S-a atribuit acordul-cadru pentru anul 2017 către Regia de Drumuri şi Poduri

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat recent proiectul de hotărâre privind atribuirea acordului cadru şi a contractului subsecvent de lucrări pentru anul 2017 către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Vâlcea. În vederea analizării indicatorilor care fac obiectul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru emiterea acordului-cadru şi atribuirea contractelor de lucrări în anul 2017, cu adresa nr. 348/31 ianuarie 2017, Consiliul Judeţean Vâlcea a solicitat RAJDP transmiterea încasărilor realizate de la Consiliul Judeţean Vâlcea, autoritate contractantă care o controlează, comparativ cu cifra de afaceri înregistrată în anii 2014-2016. Cu adresa nr. 376/8 februarie 2017 Regia Autonomă Judeţeană Drumuri şi Poduri Vâlcea a transmis indicatorii solicitaţi iar, din datele prezentate rezultă că, în perioada 2014- 2016, ponderea încasărilor medii realizate de RAJDP Vâlcea de la Consiliul Judeţean Vâlcea, pentru lucrările de reparaţii drumuri şi poduri şi de efectuare a lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale încredinţate, în media cifrei de afaceri realizate de către regie în acelaşi interval, este de 80,17% (19,34 milioane de lei, faţă de 24,12 milioane de lei). Aceasta conduce la concluzia că este îndeplinită condiţia prevăzută de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. RAJDP Vâlcea se încadrează în cerinţele stipulate, astfel încât cele trei condiţii sunt îndeplinite cumulativ, aşa cum este prevăzut de lege. În ceea ce priveşte durata de încheiere a acordului-cadru, la art. 115 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice se prevede că durata unui acord-cadru nu poate depăşi 4 ani, cu excepţia cazurilor excepţionale pe care autoritatea contractantă le justifică temeinic, în special prin obiectul acordului-cadru respectiv. Faţă de obiectul activităţii, RAJDP Vâlcea coordonează dezvoltarea unitară a întregii reţele de drumuri proprietate publică a judeţului Vâlcea. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 106/22 decembrie 2000, au fost date în administrarea RAJDP bunurile proprietate publică a judeţului Vâlcea, respectiv reţeaua de drumuri şi poduri, pentru care are obligaţia să asigure exploatarea eficientă în regim de continuitate şi permanenţă a bunurilor care fac obiectul dării în administrare. Pentru realizarea acestui scop, RAJDP Vâlcea, elaborează anual programul privind necesarul de lucrări de reparaţii şi întreţinere drumuri şi poduri, care se aprobă de către Consiliul Judeţean Vâlcea, în funcţie de volumul de resurse financiare alocate prin bugetul de venituri şi cheltuieli. La atribuirea contractelor anuale de executare a lucrărilor de reparaţii drumuri şi poduri, intră în aplicare prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, care, la art. 68, stipulează procedurile reglementate, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice sau acorduri cadru, ori organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată mai mare sau egală decât pragurile stabilite la art. 7 alin. 5 din lege.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *