Acționarii SC Univers SA, convocați să aprobe repartizarea a 99,88% din profitul net realizat anul trecut pentru plata dividendelor

Joi, 27 februarie 2020 va avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la SC Univers SA Râmnicu Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare ale anului 2019, pe baza rapoartelor administratorilor şi auditorului financiar extern; aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2019 și fixarea dividendului brut pe acţiune; aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2019; discutarea şi aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și programului de investiții pentru anul 2020; aprobarea remuneraţiei lunare brute cuvenite administratorilor în anul 2020 şi până la data ţinerii AGA de închidere a exerciţiului financiar 2020 şi a nivelului poliţei de asigurare profesională a administratorilor; aprobarea întocmirii situaţiilor financiare anuale pentru anul 2019, conform IFRS, set independent de situaţiile financiare anuale întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia română în vigoare; aprobarea datei de 16 martie 2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor, conform dispoziţiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, respectiv 31 martie 2020 pentru plata dividendelor. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial; de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Fiecare acţionar al SC Univers SA are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial. Solicitările acţionarilor vor putea fi transmise în scris, în original, prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății.

Dividendul brut care urmează a se acorda se fixează la 3,665 lei/acțiune

Consiliul de Administraţie al SC Univers SA propune Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ca profitul net realizat să fie repartizat pe următoarele destinații: profit net statutar de repartizat la 31 decembrie 2019 (2,923 milioane de lei); surse proprii de finanţare (3.724 de lei); distribuire de dividende (2,919 milioane de lei). Potrivit propunerii avansate, dividendul brut care urmează a se acorda pentru o acţiune deținută se fixează la 3,665 lei/acțiune, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 99,88% din profitul net repartizat. Acţionarii SC Univers SA îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exerciţiul financiar 2019, sunt cei care vor fi înregistrați în registrul consolidat al acţionarilor la data de înregistrare 16 martie 2019, care va fi aprobată de adunarea generală a acţionarilor. Consiliul de Administraţie propune Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ca data plăţii dividendelor să fie stabilită la data de 31 martie 2020. Cheltuielile de distribuire (comisioanele) vor fi suportate de acţionarii SC Univers SA din valoarea dividendului net. Capitalul social subscris şi vărsat la 31 decembrie 2019 este de 1,99 milioane de lei, reprezentând 796.642 de acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei. În cursul anului 2019, capitalul social al SC Univers SA nu s-a modificat. La data de 31 decembrie 2019, SC Univers SA avea un capital integral privat având următoarea structură: SIF Oltenia, cu un număr de 587.519 acţiuni reprezentând un procent de 73,749% din capitalul social; alţi acţionari, persoane fizice sau juridice, care deţin un număr de 209.123 de acţiuni reprezentând 26,251% din capitalul social. În anul 2019 societatea a desfășurat activitate de închiriere și subînchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, conform cod CAEN 6820. La 31 decembrie 2019 societatea avea închiriată suprafaţa de 6.304 mp din total suprafaţă destinată activității de închiriere, respectiv de 6.863 mp. Conform deciziei nr. 619/03 iunie 2015 emisă de BVB, începând cu data de 5 iunie 2015, acţiunile societății se tranzacționează pe Sistemul Alternativ de Tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti, simbol UNVR. În anul 2019, administrarea SC Univers SA a fost asigurată de 3 administratori, respectiv: Răduț Dumitru – preşedinte CA, Stegaru Antoneta – administrator, Baluna Radu Nicolae – administrator.

În 2019, Univers SA a achiziţionat 491.389 de acţiuni la Banca Transilvania

La data de 31 decembrie 2019 SC Univers SA a realizat venituri totale de 4,85 milioane de lei, din care, din activitatea de bază (închirieri de spații), în sumă de 3,367 de milioane de lei, și alte venituri din exploatare, în sumă de 74.964 de lei. La 31 decembrie 2019 SC Univers SA a realizat cheltuieli de exploatare în sumă de 1,42 milioane de lei. Din profitul brut al anului 2019 s-a constituit un provizion în sumă de 38.265 de lei, pentru fondul de participare a salariaţilor, conducerii executive și membrilor CA la profit. La 31 decembrie 2019 imobilizările corporale ale SC Univers SA sunt în valoare brută de 12,51 milioane de lei, reprezentate de: terenuri (107.445 de lei); construcții (850.200 de lei); instalații tehnice și maşini (571.866 de lei); alte instalații, utilaje și mobilier (14.680 de lei); investiții imobiliare (10,972 milioane de lei). În conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, în categoria investiţiilor imobiliare au fost trecute construcţiile aflate în patrimoniu care sunt închiriate sau au ca destinație activitatea de închiriere. În anul 2019 s-a finalizat în instanță acţiunea în constatare a dreptului de proprietate pentru spaţiul situat în Râmnicu Vâlcea, Complex Nord, în suprafaţă totală de 14,31 mp, conform releveului spaţiu comercial. Ca urmare, OCPI Vâlcea a admis cererea de intabulare a dreptului de proprietate. În anul 2019 SC Univers SA a primit cu titlu gratuit de la Banca Transilvania un număr de 136.960 de acţiuni. De asemenea, a achiziţionat un număr de 491.389 de acţiuni la Banca Transilvania, costul de achiziţie fiind de 1,25 milioane de lei și a vândut un număr de 550.000 de acţiuni la SIF Banat Crișana, în valoare de 1,18 milioane de lei, la un preț mediu de 2,15 lei/acţiune. La 31 decembrie 2019, SC Univers SA a înregistrat ajustări de reluat pe venituri de 626.001 lei. Societatea are constituite din anii precedenţi provizioane pentru deprecierea creanţelor în sumă de 656.683 de lei. Valoarea numerarului din casierie și al conturilor la bănci, inclusiv investiţiile pe termen scurt și dobânzile de încasat era de 2,94 milioane de lei. La data de 31 decembrie 2019, SC Univers SA înregistra disponibilităţi băneşti proprii plasate în depozite bancare în sumă de 2,55 milioane de lei. În anul 2019 o parte dintre disponibilităţile băneşti au fost investite pe piaţa de capital, respectiv în acţiuni cotate la BVB. SC Univers SA are depozite constituite la Banca Transilvania și Banca Comercială Română (garanții chiriaşi). Din totalul disponibilităţilor băneşti plasate în depozite bancare, suma de 387.482 de lei reprezintă garanţiile contractuale depuse de locatari, pentru care s-au constituit depozite bancare. Datoriile totale ale SC Univers SA au fost în sumă de 1,326 milioane de lei. Pentru inventarierea anuală a patrimoniului, conducerea a emis decizia nr. 714/18 noiembrie 2019, iar în urma inventarierii, conform procesului verbal, nu au rezultat diferențe. Menţionăm că societatea nu înregistrează debite restante față de bugetul de stat și cel al asigurărilor sociale. Toate taxele și impozitele datorate bugetului local, bugetului de stat și bugetului asigurărilor sociale au fost achitate la termenele stabilite de lege.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *