SC Univers SA a cumpărat prin Bursa de Valori acţiuni de 1,1 milioane de euro la SIF Banat Crişana

În cadrul raportului semestrial al SC Univers SA Vâlcea se menţionează faptul că societatea a achiziţionat în primele şase luni din acest an valori mobiliare admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) în valoare de circa 4,8 milioane de lei (1,1 milioane de euro), reprezentând acţiuni emise de Societatea de Investiţii Financiare (SIF) Banat Crişana. În alte venituri financiare ale SC Univers SA, suma de 126.839 de lei reprezintă acţiunile deţinute de societate la SC Galgros SRL, pentru care s-a făcut cerere de retragere. Conform Legii nr. 151/2014 şi normelor de aplicare incluse în Regulamentul ASF nr. 17/2014, preţul s-a stabilit conform raportului de evaluare întocmit de Florentina Tănasă, care a evaluat valoarea de răscumpărare a acţiunilor la exercitarea dreptului de retragere la 3,5233 lei/acţiune. Pentru deprecierea valorii acestor acţiuni, societatea a avut constituite în anii precedenţi ajustări în sumă de 117.996 de lei, care au fost reluate pe venituri la scoaterea din evidenţă a acţiunilor răscumpărate. Cheltuielile financiare, în sumă de 126.828 de lei reprezintă diferenţa dintre cheltuielile în sumă de 244.824 de lei înregistrate la scoaterea din evidenţă a acţiunilor răscumpărate de SC Galgros SA şi veniturile, în sumă de 117.996 de lei, înregistrate la anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea acestor acţiuni în anii precedenţi. Capitalul social subscris şi vărsat al SC Univers SA este de circa 2 milioane de lei, reprezentând 796.642 de acţiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei, acţiuni care se tranzacţionează pe Bursa de Valori Bucureşti. Din anul 1991, SC Univers SA are un capital integral privat, capital care nu a fost modificat în cursul anului 2017, având următoarea structură: SIF Oltenia deţine un număr de 587.519 acţiuni reprezentând un procent de 73,75% din capitalul social; iar alţi acţionari deţin un număr de 209.123 de acţiuni, reprezentând 26,25% din capitalul social.

 

Societatea a înregistrat venituri şi profit în scădere, faţă de anul trecut

În primul semestru din acest an, SC Univers SA a realizat venituri totale de peste 2 milioane de lei (cu 30% mai puţin faţă de perioada similară a anului trecut) şi un profit brut de 1 milion de lei (cu 50% mai puţin faţă de perioada similară a anului 2016). La data de 30 iunie 2017, veniturile din exploatare ale SC Univers SA erau în sumă de 1,9 milioane de lei, în structura lor cuprinzând: venituri din închirieri de 1,47 milioane de lei; alte venituri din exploatare de 431.685 de lei. Cifra de afaceri netă înregistrată în semestrul I 2017 este în sumă de 1,47 milioane de lei, în creştere cu 5% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Profitul brut din exploatare realizat în semestrul I 2017 este în suma de 987.246 de lei, înregistrând o scădere de 48,76% faţă de anul precedent. Această scădere semnificativă se datorează faptului că, în semestrul I al anului 2016, societatea a înregistrat suma de peste 1 milion de lei în contul de venituri, urmare a obţinerii hotărârii judecătoreşti nr. 163/25 februarie 2016 a Curţii de Apel Craiova. La capitolul alte venituri din exploatare, SC Univers SA a înregistrat suma de 215.763 de lei, reprezentând valoarea dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilităţii lor, pentru care dreptul la acţiune în sens material s-a stins, prin prescripţie extinctivă, respectiv dividendele aferente anilor 2007-2012. Veniturile financiare, în sumă de 136.880 de lei se compun din: venituri din dobânzi la depozitele financiare ale societăţii de 10.025 lei; alte venituri financiare de 126.855 de lei. Un factor de risc ce poate afecta veniturile din activitatea de bază a SC Univers SA este scăderea veniturilor din chirii. Cifra de afaceri a crescut faţă de semestrul I 2017 cu 5% datorită faptului că s-a reuşit închirierea unor spaţii suplimentare faţă de anul precedent. În semestrul I 2017, SC Univers SA a achitat la timp obligaţiile financiare aferente perioadei, neavând obligaţii restante. În perioada raportată, societatea nu a făcut majorări de capital social, nu a emis acţiuni şi nu şi-a răscumpărat propriile acţiuni. Poziţia financiară, performanţa şi modificările poziţiei financiare generează informaţii privind capacitatea SC Univers SA de a genera numerar sau echivalente ale numerarului. Societatea nu are filiale sau întreprinderi asociate, nu există societăţi cu drepturi patrimoniale asupra SC Univers SA. Societatea nu a încheiat contracte de leasing operaţional sau leasing financiar. Situaţiile financiare aferente semestrului I anului 2017 au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991 şi cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate. Imobilizările necorporale achiziţionate de SC Univers SA sunt prezentate la cost, mai puţin amortizarea cumulată. Amortizarea este recunoscută în contul de profit şi pierdere pe baza metodei liniare pentru perioada de viaţă estimată a imobilizării necorporale. Durata de amortizare medie a imobilizărilor necorporale este de 3 ani. Activele proprii sunt prezentate în bilanţ la valoarea reevaluată, mai puţin amortizarea cumulată şi pierderile de valoare. Cheltuielile cu reparaţia sau întreţinerea mijloacelor fixe efectuate de SC Univers SA pentru a restabili sau a menţine valoarea acestor active sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere la data efectuării lor.

 

SC Univers SA deţine acţiuni la 7 societăţi sau bănci comerciale

La data de 30 iunie 2017, SC Univers SA deţinea investiţii mobiliare în acţiuni în sumă de 9 milioane de lei (2 milioane de euro) la 7 societăţi sau bănci comerciale din ţară. Pentru SC Galgros SA şi SC Vulturul Comarnic SA, care au fost retrase de la tranzacţionare în data de 26 octombrie 2015 de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, SC Univers SA a depus cereri de retragere din societăţi, iar evaluarea s-a făcut la preţurile din rapoartele de evaluare transmise de cele două societăţi. Reevaluarea construcţiilor din patrimoniul SC Univers SA s-a efectuat la 31 decembrie 2016 prin metoda costurilor. Abordarea prin costuri prezintă evaluarea construcţiei luând in considerare costurile unitare actuale de refacere a construcţiei şi dimensiunile fiecărui element constructiv analizat. Amortizarea fiscală nu este egală cu amortizarea contabilă, datorita unor mijloace fixe care nu mai sunt folosite în activitatea economică. La calculul amortizării s-a aplicat regimul de amortizare liniară. Imobilizările corporale ieşite din patrimoniul SC Univers SA, prin vânzare, casare sau alte moduri de ieşire, se reflectă în contul de profit şi pierdere la valoarea contabilă netă. Pentru terenuri nu se calculează amortizare şi nici nu s-au constituit deprecieri. În ceea ce priveşte contul 211 „Terenuri”, pentru terenul aferent construcţiei „Hala Centrală”, în suprafaţă de 1074,77 mp există un litigiu pe rolul Tribunalului Vâlcea privind revendicarea acestuia de către Municipiul Râmnicu Vâlcea. Amortizarea este calculată pentru a diminua costul utilizând metoda liniară de amortizare pe durata de funcţionare a mijloacelor fixe şi a componentelor lor, care sunt contabilizate separat. Terenurile şi imobilizările în curs nu se amortizează la SC Univers SA. Instrumentele financiare sunt reprezentate de titluri de valoare deţinute pentru tranzacţionare, cotate pe piaţa de capital. Stocurile sunt înregistrate la minimum dintre cost şi valoarea netă realizabilă, după ajustările de valoare privind stocurile depreciate. Valoarea netă realizabilă reprezintă preţul de vânzare estimat în condiţiile desfăşurării normale a activităţii, mai puţin costurile aferente vânzării. Ajustările de valoare privind stocurile depreciate sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere drept cheltuială în perioada în care are loc diminuarea. Conturile de creanţe comerciale şi alte creanţe sunt evidenţiate în bilanţul SC Univers SA la valoarea lor recuperabilă. Valoarea contabilă a activelor societăţii este analizată la data fiecărui bilanţ pentru a determina dacă există scăderi de valoare. Dacă o asemenea scădere este probabilă, este estimată valoarea recuperabilă a activului în cauză. Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada la care sunt aprobate de către AGA de la SC Univers SA. Conturile de furnizori şi alte datorii sunt evidenţiate la cost. Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere pe măsura efectuării acestora. Veniturile din vânzarea bunurilor sunt recunoscute când livrarea a avut loc şi transferul de riscuri şi beneficii a fost realizat. Veniturile din dobânzi se recunosc periodic, în mod proporţional, pe măsura generării venitului respectiv. Veniturile din dividende sunt recunoscute când s-a stabilit dreptul acţionarilor SC Univers SA de a încasa dividende.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *