Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 14,44 milioane de lei
  • Prin neîncheierea unor acte adiţionale la licenţele de exploatare aflate în derulare,

 

În urma unui control al inspectorilor Curţii de Conturi la Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea, din cadrul SNS Salrom s-a descoperit că, în cursul anului 2015, nu au fost actualizate redevenţele miniere, prin neîncheierea cu ANRM a unor acte adiţionale la licenţele de exploatare aflate în derulare, fapt care a condus la diminuarea veniturilor bugetului de stat cu suma estimată de 14,44 milioane de lei. Societatea nu a calculat, evidenţiat şi recuperat penalităţi de întârziere pentru facturile neachitate în termenul stabilit prin contractele încheiate cu diverşi clienţi. Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea a efectuat plăţi peste valoarea contractată, pentru lucrări aferente proiectării şi execuţiei unor lucrări de alimentare cu energie electrică a unor obiective de investiţii şi a acceptat oferte de execuţie de lucrări în valoare totală de 346.000 de lei care nu respectă structura prevăzută de dispoziţiile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008. La societate, Curtea de Conturi a mai descoperit că nu a fost înregistrată în contabilitate valoarea bunurilor produse şi destinate sponsorizării, printr-un număr de 5 contracte de sponsorizare încheiate în perioada 2013-2015, având ca obiect asigurarea, cu titlu gratuit, a cantităţii de 23.100 de tone de calcar 0-40 mm, precum şi contravaloarea altor sponsorizări acordate, în valoare estimată totală de 330.000 de lei. S-au constatat cazuri de neconstituire a garanţiei de bună execuţie, în valoare estimată la 27.000 de lei la unele obiective de investiţii, precum şi înregistrarea pe costurile societăţii, în mod eronat, a componentei unui mijloc fix (freză), în valoare de 80.000 de lei, în condiţiile în care, cu această valoare, trebuia majorată valoarea mijlocului fix la care a fost montată. În anul 2015, la Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea nu au fost evidenţiate în contabilitate stocurile de sare gemă brută, excavată la finele perioadei de raportare, valoarea stocurilor neînregistrate la finele anului 2015 fiind de 1,428 milioane de lei. S-a constatat existenţa de stocuri de materiale, piese de schimb şi ambalaje fără mişcare în valoare de 266.000 de lei, care nu au fost evidenţiate distinct în procesul-verbal de inventariere al patrimoniului şi pentru care nu au fost făcute propuneri de reintegrare a lor în circuitul economic, de declasare sau casare a unor stocuri. Cheltuielile totale anuale, înregistrate la unele produse din sare comercializate de Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea au fost superioare cu suma de 723.000 de lei valorii producţiei marfă, aceste produse fiind nerentabile, în condiţiile în care preţul de vânzare perceput nu a acoperit costurile înregistrate. Au fost efectuate plăţi nelegale în sumă de 88.000 de lei pentru servicii de pază, prin acceptarea la plată a 9.432 de ore de pază şi intervenţie, suplimentar faţă de clauzele contractuale.

 

Contestaţia depusă de conducerea Salrom a fost respinsă

Ca urmare a neregulilor constatate la Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea, Curtea de Conturi a făcut următoarele recomandări: extinderea verificărilor asupra vânzărilor de sare la export şi la intern, în perioada 2013-2015, în baza contractelor de vânzare sau ofertelor încheiate, în vederea identificării şi a altor cazuri de vânzări de sare la export sau intern în alte condiţii decât cele legale, stabilirea întinderii prejudiciului produs ca urmare a vânzării sării la export, la preţuri situate sub costurile înregistrate, înregistrarea în contabilitate a diferenţelor stabilite şi recuperarea acestora în condiţiile legii; analiza contractelor de achiziţie utilaje derulate în perioada 2013-2015, în vederea identificării şi a altor cazuri de cheltuieli nelegale acceptate la plată, respectiv cheltuieli efectuate pentru utilajele achiziţionate pentru care, deşi, prin contract, furnizorul s-a obligat să le suporte, ele au fost suportate în mod nejustificat de societate; analiza contractelor de achiziţie păcură derulate în perioada 2013-2015, în vederea identificării şi a altor cazuri de achiziţii de păcură utilizată în scopuri tehnologice, pentru care nu se datorau accize, stabilirea şi recuperarea prejudiciului produs ca urmare a plăţilor efectuate pentru cazurile constatate; analiza contractelor de servicii de consultanţă în alte domenii decât cel juridic (economic, financiar, resurse umane, audit, IT), a contractelor de expertiză privind actele încheiate de Curtea de Conturi, derulate în perioada 2013-2015, în vederea identificării şi a altor cazuri de servicii achiziţionate, pentru care salariaţii aveau atribuţii stabilite prin ROF şi prin fişa postului, de servicii care nu au la bază documente care să certifice prestarea efectivă a serviciilor acceptate la plată, de servicii neprestate sau prestate parţial, a stabilirii întinderii prejudiciului produs ca urmare a plăţilor efectuate pentru cazurile constatate, înregistrarea în contabilitate a sumelor stabilite şi recuperarea acestora (inclusiv a dobânzilor legale) în condiţiile legii; extinderea verificărilor asupra creanţelor înregistrate în perioada 2013-2015, în raport cu contractele de vânzare-cumpărare care le-au generat, în vederea identificării şi a altor cazuri de creanţe nesolicitate şi nerecuperate, generate de clauze contractuale care, deşi în derulare, nu au fost respectate, nu au fost calculate dobânzi penalizatoare stabilite prin contracte şi, implicit, nu au fost recuperate în cadrul termenului legal de prescripţie, stabilirea întinderii prejudiciului, ca urmare a nerecuperării penalităţilor contractuale în cadrul termenului legal de prescripţie, înregistrarea în contabilitate a sumelor stabilite şi recuperarea acestora în condiţiile legii; extinderea verificărilor asupra modului de calcul, de raportare şi virare la bugetul de stat, a redevenţei miniere în perioada 2013-2015, în vederea identificării şi a altor cazuri pentru care fie nu s-a calculat redevenţa minieră în cuantumul prevăzut de legislaţia în vigoare, etc. Împotriva unor măsuri dispuse prin decizie, conducerea Salrom a formulat contestaţie, respinsă prin încheiere de comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *