A fost prelungit mandatul administratorului provizoriu al SC Parc Ind Vâlcea SA

Luna trecută a avut loc Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Parc Ind Vâlcea SA, în care s-a aprobat prelungirea mandatului administratorului provizoriu. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 175 din 16 septembrie 2019, a fost mandatat reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Parc Ind Vâlcea SA să numească un membru provizoriu în consiliul de administraţie al societăţii, respectiv pe Lucian Tănăsescu pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 1 octombrie 2019, cu posibilitatea prelungirii mandatului potrivit prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. În vederea desemnării administratorului din partea Judeţului Vâlcea cu mandat pe o perioadă de 4 ani, s-a demarat procedura de selecţie, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 174 din 16 septembrie 2019, dar comisia de selecţie desemnată prin act administrativ a recomandat reluarea procedurii de selecţie ca urmare a respingerii candidatului care şi-a depus dosarul de candidatură. Având în vedere faptul că mandatul administratorului provizoriu expira la data de 1 februarie 2020, era necesară mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Parc Ind Vâlcea SA să aprobe prelungirea mandatului acestuia, până la finalizarea procedurii de selecţie. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 37 din 31 august 2016, a fost desemnat Alexandru Oproaica să reprezinte Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Parc Ind Vâlcea SA, fiind semnat contractul de mandat al acestuia-anexă la hotărâre. Potrivit prevederilor din Legea societăţilor nr. 31/1990, reprezentantul Judeţului în Adunarea Generală a Acţionarilor numeşte şi revocă membrii consiliului de administraţie, doar în baza unui mandat special acordat de către mandant. În anul 2019, veniturile totale ale SC Parc Ind Vâlcea SA au fost estimate la suma de 273.844 de lei şi reprezintă venituri din exploatare şi venituri din producţia de imobilizări, respectiv sume care urmează a fi asigurate de către acţionari pentru realizarea obiectivelor prevăzute pentru anul 2019. Cheltuielile aferente volumului de activitate pe anul 2019 au fost fundamentate la nivelul de 273.594 de lei, din care: cheltuieli materiale cu bunuri şi servicii în sumă totală de 53.000 lei, vor fi efectuate pentru achiziţionarea de materiale consumabile, cheltuieli materiale de natura obiectelor de inventar, utilităţi şi cheltuieli cu alte servicii executate de terţi; cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate sunt în sumă de 3.000 de lei; cheltuielile cu personalul sunt în sumă de 175.594 lei; cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în sumă de 108.000 de lei, etc.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *