Bugetele locale ale primăriilor din Vâlcea au avut în 2018 venituri de 1,11 miliarde lei şi un excedent de 33,83 milioane lei

Conform raportului privind finanţele publice locale din anul 2018, realizat de Camera de Conturi Vâlcea, în cadrul bugetului general consolidat, bugetele locale din Vâlcea au concentrat o pondere importantă a resurselor publice, înregistrând venituri în sumă de 1,11 miliarde de lei, cheltuieli în sumă de 1,078 miliarde de lei şi un excedent de 33,83 milioane de lei. Potrivit execuţiei înregistrate la data de 31 decembrie 2018, la nivelul judeţului Vâlcea nu au fost raportate venituri şi cheltuieli eferente unor credite externe contractate de unităţile administrativ-teritoriale. Comparativ cu prevederile definitive, resursele de finanţare ale bugetelor locale au fost realizate în proporţie de 71,7%, ponderea în structura acestora fiind deţinută de cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, unde procentele de realizare au fost de 103,4%, şi respectiv 97%. Execuţia bugetară scăzută înregistrată în domeniul veniturilor din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri (50%) şi al accesării resurselor aferente proiectelor cu finanţare europeană (34,8%) evidenţiază preocuparea defectuoasă a autorităţilor locale cu privire la realizarea acestora. În anul 2018 gradul de colectare la veniturile din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte şi alte venituri a înregistrat o uşoară creştere, încheind evoluţia descendentă a ultimilor ani. Astfel, dacă în anul 2014 aceasta a fost de 80,4%, în 2015 de 75,3%, în 2016 de 45,4%, iar în anul 2017 de 42,1%, la finele exerciţiului bugetar al anului 2018 a fost de 50%. Cu toate acestea, ponderea acestei categorii de venituri continuă să fie scăzută, astfel că sursele principale de finanţare pentru bugetele locale au fost reprezentate de cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi subvenţiile de la alte nivele ale administraţiei publice locale, care totalizează o pondere de 80,5%. Pe de altă parte, din analiza efectuată asupra gradului de realizare a veniturilor proprii, se observă că acestea, la nivel de judeţ, reprezintă doar 32,2% din totalul surselor de finanţare de care au dispus unităţile administrativ-teritoriale, cele mai reduse ponderi fiind înregistrate la nivel de judeţ (buget propriu) şi comune.

Camera de Conturi a dispus 357 de măsuri pentru remedierea neregulilor

La nivelul Camerei de Conturi Vâlcea, în conformitate cu programul de activitate pentru anul 2019, a fost programat un număr total de 46 de acţiuni, respectiv, 35 de misiuni de audit financiar asupra situaţiilor financiare încheiate pentru anul 2018, 6 misiuni de audit de conformitate şi 5 misiuni de audit al performanţei. Menţionăm că cele 46 de acţiuni de control au fost prevăzute a se realiza la un număr de 43 de entităţi ale administraţiei publice locale, respectiv 37 de unităţi administrativ-teritoriale şi 6 societăţi comerciale de interes local. Totodată, cu ocazia auditării situaţiilor financiare la ordonatorii principali de credite, în conformitate cu prevederile din regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, au fost supuse verificării şi transferurile de fonduri publice către un număr de 39 de entităţi publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite, sub aspectul fundamentării şi justificării sumelor solicitate, al monitorizării şi controlului utilizării fondurilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Ca urmare a acţiunilor de control programate au fost întocmite 46 de rapoarte de audit, 35 de procese-verbale de constatare şi 50 de note de constatare la ordonatorii terţiari de credite ai bugetelor locale. În urma valorificării constatărilor din actele de control încheiate a fost emis un număr de 36 de decizii, prin care au fost dispuse 357 de măsuri pentru remedierea abaterilor şi neregulilor constatate, care vizează: stabilirea, înregistrarea şi încasarea veniturilor suplimentare identificate în timpul acţiunilor de control; îndeplinirea de către conducerea entităţilor controlate a obligaţiei de a stabili întinderea prejudiciului şi de a dispune măsuri pentru recuperarea acestuia; înlăturarea neregulilor constatate în activitatea financiar-contabilă sau fiscală. Aferent misiunilor de audit al performanţei au mai fost emise 3 scrisori de recomandare cuprinzând un număr de 50 de recomandări. În perioada de referinţă, nu a fost emis nici un certificat de conformitate. Urmare a celor 35 de misiuni de audit financiar efectuate, în 29 de cazuri au fost exprimate opinii contrare, urmare a faptului că datorită denaturărilor constatate situaţiile financiare, în ansamblul lor, nu au prezentat fidel performanţa financiară a entităţii şi informaţiile referitoare la activitatea desfăşurată în perioada auditată. În 6 cazuri au fost exprimate opinii de audit cu rezerve, cu paragraf de evidenţiere a anumitor aspecte. Pe parcursul anului 2019, până la data întocmirii raportului, au fost desfăşurate şi 150 de acţiuni care au vizat verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizii sau recomandări formulate în auditul performanţei, emise în anul curent, precum şi în anii precedenţi, fiind întocmit un număr de 150 de rapoarte de follow-up.

Abateri financiare s-au constatat la 20 de ordonatori terţiari de credite

Prin verificări la entităţile publice de interes local efectuate de Camera de Conturi Vâlcea au fost urmărite, conform prevederilor legale, următoarele obiective: elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget pentru anul 2018, precum şi autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat; exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare; organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern) la entităţile auditate; modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege; calitatea gestiunii economico-financiare; constituirea, utilizarea şi gestionarea resurselor financiare privind protecţia mediului, îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de viaţă şi de muncă. Abaterile de la prevederile legale privind elaborarea proiectului anual de buget au fost următoarele: fundamentarea şi aprobarea cheltuielilor bugetare necorelate cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor estimate a se realiza s-a constatat cu ocazia misiunii de audit efectuate la UATC Prundeni; neconstituirea fondului de rezervă bugetară este o altă abatere identificată cu ocazia misiunii de audit financiar efectuată la unitatea administrativ-teritorială a comunei Prundeni; nerespectarea de către ordonatorii de credite ai bugetelor locale a obligaţiei de a fundamenta veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent, în situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an s-a constatat cu ocazia misiunilor de audit financiar efectuate la primăriile Ocnele Mari, Guşoeni, Milcoiu şi Păuşeşti Măglaşi. Cu ocazia misiunii de audit financiar efectuate la UATC Roeşti s-a constatat că nu au fost estimate veniturile la nivelul lor real datorită neorganizării şi neefectuării inventarierii materiei impozabile. Urmare a misiunilor de audit financiar desfăşurate la primăriile Berislăveşti şi Berbeşti s-a constatat nerespectarea obligativităţii publicării în presa locală, pe pagina de internet a instituţiei publice sau afişarea la sediul autorităţii administraţiei publice a proiectului de buget local. Abateri privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile a entităţilor subordonate care au beneficiat de transferuri de fonduri publice, în valoare totală estimată de 1,258 milioane de lei, s-au constatat la 20 de ordonatori terţiari de credite. Cu ocazia misiunii de audit financiar efectuate la UATC Sălătrucel s-a constatat neconducerea şi neorganizarea evidenţei contabile analitice şi evidenţei tehnico-operative, în sensul că entitatea nu a condus evidenţa imobilizărilor corporale în curs de execuţie pe obiective de investiţii şi grupate pe surse de finanţare. Neorganizarea contabilităţii într-un compartiment distinct sau pe bază de contract de prestări servicii încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate conform legii s-a constatat la Primăria Roeşti, unde evidenţa contabilă a fost condusă în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu o persoană juridică neautorizată, potrivit legii, să desfăşoare astfel de activităţi.

Nu s-au efectuat ajustări pentru deprecierea creanţelor de la CET Govora

Semnificativă este situaţia de la Consiliul Judeţean Vâlcea unde, pentru o creanţă chirografară în valoare de 17,25 milioane de lei, de la CET Govora, entitate aflată în insolvenţă, căreia i s-a aprobat un plan de reorganizare, nu s-au înregistrat ajustări pentru deprecierea creanţelor. Conform planului de reorganizare al CET Govora, aprobat de Adunarea Creditorilor, creanţele creditorilor chirografari au fost reduse la zero şi nu vor fi achitate conform graficului de plăţi, iar în anexa nr. 1 a planului de reorganizare, referitoare la programul de plată a creanţelor debitoarei CET Govora, nu au fost prevăzute plăţi pentru Consiliul Judeţean Vâlcea. Acest lucru arată că probabilitatea încasării creanţei era foarte scăzută şi, ca urmare, se impunea constituirea unei ajustări de depreciere pe întreaga valoare a creanţei. Alte abateri în judeţul Vâlcea au fost: scăderea din evidenţa contabilă, în mod eronat, de către UATC Alunu a valorii unor bunuri date în administrarea SC Gospodărire Comunală Alunu SRL, în valoare de 144.000 de lei. Nu s-au întocmit anexele la situaţiile financiare pe cadrul legal specific (ordin MFP) le impun, este o abatere identificată cu ocazia misiunii de audit financiar efectuate la UATC Guşoeni. Cu ocazia misiunii de audit financiar efectuată la UATC Amărăşti s-a constatat neefectuarea regularizării sumelor alocate de la bugetul de stat, primite de către UAT. În anul 2014, Primăria Amărăşti a primit din Fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului suma de 355.000 de lei pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale. În urma achitării contravalorii lucrărilor contractate şi executate, din fondurile primite a rămas necheltuită suma de 65.000 de lei care, însă, nu a fost regularizată cu bugetul de provenienţă. Nu s-au închis conturile contabile şi nu s-au întocmit situaţiile financiare privind execuţia bugetară conform normelor metodologice emise de MFP, la Primăria Roeşti. Nerespectarea prevederilor Legii nr. 672/2002 privind obiectivele ce trebuie auditate cel puţin o dată la 3 ani s-a constatat cu ocazia misiunii de audit financiar efectuată la Consiliul Judeţean Vâlcea. Neorganizarea compartimentului de audit intern este o abatere identificată cu ocazia misiunilor de audit financiar efectuate la unităţile administrativ-teritoriale ale oraşelor Bălceşti şi Berbeşti şi comunelor Alunu, Amărăşti, Berislăveşti, Buneşti, Cernişoara, Costeşti, Dănicei, Făureşti, Frânceşti, Lăcusteni, Lăpuşata, Livezi, Lungeşti, Mădulari, Malaia, Măldăreşti, Milcoiu, Nicolae Bălcescu, Oteşani, Prundeni, Racoviţa, Roeşti, Roşiile şi Sălătrucel. Urmare a misiunii de audit financiar efectuată la Primăria Horezu s-a constatat că nu există un sistem de urmărire periodică a implementării recomandărilor şi de informare a managementului entităţii. Nesupunerea controlului financiar preventiv propriu unele proiecte de operaţiuni care fac obiectul acestei forme de control este o abatere care a fost identificată cu ocazia misiunilor de audit financiar efectuate la primăriile din Livezi şi Lungeşti.

Nereguli la modul de urmărire a încasării veniturilor la bugetele locale

Tot în raportul Camerei de Conturi mai este menţionat modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului general consolidat, în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege, de către organele fiscale din cadrul primăriilor. Nu s-au respectat reglementările legale privind stabilirea şi evidenţierea taxei sau impozitului pe mijloacele de transport datorată de persoanele fizice şi juridice – abatere constatată cu ocazia misiunii de audit financiar efectuată la Primăria Drăgăşani. Cu ocazia misiunilor de audit financiar efectuate la primăriile Guşoeni, Lăcusteni, Lăpuşata, Livezi, Păuşeşti Măglaşi şi Prundeni s-a constatat că nu s-a stabilit taxa pe clădiri şi teren concesionate, închiriate sau date în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, veniturile suplimentare totalizând 11.000 de lei. Nu s-a stabilit cuantumul legal al impozitului pentru clădirile aflate în proprietatea contribuabililor şi care nu au fost reevaluate în ultimii 3, respectiv 5 ani, s-a constat cu ocazia misiunilor de audit financiar efectuate la primăriile Amărăşti, Berislăveşti, Prundeni şi Ocnele Mari. Au fost estimate venituri suplimentare de 163.000 de lei. Nedepunerea în termen a încasărilor din impozite şi taxe la trezorerie şi necalcularea de penalităţi este o abatere identificată la UATC Frânceşti. Cu ocazia misiunilor de audit financiar efectuate la primăriile Malaia, Drăgăşani şi Horezu s-a constatat nerespectarea prevederilor legale privind acordarea scutirilor şi facilităţilor la plata impozitelor şi taxelor locale. Astfel, UATC Malaia a acordat nelegal, scutiri la plata impozitului pe clădiri pentru membrii comitetului local pentru situaţii de urgenţă, fiind estimate venituri suplimentare de 14 mii lei. Primăria Drăgăşani a acordat scutiri de la plată, fără bază legală, pentru impozitul pe terenul arabil şi pentru cel acoperit de clădiri. Au fost estimate venituri suplimentare de 10.000 de lei. Primăria Horezu a aplicat eronat prevederile legale referitoare la acordarea bonificaţiei pentru plata impozitelor şi taxelor locale până la data de 31 martie, în cazul unui contribuabil persoană juridică, valoarea abaterii fiind de 2.000 de lei. Urmare a misiunilor de audit financiar efectuate la unităţile administrativ teritoriale ale municipiilor Drăgăşani şi Râmnicu Vâlcea, oraşelor Berbeşti şi Ocnele Mari, precum şi comunelor Frânceşti, Lăpuşata, Malaia, Măldăreşti, Oteşani, Racoviţa, Roşiile şi Sălătrucel s-a constatat că nu a fost stabilit, înregistrat, urmărit şi încasat impozitul pe clădirile deţinute de persoanele fizice şi juridice, valoarea veniturilor suplimentare totale estimate fiind de 159.000 de lei. Păgubirea bugetului prin pierderile patrimoniale provenite din neurmărirea veniturilor în termenele legale de prescripţie cu suma totală de 426.000 lei s-a constatat cu ocazia misiunilor de audit financiar desfăşurate la unităţile administrativ-teritoriale ale comunelor Berislăveşti, Buneşti, Cernişoara, Mădulari, Nicolae Bălcescu, Păuşeşti Măglaşi şi oraşului Berbeşti. În aceste cazuri răspunderea revine aparatului de specialitate şi conducerii entităţii care nu au luat, în termen, măsurile de executare silită prevăzute de lege, în cazul unor debite provenite din impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului local. Cu ocazia misiunii de audit financiar efectuate la Primăria Berbeşti s-au constatat abateri referitoare la eliberarea certificatelor fiscale a căror cauză o constituie lipsa unor proceduri privind eliberarea acestor documente.

Verificări la 6 societăţi comerciale din subordinea consiliilor locale

În anul 2019, Camera de Conturi Vâlcea a realizat 6 misiuni de audit de conformitate (control) la SC Apă Canal Buila SRL Bărbăteşti, SC Gospodărire Comunală Alunu SRL, SC Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, SC Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, SC Contil Prest Dăeşti SRL şi SC Călimăneşti Serv SRL, agenţi economici de subordonare locală. Urmare controlului efectuat la SC Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA s-a constatat că nu a fost supus aprobării bugetul de venituri şi cheltuieli agentul economic neprezentând Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea aprobării, bugetul de venituri şi cheltuieli. Nestabilirea şi neînregistrarea amortizării activelor fixe corporale şi necorporale, conform prevederilor legale s-a constatat cu ocazia controlului efectuat la SC Gospodărire Comunală Alunu SRL, valoarea abaterii fiind de 25.000 de lei. Înregistrarea eronată în evidenţa contabilă a unor bunuri aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale a fost constatată cu ocazia auditului de conformitate efectuat la SC Gospodărire Comunală Alunu SRL unde, în evidenţa contabilă, la data de 31 decembrie 2018 erau înregistrate bunuri în valoare de 126.000 de lei care, potrivit legii, fac parte din domeniul public al Primăriei Alunu. Nerespectarea prevederilor legale cu privire la regimul intern al formularelor financiar-contabile s-a constatat cu ocazia controlului efectuat la SC Gospodărire Comunală Alunu SRL. Alte abateri privind reflectarea reală şi exactă a operaţiunilor financiar-contabile în bilanţurile contabile şi în conturile anuale de execuţie bugetară, în valoare totală estimată de 52.000 de lei s-au constatat cu ocazia verificărilor efectuate la un număr de 4 agenţi economici şi se referă la: înregistrarea în contul de aport în numerar al acţionarilor a unor sume cu care a fost creditată SC Gospodărire Comunală Alunu SRL de către unii salariaţi, în condiţiile în care aceştia nu deţineau calitatea de acţionar (valoarea abaterii a fost estimată la 26.000 de lei); prezentarea la data de 31 decembrie 2018, de către SC Prelcet SA în soldul contul de operaţiuni în curs de clarificare a unor sume, fără existenţa documentelor care să le justifice (tot această entitate nu a reflectat în situaţiile financiare întocmite la sfârşitul anului 2018, stocul de carburanţi existent în rezervorul mijloacelor auto deţinute); înregistrarea, de către SC Călimăneşti Serv SRL a sumei de 24.000 de lei drept creanţă de încasat de la bugetul statului, fără existenţa documentelor care să ateste realitatea şi exactitatea respectivei operaţiuni; menţinerea în evidenţa contabilă, de către SC Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA a unor creanţe aferente unor persoane juridice radiate din registrele în care au fost înregistrate la înfiinţare. Nerespectarea prevederilor legale privind întocmirea şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare s-a constatat cu ocazia misiunilor de audit de conformitate efectuate la SC Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA şi SC Călimăneşti Serv SRL. Neorganizarea compartimentului de audit intern s-a constatat cu ocazia controlului efectuat la SC Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA. Cu ocazia verificărilor efectuate la aceiaşi societate, s-a constatat neefectuarea anuală sau la termenele legale a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale entităţii, deţinute cu orice titlu.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *