif, fără a preciza motivul; NAI România – au transmis o ofertă incompletă, s-au purtat discuţii în vederea clarificării, cu mai multe reveniri şi corecţii din partea potenţialului ofertant, fără a primi în cele din urmă o ofertă completă; Romcontrol – prin oferta transmisă solicitau un onorariu de 67.000 de euro; Cociobanu şi Asociaţii – prin oferta transmisă solicitau un onorariu de 49.500 de euro; Darian DRS – prin oferta transmisă solicitau un onorariu de 29.000 de euro. Astfel, a fost aleasă oferta firmei Darian DRS, care va face evaluarea bunurilor CET Govora. Firma Darian a luat fiinţă în anul 1990 ca una dintre primele societăţi private cu capital româno-elveţian, fiind activă la început pe segmentul consultanţei în implementarea sistemelor informatice de reţele de calculatoare orientate spre gestiune economică. În anul 1993 activitatea s-a îndreptat către serviciile de evaluare şi consultanţă în domeniul economic, management şi consultanţă financiară, fiind implicată în evaluări încă de la începutul procesului de privatizare.

 

Administratorul judiciar a contractat specialişti în dreptul muncii

În ceea ce priveşte al doliea punct de pe ordinea de zi a Comitetului creditorilor de la CET Govora, administratorul judiciar a demarat implementarea mai multor măsuri de eficientizare a activităţii societăţii debitoare, printre care şi restructurarea personalului şi reducerea costurilor salariale. În acest sens, administratorul judiciar a luat o serie de decizii, cum ar fi reducerea personalului, restructurarea organigramei sau modificarea regulamentului de ordine interioară, cu consecinţa reducerii nivelului fondului de salarii. Pentru a se asigura că aceste măsuri sunt implementate în conformitate cu prevederile legale din legislaţia muncii, administratorul judiciar a contractat specialişti în domeniul dreptului muncii, respectiv SCA Magda Volonciu şi Asociaţii. Având în vedere cererea de plată formulată de Grup Feroviar Român în data de 13 decembrie 2016, administratorul judiciar a contractat specialişti în domeniul dreptului muncii şi face următoarele menţiuni: prin ordinul de plată nr. 2910 din data de 18 noiembrie 2016 s-au achitat facturile nr. 66231/11 mai 2016, parţial pentru suma de 45.748 de lei şi 65106/3 iunie 2016, parţial pentru suma de 41.779 de lei, reprezentând datorii curente aferente perioadei 10-31 mai 2016. Diferenţa de 289.465 de lei, reprezentând suma rămasă de achitat conform facturilor aferente perioadei 1-9 mai 2016 nu poate fi achitată către Grup Feroviar Român, aceasta fiind o creanţă născută înainte de data deschiderii procedurii insolvenţei CET Govora, respectiv 9 mai 2016. Menţionăm faptul că data naşterii creanţei o reprezintă data livrării mărfii sau a prestării serviciului, şi nu data emiterii facturii fiscale. În ceea ce priveşte factura nr. 66231/11 mai 2016, determinarea valorii serviciilor de transport aferente perioadei 1-9 mai 2016 s-a făcut conform decontului nr. 3261 de plată a tarifelor de transport în traficul feroviar de mărfuri pe relaţia Berbeşti – Băbeni (perioada 1-10 mai 2016) şi decontului nr. 3622 de plată a tarifelor de transport în traficul feroviar de mărfuri pe relaţia Alunu – Băbeni (perioada 1 mai-10 mai 2016), astfel: suma de 272.373 de lei reprezintă contravaloarea serviciilor de transport prestate în perioada 1-9 mai 2016 şi constituie datorie născută înainte de data deschiderii procedurii insolvenţei CET Govora, respectiv 9 mai 2016; suma de 45.748 de lei reprezintă contravaloarea serviciilor de transport prestate în data de 10 mai 2016 şi constituie datorie curentă fiind achitată cu OP 2910/18 noiembrie 2016. Cu privire la factura nr. 65106/3 iunie 2016, determinarea contravalorii serviciilor prestate s-a realizat utilizând metoda reducerii la unitate prin raportarea valorii facturii la numărul de zile. În consecinţă, plata sumei de 289.465 de lei nu mai este posibilă, aceasta fiind o creanţă născută anterior datei deschiderii procedurii insolvenţei.

 

De la insolvenţă până în decembrie, economii cu salariile de 1,2 milioane de lei

Echipa administratorului judiciar Euro Insol a fost implicată direct în toate fluxurile operaţionale ale CET Govora, a analizat şi a implementat măsuri de restructurare la nivelul tuturor structurilor funcţionale. De la deschiderea procedurii insolvenţei şi până în prezent, administratorul judiciar a implementat mai multe măsuri care au avut ca obiectiv îmbunătăţirea organigramei şi reducerea costurilor cu forţa de muncă. Structura organizatorică a CET Govora, la data deschiderii procedurii insolvenţei era supradimensionată, iar pachetul salarial includea mai multe sporuri şi beneficii care nu se justificau prin rezultatele obţinute de societate. La sfârşitul lunii decembrie 2016 se înregistra un efectiv de 1.988 de salariati, cu 324 mai puţini decât la data deschiderii procedurii insolvenţei, când erau angajate 2312 persoane. Ieşirile de personal din CET Govora au determinat o scădere în valoare absolută, fără a genera până în prezent o modificare semnificativă în structura acestuia, ponderile deţinute de diferite categorii de personal (producţie, patrimoniu, etc), menţinându-se la un nivel relativ constant. 12 angajaţi sunt în concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului. În ceea ce priveşte încadrarea personalului la data de 31 decembrie 2016, 77% dintre persoanele angajate sunt muncitori, 6% maiştri şi 17% este personal TESA. În luna decembrie au fost comunicate două preavize şi emise trei decizii de concediere. Pentru 3 salariaţi ai societăţii au fost încetate contractele individuale de muncă. Dintre cei 282 de disponibilizaţi, raportul de muncă a încetat pentru 250 urmând ca, în cursul anului 2017 să înceteze şi pentru ceilalţi. În luna decembrie s-au plătit salarii compensatorii şi contribuţii la bugetul de stat în sumă de 49.233 de lei, pentru trei persoane. Ca urmare a măsurilor întreprinse de administratorul judiciar al CET Govora, de reducere a cheltuielilor cu munca vie se observă descreşterea fondului de salarii cu 1,256 de milioane de lei. În luna decembrie, faţă de luna noiembrie fondul a crescut cu 91.277 de lei, datorită faptului că în luna decembrie au fost trei zile sărbători legale care au fost plătite cu spor de 200%, confom art. 4.24 punctul 3 din regulamentul intern al CET Govora. În ceea ce priveşte procedurile de achiziţii, acestea s-au derulat în conformitate cu necesităţile societăţii, cu obiectivele stabilite şi cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor, precum şi a procedurilor şi deciziilor interne. La iniţierea fiecărei proceduri de achiziţie s-a efectuat analiza ante-proces, constând în corelarea cerinţelor documentaţiei cu prevederile legislative. De asemenea s-au centralizat cumulativ cerinţele similare pentru activitatea minieră şi pentru activitatea centralei CET Govora. Au fost astfel încheiate în luna decembrie 2016 5 acorduri-cadru şi 5 contracte sectoriale. S-au atribuit, de asemenea, două contracte subsecvente la acorduri cadru în cursul anului 2016, prin reluarea competiţiei în SEAP. Aceste achiziţii au fost iniţiate prin publicarea în SEAP, la secţiunea anunţuri publicitare şi au fost atribuite în baza evaluărilor ofertelor din catalogul electronic sau primite off-line. Pentru contractele aflate în derulare prin Serviciul aprovizionare al CET Govora, în baza solicitărilor beneficiarilor interni, s-au emis comenzi de achiziţie produse.

 

Administratorul judiciar a cerut planul de achiziţii pentru 2017

În baza prevederilor din H.G. nr. 394/2016, CET Govora avea obligaţia de a realiza strategia anuală de achiziţie sectorială pentru anul 2017 în ultimul trimestru al anului 2016. În cadrul strategiei anuale de achiziţie sectorială, entitatea contractantă are obligaţia de a elabora programul anual al achiziţiilor sectoriale, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de entitate contractantă. Programul anual al achiziţiilor sectoriale se elaborează pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele entităţii contractante şi cuprinde totalitatea contractelor sectoriale sau acordurilor-cadru pe care entitatea contractantă intenţionează să le atribuie în decursul anului 2017. În acest sens, administratorul judiciar al CET Govora a transmis direcţiilor interne şi compartimentelor aferente solicitarea pentru elaborarea şi transmiterea planurilor de achiziţii pentru anul 2017, în vederea elaborarii programului anual de achiziţii la nivel de societate. Sunt în curs de elaborare şi aprobare programele anuale de achiziţii la nivel de direcţii, urmând să fie avizate de Compartimentul controling-bugete şi înaintate la Serviciul achiziţii pentru centralizare şi elaborarea programului anual de achiziţii al societăţii. A continuat şi operaţiunea de monitorizare a consumului de carburant al utilajelor şi autovehiculelor aparţinând CET Govora, în cadrul Compartimentului transporturi, prin urmărirea săptămânală a consumului raportat la lucrările executate pentru fiecare dintre direcţiile care au în dotare autovehicule şi utilaje. A fost detaliată metoda de verificare prin sondaj a consumurilor de carburant la parcul auto şi la parcul de utilaje propriu, astfel încât să fie analizat, în cel mult 6 luni, pe bază de documente şi norme, consumul întregului parc. La data de 20 decembrie 2016 a fost organizată, la sediul Euro Insol, o întâlnire cu reprezentanţii Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti – Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole şi Facultatea de Construcţii Drumuri şi Poduri, în vederea identificării de soluţii tehnice şi de programe de cercetare-dezvoltare aplicative pentru valorificarea superioară a subproduselor rezultate din procesele CET Govora, în special cenuşile şi şlamul de gips. Întalnirea a demonstrat interesul specialiştilor-cadre didactice şi posibilităţile reale de generare a unor proiecte pe această temă. A fost finalizată o instrucţiune de lucru pentru vânzarea cărbunelui, inclusiv anexele cu instructajele minimale SSM, PSI, ISU şi protecţia mediului pe care trebuie să şi le însuşească clienţii persoane fizice şi reprezentanţii clienţilor persoane juridice, pentru a putea avea acces în zonele de încărcare şi cântărire. În luna decembrie, în cadrul compartimentului administrativ al CET Govora au fost realizate următoarele activităţi: a fost întocmită documentaţia (referat de achiziţie, caiet de sarcini) pentru achiziţia serviciilor de evaluare de risc la persoane fizice pentru Direcţia Exploatare Minieră şi Sector Termoficare, servicii de întreţinere a curăţeniei şi curăţare a echipamentului de protecţie pentru salariaţii Direcţiei Exploatare Minieră şi servicii de asigurare a apei potabile la Direcţia Exploatare Minieră-Pavilion Central Berbeşti şi Panga. Au fost purtate şi discuţii cu reprezentanţii firmei de transport local ETA pentru înfiinţarea unor curse de transport intern al salariaţilor de la poarta nr. 1 la Secţia combustibil.

 

A crescut gradul de încasare a creanţelor

Direcţia de Producţie din cadrul CET Govora, sub atenta supreveghere a administratorului judiciar a urmărit în activitatea desfăşurată realizarea următoarelor obiective în luna decembrie 2016: funcţionarea în condiţii de siguranţă şi economicitate a agregatelor de bază şi a instalaţiilor auxiliare; asigurarea energiei termice şi energiei electrice contractate; administrarea stocurilor de combustibili; realizarea profilaxiei zilnice la instalaţiile şi echipamentele din centrală şi mentenanţa preventivă şi corectivă, în conformitate cu planul anual de mentenanţă. A crescut de asemenea şi gradul de încasare a contravalorii energiei termice facturată consumatorilor în municipiul Râmnicu Vâlcea. S-au mai urmărit: situaţia debranşărilor şi rebranşărilor la data de 31 decembrie 2016; stabilirea unor scheme de funcţionare care să asigure reducerea costurilor şi creşterea veniturilor CET Govora; realizarea programului de mentenanţă anual la agregatele de bază şi a investiţiilor planificate în anul 2017. Pe lângă lucrările contractate cu terţii în urma derulării procedurilor de licitaţie publică s-au executat toate lucrările de profilaxie şi mentenanţă pe parte electrică şi PRAM cu personal propriu din cadrul secţiilor Electrică şi PRAM. De asemenea, s-au realizat lucrările de mentenanţă şi intervenţii pentru lichidarea de avarii, atât la reţeaua de transport apă fierbinte, cât şi la reţelele de distribuţie agent termic pentru încălzire, precum şi la cele de furnizare a apei calde de consum. Programul de mentenanţă preventivă şi corectivă la reţelele de distribuţie a apei calde de consum şi furnizarea agentului termic pentru încălzire către consumatorii din municipiul Râmnicu Vâlcea, oraşele Băile Olăneşti şi Călimăneşti a fost realizat conform planificărilor. Soldul datornicilor la termoficare urbană, la sfârşitul lunii decembrie 2016, este mai mare cu 41.910 lei faţă de luna decembrie 2015, sold care se datorează creşterii producţiei facturate de la 9,76 milioane de lei în decembrie 2015, la 10,6 milioane de lei în noiembrie 2016, respectiv cu peste 842.360 de lei. Cei mai mulţi consumatori au restanţe cu o vechime între 3 şi 9 luni, faţă de situaţia normală, când restanţele ar trebui să se situeze între 0 şi 3 luni. În acest context, pe lângă somaţiile de plată şi preavizele în vederea debranşării, transmise în luna iulie 2016 asociaţiilor de proprietari şi agenţilor economici s-au luat şi măsurile de debranşare de la apa caldă de consum. De asemenea, s-au transmis la Compartimentul juridic al CET Govora şi dosare de acţionare în instanţă pentru recuperarea debitelor de la 92 de asociaţii de proprietari şi doi agenţi economici. Măsurile întreprinse după intrarea în insolvenţă (9 mai 2016), privind recuperarea debitelor au avut ca efect creşterea gradului de încasare care, începând cu luna mai 2016, este constant peste producţia lunară livrată, cu excepţia lunilor octombrie, noiembrie şi decembrie 2016 când, datorită creşterii producţiei facturate faţă de lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2015 cu peste 20%, sumele încasate sunt sub nivelul producţiei livrate, dar net superioare aceleiaşi perioade din anii precedenţi.

 

58,2 milioane de lei, baza de calcul a onorariului administratorului judiciar

Conform datelor obţinute din contabilitatea CET Govora şi certificate de departamentul contabil, baza de calcul a onorariului administratorului judiciar, în cuantum total de 58,23 milioane de lei, reprezentând recuperări de creanţe, venituri suplimentare şi reduceri comerciale obţinute pentru societate în perioada 9 mai – 31 decembrie 2016, se prezintă astfel: total creanţe recuperate (SC Oltchim SA, SC Transelectrica SA şi termoficare urbană) – 36,85 milioane de lei; total reduceri cheltuieli (reducerea cheltuielilor din negocierea tarifului la gaze naturale cu Romgaz, discounturi comerciale obţinute ca urmare a renegocierii contractelor de achiziţii) – 2,5 milioane de lei; total venituri suplimentare (venituri suplimentare din renegocierea contractelor de livrare abur industrial către SC Ciech Soda România SA şi SC Olchim SA, din renegocierea contractelor de energie electrică către SC Oltchim SA, din achiziţia de energie electrică de pe piaţă, din extracţia de cărbune la Exploatările Miniere Berbeşti-Alunu) – 18,89 milioane de lei. Reamintim că, în cadrul şedinţei Adunării Creditorilor CET Govora din data de 14 octombrie 2016 s-a aprobat onorariul administratorului judiciar Euro Insol, astfel: 20.000 de euro plus TVA/lună şi onorariu de succes 3% plus TVA din sumele distribuite creditorilor, din recuperarea creanţelor, precum şi din veniturile suplimentare şi reducerile comerciale obţinute pentru societate de administratorul judiciar. Atragerea de fonduri europene pentru infrastructura de termoficare urbană crează premizele realizării măsurilor pentru menţinerea şi stabilitatea pieţei de energie termică, la preţuri competitive. În ceea ce priveşte consumatorul urban, situaţia debranşărilor şi rebranşărilor are ca şi cauze, pe lângă motivele obiective ale celor care se debranşează, şi motive subiective legate de neîncrederea în furnizor ca urmare a intrării societăţii în insolvenţă. Pentru păstrarea stabilităţii pieţei urbane, sistemul de termoficare a fost extins şi se va extinde prin racordarea de noi consumatori. Astfel, producţia anuală de energie termică se va menţine relativ constantă, ceea ce demonstrează că sistemul centralizat de termoficare urbană reprezintă cel mai avantajos mijloc pentru încălzire şi furnizare a apei calde de consum. Funcţionarea cu două cazane pe lignit şi suport de gaz metan de 420 tone/h şi două turbine, una în condensaţie tip DSL 50 şi una în contrapresiune tip DKUL 50, plus turbina tip DKA 6,5 (schema de iarnă), pe fondul pornirii sistemului de încălzire pentru sezonul rece 2016-2017 în municipiul Râmnicu Vâlcea, încă din 5 octombrie 2016, a condus la o funcţionare în cogenerare de înaltă eficienţă cu randament mai mare de 75%. Luna decembrie a fost caracterizată printr-o creştere a cantităţii de energie livrată, atât termică, cât şi electrică care a condus la creşterea veniturilor obţinute. Astfel, luna decembrie, s-a realizat profit din activitatea exploatare de 1,05 milioane de lei, raportat la cel prognozat. Rezultatul operaţional înregistrat în luna noiembrie 2016 este superior rezultatului înregistrat în aceeaşi perioadă din 2015, similar şi în luna decembrie 2016 comparativ cu luna decembrie 2015. Rezultatul înregistrat în anul 2016 este datorat renegocierii contractelor comerciale prin reducerea cheltuielilor şi renegocierii preţurilor de facturare a produselor de bază (energia termică sub forma de abur industrial livrată consumatorilor industriali de pe Platforma Chimică).

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *