Proiect cu finanţare europeană de 18 milioane de euro pentru reabilitarea reţelei termice a CET Govora

Vineri, 30 iunie 2017, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat documentaţia tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa II”, la valoarea totală de 18 milioane de euro. Toate obligaţiile privind conformarea CET Govora la cerinţele de mediu se regăsesc în master-planul privind reabilitarea sistemului de încălzire centralizată din municipiul Râmnicu Vâlcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 156/30 noiembrie 2009. În acest sens s-a aplicat pe Axa prioritară 3 a Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, obţinându-se finanţare pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, prin intermediul căruia au fost realizate instalaţia de desulfurare şi instalaţiile pentru denoxare la cazanul nr. 7, reabilitarea a 2,25 kilometri de reţea primară, plus reabilitarea unor echipamente şi utilaje aferente activităţii de termoficare din centrală. Având în vedere că prin acest proiect au fost realizate doar o parte dintre investiţiile necesare conformării la cerinţele de mediu, aprobarea finanţării pentru această investiţie s-a făcut sub condiţia asumării de către Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a realizării investiţiilor complementare proiectului menţionat, aşa cum rezultă ele din master-planul aprobat. Având în vedere că pe axa prioritară 3 a POS Mediu 2007-2013 au fost identificate economii generate de blocarea proiectelor pentru alte CET-uri din ţară şi din derularea proiectelor aprobate, Ministerul Mediului, după aprobarea Comisiei Europene, a selectat firma de consultanţă Relians Corp pentru pregătirea unor aplicaţii de finanţare pentru accesarea fondurilor disponibile identificate.

 

13,25 km de reţele primare şi secundare, reabilitate prin proiect

Obiectivul general al proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa a II-a” îl reprezintă creşterea eficienţei energetice prin reducerea pierderilor în reţelele termice de transport şi distribuţie şi, ca urmare, reducerea consumului de combustibil ars. Reducerea consumului de combustibil ars determină reducerea cantităţilor de gaze cu efect de seră, deci a impactului negativ al emisiilor poluante şi minimizarea efectelor schimbărilor climatice cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei din Râmnicu Vâlcea. Proiectul a fost încadrat în Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), ca urmare a faptului că reţelele termice au pierderi de căldură peste ţinta propusă la nivel naţional de către ANRSC, deci eficienţa energetică este scăzută, iar sursele care produc energie electrică şi căldură şi care fac parte din sistemul centralizat de alimentare cu căldură din municipiul Râmnicu Vâlcea reprezintă surse majore de poluare. Etapa a II-a a proiectului are drept obiectiv creşterea eficienţei energetice a sistemului centralizat de alimentare cu căldură din municipiul Râmnicu Vâlcea şi optimizarea funcţionării întregului ansamblu SACET. Obiectivul specific al proiectului constă în asigurarea premiselor SACET Râmnicu Vâlcea pentru conformarea – la cel mai mic cost – cu obligaţiile privind eficienţa energetică precum şi cu obiectivele strategiilor şi programelor naţionale relevante pentru creşterea eficienţei energetice şi de mediu. În cadrul etapei a II-a se vor realiza investiţii pentru reabilitarea de tronsoane de reţele termice primare şi reţele secundare aferente unor puncte termice. Lungimea totală de traseu reţea termică primară de reabilitat este de 3,25 kilometri. Limitele reţelei termice secundare supusă reabilitării sunt: 1 metru după intrarea în punctele termice; la consumatori până la tronsonul de contorizare, inclusiv înlocuirea acestuia şi montarea buclei de echilibare hidraulice pe circuitul de încălzire. Lungimea totală de traseu reţea termică secundară de reabilitat va fi de 10 kilometri. Lucrările care urmează să fie efectuate la reţelele termice primare şi secundare cuprind lucrări de reabilitare a conductelor termice uzate amplasate în subteran (în canale termice din beton sau amplasate aerian) pe suporţi, prin utilizarea tehnologiei de instalare a conductelor preizolate. Astfel, se vor demonta conductele termice existente şi se vor înlocui pentru reţele termice primare cu ţevi din oţel în sistem preizolat, pentru reţelele termice secundare de încălzire cu ţevi de oţel în sistem preizolat, respectiv pentru cele de apă caldă de consum şi de recirculare cu ţevi în sistem preizolat. În cazul conductelor preizolate aferente reţelei termice primare din suprateran se vor utiliza conducte preizolate protejate la exterior cu manta din tablă zincată, montate pe stâlpii de susţinere existenţi.

 

Noile conducte preizolate vor fi prevăzute cu sistem de supraveghere avarii

Tot în cadrul etapei a II-a la proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, noile conducte preizolate vor fi prevăzute cu un  sistem de supraveghere avarii, respectiv cu senzori (conductori electrici) încorporaţi în spumă, în scopul supravegherii nivelului umidităţii izolaţiei şi localizării eventualelor defecte. Soluţia tehnică de instalare a reţelelor termice în sistem preizolat oferă avantaje, ca: pierderi minime de căldură în sistemul de transport şi distribuţie a energiei termice; durata de viaţă de 30 de ani şi mai mult (50 de ani); siguranţa sporită în exploatare (sistemul de avertizare al avariilor asigură depistarea rapidă şi localizarea cu precizie acceptabilă a acestora); diminuarea substanţială a cantităţilor de pierderi de agent termic; durata mică de execuţie a lucrărilor de construcţii-montaj; costuri reduse de întreţinere şi exploatare a reţelelor termice. Conductele preizolate vor urmări în general traseele existente ale actualei reţele de agent termic primar şi secundar, folosind culoarele libere create prin dezafectarea conductelor existente, reducând la minimum lucrările de deviere. Traseele de conducte primare sau secundare care sunt amplasate în momentul de faţă în domeniu privat vor fi reamplasate în domeniul public, caz în care se vor realiza lucrări de montaj a conductelor preizolate direct în pământ, pe pat de nisip. De asemenea, conductele termice secundare din subsolul blocurilor vor fi scoase în exteriorul blocurilor, pe domeniul public. Eventualele conflicte juridice legate de terenuri aflate în proprietate privată sunt în sarcina beneficiarului CET Govora. Vor fi asigurate şi instalaţiile anexe (goliri şi aerisiri). La realizarea proiectului se vor urmări: stabilirea configuraţiei traseelor reţelei termice; utilizarea traseelor termice existente; la subtraversări de străzi şi alei, conductele preizolate vor fi protejate cu plăci prefabricate din beton obţinute din demontări sau nou construite; conductele preizolate se vor amplasa în canale existente, pe pat de nisip; realizarea contorizării şi echilibrării hidraulice (robinet de echibrare hidraulic şi regulator diferenţial de presiune) la nivel de consumator final. Lucrările de reabilitare a reţelelor termice primare sau secundare, pe partea de construcţii constau în: menţinerea canalelor existente şi curăţarea acestora, în vederea amplasării noilor conducte preizolate, pe un pat de cel puţin 10 cm de nisip, acoperirea lor cu nisip (cel puţin 10 cm peste generatoarea superioară a mantalei de protecţie a conductei preizolate), după care se va executa acoperirea cu pământ bine compactat, până la nivelul solului; realizarea şanţului corespunzător pentru traseele noi, în vederea amplasării conductelor preizolate, cu respectarea tehnologiei specifice de montaj. Pentru zona aeriană se vor prevedea lucrări de consolidare a stâlpilor de susţinere, dacă este cazul. Se vor curăţa şi reabilita (dacă va fi cazul) căminele termice de racord, respectiv de golire sau aerisire. De asemenea, pentru reţelele termice secundare, la fiecare consumator (bloc, casă, sau instituţie) se va construi câte un cămin de racord. Se vor executa suporţi ficşi. La subtraversarea străzilor şi a aleilor carosabile, conductele preizolate se vor proteja prin montarea deasupra lor a unor plăci prefabricate din beton. Subtraversările vizitabile şi semivizitabile ale bulevardelor şi străzilor se vor reface prin galeriile vizitabile existente, fără a decoperta canalele termice. După terminarea lucrărilor se va reface structura drumurilor, aleilor, spaţiilor verzi, conform situaţiei iniţiale.

 

Proiectul a obţinut avizul Consiliului Tehnico-Economic al CET Govora

Pentru documentaţia tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa a II-a” au fost emise: avizul nr. 1/22 iunie 2017 al Consiliului Tehnico-Economic al operatorului CET Govora, înregistrat cu nr. 20398/22 iunie 2017 şi avizul nr. 6/22 iunie 2017 al Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului Judeţean Vâlcea. Potrivit raportului administratorului judiciar al CET Govora pentru luna aprilie 2017, la toate agregatele de bază, cazane, turbine, instalaţii şi echipamente auxiliare s-a realizat mentenanţa preventivă şi corectivă (lichidări de incidente şi avarii), având în vedere că, în perioada sezonului rece 2016-2017, menţinerea tuturor capacităţilor de producţie în stare de funcţionare a reprezentat obiectivul fundamental al politicii energetice impus de managementul CET Govora. În luna aprilie 2017 s-au remediat avariile la agregatele de bază, cazanele pe cărbune C5 şi C6. Începând cu data de 1 martie 2017 au demarat lucrările de reparaţii capitale tip N4 cu modernizarea sistemului de reglaj electrohidraulic la turbina TA6 tip DKUL, cu termen de finalizare la 30 noiembrie 2017. S-au realizat lucrările de mentenanţă şi intervenţii pentru lichidarea de avarii atât la reţeaua de transport apă fierbinte, cât şi la reţelele de distribuţie agent termic pentru încălzire, precum şi la cele de furnizare apă caldă de consum. Programul de mentenanţă preventivă şi corectivă la reţelele de distribuţie a apei calde de consum şi furnizarea agentului termic pentru încălzire către consumatorii din municipiul Râmnicu Vâlcea, oraşele Băile Olăneşti şi Călimăneşti a fost realizat conform planificării. S-au verificat metrologic 27 de contoare de energie termică, care erau scadente pentru verificare. Lucrarile de reparaţii s-au executat cu personal propriu şi cu societatea afiliată, SC Prelcet SA. Soldul producţiei facturată şi încasată la energia termică livrată de CET Govora în aprilie 2017 era mai mare cu 7,13% faţă de luna aprilie 2016, acest lucru datorându-se faptului că producţia lunii aprilie 2017 faţă de producţia lunii aprilie 2016 a crescut cu 91,3%, iar gradul de încasare a fost mai mic cu 9,3% în luna aprilie 2017, faţă de luna aprilie 2016, atingându-se cea mai mare producţie facturată din anul 2001, până la 30 aprilie 2017. Măsurile întreprinse după intrarea CET Govora în insolvenţă, privind recuperarea debitelor (somaţii de plată, acţionări în judecată, debranşări de la apă caldă de consum) au avut ca efect creşterea gradului de încasare începând cu luna mai 2016. Gradul de încasare în luna aprilie 2016 a fost de 104,68%, respectiv 97,04% în luna aprilie 2017, raportate la 365 de zile anterioare. Diminuarea gradului de încasare se datorează în primul rând producţiei facturate în luna aprilie 2017, cu 91,3% mai mare decât producţia facturată în luna aprilie 2016, respectiv a producţiei facturate în perioada mai 2016 – aprilie 2017, cu 17,2% mai mare decât în perioada mai 2015 – aprilie 2016. Numărul de beneficiari ai ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei s-a diminuat în medie cu circa 23,7%. Luna aprilie a fost caracterizată printr-o creştere a cantităţii de energie electrică livrată şi o scădere a energiei termice livrate, care au condus la creşterea veniturilor obţinute.

 

Consiliul Judeţean Vâlcea şi Primăria au aprobat convenţia de colaborare pentru proiect

Tot vineri, 30 iunie 2017, Consiliul Judeţean Vâlcea a mai aprobat convenţia de colaborare cu Primăria Râmnicului privind implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislalia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa a II-a”. Responsabilităţile Consiliului Judeţean Vâlcea vor fi următoarele: va respecta obligaţiile care decurg din contractul de finanţare al proiectului; va asigura contribuţia proprie de 2%, aferentă investiţiilor realizate asupra tronsoanelor de reţea termică primară din Fondul IID; va asigura managementul de proiect, prin Unitatea de Implementare a Proiectului. Responsabilităţile Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor fi următoarele: va emite toate hotărârile şi documentele prevăzute de ghidul solicitantului sau solicitate de AM POIM, necesare promovării proiectului la finanţare; va respecta obligaţiile care decurg din contractul de finanţare al proiectului; va asigura contribuţia proprie de 2% aferentă investiţiilor realizate asupra tronsoanelor de reţea termică secundară; va pune la dispoziţie infrastructura şi terenul pe care se face investiţia şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile cerute la data depunerii cererii de finanţare; va asigura colaborarea cu asociaţiile de proprietari din municipiu; va colabora cu Consiliul Judeţean Vâlcea în vederea obţinerii avizelor necesare autorizării lucrărilor, inclusiv viza OCPI pentru planurile topografice; va emite certificate de urbanism şi autorizaţii de construire pentru investiţiile aferente proiectului; va desemna doi specialişti care vor fi cooptaţi în Unitatea de Implementare a Proiectului, constituită în cadrul Consiliului Judeţean, în scopul participării la comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziţie publică pentru contractele de lucrări şi servicii, precum şi la urmărirea modului de derulare a contractului de lucrări care vizează reabilitarea reţelelor termice secundare, etc. Responsabilităţile operatorului CET Govora vor fi următoarele: va respecta obligaţiile asumate prin contractele de concesiune încheiate cu Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea privind plata redevenţei, astfel încât să fie asigurată integral contribuţia locală la finanţarea investiţiei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, plata cheltuielilor neeligibile şi a TVA, obligaţie a beneficiarului finanţării; să urmărească şi să informeze Consiliul Judeţean Vâlcea cu privire la sumele cumulate acordate anual de autoritătile locale, considerate ajutor de stat, astfel încât subvenţia şi eventualele scutiri de la plata redevenţei să nu depăşească 15 milioane de euro anual, în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei nr. 2012/21/UE; va participa, prin reprezentanţi desemnaţi în cadrul comisiilor constituite de beneficiarul finanţării, la recepţiile organizate în cadrul contractelor de lucrări; va preluarea în exploatare infrastructura reabilitată prin proiect, după efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor; va asigura urmărirea lucrărilor în exploatare în perioada de notificare a defecţiunilor, precum şi întreţinerea corespunzătoare a acestora; va sprijini echipa de implementare a proiectului, din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, prin asigurarea expertizei tehnice necesare implementării proiectului la un nivel adecvat de calitate; va asigura continuitatea activităţii Unităţii de Implementare a Proiectului, constituită la nivelul operatorului CET Govora.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *