Numărul salariaţilor CET Govora, în scădere
  • Centrala a ajuns la 31 ianuarie 2017 să aibă 1.973 de salariaţi

 

Deciziile administratorului judiciar al CET Govora, în sensul redimensionării şi restructurării organigramei au continuat să fie implementate şi pe parcursul lunii ianuarie 2017. Astfel, la sfârşitul lunii ianuarie se înregistra un efectiv de 1.973 de salariaţi, cu 339 mai puţini decât la data deschiderii procedurii insolvenţei, când erau angajate 2.312 persoane. Ieşirile de personal din CET Govora au determinat o scădere în valoare absolută, fără a genera până în prezent o modificare semnificativă în structura acestuia, ponderile deţinute de diferite categorii de personal (producţie sau patrimoniu), menţinându-se la un nivel relativ constant. 13 angajaţi erau în concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului. În ceea ce priveşte încadrarea personalului, la data de 31 ianuarie 2017 77% dintre persoanele angajate erau muncitori, 6% maiştri şi 17% – personal TESA. În luna ianuarie au fost emise 5 decizii de concediere, iar pentru 5 salariaţi ai societăţii au fost încetate contractele individuale de muncă. Dintre cei 282 de disponibilizaţi raportul de muncă a încetat pentru 257, urmând ca, în cursul anului 2017 să înceteze pentru încă 25 de disponibilizaţi. 73 de salariaţi concediaţi de la CET Govora au formulat contestaţii împotriva deciziilor de concediere care se află pe rolul Tribunalului Vâlcea. În luna ianuarie 2017 s-au plătit salarii compensatorii şi contribuţii la bugetul de stat în sumă de 99.725 de lei pentru 5 persoane. Astfel, ca urmare a măsurilor întreprinse de administratorul judiciar al CET Govora, de reducere a cheltuielilor cu munca vie se observă descreşterea fondului de salarii cu 1,05 milioane de lei. În luna ianuarie 2017, faţă de luna decembrie 2016, a crescut cu 203.147 de lei, datorită faptului că în luna ianuarie au fost trei sărbători legale care au fost plătite cu spor de 200% conform art. 4.24 punct 3 din regulamentul intern al CET Govora. Tot în luna ianuarie 2017 a crescut valoarea orelor suplimentare cu 59.446 de lei faţă de luna decembrie 2016. În luna ianuarie 2017 s-a modificat valoarea salariului de bază mediu anual (1.891 de lei) şi a crescut valoarea sporului salvator faţă de anul 2016, când era 85 de lei. Raportul administratorului judiciar al CET Govora pentru luna ianuarie mai menţionează că, în ceea ce priveşte procedurile de achiziţii, acestea s-au derulat în conformitate cu necesităţile societăţii, cu obiectivele stabilite şi cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor, precum şi a procedurilor şi deciziilor interne. La iniţierea fiecărei proceduri de achiziţie s-a efectuat analiza ante-proces constând în corelarea cerinţelor documentaţiei cu prevederile legislative. De asemenea, s-au centralizat cumulativ cerinţele similare pentru activitatea minieră şi pentru activitatea centralei CET. Au fost astfel încheiate în luna ianuarie 2017 3 acorduri-cadru şi 5 contracte sectoriale. S-au atribuit, de asemenea, 3 contracte subsecvente la acorduri-cadru în cursul anului 2016, prin reluarea competiţiei în SEAP.

 

În ianuarie s-a livrat agent termic către Oltchim şi CSR de 19 milioane de lei

Conform raportului administratorului judiciar al CET Govora, cantitatea de agent termic livrată în luna ianuarie 2017 către SC Ciech Soda România SA a fost de 106.073 Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 13,77 milioane de lei cu TVA. Cantitatea de apă dedurizată livrată în luna ianuarie 2017 a fost de 23.364 mc, iar valoarea facturii aferente a fost de 33.364 de lei cu TVA. Cantitatea de agent termic livrată de CET Govora în luna ianuarie 2017 către SC Oltchim SA a fost de 41.721 Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 5,52 milioane de lei cu TVA. De asemenea a fost livrată o cantitate de apă fierbinte de 49 Gcal către SC Prelcet SA şi o cantitate de 271 Gcal abur industrial către ICSI. A fost vândută o cantitate totală de 711 tone cenuşă, din care 324 tone cenuşă beton, 342 tone cenuşă ciment şi 45 de tone cenuşă PAR. Valoarea facturilor de vânzare a cenuşii este de 7.322 lei, fără TVA. În luna ianuarie 2017, CET Govora a vândut o cantitate totală de 218 tone de cărbune din Cariera Berbeşti către unităţi de interes public, vânzările de cărbune către alte persoane juridice sau fizice fiind amânată ca urmare a necesităţii crescute de cărbune în centrala CET. În cadrul Serviciului Logistică din CET Govora s-au desfăşurat activităţile curente, constând în asigurarea activităţii de transport a cărbunelui pe calea ferată de la depozitele Berbeşti şi Alunu la depozitul CET Govora (în cursul lunii ianuarie 2017 s-a efectuat transportul unei cantităţi de 160.802 tone de cărbune, dintre care 69.525 de tone de la depozitul Alunu şi 91.277 de tone de la depozitul Berbeşti); asigurarea activităţii de manevră cu personal propriu pe LFI Berbeşti şi Alunu (în ianuarie 2017 s-a asigurat încărcarea şi manevrarea unei cantităţi totale de 170.341 tone cărbune, din care de 79.061 tone cărbune pe LFI Alunu şi 91.280 de tone de cărbune pe LFI Berbeşti); asigurarea activităţii de transport cu mijloace auto a cărbunelui de la depozitul Berbeşti Vest la depozitul CFR Berbeşti (a început derularea contractului de transport auto încheiat cu SC Hidroconstrucţia SA, cantitatea transportată în luna ianuarie 2017 fiind de 28.499 de tone). În cursul lunii ianuarie 2017 a fost evacuată de la depozitul de decantare o cantitate de 7.080 tone şlam de gips, rezultat de la instalaţia de desulfurare de la cazanul nr. 7, care a fost transportat la depozitul de zgură şi cenuşă din CET Govora; întreţinerea şi repararea liniilor ferate industriale aparţinând CET Govora (datorită faptului ca nu mai există personal pentru activitatea de reparaţii şi întreţinere LFI, cu excepţia unui picher la CFU Minerit, intervenţiile la LFI Berbeşti şi Alunu au fost punctuale, iar principala activitate a fost cea de verificare zilnică a stării căii ferate staţia CET Govora din Băbeni pentru identificarea problemelor care puteau să apară datorită temperaturilor foarte scăzute); activitatea de întreţinere şi reparare a autovehiculelor proprietate a CET Govora (în cursul lunii ianuarie s-au efectuat lucrări de revizii şi reparaţii pentru 7 autovehicule proprietate a CET Govora, în valoare totală de 12.410 lei); dar şi activitatea de primire-predare a mărfurilor intrate sau ieşite din gestiunile din cadrul Biroului Logistică, atât la CET Govora cât şi la Berbeşti şi Alunu (de asemenea, s-a urmărit stocul de motorină astfel încât să nu se ajungă în situaţia în care să existe sincope în alimentarea cu motorină a locomotivei de manevră şi a utilajelor aparţinând CET Govora).

 

În ianuarie s-a consumat o cantitate record de 220.416 tone de lignit

La data de 31 ianuarie 2017, CET Govora a conservat stocul de cărbune rezervă de stat (ANRS) de 50.000 de tone, stocul de păcură de 7.000 de tone, stocul propriu de cărbune fiind de 46.000 de tone, pe fondul unui consum de lignit în luna ianuarie 2017 de 220.416 tone, consum cu 10% mai mare decât consumul din luna ianuarie a anilor precedenţi. Programul de mentenanţă preventivă şi corectivă la reţelele de distribuţie a apei calde de consum şi furnizare agent termic pentru încălzire către consumatorii din municipiul Râmnicu Vâlcea, oraşele Băile Olăneşti şi Călimăneşti a fost realizat, conform planificării. S-au verificat metrologic 16 contoare de energie termică care erau scadente pentru verificare. Lucrările de reparaţii s-au executat cu personal propriu şi cu societăţile afiliate. De asemenea, pentru Secţia Combustibil, respectiv Secţia Electrică, lucrările de reparaţii au fost realizate de atelierele de reparaţii ale secţiilor respective. Soldul CET Govora la energia termică facturată consumatorilor urbani, la sfârşitul lunii ianuarie 2017 era mai mic cu 3,2% faţă de luna ianuarie 2016, cu toate că producţia facturată în luna ianuarie 2017 a fost cu 455.240 de lei mai mare decât cea facturată în luna ianuarie 2016. În acelaşi timp, gradul de încasare lunar a crescut de la 58,49% în ianuarie 2016, la 68,75% în ianuarie 2017. Măsurile întreprinse după intrarea CET Govora în insolvenţă, privind recuperarea debitelor au avut ca efect creşterea gradului de încasare care, începând cu luna mai 2016, este constant peste 100% faţă de producţia lunară livrată, cu excepţia lunilor octombrie, noiembrie şi decembrie 2016 când, datorită creşterii producţiei facturate faţă de lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2015 cu peste 20% sumele încasate sunt sub nivelul producţiei livrate, dar net superioare aceleiaşi perioade din anii precedenţi. Pentru anul trecut, începând cu luna mai 2016, gradul de încasare s-a situat la 104% (ceea ce indică faptul că s-au încasat inclusiv din creanţele istorice) cu o scădere la 98,48% în noiembrie 2016, datorită producţiei facturate suplimentar de peste 3,5 milioane de lei, urmată de o creştere a gradului de încasare până aproape la 100% în luna decembrie 2016, pentru ca, în luna ianuarie 2017, gradul de încasare să crească la 101,31%. Luna ianuarie a fost caracterizată printr-o creştere a cantităţii de energie livrată, atât termică, dar şi electrică, care a condus la creşterea veniturilor obţinute. Pentru funcţionarea CET Govora în regim de continuitate (100%), în schema cu unu sau două grupuri energetice (cazan plus turbină) s-au realizat majoritatea lucrărilor planificate, conform programului de mentenanţă. În acest sens, volumul de lucrări, respectiv cheltuielile cu mentenanţa la cazanele energetice s-au realizat în proporţie de 99,8% faţă de program, iar la instalaţiile auxiliare acestora (mori de cărbune) lucrările sau cheltuielile s-au realizat în proporţie de 104,63%, acestea deţinând ponderea cea mai mare din programului de mentenanţă al centralei pentru anul 2016. Gradul de realizare relativ scăzut, pe cele 9 capitole din planul anual de mentenanţă, se datorează în principal următoarelor cauze: începerea derulării programelor de mentenanţă cu luna iunie 2016, după finalizarea investiţiilor pe POS Mediu Axa 3 la cazanul nr. 7 de 420 tone/h, în perioada iernii funcţionând majoritatea timpului cu trei cazane, C5, C6 şi C7 (aflat fie în reparaţie, fie în probe, probe finalizate la 31 mai 2016); nerealizarea reparaţiei planificate tip N4 (RK) la turbina cu abur în contrapresiune TA6 tip DKUL 50, valoare contractată peste 8 milioane de lei, realizarea reparaţiei conducând la îndeplinirea programului de mentenanţă în proporţie de peste 95%.

 

În două luni, CET Govora a realizat un profit de 18,27 milioane de lei

Rezultatul operaţional înregistrat de CET Govora în luna decembrie 2016 este superior rezultatului înregistrat în aceeaşi perioadă din 2015, similar şi în luna ianuarie 2017, comparativ cu luna ianuarie 2016. Rezultatul înregistrat în anul 2017 este datorat renegocierii contractelor comerciale prin reducerea cheltuielilor şi renegocierea preţurilor de facturare a produselor de bază (energia termică sub formă de abur industrial livrată consumatorilor industriali de pe Platforma Industrială Râmnicu Vâlcea). Din analiza principalilor indicatori realizaţi de CET Govora în perioada decembrie 2016 – ianuarie 2017, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2015-2016, rezultă că veniturile totale realizate în perioada analizată sunt de 103 milioane de lei, mai mici cu 794.100 de lei decât veniturile realizate în aceeaşi perioadă, din care veniturile din activitatea de bază sunt în sumă de 99,56 milioane de lei, cu 10,8 milioane de lei mai mari decât veniturile realizate în perioada anterioară. Creşterea veniturilor din activitatea de bază, respectiv producţia de energie termică sub formă de abur industrial este determinată de renegocierea tarifelor de facturare prin majorarea acestora la SC Oltchim SA şi SC Ciech Soda România SA. Producţia de abur în perioada analizată înregistrează o majorare cu 14.293 Gcal faţă de perioada anterioară, din care energia termică livrată către SC Ciech Soda România SA un plus de 8.340 Gcal. Producţia de abur industrial valoric înregistrează o majorare cu 5,7 milioane de lei, din care SC Ciech Soda România SA un plus de 3,68 milioane de lei, iar SC Oltchim SA un plus de 2 milioane de lei. Veniturile CET Govora din vânzări de mărfuri înregistrează o reducere faţă de perioada similară anterioară cu 15,81 milioane de lei, aceasta neinfluenţând rezultatul operaţional, respectiv rezultatul net al societăţii, datorită faptului că aceste venituri reprezintă refacturări de mărfuri, inclusiv energie electrică refacturată către SC Oltchim SA (cumpărată pentru acoperirea necesarului conform contractului şi înregistrată în costuri cu mărfurile). Tot anul, din activitatea de comercializare mărfuri, cumpărare (cheltuieli cu mărfurile) şi refacturare (venituri din mărfuri) rezultatul CET Govora este pozitiv. Cheltuielile totale înregistrate de CET Govora în perioada decembrie 2016 – ianuarie 2017 sunt în sumă de 84,76 milioane de lei, mai mici decât în perioada anterioară. La capitolul „Alte cheltuieli de exploatare”, se înregistrează o reducere faţă de perioada similară anterioară cu 70,52 milioane de lei. Cheltuielile CET Govora cu personalul realizate în perioada analizată sunt mai mici cu 6,35 milioane de lei, în condiţiile aplicării măsurilor de concediere colectivă începând cu luna august 2016, salariile compensatorii acordate personalului disponibilizat în cele cinci luni (august, septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie) fiind în sumă de 5,5 milioane de lei. Rezultatul înregistrat în perioada decembrie 2016 – ianuarie 2017 este profit, în sumă de 18,27 milioane de lei, comparativ cu rezultatul realizat în perioada decembrie 2015 – ianuarie 2016, de pierdere, în sumă de 78,43 milioane de lei.

 

Situaţia financiară a CET Govora s-a ameliorat anul trecut, faţă de 2015

În luna ianuarie 2017, conducerea CET Govora a efectuat execuţia bugetară a societăţii la 31 decembrie 2016. Pentru anul trecut, CET Govora a bugetat să înregistreze o pierdere de 37,95 milioane de lei, iar rezultatul efectiv conform realizării preliminare la luna decembrie 2016 este o pierdere de 1,53 milioane de lei, rezultând astfel o diminuare a pierderii cu 36,42 milioane de lei faţă de buget. Producţia CET Govora din activitatea de bază a crescut faţă de anul 2015 cu 28 de milioane de lei, atât datorită creşterii producţiei fizice livrate (cererea de energie din partea principalilor clienţi a crescut în anul 2016), cât şi datorită creşterii preţurilor de livrare, în a doua parte a anului. La data raportului administratorului judiciar, nefiind încă efectuat auditul financiar statutar al situaţiilor financiare ale exerciţiului 2016, nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă la data de 31 decembrie 2016 ajustările de depreciere a activelor (provizioane pentru clienţi incerţi sau în litigiu, ajustări de depreciere pentru imobilizări corporale sau stocuri fără mişcare), conform principiului prudenţei impus de standardele internaţionale de contabilitate, la întocmirea situaţiilor financiare. Situaţia economico-financiară a CET Govora s-a ameliorat în anul 2016 faţă de anul 2015, rezultatul financiar net, neinfluenţat de ajustări de depreciere şi provizioane a crescut în anul 2016 cu 46,1 milioane de lei faţă de anul 2015, de la o pierdere de 33,22 milioane de lei, la un profit de 12,87 milioane de lei. Evoluţia favorabilă a situaţiei economico-financiare a societăţii se datorează atât creşterii producţiei fizice în anul 2016, atât la abur, cât şi la energie electrică, cât şi măsurilor de restructurare şi redresare financiară întreprinse de administratorul judiciar al CET Govora, după data aprobării intrării în insolvenţă. Dată fiind situaţia economico-financiară a societăţii şi lipsa mijloacelor financiare, conform celor stabilite cu reprezentanţii sindicatelor, societatea a acordat compensaţii salariaţilor afectaţi de concediere în condiţiile regulamentului intern, prin plata valorii lor nete eşalonat lunar, începând cu luna următoare celei încetării raporturilor de muncă. Valoarea compensaţiilor brute acordate până la data de 31 decembrie 2016 salariaţilor disponibilizaţi deja până la această dată se ridică la suma de 5,5 milioane de lei pentru un număr de 286 de persoane concediate. Valoarea netă a acestor salarii compensatorii de plată în perioada următoare (în rate, în funcţie de vechimea în muncă a persoanei disponibilizate) este de 1,36 milioane de lei, la data de 31 decembrie 2016. Rezultatul operaţional înregistrat de CET Govora în perioada mai 2016 – decembrie 2016 (perioada mandatului administratorului judiciar) este cu mult superior rezultatului înregistrat în aceeaşi perioadă din 2015, datorită măsurilor luate de administratorul judiciar, cum ar fi renegocierea contractelor comerciale prin majorarea preţurilor de facturare a produselor de bază (energia termică sub formă de abur industrial livrată consumatorilor industriali de pe Platforma Industrială) şi reducerea cheltuielilor de exploatare. În cele doar 8 luni de mandat aferente anului 2016, administratorul judiciar al CET Govora a redus pierderea înregistrată în aceeaşi perioadă a anului 2015 cu peste 107 milioane de lei. În perioada mandatului administratorului judiciar a fost implementată o politică strictă în ceea ce priveşte gestionarea disponibilului de numerar prin recuperarea creanţelor istorice, creşterea încasărilor, ca urmare a renegocierii contractelor, renegocierea termenelor de plată şi reducerea nivelului plăţilor, prin renegocierea contractelor de achiziţii şi măsurilor de restructurare. Astfel, de la deschiderea procedurii de insolvenţă şi până la 31 decembrie 2016, CET Govora a fost în măsură să onoreze toate obligaţiile curente în cuantum de peste 224 milioane de lei, la scadenţă, şi suplimentar s-a menţinut sau constituit un excedent de numerar considerabil.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *