Cu un procent de 33,47% din totalul valoric al masei credale, Creditorii CET Govora au votat pentru planul de reorganizare

C

În cursul anului trecut, Adunarea Creditorilor de la CET Govora, cu votul a 3 categorii de creditori, din totalul de 4 categorii, reprezentând un număr de 2 categorii defavorizate, din totalul de 3 categorii defavorizate şi cu un procent de 33,47% din totalul valoric al masei credale a votat pentru planul de reorganizare privind debitoarea CET Govora. Prin Hotărârea nr. 1196 din data de 18 iulie 2018, judecătorul sindic a confirmat planul de reorganizare a debitoarei CET Govora, plan propus de către administratorul judiciar Euro Insol, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă în data de 13 iunie 2018 şi votat de către adunarea creditorilor în data de 28 iunie 2018. În data de 25 mai 2018, planul de reorganizare a activităţii debitoarei CET Govora, plan propus şi întocmit de administratorul judiciar a fost înregistrat la grefa Tribunalului Vâlcea Secţia a II-a Civilă şi la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. De asemenea, planul de reorganizare a fost publicat şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11924/13 iunie 2018. În temeiul Legii nr. 85/2014, administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11055/31 mai 2018, anunţul prin care a adus la cunoştinţa tuturor creditorilor CET Govora că, în data de 28 iunie 2018, la sediul CET Govora, avea loc Adunarea Creditorilor, având ca ordine de zi votarea planului de reorganizare a activităţii debitoarei CET Govora. Convocatorul Adunării Creditorilor CET Govora, având pe ordinea de zi votarea planului de reorganizare a activităţii debitoarei CET Govora, a fost publicat în BPI nr. 11975/13 iunie 2018. CET Govora este principalul furnizor de energie pentru societăţile comerciale situate pe Platforma Industrială Sud, dar şi pentru municipiul Râmnicu Vâlcea. Dat fiind caracterul nestocabil al produselor sale, producţia la CET Govora se realizează în flux continuu, în raport de necesarul consumatorilor. În continuare, prezentam principalele măsuri întreprinse în luna august 2018, care au avut ca obiectiv principal eficientizarea activităţii economice a debitoarei, atât prin reducerea costurilor, cât şi prin optimizarea fluxurilor operaţionale ale societăţii.

Consiliul Judeţean a desemnat un nou reprezentant în AGA la CET Govora

La sfârşitul anului trecut, Consiliul Judeţean Vâlcea (în calitate de unic acţionar) l-a desemnat pe consilierul judeţean PSD Florin Nicolae Mutuligă, ca reprezentant al acţionarului unic, Judeţul Vâlcea, în Adunarea Generală a Acţionarilor la CET Govora şi a fost aprobat contractul de mandat al acestuia. Potrivit prevederilor din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt desemnate prin hotărâre a consiliului judeţean. Tot în conformitate cu prevederile din Legea administraţiei publice locale, consiliul judeţean: îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi funcţionarea societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile legii; exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990; asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean. În conformitate cu prevederile din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, prin întreprinderi publice se înţeleg societăţile la care o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul. Potrivit prevederilor din ordonanţa menţionată anterior, autoritate publică tutelară este instituţia care exercită în numele unităţii administrativ-teritoriale, calitatea de acţionar la întreprinderile publice. În înţelesul acestor dispoziţii, Consiliul Judeţean Vâlcea este autoritate publică tutelară care exercită în numele unităţii administrativ-teritoriale, Judeţul Vâlcea, calitatea de acţionar unic la CET Govora. Autoritatea publică tutelară are competenţa de a numi reprezentanţii unităţii administrativ-teritoriale în adunarea generală a acţionarilor şi să aprobe mandatul acestora. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 19 din 28 iulie 2016, a fost desemnat domnul consilier judeţean Gheorghe Mihăilescu ca reprezentant al acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la CET Govora. Urmare a demisiei lui Gheorghe Mihăilescu, atât din rândul consilierilor judeţeni, cât şi din Adunarea Generală a Acţionarilor la CET Govora, se impunea desemnarea unui nou reprezentant în Adunarea Generală a Acţionarilor la această societate în persoana lui Florin Nicolae Mutuligă şi aprobarea mandatului acestuia. Atribuţiile adunării generale sunt conforme cu prevederile din actul constitutiv al CET Govora, coroborate cu cele din Legea societăţilor nr. 31/1990.

La sfârşitul lunii august 2018, CET Govora înregistra 1.847 de salariaţi

De la deschiderea procedurii insolvenţei CET Govora şi până în prezent, administratorul judiciar a implementat mai multe măsuri care au avut ca obiectiv îmbunătăţirea organigramei şi reducerea costurilor cu forţa de muncă. Structura organizatorică, la data deschiderii procedurii insolvenţei CET Govora, era supradimensionată, iar pachetul salarial includea mai multe sporuri şi beneficii care nu se justificau prin rezultatele obţinute de societate. Deciziile administratorului judicar, în sensul redimensionării şi restructurării organigramei, au continuat să fie implementate şi pe parcursul lunii august 2018. Astfel, la sfârşitul lunii august 2018, se înregistra un efectiv de 1.847 salariaţi, cu 465 mai puţin decât la data deschiderii procedurii insolvenţei CET Govora, când erau angajaţi 2.312. Un număr de 9 angajaţi sunt în concediu pentru creştere şi îngrijire copil. În ceea ce priveşte încadrarea personalului, la data de 31 august 2018, 77,31% dintre persoanele angajate sunt muncitori, 6,66% maiştri şi 16,03% personal TESA. Din cei 46 de salariaţi ai CET Govora afectaţi de concediere colectivă în anul 2017, raportul de muncă a încetat pentru 45 de salariaţi. Din cei 282 de salariaţi disponibilizaţi în anul 2016, raportul de muncă a încetat pentru 277 salariaţi. Având în vedere faptul că, la nivelul CET Govora, nu exista un contract colectiv de muncă negociat, în data de 24 aprilie 2018 a avut loc deschiderea negocierii colective, în vederea încheierii Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate pe anul 2018. Conform regulamentului de negociere colectivă, în data de 17 mai 2018, cu ocazia şedinţei de negociere colectivă, părţile au stabilit de comun acord, conţinutul articolelor din Capitolul I – „Dispoziţii generale” şi Capitolul II – „Timpul de muncă şi timpul de odihnă”, iar în data de 7 iunie 2018, conţinutul articolelor din Capitolul III – „Condiţii de muncă, securitate şi sănătate în muncă” şi Capitolul V – „Contractul individual de muncă”. În cadrul şedinţei de negociere colectivă, din data de 2 august 2018, dat fiind faptul că părţile au convenit cu privire la conţinutul Contractului Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul CET Govora, pentru perioada 2018-2020, s-a constat încheiată negocierea colectivă concretizată în forma contractului colectiv semnat de către reprezentanţii desemnaţi în acest sens de către administraţie şi sindicatul reprezentativ. Contractul Colectiv de Muncă valabil în perioada 8 august 2018 – 8 august 2020, încheiat între CET Govora şi Sindicatul 2015 CET Govora a fost înregistrat în Registrul unic de evidenţă al Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea la nr. 29 din data de 8 august 2018.

Cantităţi în scădere de agent termic către Ciech Soda România şi Oltchim

În luna august 2018, cantitatea de agent termic livrată de CET Govora către SC Ciech Soda România SA a fost de 97.242 Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 12,63 milioane de lei cu TVA. Cantitatea de apă dedurizată livrată în luna august 2018 a fost de 12.021 mc, iar valoarea facturii aferente a fost de 17.166 lei cu TVA. Cantitatea de agent termic livrată de CET Govora către SC Oltchim SA în luna august 2018 a fost de 34.403 Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 5,1 milioane de lei cu TVA. Cantitatea de agent termic livrată în luna august 2018 de CET Govora către ICSI Vâlcea este de 255 Gcal, valoarea facturii aferente fiind de 35.672 lei cu TVA. A fost vândută o cantitate totală de 13.202 tone cenuşă, din care, 2.370 tone cenuşă beton, 10.763 tone cenuşă ciment şi 70 tone cenuşă PAR. Valorea facturilor de vânzare cenuşă este de 90.442 lei fără TVA. În luna august 2018, CET Govora a valorificat către Remat Vâlcea cantitatea de 71 tone deşeuri feroase şi neferoase, iar valoarea facturată a fost de 54.998 lei, inclusiv TVA. În luna august 2018, în baza contractului nr. 18089/05 iunie 2018, încheiat cu SC Bica SRL, a fost transportată cu mijloace auto, de la Depozitul Berbeşti Vest, la CET Govora, o cantitate de 4.664 tone. În cursul lunii august 2018, s-a efectuat transportul şi manevra pe calea ferată a unei cantităţi de 158.199 tone cărbune, din care 106.423 tone de la Depozitul Alunu şi 51.776 tone de la Depozitul Berbeşti Din data de 15 noiembrie 2017, a început derularea contractului de servicii de transport pe calea ferată a cărbunelui energetic, de la depozitele Berbeşti şi Alunu, până pe estacadele de descărcare aparţinand CET Govora, cu externalizare personal, încheiat cu CFR Marfă, în calitate de operator de transport şi manevră feroviară Din data începerii derulării acestui contract, activitatea de manevră pe LFI Berbeşti şi Alunu a fost preluată de CFR Marfă. În cursul lunii august 2018, a fost vândută către SC Holcim SA o cantitate de 1.174 tone, la preţul de 6 lei/tona, Holcim efectuând încărcarea şlamului din bazine şi transportul până la punctul de destinaţie. De asemenea, s-a urmărit stocul de motorină, astfel încât să nu se ajungă în situaţia în care să existe sincope în alimentarea cu motorină a utilajelor aparţinând CET Govora. În data de 23 august, s-a aprovizionat o cantitate de 19.937 kg, pentru alimentarea parcului de maşini şi utilaje de la Departamentul Exploatare Minieră. În cursul lunii iulie, a început derularea Contractul nr. 18087/31 mai 2018, pentru servicii de întreţinere a liniilor de cale ferată industrială din depozitele de cărbune Berbeşti şi Alunu, încheiat cu SC Bocman SRL Bucureşti. În cursul lunii august s-au efectuat lucrări pentru refacerea liniilor din depozitul Alunu şi Berbeşti, constând în înlocuiri de şină, traverse, material mărunt cale, completare cu piatra spartă, lucrări de buraj, ripare şi aducere la ecartament a liniei. Pe parcursul lunii august 2018, s-au efectuat lucrări de revizii, reparaţii şi verificări tehnice periodice pentru un număr de 7 autovehicule, proprietatea CET Govora, în valoare totală de 13.760 lei, dar a continuat şi activitatea de verificare a consumului de combustibil pentru utilajele şi autovehiculele aparţinând CET Govora.

Cantitatea de cărbune consumată în august de CET a fost de 104.812 tone

Cantităţile de abur contractate de CET Govora cu cei doi consumatori (SC Oltchim SA şi SC Ciech Soda România), precum şi cantitatea de energie termică necesară la sistemul centralizat de termoficare urbană din municipiul Râmnicu Vâlcea, au permis ca în luna august să se funcţioneze cu un singur grup. Livrarea de energie electrică a fost relativ constantă, iar furnizarea de energie termică a fost in jur de 255 tone/h la abur şi 7 Gcal/h la apă fierbinte. În luna august 2018, cu privire la furnizarea de energia electrică de CET Govora, s-a asigurat întreaga cantitate de energie electrică la consumatori (SC Oltchim SA, Departamentul Exploatare Minieră Berbeşti şi consumatorii racordaţi la barele centralei). Pentru asigurarea întregului consum la SC Oltchim SA şi Berbeşti s-au cumpărat din PZU 14.222 MWh, cu un preţ mediu de 241,4 lei/MWh, variind între 30 lei/MWh şi 406,39 lei/MWh. Energia electrică produsă de CET Govora, în cantitate de 32,556 Mwh, a fost realizată în procent de 65,6% faţă de cea prognozată. Energia electrică livrată, în cantitate de 19.311 MWh, a fost realizată în procent de 56,79% faţă de cea prognozată, în condiţiile în care aburul industrial total livrat a avut o scădere de 3,9%. Aburul industrial de 6 bari, 13 bari şi 35 bari în cantitate de 102.367 Gcal livrat de CET Govora la SC Ciech Soda România SA a scăzut cu 6,34%, faţă de cel prognozat a fi consumat. Aburul industrial de 13 bari şi 35 bari, în cantitate de 34.403 Gcal, livrat la SC Oltchim SA a scăzut cu 7,8% faţă de cel prognozat a fi consumat. Apa fierbinte livrată la termoficare urbană, în cantitate de 5.481 Gcal faţă de cea prognozată, de 7.500 Gcal, a înregistrat o scădere de 26,92%, în condiţiile în care energia termică livrată consumatorilor, de 2.806 Gcal, a scăzut cu 12,31% faţă de cea prognozată. Consumul de gaz natural al CET Govora, de 6.814 mii mc realizat, a înregistrat o creştere de 454,2% faţă de consumul prognozat de 1.500 mii mc. Stocul de cărbune de la rezerva stat (ANRS) la data de 1 august 2018 a fost zero, stocul de păcură s-a conservat în cantitate de 7.000 tone, asigurându-se de către Direcţia Minieră Berbeşti şi din alte surse, cărbunele necesar consumului zilnic. Cantitatea de cărbune consumată în luna august 2018 a fost de 104.812 tone. De asemenea, stocul de cărbune propriu la CET Govora SA la data de 31 august 2018 era de 108.355 tone. În luna august 2018, s-a realizat profilaxia la echipamentele şi instalaţiile agregatelor de bază pe parte de AMC, PRAM şi Electric, inclusiv la cele din Secţia Combustibil şi Secţia Chimică, precum şi lucrările de mentenanţă, conform programului de mentenanţă anual. La toate agregatele de bază, cazane, turbine, instalaţii şi echipamente auxiliare s-a realizat mentenanţa preventivă şi corectivă (lichidări de incidente şi avarii), menţinerea tuturor capacităţilor de producţie în stare de funcţionare (fie în funcţie sau în rezerva caldă) reprezentând obiectivul fundamental al politicii energetice impus de managementul CET Govora. S-au realizat lucrările de mentenanţă şi intervenţii pentru lichidarea de avarii, atât la reţeaua de transport apă fierbinte, cât şi la reţelele de distribuţie agent termic pentru încălzire, precum şi la cele de furnizare apă caldă de consum. Programul de mentenanţă preventivă şi corectivă la reţelele de distribuţie apă caldă de consum şi furnizare agent termic pentru încălzire către consumatorii din municipiul Râmnicu Vâlcea, oraşele Băile Olăneşti şi Călimăneşti a fost realizat, conform planificării. Lucrările de reparaţii s-au executat cu personal propriu şi cu societatea afiliată SC Prelcet SA.

CET Govora a înregistrat o pierdere de 12 milioane lei în luna august 2018

În luna august 2018, veniturile CET Govora din activitatea de bază s-au redus cu 9,3% (de la 24,21 milioane de lei în august 2017, la 22,15 milioane de lei în august 2018). Analizând producţia efectiv realizată în perioada de raportare, rezultă o scădere a producţiei livrate, atât la energia electrică, cu 17.086 Mwh, respectiv 3,71 milioane de lei, în timp ce la energia termică înregistrează un plus de 11.942 Gcal faţă de luna august 2017. Veniturile CET Govora din energia termică sub formă de apă fierbinte s-au redus de la 680.000 lei în luna august 2017, la 640.000 lei în luna august 2018. Veniturile realizate în luna august 2018 din livrările de abur industrial sunt în valoare de 14,81 milioane de lei, mai mari cu 1,75 milioane de lei decât livrările din luna august 2017, în sumă de 13,06 milioane de lei. Menţionăm faptul că, începand cu luna iulie 2018, preţul de facturare pentru aburul industrial de 13 ata livrat de CET Govora către SC Oltchim SA s-a majorat la 124 lei/Gcal (exclusiv TVA) conform act adiţional nr. 3 la Contractul nr. 1/2015 încheiat cu SC Oltchim SA, preţul vechi fiind de 106 lei/Gcal. Veniturile totale realizate de CET Govora în luna august 2018 sunt mai mari cu 2,25 milioane de lei decât veniturile realizate în luna august 2017, în condiţiile în care veniturile din activitatea de bază înregistrează o reducere cu 2,05 milioane de lei, iar veniturile din vânzări de mărfuri o majorare cu 4,13 milioane de lei (refacturări energie electrică la SC Oltchim SA). Cheltuielile CET Govora înregistrate în luna august 2018, în sumă de 42,29 milioane de lei, sunt mai mari decât cele aferente lunii august 2017 (31,66 milioane de lei), cu 10,63 milioane de lei, din care cheltuielile de exploatare sunt mai mari cu 10,55 milioane de lei. S-a înregistrat astfel o pierdere de 12 milioane de lei numai în luna august 2018. Cheltuielile CET Govora cu combustibilii au înregistrat o majorare cu 3,54 milioane de lei, în perioada analizată, din care cheltuielile cu gazele naturale sunt mai mari cu 3,97 milioane de lei, în condiţiile creşterii consumului cu 4.230 mii Nmc. Consumul de cărbune, valoric, aferent lunii august 2018, este mai mic cu 440.000 lei faţă de luna august 2017, în condiţiile reducerii consumului fizic, cu 60.145 tone. Acest fapt se datorează majorării costurilor cu exploatarea cărbunelui, precum şi creşterii tarifului de transport al cărbunelui (lignit) în august 2018 (cost total 81,36 lei/tona) comparativ cu luna august 2017 (68,48 lei/tona). În categoria „alte plăţi” este inclusă plata sumei de 738.267 lei, fără TVA, către administratorul judiciar Euro Insol SPRL, reprezentând contravaloarea 3% onorariu de succes al administratorului judiciar pentru lunile iunie 2018 şi iulie 2018, rezultată prin aplicarea procentului de 3% la suma de 24,6 milioane de lei. Totalul încasărilor înregistrat de CET Govora în luna august 2018, de 31,15 milioane de lei, a fost realizat astfel: 56% din energia termică furnizată agenţilor industriali, 35% din energia electrică, 7% din energia termică livrată către termoficarea urbană şi 2% din încasări diverse. Destinaţia plăţilor efectuate de CET Govora în luna august 2018, în sumă totală de 31,86 milioane de lei, astfel: 21% serviciile de care a beneficiat societatea, 19% pentru energia electrică furnizată către SC Oltchim SA, 18% pentru utilităţi, 15% pentru obligaţii salariale, etc. N��t�;W�#ik�T�/�i� �K��a��2�Ҏ$jM��5�l\Q��E�骾]G�I�MbC��������\o �(q��$��ћ�@�p��4���t�O��腝��z����D ]��;/�dQ!”w:P�b���Ƴѐ�J7{���Lz�����Q,��p��l�؟y�!AJ�`R�s��[�’W5ރ�V�����J�DcQ�1$H3ᥞ����Ӏ.��e�O�’ ������)�pp�e?KA6� �h$h���H�!�����9��5G�� G��(n �”�3�N��Χ�J��T>�&)���R��Owa~�!y82��ZE�+L�j��2y?��}#o�W3z�_1J�f�qF9�Z�O���cU�`u�����;��ٹq��,�����+<��I�B��2p2j4?�΂��bI_�� �’���<��p+>�+¤h�}��+�yUP�}����쒬jp��4#��+�O�~e8ƫ %_�9�c��mY��E�B�k���z �S���`���] 8-��j��Êl{�K�q�ó�#(� 9Ԉؙ”��1����I�L��6>���w%�{E��.�J�����|�Һ���Ԗ��i|/q�Z�M*i�ݥn[oӑEg�����6��)��V���Mj�{�o��Ð$YajpC����2�/��l���w`+�ǽ����W��<�s!�c�i���p�A���\�ח����e_�P[�i%g1�|�����閹�Q���O#<�z���m��6(W�)�X’�P�b�` ��_Dѹ�͠5��騨��’�ݬ����c�Nȟ *�^7��F�^o�-߻q���T��V�z��Q��W� �k��ʲ��~ 3bI�O����s”��`�S5�[`��ۓ���E9R���h�k���n��fpEr�’a@k��” *t�/}�KQX\q����-7���=�1}�wƳ=�ӳ��ϱxt�ɟ}�o�=zxǥ~C!��Sb�l�{Y|S����Q�Fy���8hKsIq�cbG&�(z�gHm>y��V�F�ɢ�u���f���r66$�e�i.&����&G?��M���m��j=�:”���M�!]5�\iDKr��)oĴ����M�$�끗L�E���|R��t�Yx�<�{��9�0;�Q�?�����s6��Eߦ���<�[2u�WI��.��}�\ú/HE�DQK�y�3�+�Uu�I’^Z둭޳�:�9E�#��.�uG� �@y�pD�Z��8�d��7���}�=�^�+0����y��P��0�lĉ(��,���|G��C*k�Md����4���Q/���I���’/��g��d’V���c��ȳM)r+�a�F��T�\/~ ��,i�8Cwi��$�b7RAg���DR]�U�|@_~��`�������F�&{W�5 ,¤�d�”qCI�:���R�Ͷ]Œ״��� �kW�n�F��X��1���x��ˋҧA��Z6��q�A��Gr7�”)M��WFjAW�?.�’u��Rv�;��;�j�A��%������띩�3s��@В܁࠾Z�t���Bݩ�y���`:W��wjy�*�_�fփL�\&�f}SN}’�9O-/RT��P^#�7�e�jy�W�]1����e�Xש[�ŝ���L���祶2�>4�#��~攙�nz��vU\cno�_m\�+�l��2Ğl��+���

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *