Nicoleta Bâlă, Constantin Tudora şi Gheorghe Gogîrnoiu vor fi noii administratori ai SC Apavil SA

Marţi, 28 noiembrie 2017, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea (în calitate de acţionar majoritar) va mandata reprezentantul său în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Apavil SA Vâlcea să numească administratorii provizorii ai societăţii, din lista aprobată de ADI „APA Vâlcea” prin Hotărârea nr. 11 din 27 octombrie 2017, respectiv: Nicoleta Bâlă, Constantin Tudora şi Gheorghe Gogîrnoiu. Ca o consecinţă a acestor decizii, prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 379/2017, aşa cum a fost modificat prin Hotărârea nr. 388/2017, îşi încetează aplicabilitatea. În luna septembrie, Consiliul Local a aprobat lista cu candidaţii nominalizaţi din partea acţionarului majoritar (Municipiul Râmnicu Vâlcea), din rândul căreia Adunarea Generală a Acţionarilor să numească administratorii provizorii, până la finalizarea procedurilor de selecţie şi a mandatat reprezentantul său în AGA la SC Apavil SA să hotărască numirea administratorilor provizorii, din lista cu candidaţii nominalizaţi de acţionarul majoritar, după obţinerea hotărârii ADI „APA Vâlcea”. Ca urmare acestor prevederi, hotărârile mai sus menţionate au fost înaintate către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”, în conformitate cu prevederile statutului asociaţiei. Astfel, zilele trecute, ADI „APA Vâlcea” a transmis la Primăria Râmnicului hotărârea nr. 11/27 octombrie 2017, prin care s-a aprobat lista cu persoanele nominalizate din partea acţionarului majoritar al SC Apavil SA, din rândul cărora adunarea generală a acţionarilor societăţii are dreptul să numească, potrivit OUG nr. 109/2011, administratorii provizorii în consiliul de administraţie al operatorului, până la finalizarea procedurii de selecţie, respectiv Nicoleta Bâlă, Constantin Tudora şi Gheorghe Gogîrnoiu. Precizăm că, potrivit prevederilor din actul constitutiv al SC Apavil SA, coroborate cu prevederile din statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”, acţionarii au acordat asociaţiei ai cărei membri sunt unele drepturi speciale, printre care şi acela de a propune lista de persoane, înaintată de Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, din rândul cărora AGA are dreptul să numească membrii consiliului de administraţie.

 

Vasile Popescu va fi revocat din consiliul de administraţie al societăţii

În schimb, Consiliul Judeţean Vâlcea (care deţine 32% din acţiunile SC Apavil SA) va decide luni, 27 noiembrie 2017, să mandateze reprezentantul său în cadrul adunării generale a acţionarilor la societate să îl revoce pe Vasile Popescu din calitatea de membru al consiliului de administraţie al societăţii. Administrarea SC Apavil SA se face de către consiliul de administraţie format din 5 membri: 3 desemnaţi din partea Primăriei Râmnicului (fiind acţionar majoritar cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 65,139%) şi 2 din partea Consiliului Judeţean Vâlcea. Contractele de mandat ale acestora au fost aprobate pentru o perioadă de 4 ani, respectiv până la data de 6 octombrie 2018. Dintre cei 3 reprezentanţi desemnaţi de Primăria Râmnicului în Consiliul de Administraţie al SC Apavil SA doi au demisionat în cursul lunii septembrie 2017, respectiv Lucian Tănăsescu şi Ion Costache. Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 389/16 octombrie 2017 s-a aprobat solicitarea acţionarului majoritar către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” pentru a propune revocarea lui Vasile Popescu din calitatea de membru al consiliului de administraţie la societate, nominalizat de acţionarul – Municipiul Râmnicu Vâlcea. Potrivit prevederilor din actul constitutiv al SC Apavil SA, coroborate cu prevederile din statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”, acţionarii au acordat asociaţiei unele drepturi speciale, printre care şi acela de a propune revocarea membrilor consiliului de administraţie al operatorului. În baza acestor prevederi, hotărârea mai sus menţionată a fost înaintată către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”. În data de 27 octombrie 2017 a avut loc şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”, convocată în a doua şedinţă, în care a fost adoptată Hotărârea nr. 10. Prin această hotărâre s-a propus revocarea lui Vasile Popescu din calitatea de membru în Consiliul de Administraţie la SC Apavil SA, nominalizat de acţionarul majoritar. Ulterior, prin adresa nr. 535 din 3 noiembrie 2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea la nr. 14833 din aceeaşi dată, ADI „APA Vâlcea” a înaintat cele două hotărâri care au fost adoptate în şedinţa din data de 27 octombrie 2017, respectiv hotărârile nr. 10 şi nr. 11. Potrivit prevederilor din actul constitutiv al SC Apavil SA, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor hotărăşte cu privire la alegerea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie şi descărcarea acestora de gestiune. De asemenea, se prevede că Adunarea Generală a Acţionarilor nu poate hotărî decât în baza unui mandat special acordat de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea şi Consiliul Judeţean Vâlcea.

 

Acţionarii SC Apavil SA se vor întruni în şedinţă în data de 18 decembrie

Zilele trecute, Consiliul de Administraţie al SC Apavil SA a decis convocarea şedinţei adunării generale a acţionarilor societăţii pentru data de 18 decembrie 2017, conform solicitării reprezentantului Primăriei Râmnicului, cu următoarea ordine de zi: rectificare BVC pentru anul 2017; adoptarea unei hotărâri privind revocarea unui membru a Consiliului de Administraţie de la SC Apavil SA, potrivit avizului ADI „APA Vâlcea”; adoptarea unei hotărâri privind numirea sau alegerea administratorilor provizorii din lista avizată de ADI „APA Vâlcea”; aprobare punct de lucru situat în comuna Pietrari; numirea auditorului financiar – firma BDO Audit SRL. Joi, 23 noiembrie 2017, conducerea ADI „APA Vâlcea” a transmis la SC Apavil SA o adresă în care comunică următoarele: „În conformitate cu prevederile din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în caz de vacantare a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecţie se declanşează, prin grija autorităţii publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare. Potrivit normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor OUG nr. 109/2011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, în cazul societăţilor la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deţine capitalul majoritar sau deţine controlul, declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului începe la data hotărârii adunării generale a acţionarilor, convocată la cererea acţionarului stat sau unitate administrativ-teritorială, prin care se aprobă declanşarea procedurii de selecţie a noilor membri ai CA. De asemenea, potrivit normelor metodologice invocate, în vederea desemnării membrilor consiliului la societăţi, adunarea generală a acţionarilor, convocată la cererea acţionarului (stat sau unitate administrativ-teritorială) hotărăşte declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului. În hotărâre se menţionează şi dacă acţionarul-stat sau unitatea administrativ-teritorială organizează o procedură de selecţie, pentru a propune candidaţi de membri ai consiliului, respectiv dacă va propune consiliul candidaţi de membri ai consiliului. Având în vedere aceste dispoziţii legale, precum şi faptul că Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” exercită, potrivit legii, atribuţiile de autoritate publică tutelară a SC Apavil SA, vă facem cunoscut că aveţi obligaţia de a convoca Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii în vederea adoptării unei hotărâri privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie, în care să se menţioneze şi dacă autoritatea publică tutelară sau consiliul de administraţie al societăţii organizează procedura de selecţie a membrilor consiliului de administraţie pentru perioada rămasă din mandatul consiliului de administraţie actual. De asemenea, în această hotărâre se va preciza că selecţia candidaţilor se va realiza de un expert independent, în conformitate cu prevederile din OUG privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice”. Potrivit prevederilor din actul constitutiv al SC Apavil SA, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se va ţine ori de câte ori este necesar să se ia o hotărâre, inclusiv pentru alegerea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie şi descărcarea acestora de gestiune.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *