Creşterea portofoliului de lucrări de reparaţii drumuri şi poduri conduce la venituri suplimentare pentru RAJDP Vâlcea

 

 

Conducerea Regiei Autonome Judeţene Drumuri si Poduri Vâlcea propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 şi estimarea principalilor indicatori economico-financiari pentru anii 2019 şi 2020. Necesitatea rectificării bugetului RAJDP Vâlcea pentru anul 2018 vine ca urmare a creşterii portofoliului de lucrări de reparaţii drumuri şi poduri al regiei cu finanţare în anul 2018, prin licitaţiile desfăşurate pe parcursul acestui an. Astfel, se estimează creşterea veniturilor din activitatea de exploatare cu suma de 2,5 milioane de lei, de la 24,5 milioane de lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 34 din 30 martie 2018, la o valoare de 27 milioane de lei (110,20%). Veniturile totale propuse în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat sunt în creştere şi se fundamentează pe faptul că, după aprobarea bugetului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 34 din 30 martie 2018, Regia Autonomă Judeţeană Drumuri şi Poduri Vâlcea a încheiat contracte de lucrări suplimentare cu diverşi beneficiari. Concret, există contracte de lucrări angajate cu Consiliul Judeţean Vâlcea, potrivit programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene pe anul 2018, cu o valoare suplimentară de 5,28 milioane de lei şi anume: refacere podeţe pe DJ 643 B, km 20+950, km. 26+300, km 31+100, în valoare totală de 1,55 milioane de lei inclusiv TVA, având termen de execuţie 10 luni; proiectare şi execuţie de lucrări pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 646 C Băluţoaia (DJ646B) – Mănăstirea Surpatele, km 0+000-3+000”, cu o valoare totală de 3,72 milioane de lei, inclusiv TVA şi termen de execuţie, 24 de luni; lucrări contractate cu Primăria comunei Grădiştea, respectiv „Modernizare drumuri comunale DC 75, DC 79 şi drumuri vicinale în comuna Grădiştea, judeţul Valcea”, în valoare totală de 8,3 milioane de lei inclusiv TVA, cu termen de execuţie 24 de luni. Termenele de execuţie fiind mari, în anul 2018 se vor executa lucrări în limita graficelor de execuţie şi în funcţie de condiţiile climatice din trimestrul IV al anului 2018, pentru care se justifică sau fundamentează propunerea de suplimentare a veniturilor din bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat cu suma de 2,5 milioane de lei. În concordanţă cu propunerea de creştere a veniturilor, Regia Autonomă Judeţeană Drumuri şi Poduri Vâlcea solicită şi majorarea cheltuielilor de exploatare pe total activitate cu suma de 2,37 milioane de lei, de la 23,55 milioane de lei, la 25,92 milioane de lei (110,06%). La cheltuieli cu personalul, prin rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, se înregistrează o creştere în sumă de 142.000 de lei. Având în vedere volumul veniturilor totale, în sumă de 27 de milioane de lei, propuse de către RAJDP Vâlcea prin bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2018 şi cheltuielile totale necesare desfăşurării activităţii, în sumă de 26 de milioane de lei, profitul brut preliminat la data de 31 decembrie 2018 va fi de 970.000 de lei, superior cu suma de 120.000 de lei, comparativ cu profitul brut aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 34 din 30 martie 2018.

 

Se va relua procedura de selecţie pentru consiliul de administraţie

 

Miercuri, 31 octombrie 2018, Consiliul Judeţean Vâlcea va decide asupra reluării procedurii de selecţie pentru un membru în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea. Potrivit prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, în caz de vacantare a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecţie se declanşează, prin grija autorităţii publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare. Desemnarea membrilor consiliului de administraţie va fi făcută în baza unei evaluări sau selecţii prealabile, efectuată de o comisie organizată la nivelul autorităţii publice. Urmare a demisiei unui membru din consiliul de administraţie al regiei, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 110 din 12 iulie 2018, s-a aprobat demararea procedurii de selecţie pentru un membru în Consiliul de Administraţie la Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea, fiind aprobată şi scrisoarea de aşteptări. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 111 din 12 iulie 2018, s-au aprobat profilul candidatului, profilul consiliului de administraţie şi matricele aferente acestora, precum şi Comisia de selecţie, constituită din reprezentanţii instituţiei noastre, respectiv: Vasilica Mazilu – director Direcţia Generală Economică; Bogdan Lăstun – director Direcţia Generală Administraţie Locală; Ioan Sebastian Tămaş – director Direcţia Tehnică. Anunţul privind selecţia a fost publicat în două ziare economice sau financiare naţionale şi pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea în data de 18 iulie 2018, la 30 de zile de la publicarea anunţului fiind termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură. Comisia de selecţie întrunită în data de 22 august 2018 pentru evaluarea dosarelor candidaţilor a constatat că nu există nici un dosar de candidatură depus, nefiind îndeplinite condiţiile procedurii de selecţie, motiv pentru care comisia de selecţie a recomandat reluarea procedurii de selecţie, potrivit procesului-verbal încheiat în aceeaşi dată. Tot în data de 31 octombrie 2018, Consiliul Judeţean Vâlcea va mai aproba actualizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea pe anul 2018. Evaluarea performanţelor regiilor autonome de către autoritatea publică tutelară se face anual şi vizează şi îndeplinirea obligaţiilor care le revin administratorilor, conform contractului de mandat şi obiectivelor şi criteriilor de performanţă financiari şi nefinanciari, aprobaţi de autoritatea publică tutelară. Potrivit prevederilor din contractele de mandat ale administratorilor Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, coroborate cu cele din dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 131 din 24 martie 2017, criteriile şi obiectivele de performanţă se actualizează anual, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli, încheindu-se în acest sens acte adiţionale la contractele de mandat. Având în vedere că obiectivele şi criteriile de performanţă s-au modificat faţă de cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 74/27 aprilie 2018, administratorii RAJDP Vâlcea au transmis CJ Vâlcea o propunere în acest sens, prin adresa nr. 2605 din 15 octombrie 2018, acestea fiind în concordanţă cu bugetul rectificat pentru anul 2018.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *