Încasator cititor = 5 posturi în cadrul Serviciului Citire Încasare:

 • 1 post – Râmnicu Vâlcea (zona Bujoreni);
 • 1 post – Olăneşti (zona Păuşești Măglaşi);
 • 1 post – Călimăneşti (zona Sălătrucel/Berislăvești);
 • 1 post – Brezoi;
 • 1 post – Dragășani (zona Prundeni).

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţii generale

 1. Să dețină cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. Să cunoască limba română, scris si vorbit;
 3. Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Să dețină capacitate deplină de exercițiu;
 5. Să dețină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. Să îndeplinească condiţiile de studii sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. Candidatii trebuie să aibă domiciliu stabil în localitățile respective sau în localitățile situate pe o rază de 10 km.

Condiţii specifice

 • Studii medii – liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • Vârsta – peste 21 ani;
 • Aptitudini şi deprinderi necesare: de calcul, lucrul practic cu numerar, de comunicare cu clienţii;
 • Cunoştinţe – cadru legislativ, conform Bibliografie.

Descrierea activităţii

 • Presupune deplasarea la domiciliul clienţilor în vederea citirii contoarelor de apă, pentru care poate fi necesară ridicarea capacelor metalice sau coborârea în interiorul căminelor pentru efectuarea citirii indexului;
 • Distribuie şi încasează contravaloarea facturilor serviciilor furnizate de la clienți, centralizează zilnic încasările şi le depune în casierie sau la bancă.

Dosarul de Concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;
 4. cazierul judiciar;
 5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate. Adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
 6. curriculum vitae, model European;
 7. recomandare de la ultimul loc de muncă.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Desfășurarea concursului

Concursul se va desfăsura în trei etape succesive, după cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 09.10.2019 ora 1200;
 • proba scrisă va avea loc în data de 14.10.2019 ora 0900;
 • interviul va avea loc în data de 16.10.2019 ora 0900.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii admişi la proba precedentă.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  08.10.2019, ora1500, la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.

Concursul constă în probă scrisă şi interviu şi se vor desfăsura în data de 14.10.2019, respectiv 16.10.2019, conform calendarului concursului.

Bibliografie

 1. Regulamentul operaţiunilor de casă aprobat prin Decretul 209/1976;
 2. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
 3. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile; 
 4. Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată.

Calendarul concursului:

08.10.2019 ora 1500termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați
09.10.2019 ora 1200selecția dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor selecției dosarelor
10.10.2019 ora 1200termenul limită pentru depunerea contestatiilor privind selecția dosarelor
11.10.2019 ora 1200soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora
14.10.2019 ora 0900proba scrisă
15.10.2019 ora 1200afișarea rezultatelor probei scrise
16.10.2019 ora 0900proba interviu
17.10.2019 ora 1200afișarea rezultatelor probei interviu
18.10.2019 ora 1200termenul limită pentru depunerea contestațiilor
21.10.2019 ora 1200soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale la sediul APAVIL și pe site-ul www.apavil.ro

Informații suplimentare la Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22.

Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 vineri, între orele 0700 – 1300.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *