CET Govora a realizat în primul semestru un profit de 6,8 milioane de euro, pe fondul diminuării cheltuielilor cu 20%

Producătorul de energie termică şi electrică CET Govora a înregistrat în primele şase luni ale anului 2017 un profit net de 30,6 milioane de lei (6,8 milioane de euro), în condiţiile în care, în perioada similară a anului precedent, societatea a înregistrat o pierdere netă de 5 milioane de lei. Acest rezultat s-a realizat pe fondul creşterii veniturilor din producţia de bază cu peste 30% şi a diminuării cheltuielilor cu peste 20%. Potrivit unui comunicat al SC Euro Insol SPRL, administratorul judiciar al CET Govora, rezultatele favorabile înregistrate sunt evidenţiate inclusiv de creşterea EBITDA, de aproape 4 ori în primul semestru al anului 2017, faţă de primul semestru al anului 2016, respectiv de la 12 milioane de lei la 46,3 milioane de lei, precum şi de creşterea capitalurilor proprii cu 30 de milioane de lei. „Măsurile de restructurare implementate de la preluarea mandatului de administrator judiciar al CET Govora au inclus renegocierea contractelor cu partenerii comerciali, restructurarea organigramei şi a personalului, redefinirea şi optimizarea fluxurilor şi proceselor de producţie, a procedurilor de achiziţii şi a politicii de recuperare a creanţelor, acestea având ca efect creşterea veniturilor, reducerea tuturor categoriilor de cheltuieli şi a consumurilor şi, nu în ultimul rând, creşterea gradului de recuperare a creanţelor. Astfel, CET Govora a înregistrat în primul semestru al acestui an un rezultat net pozitiv de peste 30 de milioane de lei, comparativ cu o pierdere de 5 milioane de lei în primul semestru al anului 2016. Urmărim permanent, prin deciziile luate, să îmbunătăţim performanţele financiare ale societăţii şi să asigurăm cadrul necesar implementării cu succes a unui plan de reorganizare al CET Govora”, a declarat Cristian Gavril, reprezentantul administratorului judiciar al companiei. La data de 9 mai 2016, Tribunalul Vâlcea a deschis procedura insolvenţei CET Govora, ca urmare a deprecierii indicatorilor financiari-contabili: pierderi de 335 de milioane de lei, datorii de 438 de milioane lei, capitaluri proprii negative de 96 de milioane de lei şi disponibil bancar de doar 170.000 de lei, câtă vreme doar fondul lunar de salarii depăşea suma de 10 milioane de lei.

 

Au fost achitate integral datoriile comerciale şi fiscale curente

De la deschiderea insolvenţei CET Govora şi până la 30 iunie 2017 s-au achitat integral datoriile comerciale şi fiscale curente, care însumează peste 430 de milioane de lei, în condiţiile creşterii continue a soldului de disponibil de lichidităţi, care a ajuns la circa 120 de milioane de lei. Rezultatul operaţional înregistrat de CET Govora în luna mai 2017 este superior rezultatului realizat în aceeaşi perioadă a anului 2016. Rezultatul superior înregistrat în anul 2017 este datorat renegocierii contractelor comerciale prin reducerea cheltuielilor şi renegocierii preţurilor de facturare a produselor de bază (energia termică sub formă de abur industrial, livrată consumatorilor industriali de pe Platforma Râmnicu Vâlcea). Din analiza principalilor indicatori realizaţi de CET Govora în luna mai 2017, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2016, rezultă următoarele: veniturile totale realizate în perioada analizată sunt de 31,8 milioane de lei, mai mari cu 2 milioane de lei decât veniturile realizate în aceeaşi perioadă din anul 2016, respectiv 29,7 milioane de lei, din care veniturile din activitatea de bază realizate în luna mai 2017 sunt de 28,3 milioane de lei, mai mari decât veniturile din activitatea de bază realizate în perioada similară anterioară cu 7 milioane de lei. Creşterea veniturilor din activitatea de bază este determinată de creşterea preţurilor de facturare, precum şi de creşterea producţiei livrate în luna mai 2017, comparativ cu perioada similară anterioară. Producţia de energie electrică în perioada analizată înregistrează o majorare cu 11.505 Mwh, valoric creşterea fiind de 3,2 milioane de lei, iar producţia de abur industrial valoric înregistrează o majorare cu 3,4 milioane de lei, din care SC Ciech Soda România SA un plus de 3 milioane de lei, iar SC Oltchim SA un plus de 460.000 de lei. Veniturile din vânzări de mărfuri înregistrează o reducere faţă de perioada similară anterioară cu 5,9 milioane de lei, aceasta neinfluenţând rezultatul operaţional, respectiv rezultatul net al CET Govora, datorită faptului că aceste venituri reprezintă refacturări de mărfuri (pe totalul anului, din activitatea de comercializare mărfuri, cumpărare şi refacturare, rezultatul este pozitiv). Cheltuielile totale înregistrate de CET Govora în luna mai au fost în sumă de 30,7 milioane de lei, mai mici cu 2,14 milioane de lei decât perioada anterioară. În luna mai, cheltuielile cu personalul realizate au fost mai mici cu 2,25 milioane de lei, în condiţiile aplicării măsurilor de concediere colectivă în anul 2016, respectiv reducerii numărului de personal existent. Cheltuielile CET Govora cu mărfurile au scăzut în anul 2017, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2016, când s-a cumpărat energie electrică pentru acoperirea contractului de livrare încheiat cu SC Oltchim SA. La capitolul „Alte cheltuieli de exploatare”, se înregistra o majorare faţă de perioada similară anterioară cu 4,37 milioane de lei, din cauza înregistrării pe cheltuieli a cumpărării emisiilor de CO2 în luna mai 2017, în sumă de 3 milioane de lei. Rezultatul înregistrat de CET Govora în luna mai 2017, respectiv un profit în sumă de 1 milion de lei, este superior rezultatului realizat în luna mai 2016.

 

Efectivul de salariaţi a scăzut la 1.930 de persoane

Potrivit raportului lunar al administratorului judiciar al CET Govora, la sfârşitul lunii mai se înregistra un efectiv de 1.930 de salariaţi, cu 382 mai puţini decât la data deschiderii procedurii insolvenţei, când erau angajate 2.312 persoane. Ieşirile de personal de la CET Govora au determinat o scădere în valoare absolută, fără a genera până în prezent o modificare semnificativă în structura acestuia, ponderile deţinute de diferite categorii de personal (producţie, patrimoniu, etc.), menţinându-se la un nivel relativ constant. În luna mai, CET Govora a emis două decizii de concediere. Dintre cei 282 de disponibilizaţi, raportul de muncă a încetat pentru 270, urmând să înceteze pentru încă 12 disponibilizaţi. Un număr de 81 de salariaţi concediaţi au formulat contestaţii împotriva deciziilor de concediere care se află pe rolul Tribunalului Vâlcea. În luna mai 2017, CET Govora a plătit salarii compensatorii şi contribuţii la bugetul de stat în sumă de 37.195 de lei pentru două persoane care au încetat raporturile de muncă prin concediere individuală. În luna mai 2017, faţă de luna aprilie 2017 a scăzut fondul de salarii cu 239.857 de lei, deoarece, în luna mai 2017, sporurile pentru consemn, sporul de tură, sâmbete plus duminici, plus ziua energeticianului, sporul de noapte şi valoarea orelor suplimentare au scăzut faţă de luna aprilie 2017. Rezultatul financiar înregistrat de CET Govora în perioada mai 2016 – mai 2017 (la un an de la intrarea în insolvenţă) este pozitiv, în sumă de 22,61 milioane de lei, cu circa 93 de milioane de lei mai mult faţă de perioada precedentă, rezultat determinat de creşterea veniturilor din activitatea de bază şi reducerea costurilor, şi anume: reducerea cheltuielilor cu combustibilul solid (lignit) cu 14,44 milioane de lei, în condiţiile în care consumul de cărbune a crescut cu 95.779 de tone în perioada 2016-2017, faţă de aceeaşi perioadă din 2015-2016, dar s-au redus cheltuielile cu exploatarea cărbunelui din producţie proprie. S-a realizat şi reducerea cheltuielilor CET Govora cu gazele naturale, în sumă de 4,3 milioane de lei, în condiţiile reducerii consumului, dar şi a preţului de achiziţie prin încheierea unui nou contract cu alt furnizor, respectiv SC Romgaz SA Mediaş. A fost importantă şi reducerea cheltuielilor cu personalul în perioada analizată cu 18,76 milioane de lei, în condiţiile aplicării programului de restructurare; precum ţi reducerea altor cheltuieli generate ale societăţii cu suma de 8,82 milioane de lei în perioada analizată, fapt determinat de renegocierea contractelor comerciale, a prestărilor de servicii executate de terţi. În acelaşi timp, au crescut veniturile din livrarea de energie termică sub formă de abur industrial în perioada mai 2016 – aprilie 2017 prin renegocierea tarifelor de facturare, respectiv prin majorarea acestora. Cantitatea de agent termic livrată de CET Govora către SC Ciech Soda România SA în luna mai 2017 a fost de 101.341 Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 13,16 milioane de lei, cu TVA. Cantitatea de agent termic livrată de CET Govora către SC Oltchim SA în luna mai 2017 a fost de 35.104 Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 4,8 milioane de lei cu TVA.

 

Venituri suplimentare din renegocierea contractelor de 23,7 milioane lei

În perioada mai 2016 – mai 2017, veniturile suplimentare ale CET Govora rezultate din renegocierea contractelor cu SC Ciech Soda România SA şi SC Oltchim SA au fost în valoare de 23,7 milioane de lei, din care: SC Ciech Soda România SA (abur) – 13,27 milioane de lei; SC Oltchim SA (abur) – 6 milioane de lei; SC Oltchim SA (energie electrică) – 4,37 milioane de lei. În perioada menţionată, veniturile suplimentare ale CET Govora din vânzarea de energie electrica de pe piaţa de echilibrare au fost în valoare de 2,82 milioane de lei. În urma renegocierii contractelor comerciale cu furnizorii de bunuri şi servicii ai CET Govora, în număr de 117, s-au obţinut reduceri în perioada mai 2016 – aprilie 2017 în sumă de 5,13 milioane de lei, defalcat pe direcţii astfel: Direcţia Producţie Mentenanţă – 655.855 de lei; Direcţia Generală Investiţii – 546.997 de lei; Direcţia Comercială – 420.025 lei; Direcţia Comercială Logistică – 79.318 lei; Direcţia Comercială Marketing (gaze naturale, prestări servicii) – 287.799 de lei; Direcţia Minerit – 1,72 milioane de lei; Direcţia Termoficare Urbană – 24.816 lei; Direcţia Resurse Umane – 293.260 de lei; Direcţia Economică (servicii bancare) – 1,1 milioane de lei. Pentru achiziţia combustibilului, respectiv gaz natural, în urma negocierilor purtate, CET Govora a încheiat contractul cu Romgaz Mediaş la un preţ mediu de 87 lei/Mwh, faţă de 95,5 lei/Mwh la contractul cu furnizorul de gaze naturale precedent. Astfel, în perioada mai 2016 – aprilie 2017 s-a obţinut o reducere a cheltuielilor cu gazele naturale în valoare de 1,85 milioane de lei. Prin Decizia nr. 669/7 iulie 2016 s-a modificat regulamentul intern al CET Govora, prin care au fost eliminate sau modificate mai multe beneficii. Cheltuielile cu personalul înregistrează o diminuare în anul 2017 comparativ cu anul 2016, cu 19 milioane de lei, în timp ce câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile scade în anul 2017 la 2.931,3 lei/salariat, de la 3.310,3 lei/salariat. În cadrul negocierilor purtate de CET Govora cu reprezentanţii SC Ciech Soda România SA pentru perfectarea unui nou contract de furnizare energie termică sub formă de abur industrial, s-a convenit achitarea creanţei restante eşalonate în luna decembrie 2016, renunţându-se la convenţiile anterioare. La data deschiderii procedurii de insolvenţă a CET Govora, SC Oltchim SA figura în evidenţele contabile cu un sold restant de 45,24 milioane de lei. În urma negocierilor purtate s-a convenit eşalonarea acestora în rate lunare egale de 500.000 de lei/lună începând cu iulie 2016. În perioada iulie 2016 – aprilie 2017, SC Oltchim SA a achitat suma de 5 milioane de lei. În perioada mai 2016 – mai 2017, suma totală de recuperat în dosarele transmise de CET Govora pentru judecată a fost de 4,87 milioane de lei. Au fost înregistrate un număr de 68 de debranşări de la furnizarea energiei termice pentru populaţie şi agenţi economici. Având în vedere cumulul de măsuri întreprinse, în perioada analizată, CET Govora a încasat un total de 70,88 milioane de lei, din care valoarea de 23,67 milioane de lei reprezintă sume încasate din creanţe restante la deschiderea procedurii de insolvenţă. Finanţarea plăţilor efectuate în cursul lunii mai 2017, în valoare de 34,16 milioane de lei, s-a realizat din încasările înregistrate pe parcursul lunii, în valoare de 39,1 milioane de lei. La finalul lunii, CET Govora a înregistrat un excedent de numerar de 4,92 milioane de lei.

 

S-a majorat indemnizaţia administratorului special

Miercuri, 30 august 2017, Consiliul Judeţean Vâlcea (în calitate de acţionar unic) a aprobat modificarea indemnizaţiei lunare brute a administratorului special al debitoarei CET Govora, Ştefan Prală, la nivelul sumei de 11.600 de lei. De asemenea, s-a mai aprobat actul adiţional la contractul de mandat al administratorului special al CET Govora, precum şi mandatarea reprezentantului acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la CET Govora să semneze actul adiţional la contractul de mandat al administratorului special. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 95 din 14 noiembrie 2016 a fost desemnat Ştefan Prală, ca administrator special al CET Govora, fiindu-i aprobat şi contractul de mandat. În conformitate cu art. 3 al hotărârii sus amintite, coroborat cu art. 3 lit. a din contractul de mandat al administratorului special, s-a aprobat cuantumul indemnizaţiei administratorului special al CET Govora la nivelul indemnizaţiei lunare acordată prin lege pentru funcţia de vicepreşedinte al consiliului judeţean. Potrivit art. 21 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobate prin Legea nr. 115/2017, începând cu luna aprilie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază sau indemnizaţiilor de care beneficiază personalul care ocupă funcţii de demnitate publică alese din cadrul organelor autorităţilor publice locale, respectiv primari, viceprimari, preşedinţi şi vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene se majorează cu 30% faţă de nivelul aflat pentru luna martie 2017. Totodată, potrivit dispoziţiilor din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu data de 1 iulie 2017, indemnizaţia vicepreşedintelui consiliului judeţean este de 11.600 de lei. În categoria „Alte plăţi” este inclusă plata sumei de 577.094 lei către administratorul judiciar al CET Govora, reprezentând onorariul de 20.000 de euro/lună, la cursul de 4,5289 lei/euro şi contravaloarea a 3% onorariu de succes al administratorului judiciar pentru lunile februarie şi martie, respectiv suma de 303.229 de lei, prin aplicarea procentului de 3% la suma de 10,1 milioane de lei. În cadrul şedinţei Adunării Creditorilor de la CET Govora, din data de 14 octombrie 2016 s-a aprobat onorariul administratorului judiciar SC Euro Insol SPRL, astfel: 20.000 de euro plus TVA/lună şi onorariu de succes 3% plus TVA din sumele distribuite creditorilor, din recuperarea creanţelor, precum şi din veniturile suplimentare şi reducerile comerciale obţinute pentru societate de administratorul judiciar. Facem menţiunea că toate plăţile realizate de CET Govora în luna mai 2017 au fost supervizate de echipa administratorului judiciar, prezentă la sediul debitoarei. În acest sens, s-au avut în vedere realizarea cu prioritate a plăţilor necesare continuării în bune condiţii a activităţii CET Govora. În luna mai 2017, în cadrul compartimentului administrativ al CET Govora au fost realizate următoarele activităţi: a fost semnat contractul pentru evaluarea de risc la securitate fizică pentru obiectivul CET Govora şi staţia CFU; a fost întocmită o nouă procedură internă pentru închirierea spaţiului în care a funcţionat cantina şi postată pe site-ul societăţii; au fost transmise solicitări furnizorilor care aprovizionează cu mărfuri magazinul alimentar, pentru transmiterea unor oferte de sortimente şi preţuri de vânzare, în vederea încheierii comenzilor de aprovizionare pentru perioada aprilie 2017 – martie 2018. De asemenea, au fost încheiate noi comenzi cu furnizorii de produse alimentare şi nealimentare; a fost pus în funcţiune şi recepţionat sistemul de supraveghere video centralizat din incinta CET Govora, etc.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *