Conform datelor Ministerului Finanţelor Publice, SC Ciech Spolka Akcyjna Varşovia SA Sucursala Râmnicu Vâlcea (o societate înfiinţată în 2013 de SC Ciech Soda România SA pentru a comercializa mărfurile produse în fabrica din Râmnicu Vâlcea) a realizat anul trecut o cifră de afaceri de circa 470 milioane de lei, venituri totale de 486 de milioane de lei şi pierderi record de 10,7 milioane de lei. La data de 31 decembrie 2017, SC Ciech Spolka Akcyjna Varşovia SA Sucursala Râmnicu Vâlcea avea datorii de 162 milioane de lei şi creanţe de 115 milioane de lei. Societatea avea anul trecut un număr mediu de salariaţi de 51 de persoane, iar tipul de activitate, conform clasificării CAEN, era „Comerţ cu ridicata al produselor chimice”. Spre comparaţie, SC Ciech Spolka Akcyjna Varşovia SA Sucursala Râmnicu Vâlcea a realizat în anul 2016 o cifră de afaceri de circa 404 milioane de lei, încasări totale de 414 milioane de lei şi un profit brut de 8,24 milioane de lei. La data de 31 decembrie 2016, SC Ciech Spolka Akcyjna Varşovia SA Sucursala Râmnicu Vâlcea avea datorii record de 135 de milioane de lei, creanţe de 120 de milioane de lei şi un capital social de peste 17 milioane de lei. Creanţele comerciale reprezintă, în principal, valoarea produselor finite şi a mărfurilor vândute. Principalul client al SC Ciech Soda România SA este SC Ciech Spolka Akcyjna Sucursala Râmnicu Vâlcea SA. Capitalul social subscris şi vărsat al SC Ciech Soda România SA era în valoare de peste 525 milioane de lei (117 milioane de euro), format din 2,1 miliarde de acţiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 0,25 lei/acţiune. Structura acţionariatului de la SC Ciech Soda România SA, în conformitate cu situaţia sintetică comunicată de Depozitarul Central, este: Ciech Spolka Akcyjna – 98,73% din acţiuni; AAAS – 0,047%; CET Govora – 1,17%; persoane fizice – 0,004%. Prin contractul de vânzare a pieţei nr. 216/31 ianuarie 2014, fosta SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA a vândut către SC Ciech Spolka Akcyjna Varşovia SA Sucursala Râmnicu Vâlcea drepturi de piaţă, acesta însemnând transferul sau vânzarea activităţii efectuate de vânzător înainte de data tranzacţiei (definite în contract ca fiind cu data de 1 ianuarie 2014) reprezentând contractele existente, clienţi, baza de date, relaţiile de piaţă, analizele de piaţă existente, împreună cu interzicerea din partea vânzătorului a competiţiei (concurenţei) după încheierea tranzacţiei.

 

Proiect „Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice”

 

SC Ciech Soda România SA (la care acţionar majoritar este SC Ciech Spolka Akcyjna Sucursala Râmnicu Vâlcea SA), în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul SC Ciech Soda România SA”, cod MySMIS 2014, finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice, în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon”; Obiectivul specific 6.2 – „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”; Schema de ajutor de stat – „Schema de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”. Contractul de finanţare nr. 190/10 iulie 2018 a fost încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare. Valoarea proiectului este de 1,35 milioane de lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 918.300 de lei (780.555 de lei este din FEDR, iar 137.745 de lei din bugetul naţional). Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea consumului de energie, prin crearea unui instrument de cuantificare a potenţialului de economisire. Scopul proiectului îl reprezintă creşterea capacităţii SC Ciech Soda România SA de a identifica şi aplica măsuri non-cost de eficienţă energetică, în vederea înregistrării de economii în consumul de energie. Rezultatele aşteptate, în urma implementării proiectului: reducere a intensităţii electroenergetice cu 0,6%, respectiv 95,22 kgep/1000 euro şi evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră la un nivel de 159,44 tone CO2, după primii 5 ani de operare a investiţiei. Durata de implementare a proiectului este de 28 de luni, respectiv de la data de 9 martie 2017 până la data de 30 iunie 2019. Cheltuielile SC Ciech Soda România SA legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt reflectate direct în capitalurile proprii în linia pierderii legate de instrumentele de capitaluri proprii. La răscumpărarea acţiunilor ale SC Ciech Soda România SA, suma plătită va diminua capitalurile proprii. Atunci când aceste acţiuni sunt ulterior re-emise, suma primită (net de costurile tranzacţiei) este recunoscută în capitaluri proprii. Diferenţele de curs valutar dintre momentul subscrierii acţiunilor şi momentul vărsării contravalorii acestora nu reprezintă câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii, acestea fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare, după caz. Societatea recunoaşte modificările la capitalul social numai după aprobarea lor în Adunarea Generală a Acţionarilor. Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobată repartizarea lor. SC Ciech Soda România SA îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile actului constitutiv, completat şi modificat, domeniul principal de activitate fiind producerea şi comercializarea produselor chimice de bază, promovarea şi punerea în aplicare a iniţiativelor de interes naţional din domeniul fabricaţiei de produse sodice şi derivaţi.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *