SC Favil SA îşi va vinde un activ pentru plata acţionarilor retraşi din societate

 

 

Zilele trecute, administratorul unic al SC Favil SA Râmnicu Vâlcea a decis convocarea şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 12 octombrie 2018, cu următoarea ordine de zi: aducerea la cunoştinţa acţionarilor a raportului de evaluare efectuat de SC Fenco SRL, evaluator autorizat ANEVAR, prin care s-a stabilit preţul pe acţiune care urmează să fie achitat acţionarilor care şi-au exercitat dreptul de retragere din societate, conform Legii nr. 161/2014; identificarea soluţiilor financiare pentru achitarea contravalorii acţiunilor către acţionarii care şi-au exercitat dreptul de retragere şi aprobarea vânzării unui activ – teren şi construcţie situat în Râmnicu Vâlcea, în suprafaţă de 7.603 mp, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor şi stabilirea preţului minim de vânzare; împuternicirea directorului general al SC Favil SA pentru semnarea contractelor de vânzare-cumpărare. În urmă cu doi ani, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a hotărât sancţionarea administratorului unic al SC Favil SA cu amendă în cuantum de 20.000 de lei. Decizia ASF constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. Autoritatea de Supraveghere Financiară a constatat că în data de 13 ianuarie 2016, Consiliul de Administraţie al SC Altur SA a convocat AGA pentru data de 17 februarie 2016, având pe ordinea de zi, printre altele, alegerea membrilor consiliului de administraţie, ca urmare a expirării mandatului, pentru o perioadă de 4 ani. În data de 29 ianuarie 2016, consiliul de administraţie al emitentului a informat publicul cu privire la revizuirea ordinii de zi aferentă AGA menţionată, în sensul alegerii membrilor CA prin metoda votului cumulativ, ca urmare a solicitării acţionarilor SIF Oltenia, SSIF Voltinvest şi Cătălin Mancaş, deţinătorii unui număr de acţiuni reprezentând cumulat 11,18% din capitalul social. Consiliul de Administraţie al SC Altur SA a avut în vedere faptul că societatea se află în procedură de insolvenţă începând cu luna martie 2015 şi este reprezentată de un administrator judiciar, iar structura acţionariatului nu a suferit modificări. Totodată, asupra administratorului judiciar sunt exercitate influenţe de control în ceea ce priveşte emitentul atât de către moştenitorii defunctului Cătălin Chelu, cât şi alte influenţe având ca obiect votul exercitat în Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 17 februarie 2016. Din procesul-verbal aferent şedinţei consiliului de administraţie din data de 16 februarie 2016, la care au fost prezenţi administratorii Antonel Bunu, Luminiţa Tiru şi Mihai Brînză se reţine faptul că, în cazul SC Celule Electrice SA, s-a avut în vedere şi faptul că societatea este condusă de un administrator judiciar care nu are atribuţii de a vota pentru alegerea administratorilor la SC Altur SA. Astfel, ASF a constatat că administratorul SC Favil SA a exercitat în mod abuziv poziţia deţinută adoptând o conduită de natură a afecta drepturile acţionarilor şi a prejudicia interesele acestora.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *