Buget nerealist pe 2017 aprobat pentru SC Expo Nord Oltenia SA Călimăneşti

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat recent proiectul de buget de venituri şi cheltuieli al SC Expo Nord Oltenia SA Călimăneşti (care deţine Centrul de Expoziţii Seaca) pe anul 2017. Pentru anul acesta, veniturile totale din buget sunt în sumă de 175.500 de lei, fiind localizate la veniturile din activitatea de exploatare şi anume prestări servicii pentru terţi persoane fizice şi persoane juridice 3.000 de lei, redevenţe şi chirii 153.000 de lei şi alte venituri 19.500 de lei. Cheltuielile aferente volumului de activitate al SC Expo Nord Oltenia SA pe anul 2017 au fost fundamentate la nivelul de 109.500 de lei, din care: cheltuieli cu bunuri şi servicii (cheltuieli materiale) în sumă totală de 41.500 de lei, vor fi efectuate pentru achiziţionarea de materii prime şi materiale consumabile, a combustibililor, energie şi apă şi cheltuieli cu alte servicii efectuate de terţi, necesare pentru buna desfăşurare a activităţii societăţii; cheltuieli cu impozite şi taxe în sumă de 2.000 de lei; cheltuieli cu personalul în sumă de 61.000 de lei; alte cheltuieli de exploatare în sumă de 5.000 de lei. Fondul de salarii aferent conducătorului societăţii este de 25.000 de lei, iar indemnizaţiile care vor fi plătite consiliului de administraţie sunt în sumă de 24.000 de lei (4 membri cu o indemnizaţie nominală lunară de 500 de lei). Suma de 12.000 de lei, calculată ca diferenţă între totalul cheltuielilor de personal şi cheltuielile cu salariile brute reprezintă contribuţiile plătite de angajator la fondul asigurărilor sociale, fondul de şomaj, fondul de risc şi accidente sau fondul de sănătate, acordate conform actelor normative în vigoare. Rezultatul brut al exerciţiului economico-financiar, pe anul 2017 este estimat la suma de 66.000 de lei. Productivitatea muncii pentru anul 2017, calculată atât în preţuri curente (mii lei/persoană), cât şi în preţuri comparabile (mii lei/persoană) este estimată la nivelul de 175.500 de lei. La finele anului 2016, SC Expo Nord Oltenia SA înregistrează plăţi restante în sumă de 24.470 de lei, care urmează a fi soluţionate în anul 2017. Bugetul pentru anul 2017 la SC Expo Nord Oltenia SA a fost analizat şi avizat prin Hotărârea nr. 1 din data de 23 martie 2017 a Adunării Generale a Acţionarilor din cadrul societăţii. Elaborarea bugetului SC Expo Nord Oltenia SA s-a făcut ţinându-se cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari, sau deţin, direct sau indirect, o participaţie majoritară, de prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia şi prevederile din Legea privind bugetul de stat pe anul 2017. În acelaşi timp, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al SC Expo Nord Oltenia SA a fost fundamentat ţinând seama de specificul activităţii pe care o desfăşoară, respectiv organizarea de expoziţii, târguri şi congrese, cât şi efectuarea cu respectarea legislaţiei în vigoare a unor activităţi secundare de studiere a pieţei comerciale concurenţiale şi acte de comerţ.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *