SC Prelcet SA estimează pentru acest an venituri de 11 milioane de lei

Adunarea Generală a Acţionarilor a adoptat recent bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al SC Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, societate controlată de CET Govora. În bugetul pentru anul acesta sunt prevăzute venituri din exploatare şi venituri totale, care au fost dimensionate ţinându-se cont de valoarea contractelor de prestări servicii încheiate începând cu data de 1 ianuarie 2020 sau aflate în derulare din anii anteriori, actualizate prin act adiţional. Astfel, veniturile totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 sunt în sumă de 11 milioane de lei, cu următoarea componenţă: venituri din vânzarea produselor în valoare de 2,452 milioane de lei – s-a luat în calcul contractul de piese de schimb mori cărbune MVC4 la cazanele de 420 t/h pe lignit; venituri din servicii prestate, în valoare de 7,9 milioane de lei, din care 7,4 milioane de lei contracte de prestări servicii încheiate cu CET Govora; venituri din vânzarea mărfurilor de 500.000 de lei; alte venituri, de 140.000 de lei. SC Prelcet SA a luat fiinţă în data de 15 septembrie 2008 ca societate pe acţiuni în baza hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor CET Govora şi în baza prevederilor Legii nr. 31/1990, privind organizarea societăţilor comerciale. Obiectul de activitate al SC Prelcet SA este efectuarea lucrărilor de reparaţii a articolelor fabricate din metal şi are drept scop realizarea pentru CET Govora, cât şi pentru terţi, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a următoarelor tipuri de activităţi: lucrări de reparaţii; activităţi de prestări servicii; executarea de lucrări de investiţii; produse (piese) obţinute prin prelucrări mecanice; reparaţii la agregate şi instalaţii energetice, precum şi la dispozitivele de lucru şi de mecanizare specifice; acte de comerţ; lucrări de izolaţii termice. Capitalul social subscris al societăţii constă în aport în numerar şi este în sumă de 600.000 de lei, divizat în 6 milioane de acţiuni nominative cu o valoare de 0,10 lei şi următorii acţionari: CET Govora a subscris un număr de 5,96 milioane de acţiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei şi o valoare totală de 596.000 de lei, reprezentând 99,33% din capitalul social; diferenţa de 0,67%, respectiv 40.000 de acţiuni este reprezentată de 20 de acţionari, salariaţi ai SC Prelcet SA.

În anul 2020, SC Prelcet SA va înregistra un profit brut de 600.000 de lei

Bugetul de venituri şi cheltuieli elaborat de SC Prelcet SA urmăreşte asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfăşurarea în condiţii de profitabilitate şi dezvoltare durabilă, reprezentând în acelaşi timp instrumentul de analiză şi programare a activităţii economico-financiare. Volumul cheltuielilor totale prevăzute a fi realizate de SC Prelcet SA în anul 2020 este de 10,4 milioane de lei, în integralitate cheltuieli de exploatare şi cuprinde următoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli cu bunuri şi servicii în valoare de 3,284 milioane de lei; cheltuieli cu impozite şi taxe în valoare de 4.000 de lei; cheltuieli cu personalul, în valoare de 6,848 milioane de lei (faţă de 5,96 milioane de lei cheltuieli realizate în anul 2019, respectiv o creştere de 114,84% localizată în principal la cheltuielile cu salariile). Fondul de salarii al SC Prelcet SA este dimensionat ţinând cont de numărul de personal, de salariile de bază, sporurile, primele şi alte drepturi care se acordă în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul societăţii. Numărul prognozat de personal la sfârşitul anului 2020 este mai mare cu 6 persoane, faţă de numărul de personal la sfârşitul anului 2019, respectiv 137 de persoane. Majorarea cheltuielilor cu salariile este de 788.000 de lei, faţă de cheltuielile cu salariile pe anul 2019, respectiv 115,62% şi a fost influenţată de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 935/13 decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. În acest context, începând cu data de 1 ianuarie 2020, SC Prelcet SA a fost obligată să majoreze salariile pentru asigurarea unei echităţi salariale privind munca calificată şi responsabilităţile locurilor de muncă şi evitarea unor tensiuni sociale care pot afecta grav desfăşurarea activităţii societăţii, astfel încât să fie respectate atât prevederile legale privind nivelul salariului minim brut pe ţară, cât şi remunerarea echitabilă în funcţie de nivelul de calificare, pregătire şi responsabilitate. Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete sunt în sumă de 326.300 de lei, iar alte cheltuieli de exploatare sunt în valoare de 269.340 de lei. Corespunzător veniturilor totale, în sumă de 11 milioane de lei şi cheltuielile necesare desfăşurării activităţii, în sumă de 10,4 milioane de lei, în anul 2020 SC Prelcet SA înregistrează un profit brut în sumă de 600.000 de lei.

Programul de investiţii pentru anul acesta are o valoare de 320.160 de lei

La finele anului 2019, SC Prelcet SA nu înregistra plăţi restante şi creanţe restante. În programul de investiţii pentru anul 2020 este prevăzută suma de 320.160 de lei pentru dotări, respectiv, achiziţionarea unei autoutilitare, un buldoexcavator, un grup de sudură, dar şi maşini, unelte şi scule specifice activităţii societăţii. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al SC Prelcet SA a fost avizat în şedinţa consiliului de administraţie din data de 31 ianuarie 2020 (Decizia nr. 6/2020). Având în vedere prevederile din Ordonanţa nr. 11/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia şi din Legea nr. 5/6 ianuarie 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, Consiliul Judeţean Vâlcea a adoptat în data de 25 martie 2020 proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul acesta al SC Prelcet SA. Anul trecut, la baza întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2019, SC Prelcet SA a avut în vedere realizările înregistrate de societate în cele 6 luni ale anului 2019, cât şi preliminările până la sfârşitul anului 2019, atât la veniturile din activitatea de exploatare, cât şi la nivelul cheltuielilor necesare desfăşurării activităţii. În acelaşi timp, necesitatea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Prelcet SA era ca urmare a perfectării sau finalizării prin procedura de achiziţie publică, după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 a două contracte de execuţie sau de prestări servicii, având ca beneficiar CET Govora, după cum urmează: contractul nr. 2896/2019, în valoare totală de 4,298 milioane de lei, având ca obiect servicii de mentenanţă, lucrări de reparaţii şi construcţii necesare exploatării în condiţii de continuitate şi siguranţă în exploatare a SACET-urilor din municipiul Râmnicu Vâlcea şi oraşele Băile Olăneşti şi Călimăneşti la care, faţă de lucrările efectuate la data de 30 iunie 2019 şi preliminate până la finele anului 2019 se estimau venituri suplimentare din activitatea de exploatare în sumă de 450.000 de lei faţă de bugetul aprobat; contractul nr. 1776/2019, în valoare totală de 3,185 milioane de lei, având ca obiect execuţia de piese de schimb pentru mori de cărbune tip MVC4, la cazanele de 420T/H pe lignit la care, până la finele anului 2019, s-au executat lucrări pentru care s-au realizat venituri suplimentare din activitatea de exploatare în sumă de 1,337 milioane de lei faţă de bugetul aprobat. Cu suma de 1,787 milioane de lei, corespunzătoare celor două contracte de lucrări sau prestări servicii s-au rectificat veniturile din exploatare ale societăţii, comparativ cu suma prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2019 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 48/29 martie 2019.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *