În Râmnicu Vâlcea se pregăteşte supraimpozitarea clădirilor şi terenurilor neîngrijite

 

 

Zilele trecute, Primăria Râmnicului a pus în dezbatere publică un proiect de regulament privind supraimpozitarea pentru clădirile şi terenurile neîngrijite. Obiectivul principal al regulamentului îl constituie asigurarea punerii în valoare şi în siguranţă a fondului construit prin atingerea următoarelor ţinte: gestionarea eficientă a patrimoniului construit; punerea în siguranţă a domeniului public; creşterea atractivităţii turistice şi investiţionale; ridicarea conştiinţei civice a cetăţenilor care deţin imobile şi proprietăţi în clădiri clasificate LMI sau în zone construite protejate clasificate LMI. Obiectul regulamentului îl constituie elaborarea cadrului legal local privind condiţiile de impunere a supraimpozitării pentru clădirile neîntreţinute şi terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea. Regulamentul se va aplica imobilelor, terenuri şi clădiri neîngrijite din municipiul Râmnicu Vâlcea, dar cu prioritate clădirilor: monumente istorice clasate sau situate în zone construite protejate clasificate pe Lista Monumentelor Istorice (LMI) aprobate de Ministerul Culturii şi publicate în Monitorul Oficial al României şi specificate în Planul Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 18/2013; aflate în zona ultracentrală şi pe arterele principale ale municipiului Râmnicu Vâlcea; aflate în diferite faze de construire şi nefinalizate, care nu au autorizaţie de construire în valabilitate. Excepţie vor face construcţiile care nu au elementele constitutive ale unei clădiri; clădirile aparţinând persoanelor juridice aflate sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; clădirile nefinalizate ale căror autorizaţii de construire au expirat, sau care nu afectează imaginea urbanistică a oraşului. Proprietarii clădirilor, persoane fizice sau juridice, vor fi obligaţi să asigure starea tehnică corespunzătoare a acestora prin efectuarea lucrărilor de consolidare, restaurare, reparaţii curente şi de întreţinere. Starea tehnică şi categoria de impozitare a clădirii, în procente, este stabilită de reprezentanţii Primăriei Râmnicului, în urma întocmirii notei tehnice de constatare a clădirilor neîngrijite. Identificarea clădirilor neîngrijite cu stare tehnică nesatisfăcătoare se va face în urma verificărilor şi constatărilor pe teren prin completarea notei tehnice de constatare a clădirilor neîngrijite. Nota tehnică de constatare a clădirilor neîngrijite se întocmeşte de reprezentanţii Poliţiei Locale – Compartimentul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal şi reprezentanţii Direcţiei Urbanism, respectiv funcţionarii din cadrul direcţiei cu atribuţii specifice de emitere a certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire pentru fiecare zonă. Notele tehnice de constatare se vor întocmi în urma sesizărilor transmise de cetăţeni, de instituţii abilitate (Direcţia Judeţeană de Cultură, Inspectoratul Teritorial în Construcţii, etc.) sau la autosesizare. Pentru clădirile neîngrijite la care s-au stabilit punctaje totale de minim 30 puncte, se solicită prin adrese transmise la Direcţia Economico-Financiară din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, datele de identificare a proprietarilor acestor clădiri, persoane fizice sau juridice.

 

Identificarea imobilelor neîngrijite se va face în urma verificărilor pe teren

 

Proprietarii clădirilor din Râmnicu Vâlcea pentru care s-au întocmit note tehnice de constatare a clădirilor neîngrijite, în urma cărora s-a stabilit că prezintă o stare nesatisfăcătoare vor fi somaţi ca, în termen de  120 de zile lucrătoare să ia măsurile care se impun pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere sau reparare necesare. Termenul de 120 de zile lucrătoare se poate prelungi cu încă 60 de zile dacă proprietarii somaţi vor înştiinţa Poliţia Locală despre obţinerea unui certificat de urbanism, în cazul în care lucrările de reparaţii necesare nu se încadrează în prevederile din Legea nr. 50/1991. Dacă proprietarii somaţi au efectuat lucrările necesare vor înştiinţa Poliţia Locală despre finalizarea lucrărilor. Lucrările efectuate în baza unei autorizaţii de construire se vor considera finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizaţia de construire şi dacă s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor. În urma înştiinţării transmise de proprietari privind finalizarea lucrărilor, pentru lucrările care se pot executa fără autorizaţie de construire, reprezentanţii Poliţiei Locale vor întocmi o nouă notă tehnică de constatare a clădirilor neîngrijite, iar dacă încadrarea stabileşte tot o stare tehnică nesatisfăcătoare se va aplica măsura supraimpozitării. În situaţia în care proprietarii somaţi au obţinut o autorizaţie de construire după comunicarea somaţiei şi au anunţat începerea lucrărilor, măsura supraimpozitării se suspendă pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire, cu condiţia obţinerii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Proprietarii terenurilor sunt obligaţi, conform reglementărilor legale în vigoare, să asigure cultivarea acestora şi protecţia solului. Fişa de evaluare privind aspectul terenului, în procente, este stabilită de reprezentanţii Primăriei Râmnicului în urma întocmirii notei tehnice de constatare a terenurilor neîngrijite. Identificarea terenurilor neîngrijite se va face în urma verificărilor şi constatărilor pe teren prin completarea notei tehnice de constatare. Nota tehnică de constatare a terenurilor neîngrijite se întocmeşte de reprezentanţii Serviciului Corp Control Primar – Inspectori Zonali. Notele de constatare se vor întocmi în urma sesizărilor transmise de cetăţeni, de instituţii abilitate sau la autosesizare. Nivelul impozitului majorat se stabileşte prin hotărârea Consiliului Local. În baza prevederilor Codului Fiscal şi a Hotărârii Consiliului Local pentru stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul următor, în cazul clădirilor şi terenurilor stabilite ca fiind neîngrijite se poate aplica majorarea impozitului. Măsura impozitului majorat se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, individual, pentru fiecare clădire şi teren în parte şi se aplică tuturor proprietarilor din imobil începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost adoptată hotărârea. Proprietarii clădirilor sau terenurilor neîngrijite au obligaţia notificării către Primărie a oricăror măsuri de remediere luate, în caz contrar impozitul majorat se aplică automat şi în anii fiscali următori, la nivelul cotei de majorare stabilită de către Consiliul Local.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *