Bunuri de 209 milioane de lei ale CET Govora, declarate de interes public judeţean

Consiliul Judeţean Vâlcea (în calitate de unic acţionar al CET Govora) a decis zilele trecute declararea de interes public judeţean a unor bunuri rezultate din investiţia „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”. În cadrul proiectului, în baza contractului de finanţare nr. 3986/LB/17 august 2011 au fost încheiate trei contracte. Toate lucrările aferente celor trei contracte au fost finalizate, fiind efectuate recepţiile finale ale acestora. Bunurile cuprinse în anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 45 din 30 aprilie 2010, care au făcut obiectul proiectului major au fost concesionate CET Govora, redevenţa aferentă fiind stabilită la valoarea de 29.900 lei/lună. Prin contractul CL 4 au fost realizate bunuri mobile şi imobile noi, iar prin celelalte două contracte de lucrări s-au efectuat investiţii asupra unor bunuri mobile şi imobile aflate în proprietatea publică a judeţului Vâlcea. Valoarea bunurilor amintite a fost stabilită de un expert evaluator, care a elaborat raportul de evaluare a activelor corporale de natura terenurilor, construcţiilor şi instalaţiilor tehnice care aparţin proiectului de reabilitare CET Govora, atât pentru cele aflate în patrimoniul Judeţului Vâlcea, cât şi pentru bunurile mobile şi imobile noi, realizate prin proiectul de reabilitare. În cadrul şedinţei din data de 21 iunie 2017, la care au participat reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea, CET Govora, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, precum şi ai consultantului, a fost prezentat modul de calcul al redevenţei pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa II”, utilizat de consultantul Rellians Corp, în analiza cost-beneficiu a proiectului major, în ceea ce priveşte modalitatea de calcul a redevenţei aferente investiţiilor finanţate prin POS Mediu şi POIM, precum şi considerentele care stau la baza soluţiei propuse, după cum urmează: în lipsa unor prevederi speciale în acest sens, în estimarea proiecţiilor financiare, s-a considerat creşterea cheltuielilor cu redevenţa aferente investiţiilor finanţate prin POS Mediu şi POIM, doar în limita contribuţiei proprii a beneficiarilor, respectiv 5% din investiţie în cazul POS Mediu.

 

Valoarea investiţiei a fost stabilită de un expert evaluator

 

Stabilirea modului de calcul a redevenţei rezultă din analiza cost-beneficiu pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa II”. Valoarea investiţiei a fost stabilită de expertul evaluator Androniu G. Iulian Cosmin, care a elaborat raportul de evaluare a activelor corporale de natura terenurilor, construcţiilor şi instalaţiilor tehnice care aparţin proiectului de reabilitare a CET Govora, aflate în patrimoniul Judeţului Vâlcea. Contribuţia proprie a beneficiarului reprezintă 5% din valoarea investiţiei, redevenţa fiind calculată ca raport dintre valoarea contribuţiei proprii şi durata de viaţă a bunurilor. Prin urmare, creşterea costurilor de producţie a energiei termice ca urmare a creşterii costurilor cu redevenţa se va resimţi în creşterea preţurilor la energia termică pentru consumatorii non-casnici şi în subvenţia de preţ, plătită de Municipiul Râmnicu Vâlcea către CET Govora, pentru consumatorii casnici, în condiţiile în care preţurile la energia termică facturată populaţiei nu se modifică în funcţie de fluctuaţiile costului de producţie a energiei termice. În cadrul analizei cost-beneficiu aferentă proiectului a fost luată în calcul această redevenţă suplimentară, pentru ambii proprietari (Judeţul Vâlcea şi Municipiul Râmnicu Vâlcea), calculată la nivelul contribuţiei proprii la cele două proiecte menţionate anterior. Având în vedere ipoteza de calcul precizată, consultantul a informat că nivelul indicatorilor de performanţă ai proiectului sunt la limita pragului minim de admisibilitate, conform ghidului solicitantului aferent POIM. Astfel, orice modificare (în plus) a nivelului redevenţei va produce următoarele efecte: creşterea subvenţiei de preţ cu impact direct pe nivelul compensaţiei (ajutorului de stat), care, în conformitate cu Decizia 2012/21/UE, ar trebui să nu depăşească valoarea de 15 milioane de euro/an şi situarea indicatorilor de performanţă ai proiectului sub pragul minim de admisibilitate. În raport cu aceste argumente s-a concluzionat că propunerea consultantului este întemeiată si justificată. Declararea de interes public judeţean a bunurilor noi rezultate din investiţia „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice” respectă prevederile din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, iar domeniul public al judeţului este alcătuit şi din alte bunuri de uz sau de interes public judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului judeţean. Acest aspect este prevăzut şi de dispoziţiile din Codul Civil, care prevede că bunurile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale care, prin natura lor sau prin declaraţia legii, sunt de uz sau de interes public formează obiectul proprietăţii publice, însă numai dacă au fost legal dobândite de către acestea.

 

Autoritatea de Management va urmări obligaţiile asumate de CET Govora

 

Potrivit analizei instituţionale a consultantului EPEM ISPE, care a fost anexată la cererea de finanţare a proiectului finanţat prin POS Mediu, CET Govora – în calitate de operator – va fi responsabil pentru viitoarea administrare a infrastructurii care va fi finanţată din fonduri europene, iar potrivit prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, bunurile proprietate publică pot fi concesionate prin atribuire directă companiilor de stat care au fost înfiinţate prin reorganizarea regiilor autonome care au ca obiect principal de activitate gestionarea, întreţinerea, repararea şi dezvoltarea respectivelor bunuri, dar numai până la finalizarea privatizării acestora. În următorii 5 ani, Autoritatea de Management pentru POS Mediu va urmări modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate de CET Govora prin contractul de finanţare, în perioada de sustenabilitate. În ceea ce priveşte contractul de concesiune nr. 8040/30 iulie 2010, care vizează bunurile reabilitate sau modernizate prin proiect, se impun următoarele precizări: lista bunurilor concesionate prin acest contract conţine atât bunuri retehnologizate sau reabilitate prin proiect, cât şi bunuri care nu au făcut obiectul proiectului; valoarea bunurilor care au făcut obiectul proiectului major şi care se concesionează CET Govora a fost stabilită de expertul evaluator Androniu G. Iulian Cosmin, care a elaborat raportul de evaluare a activelor corporale de natura terenurilor, construcţiilor şi instalaţiilor tehnice care aparţin proiectului de reabilitare CET Govora, atât pentru cele aflate în patrimoniul Judeţului Vâlcea, cât şi pentru bunurile mobile şi imobile noi, realizate prin proiectul de reabilitare. În aceste condiţii, Consiliul Judeţean a considerat că soluţia optimă ar fi încheierea unui nou contract de concesiune care să vizeze doar bunurile realizate sau modernizate prin proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009- 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu si creşterii eficientei energetice”. Având în vedere valoarea foarte mare a investiţiilor realizate prin proiect, respectiv 209 milioane de lei, se consideră că este oportună stabilirea redevenţei la nivelul serviciului datoriei publice aferent creditelor contractate de Consiliul Judeţean Vâlcea pentru cofinanţarea proiectului, în scopul de a nu influenţa negativ politica tarifară şi gradul de suportabilitate al populaţiei, în condiţiile în care recuperarea costurilor de exploatare sau de investiţie se face prin preţuri şi tarife reglementate sau taxe speciale. Mijloacele fixe aflate în proprietate publică nu se amortizează. Având în vedere aspectele prezentate, precum şi faptul că bunurile menţionate fac parte din sistemul centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice a municipiului Râmnicu Vâlcea s-a decis declararea de interes public judeţean a bunurilor rezultate din investiţia respectivă. Valoarea redevenţei pentru anul 2018, aferentă bunurilor care se vor concesiona CET Govora se va stabili ulterior de o comisie constituită în acest sens, prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *