Şedinţă de bilanţ a acţionarilor de la SC Univers SA

Zilele trecute, Consiliul de Administraţie al societăţii Univers SA Vâlcea a decis convocarea şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor pentru data de 7 aprilie 2017 cu următoarea ordine de zi: prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare ale anului 2016 pe baza rapoartelor administratorilor, auditorului financiar şi al Comisiei de cenzori; aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2016, conform propunerii consiliului de administraţie şi fixarea dividendului brut pe acţiune; aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2016; discutarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017; aprobarea nivelului remuneraţiei administratorilor pentru exerciţiul financiar 2017, începând cu data adunării generale ordinare şi până la data ţinerii AGA de închidere a exerciţiului financiar 2017.

 

Se vor încheia poliţe de asigurare pentru răspunderea administratorilor

Alte puncte vizează aprobarea încheierii unei poliţe de asigurare pentru răspundere profesională a administratorilor; aprobarea întocmirii situaţiilor financiare anuale pentru anul 2016, conform IFRS, set independent de situaţiile financiare anuale întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia română în vigoare; numirea auditorului financiar pe o perioadă de 2 ani şi împuternicirea consiliului de administraţie pentru încheierea contractului de auditare şi stabilirea condiţiilor de exercitare a activităţii de audit financiar, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activităţi; aprobarea efectuării, în exerciţiul financiar al anului 2017, a înregistrării contabile la rubrica „venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani, de la data exigibilităţii lor, pentru care dreptul la acţiune, în sens material s-a stins, prin prescripţie extinctivă. La data de 31 decembrie 2016 imobilizările corporale ale SC Univers SA sunt în valoare brută de 12,1 milioane de lei, reprezentate de: terenuri 107.445 lei; construcţii 886.900 de lei; instalaţii tehnice şi maşini 651.095 lei; investiţii imobiliare 10,45 milioane de lei. În conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, în categoria investiţiilor imobiliare au fost trecute construcţiile aflate în patrimoniu, care sunt închiriate sau au destinaţie activitate de închiriere. Valoarea netă a imobilizărilor corporale la 31 decembrie 2016 era de 11,46 milioane de lei. Imobilizările financiare din patrimoniul SC Univers SA reprezentate de acţiuni ale unor emitenţi listaţi la BVB s-au evaluat la finele anului aplicându-se principiul prudenţei. Pentru acţiunile cotate şi netranzacţionate în ultimele 90 de zile, respectiv SC SPIT Bucovina SA, a fost folosită metoda activului net ajustat cu 50% în funcţie de procentul de deţinere în capitalul social al societăţii emitente, iar pentru acţiunile cotate şi tranzacţionate în ultimele 90 de zile evaluarea s-a făcut conform ultimei cotaţii, respectiv OMV Petrom, Banca Transilvania, Altur şi Mercur. Până la data de 31 decembrie 2016, SC Univers SA nu a încasat contravaloarea acţiunilor deţinute, la preţul stabilit prin evaluare de expertul autorizat independent. Evaluarea acţiunilor s-a făcut la preţurile din rapoartele de evaluare transmise de societăţi.

 

Dividendul brut acordat pentru o acţiune se fixează la 3,17 lei

Potrivit propunerii avansate de Consiliul de Administraţie al SC Univers SA, dividendul brut care urmează să fie acordat pentru o acţiune deţinută se fixează la 3,17 lei, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 89,81% din profitul net repartizat. Acţionarii îndreptăţiţi să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exerciţiul financiar 2016 sunt cei ce vor fi înregistraţi în registrul consolidat al acţionarilor la data de înregistrare 6 iunie 2017, care va fi aprobată de adunarea generală a acţionarilor. Consiliul de Administraţie al SC Univers SA propune Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ca data plăţii dividendelor să fie stabilită la data de 21 iunie 2017, iar cheltuielile de distribuire (comisioanele) să fie suportate din valoarea dividendului net. Acţionarii SC Univers SA vor fi informaţi cu privire la modalitatea de distribuire a dividendelor prin comunicate care vor fi transmise la Bursa de Valori Bucureşti şi care vor fi publicate în presă şi pe site-ul societăţii. La data de 31 decembrie 2016, SC Univers SA avea un capital integral privat, având următoarea structură: SIF Oltenia ce deţine un număr de 587.519 acţiuni reprezentând un procent de 73,7% din capitalul social; alţi acţionari – persoane fizice şi juridice ce deţin un număr de 209.123 acţiuni, reprezentând 26,25% din capitalul social.

 

Profit brut de 1,54 milioane lei pentru societate

În anul 2016 societatea a desfăşurat activitate de închiriere a spaţiilor comerciale către bănci şi diverse societăţi, comercianţi de mărfuri nealimentare, alimentare şi alte activităţi. La 31 decembrie 2016, SC Univers SA avea închiriată suprafaţa de 6.224 mp din total suprafaţă destinată activităţii de închiriere, respectiv de 6.719 mp. Contractele încheiate prevăd facturarea chiriei lunare ca echivalent în lei a unui tarif în euro/mp sau sumă lunară în lei precum şi facturarea utilităţilor şi serviciilor prestate pentru buna desfăşurare a acestei activităţi. Prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, societatea şi-a propus realizarea unui profit brut de 1,54 milioane de lei şi un profit net de 1,25 milioane de lei. La finele exerciţiului financiar, profitul brut total obţinut a fost de 3,51 milioane de lei şi profitul net obţinut era de 2,81 milioane de lei. La data de 31 decembrie 2016, SC Univers SA a realizat venituri din: activitatea de bază (închirieri de spaţii) în sumă de 2,87 milioane de lei şi alte venituri din exploatare, în sumă de 2,15 milioane de lei. În anul 2016, ca urmare a finalizării a două procese aflate pe rol, societatea a înregistrat în venituri din majorări, penalităţi în sumă de 1,68 milioane de lei. Exerciţiul financiar al anului 2016 s-a încheiat cu un profit brut de 3,51 milioane de lei, impozitul pe profit înregistrat fiind de 706.304 lei. Din profitul brut al anului 2016 s-a constituit un provizion în sumă de 31.055 lei pentru fondul de participare a salariaţilor şi conducerii executive la profit. În urma acestor înregistrări a rezultat un profit net în sumă de 2,81 milioane de lei. Consiliul de Administraţie al SC Univers SA propune Adunării Generale a Acţionarilor ca profitul net să fie repartizat pe următoarele destinaţii: acoperirea rezultatului reportat în sumă de 5.307 lei, reprezentând debit suplimentar impozit pe profit, conform raportului de inspecţie fiscală a AJFP Vâlcea, întocmit în anul 2016, pentru perioada 2013-2016; surse proprii de finanţare – 281.379 lei şi dividende – 2,52 milioane de lei.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *