Societatea ETA SA are o organigramă modificată, care prevede restructurări de personal

Prin Hotărârea nr. 347/2017, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea (în calitate de acţionar unic) a decis mandatarea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor de la societatea ETA SA să îndeplinească atribuţia prevăzută la art. 4.3.2 lit. f din actul constitutiv al societăţii, respectiv să aprobe organigrama şi statul de funcţii de la această societate. Potrivit raportului conducerii SC ETA SA, s-au avut în vedere prevederile HCL nr. 173/2017 prin care s-a aprobat bugetul SC ETA SA, în care au fost prevăzute cheltuieli cu personalul în sumă de 6,9 milioane de lei, dar s-a ţinut cont şi de necesitatea de a încadra cheltuielile de natură salarială în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. Se impunea o reorganizare a structurii de personal, prin desfiinţarea unor posturi de personal indirect productiv, care să ducă la scăderea cheltuielilor indirecte ale SC ETA SA. Cauzele reale, serioase şi obiective ale desfiinţării posturilor sunt următoarele: dificultatea de majorare a veniturilor proprii ale Serviciului Public de Transport, cauzată de tendinţa continuă de scădere a numărului de călători, limitarea subvenţiei acordată societăţii, precum şi necesitatea de a încadra cheltuielile de natură salarială în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. În prima fază, se va proceda la reorganizarea SC ETA SA astfel: reducerea numărului efectiv de personal cu 9 posturi (desfiinţarea a 11 posturi şi înfiinţarea a 2 posturi); reorganizarea structurii şoferi, aşa cum sunt înregistraţi la momentul de faţă în REVISAL în şoferi autobuze şi şoferi autoturisme şi camionete (deservire), respectiv 76 de posturi de şoferi autobuze şi 4 posturi de şoferi autoturisme şi camionete. Măsura reprezintă o concediere individuală şi nu colectivă, aşa cum se statuează la art. 66 şi art. 68 din Codul Muncii. Structura de personal este în prezent de 161 de salariaţi, iar prin reorganizare va fi de 152 de salariaţi. Având în vedere dispoziţiile din actul constitutiv al SC ETA SA, aprobat prin HCL nr. 261/2014, prin măsura concedierii individuale se urmăreşte eficientizarea propriei activităţi în scopul utilizării cu randament maxim a resurselor umane şi financiare, fiind atributul exclusiv al angajatorului de a hotărî asupra modalităţii în care îşi organizează activitatea. Prin reorganizarea societăţii se înţelege inclusiv orice modificare a structurii interne a angajatorului, precum şi orice măsură de ordin organizatoric, vizând creşterea performanţelor în activitate, singurul îndreptăţit să decidă în acest sens fiind angajatorul, care este liber să gestioneze politica de personal în direcţiile pe care le consideră oportune pentru rentabilizarea activităţii, iar interesul legitim al angajatorului pentru concedierea salariatului este dictat tocmai de nevoia eficientizării activităţii sale. Procedura pentru punerea în aplicare a concedierilor individuale cuprinde două etape, elaborate în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă 2016-2018, astfel: informarea sindicatului din cadrul SC ETA SA de către conducerea executivă, printr-o notă de fundamentare, asupra motivelor care au stat la baza măsurii de concediere individuală; stabilirea salariaţilor ale căror posturi vor fi desfiinţate prin procedura concedierilor individuale (această etapă se va desfăşura în conformitate cu prevederile art. 26 din contractul colectiv de muncă 2016-2018).

 

S-a declanşat procedura de selecţie a 2 membri în consiliul de administraţie

În aceiaşi şedinţă, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a mai aprobat declanşarea procedurii de selecţie pentru 2 poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al SC ETA SA şi l-a împuternicit pe primarul municipiului ca, prin act administrativ, să constituie comisia de selecţie care să efectueze selecţia prealabilă a candidaţilor pentru două poziţii de membru al consiliului de administraţie. În aplicarea dispoziţiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea nr. 147 din 29 martie 2017, Consiliul Local a aprobat raportul nr. 12061 din 27 martie 2017, privind numirile finale ale candidaţilor selectaţi conform OUG nr. 109/2011 şi HG nr. 722/2016 şi a mandatat reprezentanţii municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC ETA SA să numească administratorii la această societate din lista candidaţilor selectaţi, respectiv: Andi Ştefan Davidescu, Gheorghe Bobocea, Vasile Mărgărita şi Ion Iorgu. Precizăm faptul că, în cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie este format din 3-7 membri, la SC ETA SA fiind 5 membri, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus, iar cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani. De asemenea, potrivit legii, în componenţa consiliului de administraţie nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice, motiv pentru care Maria Iuliana Popescu, chiar dacă a îndeplinit cerinţele profilului consiliului de administraţie se află în lista scurtă, rămânând astfel un post neocupat. Cu adresa nr. 5357/22 august 2017, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC ETA SA a comunicat faptul că a luat act de demisia lui Gheorghe Bobocea din calitatea de membru al consiliului de administraţie începând cu data de 1 august 2017, solicitând totodată declanşarea procedurii de selecţie pentru completarea componenţei consiliului. Potrivit prevederilor din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecţie se declanşează, prin grija autorităţii publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare. Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie este stabilită prin actul de înfiinţare şi nu poate depăşi 4 ani, însă mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. Potrivit prevederilor H.G. nr. 722/2016, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, scrisoarea de aşteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecţie a membrilor consiliului şi directorilor sau membrilor directoratului pentru întreprinderea publică, document de lucru care conţine performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere şi politica acţionariatului privind administrarea şi conducerea întreprinderii publice.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *