Marţi, 11 decembrie 2018, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea va stabili şi aproba nivelul impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2019. Pentru a fi respectate prevederile din Legea nr. 52/21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în data de 19 octombrie 2018 a fost făcut public anunţul referitor la elaborarea proiectului de act administrativ cu caracter normativ de aprobare a nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2019. Pentru asigurarea resurselor financiare necesare finanţării proiectelor majore de dezvoltare şi modernizare a municipiului şi a celor pentru finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare a structurilor şi instituţiilor finanţate din bugetul local se propune pentru anul 2019 menţinerea cotelor de calcul a obligaţiilor la impozitul pe clădiri, a sumelor fixe la hectar, pentru calculul impozitului/taxei pe terenurile cu construcţii şi a sumelor fixe care se au în vedere la calculul impozitului pe mijloacele de transport, la nivelul celor practicate în anul 2018. Faţă de anul acesta, conform Legii nr. 227/2015, se institue începând cu 1 ianuarie 2019 următoarele taxe: taxa de oficiere a căsătoriei în afara sălii special amenajată în b-dul Tudor Vladimirescu nr. 15, în locaţii precum lăcaşe de cult şi restaurante, în zilele de luni – vineri orele 16.00 – 18.00 în sumă de 1200 de lei (în zilele de sâmbătă – duminică orele 12.00 – 18.00 în sumă de 1200 de lei); taxa pentru preschimbarea certificatelor de stare civilă în sumă de 20 de lei; taxa de eliberare certificat de atestare administrator imobile – persoane fizice autorizate, în sumă de 100 de lei; taxa de eliberare certificat de atestare administrator imobile – persoane juridice, în sumă de 300 de lei; taxa de eliberare duplicat certificat de atestare administrator imobile – persoane fizice autorizate în sumă de 100 de lei; taxa eliberare duplicat certificat de atestare administrator imobile – persoane juridice în sumă de 300 de lei; taxa actualizare schiţă cadastrală în sumă de 10 lei.

Vor fi acordate mai multe facilităţi la plata taxelor şi impozitelor locale

Pentru anul fiscal 2019, Primăria Râmnicului propune spre aprobare acordarea următoarelor facilităţi: acordarea unei bonificaţii de 10% pentru sursele de venit reprezentând impozitul pe clădiri, teren şi mijloace de transport aparţinând contribuabililor persoane fizice şi juridice care efectuează anticipat până la 31 martie inclusiv, plata integrală a obligaţiilor datorate bugetului local calculate pentru fiecare rol fiscal unic, provenind din orice fel de impozite si taxe inclusiv amenzi; scutirea de la plata impozitului pe clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, cu respectarea regulamentului aprobat prin HCL nr. 303 din 29 noiembrie 2012; scutirea de la plata impozitului pe clădirile la care au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea regulamentului aprobat prin HCL nr. 303/2012; scutirea de la plata taxei pe clădiri datorată de instituţiile de cultură, conform HCL din 31 ianuarie 2017; reducerea cu 50% a impozitului pe mijloacele de transport hibride, pentru anul 2019. Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire. În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, care determină creşterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective, şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de desfiinţare.

Impozitul pe clădiri se poate plăti şi în două rate egale

Pentru anul viitor, impozitul pe clădiri se plăteşte de locuitorii din Râmnicu Vâlcea în două rate egale, până la datele de 31 martie 2019 şi 30 septembrie 2019, inclusiv. Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă. În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului. Nu se datorează impozit sau taxă pe clădiri pentru: clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public; clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice; clădirile funerare din cimitire şi crematorii; clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor; clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice; clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, etc.

Scutiri de impozite sau taxe pe terenurile aflate în proprietatea statului

Impozitul sau taxa pe teren aplicată în 2019 persoanelor fizice şi juridice din Râmnicu Vâlcea se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. 4, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut de Legea nr. 227/2015. Ca excepţie, în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate. Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. Procedura de înregistrare şi categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice. Nu se datorează impozit sau taxă pe teren pentru: terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement; terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice; terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice; terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului; terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora; terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură; terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă, etc.

Majorare a impozitelor cu 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite

La nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie 2019 şi 30 septembrie 2019, inclusiv. Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă. În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe teren de ia concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului. Se va aproba scutirea de la plata impozitului sau taxei pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale si întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale. Se va aproba scutirea de la plata impozitului sau taxei pentru terenurile aferente clădirii de domiciliu aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute de Legea nr. 341/2004 (scutirea se acordă integral pentru terenurile aferente clădirilor aflate în proprietatea persoanelor menţionate, deţinute în comun cu soţul sau soţia. în situaţia în care o cotă parte din teren aparţine unor terţi scutirea nu se acordă pentru cota parte deţinută de aceştia). Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie. Consiliul Local poate acorda facilitati la plata impozitului pe teren datorat de către persoanele juridice doar în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/minimis avand un obiectiv prevăzut de legislaţia in domeniul ajutorului de stat. Cotele adiţionale de majorare a impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 rămân nemodificate faţă de anul 2018, astfel: pentru clădirile pentru care nu s-a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, aflate in proprietatea persoanelor juridice, cota de 50%. Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local va majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin Regulament aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local. Tot Consiliul Local va putea majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan. Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite au fost stabilite prin regulament aprobat de Consiliului Local în anul 2016.

Cele mai mari impozite, pentru autoturismele de peste 3.001 cmc

Impozitele pe mijloacele de transport ce se vor aplica în 2019 în Râmnicu Vâlcea sunt următoarele: motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cmc, inclusiv – 9 lei; motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cmc – 10 lei; autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc şi 2000 cmc inclusiv – 21 lei; autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cmc inclusiv – 83 lei; autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cmc inclusiv – 166 lei; autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc – 334 lei; autobuze, autocare, microbuze – 28 lei; alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv – 35 lei; tractoare înmatriculate – 21 lei; vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică sub 4.800 cmc – 3 lei; vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică peste 4.800 cmc – 6 lei; vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată – 115 lei/an. Capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar. Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. În cazul dobândirii unui mijloc de transport proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor inmatricularii sau înregistrării mijlocului de transport. În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligaţia sa depună o declaraţie la organul fiscal local in a cărui raza teritoriala de competenta are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, si datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România. În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru: mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; mijloacele de transport ale instituţiilor publice, etc. e

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *