AGA de la CET Govora a aprobat rezultatele financiare pentru 2016, cu venituri de 420 de milioane lei şi pierderi de 2 milioane

Reprezentantul acţionarului unic, Judeţul Vâlcea, în Adunarea Generală a Acţionarilor de la societatea CET Govora, Gheorghe Mihăilescu, a convocat şi aprobat luna trecută, în şedinţă ordinară, următoarele proiecte de hotărâri: raportul administratorilor CET Govora pentru exerciţiul financiar al anului 2016; situaţiile financiare ale societăţii pentru exerciţiul financiar al anului 2016 pe baza bilanţului contabil, contului de profit şi pierdere, situaţiei modificării capitalurilor proprii, situaţiei fluxurilor de trezorerie şi mandatarea lui Radu Ţenea, consilier juridic, în vederea depunerii hotărârilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Situaţiile financiare ale CET Govora pentru 2016 se referă la un activ net/total capitaluri de 100,43 milioane de lei, precum şi la rezultatul net al exerciţiului financiar – 2 milioane de lei pierdere. Societatea a intrat în insolvenţă la data de 9 mai 2016, dar situaţiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuităţii activităţii. La data de 31 decembrie 2016, CET Govora a înregistrat capitaluri proprii negative care sunt mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social şi o pierdere cumulată de 326,5 milioane de lei. La data autorizării situaţiilor financiare pentru 2016, societatea nu avea un plan oficial de reorganizare care să indice măsuri de redresare, aprobat de adunarea creditorilor conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei întrucât tabelul definitiv de creanţe nu a fost finalizat, iar raportul de evaluare a imobilizărilor corporale nu a fost întocmit. Există riscul ca CET Govora să nu poată genera fluxuri de numerar sau să nu poată obţine finanţări suficiente care să-i permită să-şi îndeplinească obligaţiile sale financiare. Datorită riscului ca societatea să nu îşi mai poată continua activitatea, există indicii că valoarea netă a activelor este mai mare decât valoarea recuperabilă estimată şi, în acest caz, valoarea activului ar trebui redusă la valoarea recuperabilă respectivă. CET Govora nu a realizat o analiză pentru a stabili dacă valoarea contabilă netă a activelor este mai mare decât valoarea recuperabilă.

 

Datele financiare pentru 2016 sunt în scădere faţă de nivelul înregistrat în 2015

Potrivit contului de profit şi pierdere, CET Govora a avut anul trecut venituri totale de 420,1 milioane de lei, pierderi de 2 milioane de lei, o cifră de afaceri de de 385,7 milioane de lei şi venituri din exploatare de 417,6 milioane de lei. Toate aceste date financiare sunt în scădere faţă de nivelul înregistrat de CET Govora în 2015. Conducerea CET Govora a identificat că un eveniment care a grevat asupra patrimoniului şi situaţiei economico-financiare a societăţii în anii 2015 şi 2016 a fost preluarea în exploatare a carierelor miniere de la Berbeşti-Alunu prin transfer de la Complexul Energetic Oltenia, începând cu data de 23 martie 2015. În anii ultimii ani, CET Govora nu a mai reuşit să-şi plătească integral datoriile către furnizorul de lignit CEO, în parte din cauza blocajului generat de SC Oltchim SA, care nu şi-a achitat la rândul său obligaţiile către CET Govora. Pentru deblocarea acestei situaţii şi având în vedere că CET Govora este singurul beneficiar al cărbunelui din carierele Berbeşti-Alunu, precum şi din cauza constrângerilor proprii legate de procesul de restructurare şi eficientizare, Complexul Energetic Oltenia a demarat procesul de divizare – prin externalizarea exploatărilor miniere Berbeşti-Alunu – decizie luată de CEO prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere din septembrie 2013. Atunci s-a dispus analiza externalizării celor două exploatări miniere mărginaşe bazinului carbonifer al Olteniei. Din acest motiv, Complexul Energetic Oltenia nu a mai fost interesată în ultimii ani nici să investească în aceste exploatări şi a decis în cele din urmă să vândă către CET Govora întreaga afacere, prin încheierea unui acord de transfer de afacere cu CET Govora, care s-a materializat în contractul autentificat sub nr. 163/2 martie 2015. Prin semnarea acestui acord au fost transferate către CET Govora bunurile mobile şi imobile deţinute în proprietate de CEO, utilizate pentru operarea carierelor miniere – perimetrele de exploatare Panga, Berbeşti, Alunu, angajaţii, licenţele, avizele, permisele şi contractele Complexului Energetic Oltenia. Ca urmare a acestui transfer, obligaţiile CET Govora către CEO, aflate în sold la data de 31 iulie 2014 (data stabilirii preţului de transfer) în sumă de 177,32 milioane de lei, la care se adaugă valoarea majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a facturilor de cărbune, în sumă de 39,6 milioane de lei, au fost anulate şi datoria respectivă s-a reluat prin înregistrarea preţului de transfer al afacerii, în sumă de 184 de milioane de lei, plătibil eşalonat într-o perioadă de 10 ani. În ceea ce priveşte situaţia creanţelor deţinute de CET Govora la SC Oltchim SA, prin planul de reorganizare se prevăd următoarele: toate creanţele deţinute de CET Govora, atât cele înscrise în tabelul creditorilor, cât şi cele curente, născute după deschiderea procedurii de insolvenţă sunt înregistrate ca datorii ale SC Oltchim SA, fără a fi transferate asupra SC Oltchim SPV SRL, noua societate care urma să fie constituită şi care prelua patrimoniul şi activitatea SC Oltchim SA. În plus, creanţele CET Govora înscrise în tabelul creditorilor, în sumă de 137 de milioane de lei sunt în categoria a V-a, cea a creanţelor chirografare, pentru care se prevede plata de 30% din creanţă.

 

Consecinţele intrării în insolvenţă au fost benefice pentru CET Govora

Raportul administratorilor CET Govora pentru anul 2016 mai menţionează că, anul trecut, având în vedere situaţia economico-financiară deosebit de dificilă a societăţii şi existenţa unor riscuri de blocaj care puneau în pericol continuarea activităţii, în data de 29 aprilie 2016, Consiliul de Supraveghere a decis intrarea în insolvenţă a CET Govora. Analizând indicatorii financiari şi situaţia economică a societăţii, Consiliul de Supraveghere al CET Govora a considerat că societatea nu-şi poate achita la scadenţă datoriile exigibile angajate cu disponibilităţile băneşti disponibile la data scadenţei şi, ca atare, îndeplinea criteriile prevăzute în legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă din proprie iniţiativă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. În data de 29 aprilie 2016 a fost depusă la Tribunalul Vâlcea, sub numărul 24833, cererea de intrare în procedura de insolvenţă şi a fost desemnat, în calitate de administrator judiciar al CET Govora, societatea Euro Insol SPRL Bucureşti. Consecinţele imediate ale intrării în insolvenţă au fost benefice pentru CET Govora şi s-au materializat în: suspendarea tuturor litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată, litigii în care societatea avea calitatea de pârât, în general pentru neachitarea la scadenţă a facturilor, în special cele cu Complexul Energetic Oltenia (CET Govora era la data de 31 decembrie 2015 chemată în judecată de către CEO, în mai multe dosare, cu acţiuni în pretenţii care se ridicau la circa 180,18 milioane de lei); diminuarea presiunii imediate a creditorilor societăţii, ca urmare a deschiderii tabelului preliminar al creditorilor, în conformitate cu art. 110 din Legea nr. 85/2014, în care s-au înscris creanţe în sumă totală de 454,24 milioane de lei, din care creanţe admise la masa credală în sumă de 431,15 milioane de lei; crearea premiselor pentru adoptarea măsurilor necesare de redresare financiară, restructurarea personalului, eficientizarea activităţii, pentru asigurarea funcţionării pe termen mediu şi lung, inclusiv prin atragerea de surse de finanţare pentru conformarea la cerinţele de mediu, cât şi retehnologizarea, atât în cadrul centralei CET Govora, cât şi la carierele miniere de la Berbeşti-Alunu. Indiferent de ipoteza de încasare a preţului de privatizare a SC Oltchim SA, CET Govora va încasa din creanţele chirografare suma de 40,9 milioane de lei în condiţiile încasării preţului de pornire, suma urmând a fi ajustată proporţional cu valoarea preţului de vânzare obţinut. Creanţele născute după deschiderea procedurii de insolvenţă, neachitate la scadenţă (în sumă de 42 milioane de lei la martie 2017), vor fi plătite doar din preţul de vânzare al SC Oltchim SA, înainte de distribuirea sumelor către creditori. Diferenţa de 96 de milioane de lei, dintre suma de 137 de milioane de lei înscrisă în tabelul creditorilor şi 41 de milioane de lei, sumă maximă care se poate plăti prin planul de reorganizare reprezintă tăiere dată de administratorii judiciari ai SC Oltchim SA prin planul de reorganizare şi se va trece pe pierdere la închiderea procedurii. Ca urmare a deschiderii de către Comisia Europeană a unei investigaţii privind un posibil ajutor de stat în cazul aprobării planului de reorganizare al SC Oltchim SA a fost operată o modificare a planului, în sensul că nu se va mai constitui o nouă societate în vederea vânzării, urmând ca activele SC Oltchim SA să fie vândute sub formă de pachete de active.

 

La 31 decembrie 2016, CET Govora avea de încasat 251 de milioane de lei

Valoarea netă a activelor imobilizate ale CET Govora a scăzut în exerciţiul financiar 2016, cu suma de 22 de milioane de lei. Această scădere se datorează, pe de o parte, înregistrării amortizării lunare a imobilizărilor corporale şi, pe de altă parte, facturării către Consiliul Judeţean Vâlcea a lucrărilor de mentenanţă preventivă la Cazanul 7, instalaţie preluată în concesiune şi cu investiţii efectuate în anii 2015-2016 din surse proprii de către CET Govora. În exerciţiul financiar 2016 s-au efectuat investiţii în sumă totală de 11,3 milioane de lei şi s-a pus în funcţiune un volum de investiţii în sumă de 17,73 milioane de lei. În categoria imobilizărilor financiare erau înregistrate titlurile de participare deţinute de CET Govora în capitalul social al SC Ciech Soda România SA, ca urmare a conversiei în acţiuni a unei creanţe în anul 2007. La 31 decembrie 2016, CET Govora deţinea la CSR un număr total de 24,57 milioane de acţiuni în valoare de 6,14 milioane de lei, adică un procent de 1,17% din capitalul social. Această participaţie a fost redusă la data de 31 decembrie 2016, prin înregistrarea unei ajustări de depreciere în sumă de 3,6 milioane de lei, ca urmare a scăderii valorii capitalurilor proprii ale SC Ciech Soda România SA la data de 31 decembrie 2015. La sfârşitul anului trecut, valoarea netă a stocurilor de combustibili, materiale, produse finite ale CET Govora au crescut cu 5,29 milioane de lei faţă de sfârşitul anului 2015. În ceea ce priveşte evoluţia creanţelor, se înregistra la 31 decembrie 2016 o diminuare a valorii nete a acestora faţă de sfârşitul anului 2015 cu suma de 56,75 milioane de lei. Acest fapt se datorează, pe de o parte, creşterii gradului de încasare a facturilor, precum şi încasării debitului eşalonat de la SC Ciech Soda România SA, în sumă de 7,5 milioane de euro), creanţă născută din tranzacţiile înregistrate cu CSR în contul „Debitori diverşi” reprezentând rest de plată din suma de 16,34 milioane de euro, debit eşalonat la plată pentru o perioadă de 48 de rate lunare. După intrarea în insolvenţă a CET Govora, această convenţie de eşalonare a fost desfiinţată, creanţa fiind încasată integral la data de 31 decembrie 2016. La data de 31 decembrie 2016, CET Govora avea de încasat: de la clienţi suma de 239,86 milioane de lei, din care clienţi incerţi sau în litigiu, 182,2 milioane de lei; de la debitori 11,86 milioane de lei, din care Consiliul Judeţean Vâlcea suma de 7,26 milioane de lei. Pentru suma de 182,2 milioane de lei, reprezentând clienţi incerţi şi în litigiu, CET Govora a constituit provizioane pe costuri, atât în exerciţiul curent, cât şi în cele precedente. În ceea ce priveşte creanţele faţă de SC Oltchim SA, această societate a reuşit să achite în anul 2016 atât factura curentă, cât şi suma de 3 milioane de lei din restanţe, fapt care arată o ameliorare a situaţiei financiare. Ca urmare a intrării în insolvenţă a CET Govora, administratorii judiciari au trecut la o serie de măsuri de redresare economică, printre care se numără şi renegocierea contractului de livrare a energie termică către SC Oltchim SA. Conform anexei nr. 3 la contractul de furnizare a energiei electrice către SC Oltchim SA, preţul negociat pentru o cantitate de 37 Mwh este de 198 lei/Mwh, iar diferenţa până la consumul total de 55 Mwh, de 18 Mwh, este achiziţionată de către CET Govora dintr-una din pieţele administrate de OPCOM, la un preţ de 160 lei/Mwh. Prin renegocierea preţurilor de vânzare a energiei electrice rezultă un plus de venit pentru CET Govora de 6,3 milioane de lei pentru 8.760 de ore de funcţionare.

 

Auditorul spune că societatea nu a finalizat tabelul definitiv al creditorilor

Societatea Mazars România SRL a realizat un audit independent la CET Govora, în care se subliniază că, la data emiterii situaţiilor financiare pe 2016 nu a fost finalizat tabelul definitiv al creditorilor şi respectiv nu a fost întocmit raportul de evaluare a imobilizărilor corporale. „În lipsa acestora, noi nu ne putem exprima opinia asupra valorii care ar trebui înregistrată în bilanţul contabil la 31 decembrie 2016 la «Datorii», respectiv «Active imobilizate» şi nici asupra valorii poziţiilor corespondente din contul de profit şi pierdere pentru exerciţiul financiar. Noi am fost numiţi în calitate de auditori ai CET Govora ulterior datei de 31 decembrie 2016 şi, prin urmare, nu am asistat la inventarierea fizică a stocurilor de la sfârşit de an. Nu am putut să obţinem prin mijloace alternative probe de audit suficiente şi adecvate cu privire la existenţa stocurilor (în valoare totală de 22,58 milioane de lei), raportate de societate în bilanţul individual la 31 decembrie 2016. Societatea are obligaţia de a repune în circuitul agricol terenurile aferente exploatărilor miniere la finalul perioadei de exploatare şi de a închide depozitele de zgură şi cenuşă la finalul perioadei de exploatare. În ceea ce priveşte obligaţia de a repune în circuitul agricol terenurile aferente exploatărilor miniere, CET Govora a recunoscut la 31 decembrie 2015 un provizion în valoare de 41,8 milioane de lei, preluat de la Complexul Energetic Oltenia o dată cu transferul activităţii miniere de cărbune EMC Berbeşti, însă nu a actualizat acest provizion la data de 31 decembrie 2016. În ceea ce priveşte obligaţia de a închide depozitele de zgură şi cenuşă la finalul perioadei de exploatare, societatea nu a înregistrat nici un provizion la 31 decembrie 2016. Noi nu am putut să obţinem probe de audit suficiente şi adecvate la 31 decembrie 2016 cu privire la valoarea provizioanelor aferente obligaţiei de a repune în circuitul agricol terenurile aferente exploatărilor miniere şi de a închide depozitele de zgură şi cenuşă la finalul perioadei de exploatare. Situaţiile financiare ale CET Govora, întocmite în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie 2015, au fost auditate de un alt auditor care, în raportul emis în data de 31 mai 2016, nu a exprimat o opinie asupra situaţiilor financiare aferente, neputând obţine informaţii de audit suficiente şi adecvate care să-i furnizeze o bază pentru a exprima o opinie de audit. În procesul de întocmire a situaţiilor financiare, conducerea este de asemenea responsabilă pentru aprecierea capacităţii CET Govora de a-şi continua activitatea, prezentând în notele explicative la situaţiile financiare, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activităţii şi pentru utilizarea în contabilitate a principiului continuităţii activităţii, cu excepţia cazului în care conducerea fie intenţionează să lichideze societatea sau să înceteze activitatea acesteia, fie nu are nici o altă alternativă realistă în afara acestor operaţiuni”, se arată printre altele în raportul de audit independent. Datoriile totale ale CET Govora nu au înregistrat modificări semnificative faţă de începutul anului 2016, din cauza lipsei de lichidităţi şi a intrării în insolvenţă a societăţii. Valoarea obligaţiilor către bugetul general consolidat al statului la data de 31 decembrie 2016 a crescut faţă de începutul exerciţiului financiar cu suma de 35 de milioane de lei din cauza lipsei disponibilităţilor băneşti pentru plata obligaţiilor la buget în trimestrul I al anului 2016, înainte de intrarea în insolvenţă a CET Govora, obligaţii înscrise de către ANAF la masa credală. O serie de măsuri de redresare economică luate de administratorii societăţii, după intrarea în insolvenţă, vor produce efecte favorabile abia în perioada următoare.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *