Încasator cititor = 5 posturi în cadrul Serviciului Citire Încasare:

 • 1 post – Râmnicu Vâlcea (zona Bujoreni);
 • 1 post – Olăneşti (zona Păuşești Măglaşi);
 • 1 post – Călimăneşti (zona Sălătrucel/Berislăvești);
 • 1 post – Brezoi;
 • 1 post – Dragășani (zona Prundeni).

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 08.10.2019, ora 1500, la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.

Concursul constă în probă scrisă şi interviu şi se vor desfăsura la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5 în data de 14.10.2019, respectiv 16.10.2019, conform calendarului concursului.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane,  telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530   și  vineri, între orele 0700 – 1300.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţii generale

 1. Să deţină cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. Să cunoască limba română, scris si vorbit;
 3. Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Să deţină capacitate deplină de exerciţiu;
 5. Să deţină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. Să îndeplinească condiţiile de studii sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. Candidatii trebuie să aibă domiciliu stabil în localităţile respective sau în localităţile situate pe o rază de 10 km.

Condiţii specifice

 • Studii medii – liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • Vârsta – peste 21 ani;
 • Aptitudini şi deprinderi necesare: de calcul, lucrul practic cu numerar, de comunicare cu clienţii;
 • Cunoştinţe – cadru legislativ, conform Bibliografie.

            Descrierea activităţii

 • Presupune deplasarea la domiciliul clienţilor în vederea citirii contoarelor de apă, pentru care poate fi necesară ridicarea capacelor metalice sau coborârea în interiorul căminelor pentru efectuarea citirii indexului;
 • Distribuie şi încasează contravaloarea facturilor serviciilor furnizate de la clienţi, centralizează zilnic încasările şi le depune în casierie sau la bancă.

Dosarul de Concurs trebuie să conţină următoarele documente:

 1. cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;
 4. cazierul judiciar;
 5. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 6. curriculum vitae, model European;
 7. recomandare de la ultimul loc de muncă.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Desfăşurarea concursului

            Concursul se va desfăsura în trei etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 09.10.2019 ora 1200;
 • proba scrisă va avea loc în data de 14.10.2019 ora 0900;
 • interviul va avea loc în data de 16.10.2019 ora 0900.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii admişi la proba precedentă.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  08.10.2019,  ora1500, la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.

Concursul constă în probă scrisă şi interviu şi se vor desfăsura în data de 14.10.2019, respectiv 16.10.2019, conform calendarului concursului.

            Bibliografie

 1. Regulamentul operaţiunilor de casă aprobat prin Decretul 209/1976;
 2. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
 3. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 4. Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată.

Calendarul concursului:

08.10.2019 ora 1500 termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi
09.10.2019 ora 1200 selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
10.10.2019 ora 1200 termenul limită pentru depunerea contestatiilor privind selecţia dosarelor
11.10.2019 ora 1200 soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora
14.10.2019 ora 0900 proba scrisă
15.10.2019 ora 1200 afişarea rezultatelor probei scrise
16.10.2019 ora 0900 proba interviu
17.10.2019 ora 1200 afişarea rezultatelor probei interviu
18.10.2019 ora 1200 termenul limită pentru depunerea contestaţiilor
21.10.2019 ora 1200 soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale la sediul APAVIL şi pe site-ul www.apavil.ro

Informaţii suplimentare la Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22.

Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 vineri, între orele 0700 – 1300.


Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *