În primul semestru al acestui an,    Bugetul propriu al judeţului Vâlcea a acumulat încasări de 175,4 milioane de lei, faţă de 256 de milioane lei prognozate

 

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat recent execuţia bugetului propriu al Judeţului Vâlcea, a bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a bugetului împrumuturilor interne la data de 30 iunie 2018. Bugetul propriu al judeţului Vâlcea pentru primul semestru din 2018 a fost aprobat la partea de venituri la un nivel total de 256 de milioane de lei, dintre care 150 de milioane pentru secţiunea de funcţionare şi 105,9 milioane de lei pentru secţiunea de dezvoltare. Având în vedere că bugetul reprezintă instrumentul principal de planificare şi conducere a activităţii financiare, repartizarea veniturilor în cursul semestrului I al anului 2018 s-a făcut în funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor, de termenele şi posibilităţile de asigurare a surselor de finanţare şi de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor. Din analiza indicatorilor de venituri se constată că, la data de 30 iunie 2018, veniturile realizate la bugetul propriu al judeţului Vâlcea sunt în sumă totală de 175,43 milioane de lei, din care 144,47 milioane de lei la secţiunea de funcţionare şi de 30,95 milioane de lei la secţiunea de dezvoltare. În structura veniturilor încasate în secţiunea de funcţionare, ponderea este deţinută de cote şi sume defalcate din impozitul pe venit şi TVA pentru echilibrare, respectiv 55,71% şi subvenţiile de la bugetul de stat, în procent de 42,75%, celelalte categorii de venituri proprii reprezentând 1,54%. La secţiunea de dezvoltare veniturile încasate sunt reprezentate de sumele primite de la Uniunea Europeană pentru proiectele cu finanţare externă nerambursabilă, în procent de 43,1% şi din subvenţiile de la bugetul de stat, în procent de 42,73%, celelalte categorii de venituri reprezentând 14,17%. Referitor la cheltuielile bugetului propriu al judeţului Vâlcea rezultă că, la data de 30 iunie 2018 au fost înregistrate plăţi în valoare totală de 142,41 milioane de lei, din care 134 de milioane de lei (94,12%) reprezintă plăţi ale secţiunii de funcţionare şi 8,37 milioane de lei (5,88%), plăţi aferente secţiunii de dezvoltare. În structura cheltuielilor de funcţionare ponderea este reprezentată de cheltuielile cu asigurări şi asistenţa socială, cu suma de 93,58 milioane de lei, ceea ce reprezintă un procent de (69,82%), a cheltuielilor pentru cultură, recreere, religie, cu suma de 12,37 milioane de lei, etc.

 

Excedent de 4 milioane de lei la instituţiile finanţate din venituri proprii

 

În primele şase luni din acest an, la cheltuielile Consiliului Judeţean Vâlcea din secţiunea de dezvoltare un volum important de fonduri a fost utilizat în sectorul de sănătate, reprezentând transferuri de capital către unităţile spitaliceşti, cu suma de 4,5 milioane de lei (54,23%), cât şi pentru proiectele cu finanţare externă nerambursabilă pentru reabilitarea şi reparaţiile la drumurile judeţene, respectiv suma de 2,94 milioane de lei (35,14%), iar celelalte categorii de cheltuieli sunt în sumă de 890.000 de lei şi reprezintă 10,63%. În ceea ce priveşte situaţia plăţilor restante, la data de 30 iunie 2018, valoarea acestora este de 1,42 milioane de lei. În structură, plăţile restante se înregistrează, atât la secţiunea de funcţionare, cât şi la secţiunea de dezvoltare şi anume către furnizori sau creditori, după cum urmează: la bugetul propriu al Judeţului Vâlcea, suma de 32.323 de lei se localizează la Consiliul Judeţean Vâlcea, cu suma de 9.996 de lei la secţiunea de dezvoltare, reprezentând furnizori pentru investiţii şi la Şcoala Profesională Bistriţa, cu suma de 22.327 de lei şi reprezintă furnizori de bunuri şi servicii; la bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii, suma de 1,38 milioane de lei este înregistrată de Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, cu suma de 1,38 milioane de lei, şi Serviciul Public Judeţean de Pază, cu suma de 200 de lei, reprezentând furnizori de bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare; la bugetul instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii – suma de 9.810 lei este înregistrată de Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, reprezentând contravaloarea furnizorilor de bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare. Instituţiile publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii au înregistrat, la data de 30 iunie 2018, următorii indicatori economico-financiari: venituri totale (încasări realizate) – 125,82 milioane de lei; plăţi totale – 121,8 milioane de lei; excedent – 4 milioane de lei. Precizăm că excedentul, în sumă de 4 milioane de lei se regăseşte la secţiunea de funcţionare cu suma de 3,98 milioane de lei şi la secţiunea de dezvoltare în sumă de 37.680 de lei. La data de 30 iunie 2018, din drepturile constatate, în sumă de 131,87 milioane de lei, s-au înregistrat încasări în valoare de 125,82 milioane de lei, respectiv un procent de 95,41%. Încasarea veniturilor în procentul menţionat a fost influenţată în principal de: veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu Casa de Asigurări Sociale de Sănătate Vâlcea, în sumă de 59,8 milioane de lei; subvenţii încasate de la alte administraţii, în sumă de 47,2 milioane de lei; veniturile încasate în bază contractelor încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea, în sumă de 11,21 milioane de lei, etc.

 

Pentru finanţarea proiectelor a rămas disponibilă suma de 110.000 euro

 

Din creditele contractate de Consiliul Judeţean Vâlcea de la Ministerul Finanţelor Publice, în baza prevederilor OUG nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri în vederea asigurării prefinanţării sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi OUG nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru anul 2018, a rămas de utilizat suma de 2,7 milioane de lei. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 2 din 31 ianuarie 2018 s-a aprobat bugetul împrumuturilor interne şi lista obiectivelor de investiţii finanţate din împrumuturile interne. Obiectivele de investiţii finanţate din împrumuturi interne sunt următoarele: „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”; „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea în scopul conformării la legislaţia de mediu, etapa I”, cu valoarea de 145.315 lei; „Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti-Căciulata ”, cu valoarea de 2,54 milioane de lei. În primul semestru din 2018, pentru decontarea lucrărilor executate la proiectele menţionate au fost trase şi utilizate sume în valoare totală de 2,2 milioane de lei, după cum urmează: proiectul „Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti-Căciulata” a fost decontată suma de 2,14 milioane de lei; proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea în scopul conformării la legislaţia de mediu, etapa I” a fost plătită suma de 54.414 lei. Faţă de suma de 2,69 milioane de lei, pusă la dispoziţie pentru finanţarea proiectelor aflate în derulare şi plăţile efectuate, la data de 30 iunie 2018, a rămas disponibilă la Consiliul Judeţean Vâlcea suma de 489.889 de lei (110.000 de euro). În conformitate cu prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta trimestrial, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârşitul anului să nu înregistreze plăţi restante, iar diferenţa dintre suma veniturilor şi excedentul anilor anteriori, utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Analiza financiară a activităţii instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean presupune analizarea principalilor indicatori economico-financiari privind execuţia bugetului propriu al judeţului la data de 30 iunie 2018.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *