1 post economist în cadrul Biroului Contabilitate Patrimoniu

 • 1 post economist în cadrul Biroului Analiză, Buget, Prețuri, Tarife și Control Financiar
  Preventiv
  Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
  condiții:
  Condiții generale:
  a) Să dețină cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
  statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  b) Să cunoască limba română scris și vorbit;
  c) Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) Să dețină capacitate deplină de exercițiu;
  e) Să dețină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
  baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  f) Să îndeplinească condițiile de studii și după caz, de vechime și alte condiții specifice potrivit
  cerințelor postului scos la concurs;
  g) Să nu fie condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
  statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
  justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o
  incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiții specifice:
 • Studii economice superioare de lungă durată;
 • Vechime în specializarea financiar-contabilitate de cel puțin 5 ani;
 • Cunostințe privind contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune;
 • Cunoștințe în utilizarea PC, Word, Excel, programe informatice de contabilitate;
 • Capacitate de analiză și sinteză;
 • Abilități de comunicare și relaționare;
 • Deținerea unui atestat de Expert contabil-constituie avantaj.
  Dosarul de Concurs trebuie să conțină următoarele documente:
  a) cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
  după caz;
  c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea
  unor autorizări;
  d) cazierul judiciar;
  e) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
  mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de unitățile
  sanitare abilitate. Adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și
  calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
  f) curriculum vitae, model European;
  g) recomandare de la ultimul loc de muncă (constituie avantaj).
  Desfășurarea concursului:
  Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:
 • selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 15.10.2019, ora 15 00
 • proba scrisă va avea loc în data de 18.10.2019, ora 09 00
 • interviul va avea loc în data de 24.10.2019, ora 09 00
  Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este
  14.10.2019, ora 15 00 la Registratura APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I, nr.3-5.
  Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații admiși la proba precedentă.
  Concursul constă în probă scrisă și interviu și se va desfășura la sediul APAVIL S.A., Rm.Vâlcea,
  str.Carol I nr.3-5.

Tematică și Bibliografie:
 Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea contabilității nr.82/1991- republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 1802/2014;
 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale nr.15/1994,
republicată;
 Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari
sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016;
 Legea nr.241/2006, a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi
cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
 Ordinul nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a
preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
 Legea nr. 51/2006, republicată, a serviciilor comunitare de utilităţi publice.
Calendarul concursului:
14.10.2019, ora 15 00 termenul limită pentru depunerea dosarelor de

concurs de către candidați

15.10.2019, ora 15 00 selecţia dosarelor de concurs şi afișarea

rezultatelor selecției dosarelor

16.10.2019, ora 13 00 termenul limită pentru depunerea contestațiilor

privind selecția dosarelor

17.10.2019, ora 15 00 soluţionarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

acestora
18.10.2019, ora 09 00 proba scrisă
21.10.2019, ora 14 00 afişarea rezultatelor probei scrise
22.10.2019, ora 12 00 termenul limită pentru depunerea contestaţiilor
23.10.2019, ora 13 00 soluţionarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

acestora
24.10.2019, ora 09 00 proba interviu
25.10.2019, ora 12 00 afişarea rezultatelor probei interviu
28.10.2019, ora 15 00 termenul limită pentru depunerea contestaţiilor
29.10.2019, ora 12 00 soluţionarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

acestora

30.10.2019, ora 12 00 afișarea rezultatelor finale la sediul APAVIL și pe

site-ul www.apavil.ro

Informatii suplimentare la Serviciul Resurse Umane,Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior

 1. Program de lucru: luni-joi între orele 07ºº – 15³º, vineri între orele 07ºº – 13ºº.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *