Creditorii CET Govora au numit auditorul situaţiilor financiare pe 2016, dar nu au ratificat un contract de consultanţă juridică

Zilele trecute, administratorul judiciar al CET Govora, SC Euro Insol SPRL, a publicat raportul privind activitatea desfăşurată în luna februarie, în care se menţionează că a avut loc şedinţa Comitetului Creditorilor de la întreprindere, cu următoarea ordine de zi: numirea şi aprobarea nivelului remuneraţiei auditorului financiar care va realiza serviciile de audit al situaţiilor financiare ale CET Govora la data de 31 decembrie 2016; ratificarea contractului de consultanţă seria B nr. 1495659/2016, încheiat cu SCA Magda Volonciu şi Asociaţii, care are ca obiect acordarea asistenţei juridice de specialitate cu privire la consultanţă, redactare înscrisuri, asistenţă, reprezentare, inclusiv în faţa instanţelor de judecată, în domeniul dreptului muncii. Convocatorul şedinţei Comitetului Creditorilor, împreună cu detalierea ordinii de zi şi cu documentele informative aferente au fost comunicate tuturor membrilor comitetului creditorilor prin email. De asemenea, convocatorul şedinţei Comitetului Creditorilor de la CET Govora a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3194/16 februarie 2016. Nefiind obiecţiuni cu privire la legalitatea convocării şi ordinii de zi s-a constatat că şedinţa Comitetului Creditorilor debitoarei CET Govora din data de 23 februarie 2017 a fost legal constituită, trecându-se la prezentarea şi votarea punctelor aflate pe ordinea de zi. În ceea ce priveşte punctul 1 de pe ordinea de zi, Comitetul Creditorilor CET Govora a aprobat numirea, în calitate de auditor care va realiza serviciile de audit financiar al situaţiilor financiare ale CET Govora la data de 31 decembrie 2016 a Mazars România, pentru un onorariu de 65.250 de lei, plus TVA. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, Comitetul Creditorilor CET Govora nu a aprobat ratificarea contractului de consultanţă încheiat cu SCA Magda Volonciu şi Asociaţii, care are ca obiect acordarea asistenţei juridice de specialitate cu privire la consultanţă, redactare înscrisuri, asistenţă, reprezentare, inclusiv în faţa instanţelor de judecată, în domeniul dreptului muncii.

 

În februarie a scăzut fondul de salarii cu 100.000 de euro, faţă de luna ianuarie

La sfârşitul lunii februarie, la CET Govora se înregistra un efectiv de 1964 de salariaţi, cu 348 mai puţini decât la data deschiderii procedurii insolvenţei, respectiv 9 mai 2016, când erau angajaţi 2312. Ieşirile de personal din CET Govora au determinat o scădere în valoare absolută, fără a genera până în prezent o modificare semnificativă în structura acestuia, ponderile deţinute de diferite categorii de personal menţinându-se la un nivel relativ constant. În ceea ce priveşte încadrarea personalului, la data de 28 februraie 2017, 77% dintre persoanele angajate erau muncitori, 6% maiştri şi 17% personal TESA. Pentru 4 salariaţi ai societăţii au fost încetate contractele individuale de muncă. Dintre cei 282 de disponibilizaţi, raportul de muncă a încetat pentru 261, urmând ca în cursul anului 2017 să înceteze pentru încă 21 de disponibilizaţi. 76 de salariaţi concediaţi de la CET Govora au formulat contestaţii împotriva deciziilor de concediere care se află pe rolul Tribunalului Vâlcea. Ca urmare a HG nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la 1450 de lei lunar, pentru un program complet de lucru, începând cu 1 februarie 2017 s-a modificat nomenclatorul unic de funcţii şi meserii (Decizia nr. 85/2 februarie 2017) şi a crescut salariul tarifar la 242 de salariaţi. În luna februarie 2017 s-au plătit salarii compensatorii şi contribuţii la bugetul de stat în sumă de 75.834 de lei, pentru 4 persoane. În luna februarie 2017, faţă de luna ianuarie 2017, a scăzut fondul de salarii cu circa 100.000 de euro, deoarece nu au mai existat sărbătorile legale şi consemn la domiciliu. În concluzie, nu s-au plătit sporul pentru sărbători legale, sporul pentru consemn la domiciliu, iar sporul de noapte a fost mai mic (35.062 lei) în luna februarie 2017, comparativ cu luna ianuarie 2017. Cantitatea de agent termic livrată de CET Govora către SC Ciech Soda România SA în luna februarie 2017 a fost de 97.189 Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 12,61 milioane de lei cu TVA. Cantitatea de apă dedurizată livrată în luna februarie 2017 a fost de 20.815 mc, iar valoarea facturii aferente a fost de 29.724 lei cu TVA. Cantitatea de agent termic livrată de CET Govora către SC Oltchim SA în luna februarie 2017 a fost de 41.596 Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 5,77 milioane de lei cu TVA. De asemenea, a fost livrată o cantitate de apă fierbinte de 56 Gcal către SC Prelcet SA şi o cantitate de 250 Gcal abur industrial către ICSI. În luna februarie 2017 s-a vândut o cantitate totala de 58 de tone de cărbune din Cariera Berbeşti către unităţi de interes public, vânzările de cărbune către alte persoane juridice sau fizice fiind amânată ca urmare a necestităţii crescute de cărbune în centrala CET. Au fost efectuate operaţiunile necesare derulării contractelor de achiziţie (livrare prin conductă) şi vânzare care presupun comunicări zilnice, săptămânale, lunare de date, verificare, întocmire procese verbale de închidere lunară şi acceptare la plată pentru facturile de achiziţie, precum şi emitere facturi pentru contractele de vânzare.

 

CET a achiziţionat servicii de pază pentru Direcţia Minieră Berbeşti

Raportul administratorului judiciar al CET Govora mai menţionează că, în luna februarie 2017, în cadrul compartimentului administrativ au fost realizate următoarele activităţi: a fost întocmită documentaţia (strategia de contractare, caiet de sarcini) pentru achiziţia „Servicii de pază pentru obiectivul Direcţia Exploatare Minieră”; a fost întocmit şi depus la IPJ Vâlcea în vederea avizării planul de pază al obiectivului CET Govora sediu şi antestaţia CF. Începând cu data de 1 februarie 2017 serviciul de paza la CET Govora este prestat de firma SC Safety Security SRL, firmă care a preluat activitatea de la Serviciul Public Judeţean de Pază. În această perioadă, salariaţii biroului administrativ au monitorizat activitatea noii firme, fiind prezenţi la poarta 1 şi 2 pentru instruirea agenţilor de securitate cu cerinţele specifice obiectivului. Direcţia de Producţie din cadrul CET Govora, sub atenta supraveghere a administratorului judiciar, a urmărit în activitatea desfăşurată realizarea următoarelor obiective, în luna februarie: funcţionarea în condiţii de siguranţă şi economicitate a agregatelor de bază şi a instalaţiilor auxiliare; asigurarea energiei termice şi energiei electrice contractate (livrarea energiei electrice la SC Oltchim SA şi furnizarea de energie electrică la Direcţia Minieră, furnizarea cantităţilor de abur contractate la SC Oltchim SA şi SC Ciech Soda România SA, livrarea necesarului de apă fierbinte pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, respectiv producerea şi furnizarea energiei termice în oraşele Băile Olăneşti şi Călimăneşti); gestionarea stocurilor de combustibili; realizarea profilaxiei zilnice la instalaţiile şi echipamentele din centrală şi a mentenanţei preventive şi corective în conformitate cu planul anual de mentenanţă; creşterea gradului de încasare a contravalorii energiei termice facturată consumatorilor în municipiul Râmnicu Vâlcea; stabilirea unor scheme de funcţionare care să asigure reducerea costurilor şi creşterea veniturilor; realizarea programului de mentenanţă anual al agregatelor de bază şi a investiţiilor planificate în anul 2017. Cantităţile de abur contractate cu cei doi consumatori SC Oltchim SA şi SC Ciech Soda România SA, precum şi cantitatea de energie termică necesară la sistemul centralizat de termoficare urbană din municipiul Râmnicu Vâlcea au permis ca, în luna februarie, să se funcţioneze cu două grupuri. Luna februarie 2017 s-a caracterizat printr-un nivel relativ constant al producţiei de energie electrică şi termică livrată de CET Govora cu o reducere spre sfârşitul lunii a energiei termice sub formă de apă fierbinte, ca urmare a temperaturilor exterioare ridicate. Energia electrică produsă, în cantitate de 60.493 MWh a fost realizată în procent de 108,8% faţă de cea prognozată, iar energia electrică livrată în cantitate de 43.875 MWh a fost realizată în procent de 109,3% faţă de cea prognozată, în condiţiile în care şi aburul industrial total livrat a avut o creştere de 6,4%. Această creştere s-a datorat producerii în cogenerare de înaltă eficienţă, precum şi preţului foarte bun din PZU, de 212,52 lei/MWh. Aburul industrial în cantitate de 101.892 Gcal livrat la SC Ciech Soda România SA a fost asigurat în procent de 94,5%, faţă de cel prognozat a fi consumat, din cauza consumului mai scăzut faţă de lunile precedente, precum şi avariilor la cazanele C5 şi C6 care au impus pe perioade relativ scurte de timp limitarea livrărilor de către CET Govora.

 

Consumul de lignit al CET în luna februarie  a fost de 184.872 de tone

În luna februarie s-a conservat stocul de cărbune – rezervă de stat la CET Govora de 50.000 de tone, stocul de păcură de 7.000 de tone, stocul propriu de cărbune fiind de 12.620 de tone, pe fondul unui consum de lignit în luna februarie 2017 de 184.872 de tone, consum similar cu al lunilor februarie din anii anteriori. La toate agregatele de bază (cazane, turbine, instalaţii şi echipamente auxiliare) s-a realizat mentenanţa preventivă şi corectivă (lichidări de incidente şi avarii), având în vedere că, în perioada sezonului rece 2016-2017, menţinerea tuturor capacităţilor de producţie în stare de funcţionare (fie în funcţie sau în rezervă caldă) reprezintă obiectivul fundamental al politicii energetice impus de managementul CET Govora. Pe lângă lucrările contractate cu terţii în urma derulării procedurilor de licitaţie publică, s-au executat toate lucrările de profilaxie şi mentenanţă pe parte electrică şi PRAM cu personal propriu din cadrul secţiilor Electrică şi PRAM. De asemenea, s-au realizat lucrările de mentenanţă şi intervenţii pentru lichidarea de avarii atât la reţeaua de transport apă fierbinte a CET Govora, cât şi la reţelele de distribuţie agent termic pentru încălzire, precum şi la cele de furnizare apă caldă de consum. Programul de mentenanţă preventivă şi corectivă la reţelele de distribuţie apă caldă de consum şi furnizare agent termic pentru încălzire către consumatorii din municipiul Râmnicu Vâlcea, oraşele Băile Olăneşti şi Călimăneşti a fost realizat, conform planificării. Măsurile întreprinse după intrarea în insolvenţă a CET Govora, privind recuperarea debitelor, au avut ca efect creşterea gradului de încasare care, începând cu luna mai 2016, este constant peste 100% faţă de producţia lunară livrată, cu excepţia lunilor octombrie, noiembrie, decembrie 2016 şi februarie 2017, acest lucru datorându-se creşterii producţiei facturate faţă de lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2015 şi februarie 2016 cu circa 20%. Gradul de încasare în luna februarie 2016 a fost de 101,46%, respectiv 98,2% în luna februarie 2017, raportate la 365 zile anterioare, acest lucru datorându-se faptului că producţia facturată în perioada martie 2016 – februarie 2017 a fost cu 6,16 milioane de lei mai mare decât în perioada martie 2015 – februarie 2016. Numărul de beneficiari ai ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei s-a diminuat în medie cu circa 23%. Luna februarie a fost caracterizată printr-o creştere a cantităţii de energie livrată, atât termică, dar şi electrică, rezultând creşterea veniturilor obţinute. Astfel, luna februarie s-a caracterizat printr-un profit din activitatea exploatare de 1,1 milioane de lei, raportat la cel prognozat. Pentru funcţionarea în regim de continuitate (100%), în schema cu unu sau două grupuri energetice (cazan plus turbina) s-au realizat majoritatea lucrărilor planificate de CET Govora, conform programului de mentenanţă. În luna februarie, Direcţia Exploatare Minieră a realizat o producţie de cărbune de 140.000 de tone şi 1,28 milioane de mc steril, repartizată pe cele trei sectoare. Stocurile la 28 februarie 2017 sunt mai mici decât la începutul lunii februarie, datorită faptului că livrările de cărbune energetic au fost mai mari decât producţia, la o medie de 4,3 navete/zi. Din punct de vedere economic, în luna februarie 2017 costul unitar realizat la cărbune este de 68,59 lei/tona, în condiţiile în care în buget s-a prevăzut costul tonei de cărbune la 57 lei/tona.

 

În primele două luni, CET Govora a realizat profit de 20,4 milioane lei

Raportul administratorului judiciar al CET Govora face o analiză a evoluţiei situaţiei economice a societăţii, respectiv situaţia comparativă a lunilor ianuarie 2017 – februarie 2017 faţă de perioada similară din 2016, atât din punct de vedere al principalilor indicatori economici, cât şi al celor fizici (producţie realizată şi consumuri de materii prime). Rezultatul operaţional înregistrat de CET Govora în luna ianuarie 2017 este superior rezultatului înregistrat în aceeaşi perioadă din 2016, similar şi în luna februarie 2017, comparativ cu luna februarie 2016. Rezultatul înregistrat în anul 2017 este datorat renegocierii contractelor comerciale prin reducerea cheltuielilor şi renegocierii preţurilor de facturare a produselor de bază (energia termică sub formă de abur industrial livrată consumatorilor industriali de pe Platforma Chimică). Veniturile totale realizate de CET Govora în primele două luni din acest an sunt în sumă de 84,8 milioane de lei, mai mari cu 6 milioane de lei decât veniturile realizate în aceeaşi perioadă, respectiv 78,77 milioane de lei, din care veniturile din activitatea de bază sunt în sumă de 84,44 milioane de lei, cu 16,1 milioane de lei mai mari decât veniturile realizate în perioada anterioară. Creşterea veniturilor din activitatea de bază a fost determinată de creşterea preţurilor de facturare, precum şi de creşterea producţiei livrate în perioada respectivă, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2016. Producţia de abur livrată de CET Govora în perioada analizată înregistrează o majorare cu 4.709 Gcal faţă de perioada anterioară, din care energia termică livrata către CSR o reducere cu 978 Gcal, iar livrările către SC Oltchim SA o majorare cu 5.687 Gcal. Producţia de energie electrică livrată în perioada analizată înregistrează o majorare cu 6.451 Mwh. Producţia de abur industrial valoric înregistrează o majorare cu 8 milioane de lei, din care SC Ciech Soda România SA un plus de 6 milioane de lei, iar SC Oltchim SA un plus de 2 milioane de lei. Veniturile CET Govora din vânzări de mărfuri înregistrează o reducere faţă de perioada similară anterioară cu 9,6 milioane de lei, aceasta neinfluenţând rezultatul operaţional, respectiv rezultatul net al societăţii, datorită faptului că aceste venituri reprezintă refacturări de mărfuri. Pe total an, din activitatea de comercializare mărfuri, cumpărare (cheltuieli cu mărfurile) şi refacturare (venituri din mărfuri) rezultatul CET Govora este pozitiv. Cheltuielile totale înregistrate în perioada ianuarie – februarie 2017 sunt în sumă de 64,38 milioane de lei, mai mici cu 9,74 milioane de lei decât în perioada anterioară. Cheltuielile cu personalul realizate în primele două luni sunt mai mici cu 4,2 milioane de lei, în condiţiile aplicării măsurilor de concediere colectivă în anul 2016, respectiv reducerii numărului de persoane. Cheltuielile CET Govora cu mărfurile au scăzut în anul 2017 comparativ cu aceeaşi perioadă din 2016, când s-a cumpărat energie electrică pentru acoperirea contractului de livrare încheiat cu SC Oltchim SA. Rezultatul înregistrat în perioada ianuarie – februarie 2017, profit în sumă de 20,4 milioane de lei este superior rezultatului realizat în primele două luni din 2016, respectiv profit în sumă de 4,64 milioane de lei.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *