Taxe şi impozite locale majorate la maximum la Râmnicu Vâlcea, în 2018!

Râmnicenii vor scoate mult mai mulți bani din buzunar în acest an pentru a/și achita impozitele și taxele locale, iar majorările ajung în unele cazuri la peste 40% față de perioada anterioară. Conform hotărârii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea din data de 28 decembrie 2017, faţă de anul trecut, începând cu data de 1 ianuarie 2018, cotele de impozitare pentru impozitul pe clădiri, datorat de persoanele fizice s-au modificat după cum urmează: cota de impozitare pentru calculul impozitului sau taxei pe clădirile rezidenţiale aparţinând persoanelor fizice s-a modificat de la 0,1% la 0,13%; cota de impozitare pentru calculul impozitului sau taxei pe clădirilene rezidenţiale aparţinând persoanelor fizice (clădiri în care se desfăşoară activităţi economice) s-a modificat de la 0,3% la 1,3%. Faţă de anul 2017, începând cu data de 1 ianuarie 2018 s-a aprobat majorarea prin aplicarea cotelor adiţionale la calculul obligaţiilor la impozitul sau taxei pe clădiri, pentru persoane juridice, după cum urmează: cota de impozitare pentru calculul impozitului sau taxei pe clădiri pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau folosinţa persoanelor juridice s-a majorat prin aplicarea unei cote adiţionale de 50%, cota de calcul majorată fiind de 0,3%; cota de impozitare pentru calculul impozitului sau taxei pe clădiri pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau folosinţa persoanelor juridice s-a majorat prin aplicarea unei cote adiţionale de 15%, cota de calcul majorată fiind de 1,5%. Faţă de anul 2017, începând cu data de 1 ianuarie 2018, sumele fixe pentru calculul obligaţiilor la impozitul pe terenul intravilan persoanelor fizice şi juridice s-au modificat după cum urmează: suma pentru calculul impozitului sau taxei pe terenul din intravilan, categoria de folosinţă teren cu construcţii atât pentru persoanele fizice cât şi pentru persoanele juridice s-a modificat în limitele prevăzute de Legea nr. 227/2015; suma pentru calculul impozitului pe mijloacele de transport cu tracţiune mecanică, remorci, semiremorci, rulote şi mijloace de transport pe apă s-a majorat cu o cotă adiţională de 25%. S-a mai aprobat acordarea bonificaţiei de 10% la impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, persoanelor fizice şi persoanelor juridice care achită integral până la termenul de 31 martie 2018, obligaţiile datorate bugetului local calculate pentru fiecare rol, provenind din orice fel de impozite şi taxe, inclusiv amenzi, precum şi scutirea de plata impozitului pe clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice.

 

Creanţele fiscale restante aflate în sold mai mici de 40 de lei se anulează

 

Termenele pentru plata privind obligaţiile de plată către bugetul local sunt cele stabilite de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2017 mai mici de 40 de lei se anulează, conform Legii privind Codul de procedură fiscală. Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează: pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor; pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege; pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri. Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire. În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

 

Impozitul pe clădiri se poate plăti în două rate egale, dacă depăşeşte 50 de lei

 

Potrivit raportului Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Râmnicului impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. Impozitul pe clădiri datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 de lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă. În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului. Nu se datorează impozit sau taxă pe clădiri pentru: clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public; clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice; clădirile funerare din cimitire şi crematorii; clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor; clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice; clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice, etc.

 

Se acordă facilităţi la plata impozitului pe clădiri şi pentru anul 2018

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a mai aprobat scutirea de la plata impozitului sau taxei pentru clădirile care sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale. De asemenea, s-a mai decis scutirea de la plata impozitului sau taxei pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale, ca furnizori de servicii sociale. S-a aprobat acordarea de facilităţi la plata impozitului pe clădiri şi pentru anul 2018 pentru următoarele: clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie. S-a mai aprobat scutirea de la plata impozitului pentru clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se acordă noului proprietar al acesteia. Tot Consiliul Local a aprobat scutirea de la plata impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea persoanelor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989. Consiliul Local poate acorda facilităţi la plata impozitului pe clădiri datorat de către persoanele juridice doar în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat sau minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat. La calcularea valorii impozabile a clădirii şi a impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice, se au în vedere: valorile impozabile pe metru pătrat suprafaţă construită desfăşurată, pe tipuri de clădiri; rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea. Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite.

 

Nu se plătesc impozite pe terenurile aparţinând cultelor religioase

 

În acest an, impozitul sau taxa pe teren în Râmnicu Vâlcea se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de Consiliul Local. Nu se datorează impozit sau taxă pe teren pentru: terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement; terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice; terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor; terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007; terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice; terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului; terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora; terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură; terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă; terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice; terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale; terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie, etc.

 

Creşteri şi în cazul impozitelor pe mijloacele de transport

 

În cazul impozitelor pe mijloacele de transport, în 2018 se aplică în Râmnicu Vâlcea următoarele valori majorate faţă de anul trecut: motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cmc inclusiv – 10 lei; motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cmc – 11 lei; autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc şi 2000 cmc inclusiv – 22 lei; autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cmc inclusiv – 90 lei; autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cmc inclusiv – 180 lei; autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc – 362 lei; autobuze, autocare, microbuze – 30 lei; alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv – 37 lei; tractoare înmatriculate – 22 lei; vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică sub 4.800 cmc – 4 lei; vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică peste 4.800 cmc – 6 lei; vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată – 100 lei/an. În cazul mijloacelor de transport hibride, pentru anul 2018 se aprobă reducerea impozitului cu 50%. Capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar. Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport. În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligaţia sa depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, şi datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România. În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *