SC Pieţe Prest SA estimează în acest an venituri de 13,5 milioane lei, dar şi cheltuieli de personal de 9 milioane de lei

În calitate de acţionar unic, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat recent bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe Prest SA pentru anul 2017, la nivelul 13,5 milioane de lei la partea de venituri, 13,49 milioane de lei la partea de cheltuieli şi un profit de 1.700 de lei. Veniturile din exploatare ale SC Pieţe Prest SA pentru 2017 vor avea următoarele influenţe: închirieri spaţii şi terenuri şi venituri din pieţe, târguri, suma estimată a se obţine este de 3,33 milioane de lei, în creştere cu 892.700 de lei ca urmare a modernizărilor efectuate în pieţele de pe raza Râmnicului şi majorării taxelor începând cu 1 aprilie 2017. Veniturile care vor fi obţinute din prestări servicii (cimitire, grupuri sociale, Moara Goranu, parcări, dezinsecţie-deratizare, amenajare peisagistică) au fost estimate la suma de 1,27 milioane de lei, în creştere faţă de realizările anului precedent cu 407.443 de lei; iar venituri din prestări servicii din activităţile de întreţinere şi amenajare spaţii verzi, măturat şi curăţat căi publice, întreţinere mobilier stradal, în suma de 8,856 milioane de lei, faţă de 6,86 milioane de lei realizat în anul 2016, în creştere cu suma de 2 milioane de lei. Acest fapt se datorează creşterii calităţii serviciilor publice în municipiu, prin realizarea curăţeniei pe toate suprafeţele oraşului, căi de acces printre blocuri, alei pietonale, parcări, creşterea numărului de treceri/zi pentru autospeciale. Se mai estimează venituri din producţia de imobilizări în curs care vor fi efectuate în cursul anului 2017 la valoarea de 119.000 de lei, reprezentată de finalizarea construcţiei şi modernizării serelor din Râureni, investiţie în continuare efectuată în regie proprie. Societatea mai obţine şi alte venituri (costul aferent lucrărilor în curs de execuţie şi venituri din activităţi diverse), suma estimată a se obţine fiind de 16.706 lei, faţă de 41.752 de lei, cu influenţă negativă de 25.046 lei, reprezentate de venituri din anulare provizion constituit pentru clienţi incerţi în anul 2016, conform hotărârii judecătoreşti. În elaborarea structurii şi în estimarea cheltuielilor SC Pieţe Prest SA pentru anul 2017 s-a avut în vedere funcţionarea în condiţii de eficienţă a activităţilor de administrare delegate şi respectarea prevederilor legislative în ceea ce priveşte elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 aplicabile operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat. Cheltuielile de exploatare prognozate a fi efectuate sunt de 13,498 milioane de lei, din care: cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 3,64 milioane de lei; cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate în sumă de 440.200 de lei, reprezentate de impozite şi taxe locale pentru bunurile aflate în concesiune conform contractului de delegare, redevenţă concesiune bunuri, cheltuieli cu taxa de licenţă, taxă autorizare şi taxă mediu; cheltuieli cu personalul în sumă de peste 9 milioane de lei; alte cheltuieli de exploatare.

 

AGA va aproba indicatorii de performanţă pentru consiliul de administraţie

Miercuri, 31 mai 2017, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este chemat să aprobe mandatarea reprezentanţilor municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Pieţe Prest SA să negocieze şi să aprobe indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru consiliul de administraţie al societăţii. Prin Hotărârea nr. 5 din 5 aprilie 2017, Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Pieţe Prest SA a numit administratorii la această societate, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 148 din 29 martie 2017. Cronologic, în conformitate cu prevederile din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari. Indicatorii de performanţă reprezintă instrumente de măsurare cantitativă şi calitativă a performanţei financiare şi nefinanciare care indică atingerea unor obiective cuantificabile, raportate la ţinte specifice de performanţă. OUG nr. 109/2011 prevede că negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari fundamentaţi pe baza planului de administrare şi scrisoarea de aşteptări şi se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorităţii publice tutelare. Negocierea indicatorilor de performanţă se face între consiliul de administraţie şi adunarea generală a acţionarilor, în acest sens fiind necesară mandatarea reprezentanţilor municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Pieţe Prest SA. De asemenea, precizăm faptul că indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor constituie elemente faţă de care se determină componenta variabilă a remuneraţiei pentru administratorii şi directorii societăţii. Prin adresa nr. 5892 din 16 mai 2017 înregistrată la Primăria municipiul Râmnicu Vâlcea sub nr. 19429 din 18 mai 2017, SC Pieţe Prest SA a comunicat autorităţii publice tutelare decizia nr. 36 din 8 mai 2017 a consiliului de administraţie prin care s-a aprobat componenta de administrare a planului de administrare. Potrivit scrisorii de aşteptări pentru SC Pieţe Prest SA, elaborată de Primăria Râmnicului, pentru realizarea misiunii sale, autoritatea publică tutelară a societăţii şi acţionarul îşi propun următoarele obiective strategice: eficienţa economică (optimizarea permanentă a costurilor şi recuperarea integrală a cheltuielilor din veniturile încasate); modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor prestate (eficientizarea procedurilor şi proceselor interne, implementarea de noi tehnologii pentru facilitarea unei comunicări şi a unui schimb de informaţii cât mai rapid şi sigur, informarea corectă şi cuprinzătoare a clienţilor); competenţa profesională (creşterea eficienţei generale a societăţii, prin corecta dimensionare, informare şi motivare a personalului societăţii, instruirea permanentă a personalului, pentru creşterea gradului de profesionalism).

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *