Acţionarii de Pieţe Prest şi ETA SA au aprobat prelungirea mandatelor administratorilor provizorii

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acţionar unic la societatea de transport persoane SC ETA SA, a convocat Adunarea Generală a Acţionarilor de la această societate, în conformitate cu prevederile din OUG nr. 109/2011, la data de 6 martie 2017, la sediul societăţii, în vederea numirii administratorilor provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor. Numirea administratorilor provizorii de membrii AGA de la SC ETA SA s-a făcut dintre propunerile de candidaţi prezentate de acţionarul unic la această societate (Primăria Râmnicului), respectiv: Andi Ştefan Davidescu – director general, Gheorghe Bobocea, Ion Iorgu, Vasile Marius Mărgărita şi Iulia Maria Popescu. În aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 178/66 din 9 august 2016 privind mandatarea reprezentanţilor municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC ETA SA să numească administratorii provizorii până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, prin Hotărârea nr. 9 din 8 septembrie 2016, AGA de la SC ETA SA a procedat la numirea administratorilor provizorii. Prin Hotărârea nr. 313/201 din 29 noiembrie 2016, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a mandatat reprezentanţii municipiului în AGA la SC ETA SA să prelungească mandatul membrilor provizorii ai consiliului de administraţie până la maximum 6 luni şi, totodată, să hotărască declanşarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru desemnarea membrilor în consiliul de administraţie al acestei societăţi. Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC ETA SA a aprobat demararea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru desemnarea membrilor în consiliul de administraţie al societăţii începând cu data de 28 decembrie 2016. Procedura de selecţie a administratorilor este prevăzută în mod expres în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi în Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.

 

Termenul final al procesului de selecţie la SC ETA SA este 30 martie 2017

Selecţia candidaţilor pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie la SC ETA SA se realizează de autoritatea publică tutelară prin comisia de selecţie numită din Dispoziţia primarului nr. 12/2017. Potrivit planului de selecţie – componenta iniţială pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie la SC ETA SA, procesul de recrutare şi selecţie se realizează pe etape, cu termene limită, documente necesare, precum şi părţile implicate. Termenul de finalizare a procesului de selecţie este 30 martie 2017, dată la care Comisia de selecţie transmite raportul final către autoritatea publică tutelară – Consiliul Local. Numirea membrilor consiliului de administraţie se realizează de către adunarea generală a acţionarilor în baza unui mandat special din partea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea. Consiliul de Administraţie al SC ETA SA este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate. În acest sens, are stabilite prin actul constitutiv o serie de competenţe de bază, motiv pentru care este necesară numirea unor administratori provizorii, pentru asigurarea continuităţii activităţii. În contextul cumulării celor două atribuţii (de autoritate deliberativă în raport cu executarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători şi de adunare generală a acţionarului în raport cu forma de organizare a întreprinderii – societate pe acţiuni – acţionar unic fiind municipiul Râmnicu Vâlcea) autoritatea publică tutelară apreciază că, în context legal, statutar şi contractual, obligaţiile de transparenţă şi raportare sunt cele prevăzute în OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi legislaţia aplicabilă în domeniu. Totodată, autoritatea publică tutelară consideră că este importantă îmbunătăţirea comunicării bidirecţională între administratori şi acţionar, astfel încât aceştia să fie reciproc informaţi cu privire la orice aspecte cu impact material asupra SC ETA SA sau asupra intereselor acţionarului, inclusiv referitor la riscurile care pot să apară în îndeplinirea planurilor de administrare. Autoritatea publică tutelară are aşteptări în ceea ce priveşte îmbunătăţirea serviciului de transport public local de călători din punct de vedere al calităţii şi siguranţei prin: reducerea timpilor de aşteptare în staţiile de autobuz; sporirea siguranţei şi a confortului în mijloacele de transport în comun; punctualitate, seriozitate şi respect pentru călători; creşterea accesibilităţii spre mijloacele de transport public; asigurarea unor conexiuni între trasee în avantajul calatorilor; extinderea ariei de operare spre acele zone ale municipiului neacoperite de transportul în comun şi diversificarea ofertei de servicii către populaţie. Direcţiile de dezvoltare ale operatorului de transport SC ETA SA trebuie să aibă la bază principiile care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă şi etică, în raport cu principalii săi consumatori sau beneficiari cu autoritatea locală, autorităţile de reglementare, organismele de control şi propriii angajaţi.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *