Acţionarul majoritar al SC Apavil SA a aprobat revocarea a doi membri ai consiliului de administraţie

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2017, a aprobat solicitarea acţionarului majoritar (Primăria Râmnicului) către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” pentru a propune revocarea lui Vasile Popescu şi a lui Ion Costache din calitatea de membri ai Consiliului de Administraţie la SC Apavil SA, nominalizaţi de acţionarul – Municipiul Râmnicu Vâlcea. Înaintea deciziei Consiliului Local, în componenţa Consiliului de Administraţie de la SC Apavil SA erau 3 membri care făceau parte din rândul funcţionarilor publici sau din alte categorii de personal, din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. Astfel, dintre cei trei reprezentanţi ai Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru funcţia de administrator la această societate s-a constatat că două poziţii de membru în consiliul de administraţie au fost ocupate după cum urmează: un post era ocupat de un funcţionar public din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, iar un post este ocupat de un angajat al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare Bucureşti. De asemenea, dintre cele două propuneri ale Consiliului Judeţean Vâlcea pentru funcţia de administrator la această societate, s-a constatat că o poziţie de membru în consiliul de administraţie este ocupată de un angajat al Serviciului de Ambulanţă Vâlcea. Potrivit Primăriei Râmnicului, întrucât funcţia de organizare a unei societăţi este una esenţială pentru activitatea acesteia, orice perturbare în administrarea SC Apavil SA trebuie eliminată cu promptitudine, pentru a repune societatea în poziţia de a-şi urmări obiectivele cu maximă eficienţă. Sub aspectul celor prezentate mai sus, şi având în vedere situaţia particulară a administratorilor nominalizaţi de Municipiul Râmnicu Vâlcea se impunea clarificarea acestei situaţii. Conform prevederilor contractului de mandat al administratorilor de la SC Apavil SA, acesta încetează înainte de expirarea duratei pentru care a fost încheiat şi prin revocarea din calitatea de administrator, iar revocarea membrilor consiliului de administraţie se realizează exclusiv de către AGA, în baza unui mandat special acordat de acţionarul care a propus revocarea, în speţă Consiliul Local.

 

Preşedintele CA de la SC Apavil SA şi-a dat deja demisia

Prin adresa nr. 890 din 20 septembrie 2017, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 36751 din 20 septembrie 2017, SC Apavil SA a înaintat demisia lui Lucian Tănăsescu din funcţia de preşedinte şi membru al consiliului de administraţie de la această societate. Potrivit prevederilor legale în vigoare, Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Apavil SA va lua act de această demisie. Drept consecinţă a demisiei unui administrator al SC Apavil SA, se vacantează un post de administrator, aceasta determinând scăderea numărului administratorilor sub minimul legal. Potrivit prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 111/2016, la întreprinderea publică SC Apavil SA, consiliul de administraţie este format din 5-9 membri, impunând, astfel, minimul de 5 membri. Totodată, conform prevederilor din O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dacă vacanţa unui post de administrator al unei societăţi determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acţionarii, inclusiv acţionarul – stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca de îndată adunarea generală a acţionarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administraţie cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. În acest scop, acţionarii, inclusiv acţionarul – stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acţionarilor propuneri de candidaţi. Pentru administrarea SC Apavil SA, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 298/147 din 20 noiembrie 2012 a fost mandatat reprezentantul Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Apavil SA să îndeplinească atribuţia prevăzută în actul constitutiv al societăţii, respectiv să aleagă membrii consiliului de administraţie din lista de candidaţi selectaţi de către expertul independent, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Ulterior, hotărârea mai sus menţionată a fost modificată şi completată prin hotărârile nr. 151/2013 şi 80/2014, în sensul nominalizării persoanelor din partea acţionarului (Primăria Râmnicului), respectiv Cristian Ştefan Floricel, care a fost înlocuit cu Ion Costache, Vasile Popescu şi Lucian Tănăsescu. Astfel, prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 10 din 5 iunie 2014 au fost aleşi cei 5 membri ai Consiliului de Administraţie la SC Apavil SA, începând cu data de 5 iunie 2014, pentru un mandat de patru ani, încheindu-se contract de mandat cu aceştia. Atribuţiile consiliului de administraţie sunt prevăzute în actul constitutiv al SC Apavil SA, contractul de mandat şi în actele normative aplicabile întreprinderilor publice.

 

Anul trecut s-a realizat un profit de 2,85 milioane lei, de trei ori mai mic

Conform raportului administratorilor SC Apavil SA pentru anul 2016, datele din situaţiile financiare anuale corespund cu valorile înregistrate în contabilitate şi sunt puse de acord cu rezultatele inventarierii generale a patrimoniului, efectuată în baza deciziei nr. 192/3 octombrie 2016, concretizate în procesul-verbal nr. 1962/16 ianuarie 2017. Activitatea economico-financiară a societăţii pentru anul 2016 a fost profitabilă, rezultând un profit de 2,85 milioane de lei, faţă de 8,14 milioane de lei în anul 2015. În anul 2015, SC Apavil SA a înregistrat un profit mai mare datorită veniturilor reprezentând restituire debit şi accesorii aferente câştigării procesului cu ANAF, din 2011. Cheltuielile nedeductibile, situate la nivelul sumei de 4,25 milioane de lei au următoarea componenţă: clienţi incerţi pentru care nu mai există şanse de încasare trecute pe costuri – 7.522 de lei; provizioane pentru clienţi în litigiu, ajustări clienţi – 2,63 milioane de lei; provizioane pentru litigii – 376.782 de lei; provizioane pentru pensionare conform CCM – 72.480 de lei; provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate – 176.681 lei; amortizare aferentă surplusului din reevaluare – 7.551 de lei; amenzi şi penalităţi datorate autorităţilor române – 26.668 de lei; pierderi tehnologice peste limita legală – 95.722 de lei; alte cheltuieli nedeductibile – 833.980 de lei; cheltuieli de sponsorizare – 26.647 lei. La data de 31 decembrie 2016, activele imobilizate ale SC Apavil SA, în valoare rămasă de 340,55 milioane de lei, au următoarea structură: imobilizări necorporale – 253.634 de lei; terenuri – 137.561 de lei; construcţii – 10,58 milioane de lei; instalaţii tehnice şi maşini – 7 milioane de lei; alte instalaţii utilaje mobilier – 281.846 de lei; imobilizări corporale în curs – 308,2 milioane de lei; avansuri – 11,73 milioane de lei; active financiare – 2,36 milioane de lei. Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă costul lucrărilor în cadrul proiectelor „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea” şi „Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Drăgăşani, Călimăneşti, Băbeni şi Băile Olăneşti”. Aceste lucrări sunt finanţate în principal prin fonduri nerambursabile de la UE (POS Mediu şi POIM) şi prin împrumuturi de la BERD şi BCR. Fondurile nerambursabile încasate pentru aceste investiţii sunt reflectate în venituri în avans. În cursul anului 2016, SC Apavil SA a realizat un volum de investiţii din surse proprii în valoare totală de 4,5 milioane de lei (1 milion de euro) faţă de 2,66 milioane de lei în anul 2015. La data de 31 decembrie 2016, SC Apavil SA avea de recuperat creanţe totale în sumă de 9,8 milioane de lei. În 2016, societatea a înregistrat ajustări pentru deprecierea creanţelor în sumă de 3,5 milioane de lei, din care 3,44 milioane de lei se referă la sumele de încasat de la CET Govora, societate care a intrat în insolvenţă. În alte creanţe este cuprinsă TVA neexigibilă cu valoarea de 1,53 milioane de lei aferentă facturilor de la furnizorii pentru realizarea investiţiilor pe POS Mediu. Referitor la politica de investiţii a SC Apavil SA, aceasta trebuie să se orienteze în continuare spre investiţii care să conducă la eficientizarea activităţii, la realizarea de venituri suplimentare şi la eliminarea pierderilor. În perioada următoare, consiliul de administraţie, împreună cu conducerea executivă, va căuta şi alte căi de reducere a costurilor şi de creştere a rentabilităţii economice.

 

Datoriile SC Apavil SA au crescut la 17 milioane de euro

La data de 31 decembrie 2016, SC Apavil SA avea datorii totale în sumă de 76,8 milioane de lei (17 milioane de euro), faţă de 64,84 milioane de lei în 2015. Sumele datorate de SC Apavil SA instituţiilor de credit, în sumă totală de 49,86 milioane de lei cuprind împrumutul de la BERD, în sumă de 37,23 milioane de lei şi împrumutul de la BCR, în sumă de 12,62 milioane de lei. Conform contractului de împrumut cu BERD încheiat în octombrie 2012, societatea trebuie să îndeplinească o serie de indicatori financiari, astfel: rata de acoperire a serviciului datoriei nu trebuie să fie mai mică decât 1,2 (acest indicator este calculat ca raport între suma disponibilă pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul şi suma rambursărilor din capital şi dobânda plătită pentru întreaga datorie financiară datorată sau acumulată pe această perioadă); rata minimă de recuperare nu trebuie să fie mai mică de 90% (acest indicator se calculează ca raport între recuperările de la clienţi şi venitul total); raportul datorie financiară/EBITDA trebuie să fie de cel mult 4,5 la 1. Conform condiţiilor contractuale, SC Apavil SA calculează aceşti indicatori pe baza situaţiilor financiare pregătite în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară. Aceste situaţii, împreună cu calculul indicatorilor financiari au ca termen de raportare 180 de zile de la sfârşitul anului financiar sau o lună de la aprobarea situaţiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Apavil SA, indiferent care dintre aceste date cade prima. Conform clauzelor contractuale, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale, inclusiv a indicatorilor financiari, societatea are posibilitatea de a remedia situaţia în termen de 30 zile de la data notificării BERD, dacă situaţia respectivă poate fi remediată. În caz contrar, banca are dreptul, prin notificare, să considere întregul sau orice parte din capitalul şi din dobânda acumulată ca fiind datorate şi plătibile la cerere sau datorate şi plătibile imediat, fără nici o altă notificare. Pe baza calculelor estimative ale SC Apavil SA, raportul datorie financiară/EBITDA nu este îndeplinit la 31 decembrie 2016. După cum este menţionat în nota 2.5, acest indicator a fost influenţat de contractarea împrumutului de la Banca Comercială Română cu acordul BERD, chiar dacă indicatorul nu mai poate fi îndeplinit în aceste condiţii. Cu toate acestea, societatea nu a clasificat aceste sume pe termen scurt, deoarece consideră puţin probabilă rambursarea anticipată a acestor sume. Conform contractului de împrumut cu BCR, încheiat în octombrie 2012, SC Apavil SA trebuie să îndeplinească o serie de indicatori financiari, astfel: indicatorul de îndatorare nu trebuie să fie mai mare de 5,4 în 2018, 5,2 în 2019 şi 4,5 începând cu 2020, obligaţia fiind verificată anual (condiţia nu se aplică pentru anii 2016 şi 2017); rata de acoperire a serviciului datoriei nu trebuie să fie mai mică decât 1,1 (acest indicator este calculat ca sumă dintre profitul sau pierderea din exploatare, la care se adaugă ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale, din care se scade rezultatul din vânzarea activelor, din care se scad veniturile din subvenţii pentru investiţii raportată la serviciul datoriei). Prin natura activităţilor efectuate, SC Apavil SA este expusă unor riscuri variate, care includ riscul de credit, riscul valutar, riscul de rată a dobânzii şi riscul de lichiditate.

 

Noi reguli privind eşalonarea unei datorii către Consiliul Judeţean

În cursul săptămânii trecute, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat completarea hotărârii din 31 mai 2017, privind eşalonarea la plată a sumei de 1,88 milioane de lei, reprezentând obligaţii fiscale provenite din redevenţă şi majorări datorate bugetului propriu al Judeţului Vâlcea de către SC Apavil SA. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea din 31 mai 2017, care a avut la bază nota de constatare privind rezultatele verificării cererii de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale formulată de SC Apavil SA, pentru suma de 1,88 milioane de lei, a fost aprobată: eşalonarea la plată pe o perioadă de 2 ani a sumei de 943.032 lei. Aceasta reprezintă redevenţă pentru perioada noiembrie 2008 – 13 ianuarie 2010. S-a mai aprobat, de asemenea, eşalonarea la plată pe o perioadă de 2 ani a sumei de 943.032 lei, care reprezintă majorări de întârziere pentru neplata redevenţei aferentă perioadei noiembrie 2008 – 13 ianuarie 2010. Prin hotărârea adoptată, suma de 1,88 milioane de lei urma să fie utilizată în întregime de către SC Apavil SA pentru constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă, cât şi pentru plata cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă, respectiv contribuţia UAT Judeţul Vâlcea la cofinanţarea proiectului „Fazarea proiectului extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”. Cu referatul nr. 12240/13 septembrie 2017, Direcţia Generală Economică a propus completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.104/31 mai 2017, prin care s-a aprobat eşalonarea la plată pe o perioadă de 2 ani a sumei de 1,88 milioane de lei, din care 943.032 lei redevenţă şi 943.032 lei majorări de întârziere pentru neplata redevenţei de către SC Apavil SA. În susţinerea propunerii s-au avut în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu referire la structura veniturilor proprii ale bugetelor locale şi prevederile din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor şi OUG nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, în care se prevede în mod expres: redevenţa obţinută prin concesionare se face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz; modul de calcul şi modul de plată a redevenţei se stabilesc de către ministerele de resort ori de autorităţile administraţiei publice locale, după caz. În comunicarea Direcţiei Generale Administraţie Locală, cu adresa nr. 338/11 ianuarie 2017, pentru punerea în aplicare a sentinţei Tribunalului Vâlcea nr. 241/16 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 430/90/2013, rămasă definitivă şi executorie, prin care a dispus obligarea SC Apavil SA la plata către Consiliul Judeţean Vâlcea a sumei de 1,88 milioane de lei, compusă din 943.032 lei redevenţă şi 943.032 lei majorări pentru neplata redevenţei, s-a formulat următoarea precizare: „La punerea în executare a titlului executoriu menţionat, urmează să analizaţi dispoziţiile art. 7 din norma pentru constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, aprobată prin OUG nr. 198/2005, potrivit cărora, în cazul în care sumele nu sunt plătite integral şi la termenele stabilite în Fondul IID, astfel încât cerinţele minime stabilite conform art. 9 să fie îndeplinite, majorările de întârziere calculate pentru sumele neachitate în termen, în conformitate cu reglementările în vigoare în materie de colectare a creanţelor bugetare, dacă legea nu prevede altfel, vor constitui creanţe ale bugetului local şi vor fi executate conform dispoziţiilor legale în vigoare”.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *