SC Apavil SA a primit de la Consiliul Judeţean eşalonarea la plată a unor datorii vechi de 7 ani, în sumă de 1,88 milioane lei

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat zilele trecute eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale în sumă de 1,88 milioane de lei, provenite din redevenţă şi majorări datorate bugetului propriu al Judeţului Vâlcea de către SC Apavil SA, pe o perioadă de doi ani. Cu adresa nr. 9716/7 martie 2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea cu nr. 3074/7 martie 2017, SC Apavil SA, în conformitate cu prevederile regulamentului privind procedura de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale la bugetul propriu al judeţului Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 10 din 28 iulie 2016 a transmis cererea de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale în sumă de 1,88 milioane de lei, compuse din redevenţă datorată şi neachitată în sumă de 943.032 lei şi majorări calculate pentru neplata acesteia, în sumă de 943.032 lei. În fapt, SC Apavil SA a propus acordarea de către Consiliul Judeţean Vâlcea a următoarelor înlesniri la plată: eşalonarea la plată pe o perioadă de 2 ani a sumei de 943.032 lei, care reprezintă redevenţa pentru perioada noiembrie 2008 – 13 ianuarie 2010; eşalonarea la plată pentru o perioadă de 2 ani a sumei de 943.032 lei, care reprezintă majorări de întârziere pentru neplata redevenţei aferentă perioadei noiembrie 2008 – 13 ianuarie 2010, stabilită prin sentinţa Tribunalului Vâlcea nr. 241/16 februarie 2016, în Dosarul nr. 430/90/2013. În vederea soluţionării cererii SC Apavil SA, de acordare a eşalonării la plată a sumei de 1,88 milioane de lei, în baza prevederilor din regulamentul privind procedura de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale la bugetul propriu al judeţului Vâlcea, a fost întocmită de către Direcţia Generală Economică nota de constatare nr. 3074 din data de 3 mai 2017, privind rezultatele verificării cererii de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale formulată de SC Apavil SA.

 

Mai mulţi factori au afectat negativ activitatea SC Apavil SA în 2008-2010

Dintre cauzele care au condus la neachitarea la termen de către SC Apavil SA a obligaţiilor restante din anii 2008-2010 şi care au condus în acelaşi timp la înregistrarea pierderii financiare nete în sumă de 1,17 milioane de lei la data de 31 decembrie 2009 se referă la: preluarea unei cantităţi mult mai reduse de apă potabilă în anul 2009, comparativ cu cea preluată în anul 2008 de către principalul beneficiar; impozite şi taxe majorate din cauza nereevaluării în termen a bunurilor publice concesionate de consiliile locale şi Consiliul Judeţean Vâlcea către SC Apavil SA, reevaluarea fiind în sarcina unităţilor administrativ-teritoriale; nerecalcularea redevenţei datorată autorităţilor delegante, în funcţie de cantitatea de apă facturată, această formulă de calcul fiind utilizată începând cu luna ianuarie 2010. Printre măsurile luate în vederea eficientizării activităţii economice a SC Apavil SA, redresarea financiară şi crearea posibilităţilor de plată în viitor a obligaţiilor restante către Consiliul Judeţean Vâlcea se reţin următoarele: creşterea numărului de clienţi prin preluarea de noi sisteme de alimentare cu apă şi canalizare-epurare din judeţul Vâlcea, precum şi prin finalizarea lucrărilor la sistemele de alimentare cu apă şi canalizare-epurare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020; aplicarea politicii tarifare cuprinsă în actul adiţional nr. 29/7 aprilie 2014 la contractul de delegare nr. 1/18 noiembrie 2008, care a fost avizat de ANRSC Bucureşti, prin adresa nr. 217956/13 august 2014 şi aprobat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA” Vâlcea prin Hotărârea nr. 16/18 decembrie 2014 (preţul la apa potabilă şi tariful la canalizare-epurare sunt unice pe întreaga arie de operare, începând cu anul 2013); diminuarea fondului de salarii începând cu anul 2015 prin eliminarea unor beneficii, precum cuantumul lunar al primei de vacanţă, ajutoare în bani pentru ziua de naştere a salariatului, zilele de Paşte, Crăciun, Ziua Apavil SA din data de 20 iulie, sporuri pentru condiţii deosebite de muncă (penibile, intervenţii) pentru condiţii nocive de muncă, spor de şantier, exercitarea unei funcţii suplimentare, spor de periclitate, risc şoferi, tractorişti, deservenţi utilaje, mecanici utilaj greu; creşterea eficienţei activităţii de furnizare a serviciilor de apă şi canalizare, de diminuare a pierderilor de apă prin intervenţii rapide ale echipelor la nivelul tuturor sectoarelor şi dotarea cu echipamente corespunzătoare; diminuarea cheltuielilor materiale, dar nu în detrimentul scăderii siguranţei în exploatare a sistemelor, respectiv funcţionarea la parametrii optimi minimali, fiind posibilă o mai bună optimizare a cheltuielilor, inclusiv a celor de transport (desfăşurarea activităţii de producţie cu maximă eficienţă, prin reducerea pe cât posibil a tuturor cheltuielilor ne-economicoase); identificarea de noi posibilităţi de reducere a efectelor crizei economice prin iniţierea de circuite de compensare atât cu clienţii, dar şi cu furnizorii societăţii, precum şi cu bugetul consolidat al statului; acţionarea în judecată a debitorilor rău platnici în vederea încasării contravalorii serviciilor prestate în termenul prevăzut în contractele încheiate cu aceştia; politica de investiţii trebuie să se orienteze în continuare spre investiţii care să conducă la eficientizarea activităţii, la realizarea de venituri suplimentare şi la eliminarea pierderilor.

 

În prezent, societatea duce lipsă temporară de lichidităţi băneşti

Conform contractului de împrumut cu BERD, încheiat în luna octombrie 2012, SC Apavil SA trebuie să îndeplinească o serie de indicatori financiari, după cum urmează: rata de acoperire a serviciului datoriei nu trebuie să fie mai mică decât 1,2 (acest indicator este calculat ca raport între suma disponibilă pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul şi suma rambursărilor din capital şi dobânda plătită pentru întreaga datorie financiară datorată sau acumulată pe această perioadă); rata minimă de recuperare nu trebuie să fie mai mică de 90% (acest indicator se calculează ca raport între recuperările de la clienţi şi venitul total); raportul datorie financiară/EBITDA trebuie să fie de cel mult 4,5 la 1. Indicatorul EBITDA este prescurtarea de la Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, tradus însemnând profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare. Indicatorul arată câţi bani generează o companie din activitatea sa curentă, înainte de a-şi plăti datoriile, taxele şi de reflecta cheltuielile non-cash (amortizarea). Conform condiţiilor contractuale, SC Apavil SA calculează aceşti indicatori pe baza situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară. Se concluzionează că motivele pentru care SC Apavil SA a solicitat acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale de către Consiliului Judeţean Vâlcea, stabilite prin Sentinţa Tribunalului Vâlcea nr. 241/16 februarie 2016 în Dosarul nr. 430/90/2013 sunt lipsa temporară a lichidităţilor băneşti datorate neîncasării la termen a serviciilor de utilităţi, precum şi a angajamentele asumate în urma finanţării prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013 în sectorul de apă şi apă uzată. La art. 5 din regulamentul privind procedura de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale la bugetul propriu al judeţului Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 10 din 28 iulie 2016 se stipulează că, pentru obligaţiile fiscale eşalonate sau amânate la plată, solicitanţii trebuie să constituie garanţii astfel: în cazul persoanelor juridice, garanţia trebuie să acopere totalul obligaţiilor fiscale eşalonate sau amânate la plată; garanţiile pot consta în mijloace băneşti consemnate pe numele contribuabilului la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea la o unitate a Trezoreriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, scrisoare de garanţie bancară sau poliţă de asigurare de garanţie, instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor proprietate a contribuabilului, precum şi încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea Consiliului Judeţean Vâlcea pentru executarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului, pentru care există un acord de eşalonare la plată având ca obiect bunuri aflate în proprietatea sa sau a unei terţe persoane, libere de orice sarcini. Garanţiile constituite sub formele prevăzute mai sus trebuie să acopere sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 16% din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată, astfel că, în cazul SC Apavil SA, pentru eşalonări de la 13 la 24 de luni, procentul este de 4%.

 

Demersuri inutile în vederea încheierii unei poliţe de asigurare

În ceea ce priveşte aplicarea prevederilor din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la constituirea garanţiei, SC Apavil SA precizează că este în imposibilitatea de a îndeplini anumite condiţii. Secţiunea „Sarcini” din contractul de credit nr. 43082/19 octombrie 2012, încheiat între SC Apavil SA şi BERD, în valoare totală de 8,55 milioane de euro, care cuprinde tranşa pentru asigurarea cofinanţării fondurilor de coeziune nu permite constituirea de noi garanţii în vederea emiterii unei scrisori de garanţie bancară. Emiterea unei scrisori de garanţie bancară este tratată de băncile comerciale ca un credit, documentaţia fiind depusă la bancă şi urmând să fie analizată în minim 30 de zile. Pentru emiterea unei scrisori de garanţie, băncile solicită ipotecarea bunurilor proprii pentru o valoare de 2 milioane de lei, bunuri pe care SC Apavil SA nu le deţine în patrimoniul propriu. Demersurile făcute de SC Apavil SA în vederea încheierii unei poliţe de asigurare nu s-au finalizat pozitiv. Biroul Financiar din cadrul SC Apavil SA a solicitat Serviciului Achiziţii Publice cu referatul înregistrat cu nr. 6320/13 februarie 2017 contractarea unui serviciu pentru încheierea unei poliţe de asigurare sub formă de „Asigurare de garanţii contractuale de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale”, cu următoarele date: valoarea garanţiei – 1,96 milioane de lei; perioada asigurată – de la data semnării poliţei până la 31 octombrie 2019. Serviciul Achiziţii Publice, cu adresa nr. 6320/24 februarie 2017 a informat că, în urma solicitărilor de oferte adresate către societăţile de asigurare Omniasig Vig, Asirom, Generali România şi Lacoli Broker nu s-a primit nici o ofertă de preţ. În data de 22 februarie 2017, SC Lacoli Broker SRL a transmis adresă la SC Apavil SA, prin care precizează că societăţile de asigurare nu ofertează acest tip de asigurare, fiind o asigurare pentru risc de neplată şi nu au reglementat în portofoliu acest produs. SC Apavil SA nu are în dotare bunuri proprii pentru constituirea garanţiilor, ipoteci sau gajuri mobiliare. SC Apavil SA nu se regăseşte în situaţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiei să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată. Aceste situaţii se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informaţii sau documente relevante, prezentate de debitor sau deţinute de organul fiscal. Din balanţa de verificare (balanţa conturilor) întocmită la data de 30 aprilie 2017, rezultă că SC Apavil SA înregistrează obligaţii de plată către furnizori în sumă totală de 10,48 milioane de lei, din care la furnizori pentru activitatea de exploatare în sumă de 2,7 milioane de lei şi furnizori de imobilizări (pentru investiţii), în sumă de 7,78 milioane de lei. La aceeaşi dată, soldul clienţilor neîncasaţi este de 11,68 milioane de lei, din care clienţi incerţi şi în litigiu, aflaţi în faze diferite la instanţele de judecată, în sumă de 5,25 milioane de lei, ceea ce influenţează în mod hotărâtor realizarea fluxului de lichidităţi al societăţii.

 

Societatea a contractat credite de 51 milioane de lei

SC Apavil SA este angrenată într-un amplu program de investiţii pentru reabilitarea sistemului de alimentare şi distribuţie a apei în judeţul Vâlcea, ceea ce a necesitat contractarea de credite pe termen mediu şi lung, cu o expunere la data de 30 aprilie 2017 în sumă de circa 51 de milioane de lei, din care un credit contractat cu BERD, cu un sold de 35,1 milioane de lei şi un credit pe termen mediu cu un sold de 15,8 milioane de lei la BCR Sucursala Vâlcea, credite aflate în derulare, potrivit graficelor de rambursare, anexă la contractele de credit. Aşa se explică şi faptul că, la această dată, imobilizările în curs de execuţie POS Mediu, conform balanţei conturilor, sunt în sumă de 268 de milioane de lei. În ceea ce priveşte disponibilităţile din conturile curente deschise la bănci, la data de 30 aprilie 2017, din totalul de 3,55 milioane de lei din contul 512 „Conturi curente la bănci”, suma de 1,87 milioane de lei este imobilizată de bănci pentru achitarea ratelor la credit, dobânzi şi comisioane pentru creditele contractate şi aflate în derulare cu BERD şi BCR. Dacă luăm în considerare că soldul contului 421 „Personal – remuneraţii datorate”, reprezentând drepturi salariale cuvenite personalului SC Apavil SA, este de 7,74 milioane de lei, se impune în mod constant monitorizarea de către societate a încasărilor din serviciile prestate, în vederea achitării cu prioritate a cheltuielilor de personal. Cu toate că SC Apavil SA întâmpină greutăţi în ceea ce priveşte lipsa temporară de disponibilităţi băneşti, având în vedere că la eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale de aceeaşi natură, în sumă de 876.422 lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 255/22 decembrie 2015, sumele din graficul de eşalonare la plată au fost virate la termen şi nu s-au înregistrat restanţe la plata ratelor lunare, societatea are capacitatea financiară de plată în perioada de eşalonare la plată a noilor obligaţii fiscale, în sumă de 1,88 milioane de lei. Având în vedere faptul că Consiliul Judeţean Vâlcea este acţionar la SC Apavil SA, iar societatea se află în lipsă temporară de lichidităţi, blocarea conturilor şi executarea silită a bunurilor mobile şi imobile ar conduce la blocarea desfăşurării activităţii în condiţii de normalitate. În conformitate cu prevederile din regulamentul privind procedura de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale la bugetul propriu al Judeţului Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 10 din 28 iulie 2016, s-a decis eşalonarea la plată pe o perioadă de 2 ani a sumei de 943.032 lei, care reprezintă redevenţa pentru perioada noiembrie 2008 – 13 ianuarie 2010, precum şi eşalonarea la plată pe o perioadă de 2 ani a sumei de 943.032 lei, care reprezintă majorări de întârziere pentru neplata redevenţei aferentă perioadei noiembrie 2008 – 13 ianuarie 2010. În baza prevederilor Legii nr. 249/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (IID) pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, suma de 1,88 milioane de lei va fi utilizată pentru plata cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă, respectiv contribuţia Consiliului Judeţean Vâlcea la cofinanţarea proiectului „Fazarea proiectului extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *