Obiectivele şi criteriile de performanţă ale membrilor CA de la RAJDP Vâlcea, aprobate de Consiliul Judeţean

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat recent obiectivele şi criteriile de performanţă ale membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pentru anul 2017. Obiectivele şi criteriile de performanţă ale RAJDP Vâlcea sunt: creşterea profitului brut – 809.000 de lei; creşterea veniturilor totale – 24,6 milioane de lei; productivitatea muncii (total venituri/număr mediu de personal) – 136.667 lei;  cheltuieli totale la 1000 de lei venituri totale – 967 de lei; rata datoriilor (datorii totale/active totale x 100) – 70%; program de reducere a plăţilor restante – 1,8 milioane de lei; program de reducere a creanţelor restante – 1,7 milioane de lei. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 205 din 30 septembrie 2015 au fost numiţi patru membri în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea şi s-a aprobat contractul-cadru de mandat al administratorilor, inclusiv obiectivele şi criteriile de performanţă, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice fiind numit de acesta la sfârşitul lunii decembrie 2015. Potrivit art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 73 din 28 aprilie 2016 au fost aprobate obiectivele şi criteriile de performanţă ale membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pentru anul 2016. Având în vedere că obiectivele şi criteriile de performanţă s-au modificat faţă de anul precedent, conform bugetului aprobat pentru acest an, administratorii Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea au transmis consiliului o propunere în acest sens, prin adresa nr. 2360 din 19.07.2017, fiind necesară înlocuirea anexei la actualele contracte de mandat, cu încheierea actelor adiţionale aferente.

 

Consiliul de Administraţie al RAJDP a fost numit în urmă cu doi ani

În cursul lunii trecute a fost publicat un raport de evaluare a performanţelor Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, precum şi a îndeplinirii obligaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie pentru anul 2016. Potrivit raportului, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 26 din 29.02.2016, la art. 2 s-a stabilit ca remuneraţia membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea să fie formată dintr-o indemnizaţie lunară brută în cuantum de 987 de lei, iar la articolul 3 s-a stabilit ca remuneraţia membrului executiv al Consiliului de Administraţie să nu depăşească nivelul indemnizaţiei lunare acordată prin lege pentru funcţia de vicepreşedinte al consiliului judeţean. Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 205 din 30.09.2015, privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 73 din 28.04.2016, prevede că, în situaţia în care, în urma evaluării semestriale a activităţii administratorilor se constată neîndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat, remuneraţia acestora se va diminua proporţional cu procentul de nerealizare al indicatorilor de performanţă. Prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea din 24.03.2017 a fost desemnată Comisia de analiză a activităţii administratorilor Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea. Consiliul de Administraţie al RAJDP Vâlcea a transmis la CJ Vâlcea raportul anual de activitate pentru anul 2016, iar prin adresa nr. 1186/19.04.2017 a transmis completările solicitate cu privire la acest raport. Din analiza raportului de activitate, Comisia a constatat următoarele: în anul 2016, activitatea RAJDP Vâlcea s-a concretizat în construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea şi întreţinerea de drumuri şi poduri în anul 2016, punându-se accent pe lucrările finanţate din bugetul propriu al judeţului Vâlcea. Activitatea RAJDP Vâlcea s-a structurat pe două direcţii principale: îmbunătăţirea stării tehnice a drumurilor judeţene, în scopul creşterii confortului şi siguranţei traficului auto; dar şi asigurarea unei stabilităţi financiare pe termen scurt şi mediu a regiei. Cu privire la prima direcţie au fost dezvoltate şi modernizate reţele de drumuri de interes judeţean, s-au executat covoare bituminoase, lucrări de reparaţii asfaltice, întreţinerea drumurilor cu material pietros, reparaţii şi consolidări de poduri şi podeţe, dar şi lucrări privind siguranţa circulaţiei. S-au procurat echipamente individuale de protecţie, scule, dispozitive, unelte şi alte echipamente care reduc riscul de accidentare, dar s-a pus accent şi pe creşterea productivităţii muncii. Au fost achiziţionate utilaje (cilindru compactor, compresor de aer, două autoutilitare, instalaţii de împrăştiat material antiderapant, precum şi un teren în suprafaţă de 15.230 de metri pătraţi, etc.). Totodată, au fost achiziţionate de Consiliul Judeţean Vâlcea, utilaje în valoare de 2 milioane de lei, care au fost date în administrare regiei. Scăderea cifrei de afaceri în anul 2016 faţă de anul 2015 se datorează în principal scăderii numărului mediu de personal de la 215 persoane în anul 2015, la 186 în anul 2016, în schimb productivitatea muncii a crescut în anul 2016, cu 0,94%. La începutul anului 2015, RAJDP Vâlcea avea 292 de angajaţi, iar la finele anului 2016 erau 192 de salariaţi.

 

În 2016, s-a constatat îndeplinirea indicatorilor de performanţă de 132,17%

Din analiza situaţiilor financiare înregistrate de RAJDP Vâlcea la data de 31.12.2016, comisia Consiliului Judeţean Vâlcea a constatat următoarele: veniturile totale au fost încasate la nivelul de 23.906.168 de lei, faţă de un nivel programat de 19.800.000 de lei, respectiv înregistrându-se o creştere de 24,15% în îndeplinirea indicatorilor de performanţă. La o cifră de afaceri realizată la finele anului 2016 de 23.906.168 lei şi un nivel al cheltuielilor de 22.503.046 lei s-a înregistrat un profit brut de 1.403.122 lei (faţă de nivelul programat prin buget, profitul brut a crescut de 187,08%, ceea ce reprezintă o pondere de 28,06% şi îndeplinirea indicatorilor de performanţă). O influenţă semnificativă în îndeplinirea indicatorilor de performanţă o reprezintă şi indicatorii de reducere a plăţilor restante (19,91%), de reducere a creanţelor restante (17,3%), dar şi productivitatea muncii (17,53%). Productivitatea muncii înregistrată la RAJDP Vâlcea la finele anului 2016, de 128.527 de lei este realizată cu un număr mediu de personal de 186 de persoane, faţă de 180 de persoane, aprobate prin buget. La finele anului 2016 s-a constatat îndeplinirea indicatorilor de performanţă în procent de 132,17%. De asemenea, au fost puse în practică măsurile din planul de administrare al membrilor Consiliului de Administraţie al RAJDP Vâlcea, fiind îndeplinite prevederile privind programul de reducere a creanţelor restante în procent de 115,34%, cât şi a programului de reducere a datoriilor restante, în procent de 132,74%. Productivitatea muncii, calculată ca raport între cifra de afaceri şi numărul mediu de personal este mai mare în anul 2016 decât în anul 2015, respectiv 128.527 de lei/salariat în anul 2016 şi 127.329 de lei în anul 2015. Deşi cifra de afaceri este mai mică în 2016, aceasta a fost realizată cu un număr de personal mult redus (186 de salariaţi, faţă de 215 în anul anterior), ceea ce explică o productivitate a muncii mai mare. Creanţele din anul 2016 s-au redus cu aproape 50% faţă de anul anterior, regia depunând eforturi pentru încasarea producţiei facturate, reducerea stocurilor ,etc. Încasând la termenele legale creanţele, regia a putut plăti la timp şi datoriile, acest indicator reducându-se cu peste 57%, de la 9.985.752 lei în anul 2015 la 4.275.576 lei, în anul 2016. În cursul anului 2016, Consiliul de Administraţie al RAJDP Vâlcea a avut lunar şedinţe ordinare şi extraordinare, în cadrul acestora luându-se următoarele hotărâri: Hotărârea nr.1 cu privire l a modul de desfăşurare şi valorificare a rezultatelor inventarierii pe anul 2015,situaţia lucrărilor realizate la finalul lui 2015, situaţia terenurilor închiriate de RAJDP Vâlcea, fundamentarea tarifelor de transport, nominalizarea salariaţilor care beneficiază de prevederile Legii 215/1997; Hotărârea 2 cu privire la gradul de realizare a indicatorilor de performanţă la finele lui 2015, situaţia creanţelor la 29.01.2016, analizarea dosarelor pentru director general şi director tehnic pentru regie; Hotărârea 3 cu privire la propunerea includerii cheltuielilor de asistenţă juridică în BVC; Hotărârea 4 cu privire la finalizarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director general şi director tehnic la RAJDP Vâlcea; Hotărârea 5 cu privire la situaţia principalilor indicatori economico-financiari ai RAJDP Vâlcea la 31.01.2016, execuţia BVC-ului pe 2015; Hotărârea 6 cu privire la stabilirea remuneraţiei directorului general şi a directorului tehnic din cadrul RAJDP Vâlcea şi situaţia lucrărilor realizate la data de 29 februarie 2016, etc.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *