Acţionarii SC Forconcid SA au aprobat rezultatele financiare pe 2016, cu o cifră de afaceri de numai 13,8 milioane de lei

În cursul lunii trecute a avut loc şedinţa ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor de la societatea Forconcid SA Râmnicu Vâlcea, prilej cu care s-au aprobat următoarele propuneri: raportul de gestiune al consiliului de administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2016; raportul comisiei de cenzori şi al auditorului financiar, pentru exerciţiul financiar 2016; bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi aferent exerciţiului financiar al anului 2016; descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul economico-financiar al anului 2016; prezentarea şi aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017; prezentarea, dezbaterea şi aprobarea planului de investiţii şi încasări pentru anul 2017; remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul financiar 2017 pentru administratori, cenzori şi secretarul consiliului de administraţie; mandatarea consiliului de administraţie pentru semnarea şi ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor; împuternicirea preşedintelui şi secretarului CA să facă demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea privind înscrierea şi publicarea hotărârilor AGA. Anul trecut, SC Forconcid SA a realizat venituri de 16,27 milioane de lei, o cifră de afaceri de 13,8 milioane de lei, un profit de peste 12.000 de lei, toate acestea realizate cu 105 salariaţi. La 31 decembrie 2016, SC Forconcid SA avea datorii totale de peste 11,5 milioane de lei şi un capital social de 635.000 de lei. Acţionari SC Forconcid SA au aprobat anul trecut următoarele propuneri: nivelul de credite necesar desfăşurării activităţii de producţie şi de investiţii şi a plafonului de scrisori de garanţie bancară, precum şi stabilirea garanţiilor bancare aferente; reaprobarea vânzării de imobile disponibile, negrevate de gir, pentru acoperirea plăţii acţiunilor răscumpărate care s-a efectuat din alte fonduri, respectiv din capitalul de lucru al societăţii; mandatarea consiliului de administraţie să efectueze toate demersurile legale şi să semneze, în numele şi pe seama societăţii, toate actele necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor; mandatarea consiliului de administraţie pentru semnarea hotărârilor adunării generale extraordinare şi împuternicirea preşedintelui CA şi secretarului să facă demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea privind înscrierea şi publicarea hotărârilor AGA. Tot anul trecut, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis ca SC Forconcid SA să solicite Oficiului Registrului Comerţului numirea unui expert autorizat independent în vederea întocmirii unui nou raport de evaluare în aceiaşi termeni de referinţă ca ai evaluării realizată de expertul autorizat independent Ion Stroescu, şi care să dispună măsurile necesare astfel încât acţionarii îndreptăţiţi să fie informaţi cu privire la noul preţ sau acţiune determinat de expertul autorizat independent şi să efectueze regularizările necesare cu acţionarii care au încasat contravaloarea acţiunilor deţinute. Expertul autorizat independent desemnat a efectuat raportul de evaluare a acţiunilor SC Forconcid SA în aceiaşi termeni de referinţă ca ai evaluării realizate de expertul autorizat independent Ion Stroescu.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *