Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiții generale:

a). Să dețină cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b). Să cunoască limba română scris și vorbit;

c). Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d). Să dețină capacitate deplină de exercițiu;

e). Să dețină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f). Să îndeplinească condițiile de studii și după caz, de vechime și alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g). Să nu fie condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului, ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

 • Studii superioare, licențiat în științe juridice, specializarea:drept;
 • Vechime în specialitate: minim 7 ani;
 • Cunoștințe în utilizarea PC, Word, Excel;
 • Capacitate de analiză și sinteză;
 • Abilități de comunicare și relaționare;
 • Membru al Colegiului Consilierilor Juridici / Uniunii Naționale a Barourilor din Romania – constituie avantaj; 
 • Permis de conducere categoria B – constituie avantaj.

Dosarul de Concurs trebuie să conțină următoarele documente:

a). cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;

b). copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c). copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor autorizări;

d). cazierul judiciar;

e). adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate. Adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

f). curriculum vitae, model European;

g). recomandare de la ultimul loc de muncă (constituie avantaj).

Desfășurarea concursului:

Concursul  se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:

 • selectia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 21.10.2019, ora 1500
 • proba scrisă va avea loc în data de  24.10.2019, ora 0900
 • interviul va avea loc în data de 30.10.2019, ora 0900                                                                          Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 18.10.2019, ora 1200 la Registratura  APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I, nr.3-5.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații admiși la proba precedentă.

Concursul constă în probă scrisă și interviu și se va desfășura la sediul APAVIL S.A., Rm.Valcea, str.Carol I, nr.3-5.

Tematică și Bibliografie:

 • Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016;
 • Legea nr.241/2006, a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice republicată;
 • Ordinul ANRSC nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului –cadru al serviciului de alimentare cu apă și canalizare;
 • Legea nr. 53/2003 –Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea dialogului social  nr.62/2011; 
 • Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.233/2002, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 • Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Codul de Procedură Civilă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Codul Penal;
 • Codul de Procedură Penală- procesul penal, constituirea de parte civilă, urmărirea penală;
 • Codul Fiscal;
 • Codul de Procedură Fiscală;
 • Ordonanța de Urgență nr 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 • Hotărârea nr.394/2016- Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/ acordului –cadru din Legea nr.99/2016;

Calendarul concursului:

18.10.2019, ora 1200termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați
21.10.2019, ora 1500selecţia dosarelor de concurs şi afișarea rezultatelor selecției dosarelor
22.10.2019, ora 1400termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor
23.10.2019, ora 1500soluţionarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora
24.10.2019, ora 0900proba scrisă
25.10.2019, ora 1200afişarea rezultatelor probei scrise
28.10.2019, ora 1500 termenul limită pentru depunerea contestaţiilor
29.10.2019, ora 1500 soluţionarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora
30.10.2019, ora 0900 proba interviu
31.10.2019, ora 1500 afişarea rezultatelor probei interviu
01.11.2019, ora 1200 termenul limită pentru depunerea contestaţiilor
04.11.2019, ora 1500soluţionarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora
05.11.2019, ora 1500
afișarea rezultatelor finale la sediul APAVIL și pe site-ul www.apavil.ro

Informatii suplimentare la Serviciul Resurse Umane,Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi  intre orele 07ºº – 15³º, vineri intre orele 07ºº – 13ºº.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *