Anul trecut, SC Chimcomplex SA a înregistrat pierderi de 44,17 milioane de lei, determinate de costurile achiziţiei SC Oltchim SA

La data de 27 aprilie 2020 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la SC Chimcomplex SA, fiind aprobate următoarele propuneri: prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administraţie al societăţii pentru exerciţiul financiar al anului 2019; prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situaţiile financiare ale societăţii pentru anul 2019; prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale ale SC Chimcomplex SA pentru anul financiar 2019; aprobarea modului de repartizare a profitului obţinut în anul 2019; prezentarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020; prezentarea şi aprobarea programului de investiţii pentru anul 2020; descărcarea de gestiune a administratorilor SC Chimcomplex SA pentru exerciţiul financiar 2019; aprobarea raportului anual de gestiune al administratorului unic pentru exerciţiul financiar 2019, a situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2019 şi a raportului auditorului financiar extern de verificare şi certificare a situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2019 ale societăţii A4 Impex SRL Oneşti; aprobarea raportului anual de gestiune al administratorului unic pentru exerciţiul financiar 2019, a situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2019 şi raportului auditorului financiar extern de verificare şi certificare a situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2019 ale societăţii A5 Invest SRL Oneşti; numirea auditorului financiar extern şi stabilirea duratei contractului de audit; aprobarea datei de 15 mai 2020, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acţionarilor. Anul trecut, SC Chimcomplex SA a înregistrat o cifră de afaceri 1,277 miliarde de lei şi pierderi de 44,17 milioane de lei, determinate de costurile achiziţiei SC Oltchim SA. În data de 25 mai 2020 va avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Chimcomplex SA, cu un singur punct pe ordinea de zi: aprobarea diminuării indemnizaţiilor de şedinţă ale membrilor consiliului de administraţie cu 500 de euro/membru/şedinţă, precum şi aprobarea diminuării indemnizaţiilor de şedinţă ale membrilor comitetelor consultative cu 500 de euro/membru/şedinţă comitet.

La Sucursala Rm. Vâlcea, producţie de peste 1 miliard de lei realizată anul trecut

În cursul anului 2019 la Sucursala Râmnicu Vâlcea au fost puse în funcţiune din investiţii în curs mijloace fixe în valoare de 8,58 milioane de lei, din care: modernizare instalaţie – secţia clorosodice, din cadrul obiectivului de investiţii „Reabilitare electrolizoare la electroliza cu membrane” (3,2 milioane de lei); echipamente tehnologice independente, aparatură birotică, mobilier (1,96 milioane de lei); execuţie condensatoare, modernizare sistem de analiză gaz din cadrul obiectivului de investiţii „Mărire capacitate instalaţie propenoxid” (1,35 milioane de lei); modernizare compresor, instalaţia oxo, instalaţia gaz sinteză din cadrul obiectivului „Mărire capacitate instalatie oxo” (900.000 lei); punere în funcţiune motocompresor, uscător, generator, motopompe din cadrul obiectivului de investiţii „Lucrări de creştere a siguranţei în exploatare a instalaţiilor” (744.185 lei). În ce priveşte ieşirile de active din cadrul Sucursalei Râmnciu Vâlcea a SC Chimcomplex SA în cursul anului 2019, acestea au fost în valoare de 500.000 de lei. La Sucursala Râmnicu Vâlcea, principalele pieţe de desfacere au fost: Uniunea Europeană 57%, România 27%, Orientul Mijlociu 5%, alte regiuni 11%. Vânzarea produselor se face direct către utilizatorii finali sau prin firme specializate în distribuţia produselor chimice. Vânzarea produselor prin intermediul distribuitorilor asigură preluarea riscului de neplată a consumatorului final, finanţarea producţiei prin plăţi în avans, condiţii logistice (mijloace auto autorizate pentru transportul mărfurilor periculoase, depozite), diminuarea costurilor de vânzare pe pieţe geografice mai îndepărtate, redistribuirea produselor în cantităţi reduse către micii consumatori, prospectarea pieţei şi promovarea produselor. La Sucursala Râmnicu Vâlcea a SC Chimcomplex SA, valoarea producţiei marfă realizată în anul 2019 a fost de 1,016 miliarde de lei – funcţionarea în 2018 numai în perioada 8-31 decembrie nu permite comparaţii cu anul 2019. Gradul de utilizare al capacităţilor de producţie în anul 2019, la Sucursala Râmnicu Vâlcea a fost de 79,4%, din care: sodă caustică lichidă 100%, propenoxid 85%, polioli flexibili 70%, polioli speciali 99%, oxo-alcooli 56%.

72% din vânzările de produse ale Sucursalei Rm. Vâlcea au mers la export

Conform raportului administratorilor SC Chimcomplex SA, la Sucursala Râmnicu Vâlcea, produsele de bază ale societăţii sunt: produse anorganice (clorosodice, soda caustică, clor, acid ciorhidric, hipociorit de sodiu); produse macromoleculare şi organice de sinteză (polieteri-polioli, propienoxid, proplienglicol); produse oxo-alcooli (octanol, izo-butanol, n-butanol). Pe piaţa internă, vânzările de produse finite au fost în valoare de 300 de milioane de lei. Vânzările interne au reprezentat în 2019 un procent de 28% din totalul vânzărilor de produse finite, ponderea cea mai mare având-o poliolii-polieterii. Pe piaţa externă, livrările de produse au fost de 693,1 milioane de lei. Vânzările pe piaţa externă au reprezentat în 2019 peste 72% din totalul vânzărilor de produse. În totalul vânzărilor externe ponderea cea mai mare o au poliolii-polieterii. Pe piaţa internă, SC Chimcomplex SA, în domeniul său de activitate, a devenit producător unic, consolidându-si poziţia pe piaţă, după achiziţia activelor SC Oltchim SA, care deţine tehnologii similare de obţinere a produselor clorosodice. La nivel global, SC Chimcomplex SA deţine o cotă de piaţă redusă pentru produsele clorosodice, principalele pieţe de desfacere fiind piaţa internă şi celelalte ţări din Europa de Est şi zona balcanică. Printre clienţii cei mai importanţi de sodă caustică lichidă sunt combinatele de alumină de la Tulcea şi respectiv din Bosnia. Având în vedere rolul important al costurilor de transport în stabilirea preţului la destinaţia finală, piaţa ţintă de export a produselor clorosodice este compusă din ţări din Europa, Africa de Nord şi Orientul Mijlociu. Capacitatea de producţie a SC Chimcomplex SA, respectiv 100.000 tone/an la polieteri, reprezintă circa 1% din capacităţile de producţie la nivel global. SC Chimcomplex SA produce o gamă variată de polieteri, atât pentru spume flexibile (saltele, industria mobilei, industria auto), cât şi pentru aplicaţii rigide (panouri, sisteme poliuretanice) şi aplicaţii speciale. SC Chimcomplex SA deţine un portofoliu mare de clienţi din fiecare domeniu de utilizare, neexistând o dependenţă de un anumit client. Principala piaţă de desfacere pentru oxo-alcooli este Turcia, ţară care nu are producător local şi care importă lunar circa 7000 de tone de octanol. Cota de piaţă a SC Chimcomplex SA pe Turcia se situează în intervalul 10-15%. Spre deosebire de majoritatea concurenţilor, SC Chimcomplex SA nu are deocamdată o producţie proprie de plastifianţi, motiv pentru care, funcţionarea instalaţiei de oxo-alcooli la capacitate depinde in mare măsură de piaţa Turciei, piaţă pe care Chimcomplex livrează de regulă în baza unui contract anual cu formulă de preţ. Pentru celelalte produse, cloruri anorganice şi alchilamine, SC Chimcomplex SA se confruntă în special cu producătorii europeni, deşi există tot mai numeroase importuri din China. Nu există clienţi sau grupuri de clienţi a căror pierdere ar avea impact negativ important asupra veniturilor SC Chimcomplex SA.

La Râmnicu Vâlcea, structura de personal număra 1.255 de angajaţi

Structura organizatorică a SC Chimcomplex SA este de tipul ierarhic funcţională, având în componenţă compartimente dimensionate corespunzător cu volumul şi complexitatea activităţilor, grupate pe criteriul funcţiunilor societăţii comerciale. În vederea realizării obiectivelor organizaţiei societatea dispune de personal de specialitate pentru toate domeniile de activitate. Angajaţii SC Chimcomplex SA beneficiază de un mediu de lucru profesionist şi de dezvoltare, relaţii de muncă echitabile, aprecierea obiectivă a performanţelor, siguranţă şi securitate personală. De asemenea, angajaţii beneficiază de măsuri de protecţie socială, prime, stabilite prin contractul colectiv de muncă. SC Chimcomplex SA susţine procesul de formare a viitorilor specialişti, oferind stagii de practică şi internshipuri pentru elevi şi studenţi, contribuind astfel la continuarea tradiţiei industriei chimice prin instituţiile de învăţământ şi la crearea unor premise pentru generaţiile viitoare de salariaţi. La Sucursala Râmnicu Vâlcea, la data de 31 decembrie 2019, funcţionau 7 compartimente în cadrul Direcţiei Generale, 6 compartimente în cadrul Direcţiei Comerciale, 4 compartimente în cadrul Direcţiei Economice, 4 compartimente în cadrul Direcţiei Siguranţă în Funcţionare, 3 compartimente în cadrul Direcţiei Tehnică Cercetare, 6 compartimente în cadrul Direcţiei Mentenanţă şi 6 compartimente în cadrul Direcţiei Producţie. Structura de personal la 31 decembrie 2019 era de 1.255 de angajaţi. În cadrul Sucursalei Râmnicu Vâlcea, activează trei sindicate: Sindicatul Chimistul Oltchim, Sindicatul Speranţa Oltchim şi Sindicatul Unirea. La Sucursala Râmnciu Vâlcea a SC Chimcomplex SA, în anul 2019, s-au obţinut următoarele autorizaţii sau decizii emise de autorităţile de reglementare: autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 25/30.01.2019, privind „Alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate”, valabilă până la 31.12.2019; decizia de transfer a autorizaţiei integrate de mediu nr. 79/18.02.2019, de la SC Oltchim SA, la SC Chimcomplex SA – Sucursala Râmnicu Vâlcea; decizia de transfer a autorizaţiei de mediu nr. 93/28.02.2019 privind transportul rutier de mărfuri periculoase şi transportul de marfă pe calea ferată; autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020; autorizaţia sanitară de funcţionare pentru obiectivul „Sistem de alimentare cu apă potabilă Captare Bistriţa”; decizia etapei de încadrare nr. 234/20.05.2019 pentru proiectul „Închidere depozit deşeuri nepericuloase”; decizia etapei de încadrare nr. 377/15.07.2019 pentru proiectul „Reabilitarea unei instalaţia de cogenerare de înaltă eficienţă de maxim 8 MW”; autorizaţia de mediu nr. 122 din 21.08.2019 pentru activitatea transport de marfă pe calea ferată; acord de mediu nr. 1/04.11.2019 pentru proiectul „Închidere depozit deşeuri periculoase”. Pe parcursul anului 2019, s-a revizuit planul de monitorizare şi raportare privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru anul 2019, urmare a schimbării operatorului şi denumirii instalaţiei, şi s-a întocmit planul de monitorizare şi raportare privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru anul 2020. S-a depus documentaţia privind cererea de alocare cu titlu gratuit a certificatelor privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2025. În data de 5.07.2019 s-a încheiat contractul intre SC Chimcomplex SA – Sucursala Râmnicu Vâlcea şi Geocycle privind transportul şi eliminarea deşeurilor de turtă de la filtrarea polieterilor.

În acest an, la Sucursala Râmnicu Vâlcea, investiţii de 14,25 milioane de euro

Urmare a achiziţionării de către SC Chimcomplex SA Borzeşti în decembrie 2018 a celor cinci pachete de active aparţinând SC Oltchim SA, anul 2019 a fost consacrat acţiunilor de integrare a activităţilor platformelor de la Borzeşti şi Râmnicu Vâlcea (administrativ, organizatoric, financiar-contabil, producţie, informatic, etc.). SC Chimcomplex SA a lansat un amplu program de investiţii pentru platformele chimice de la Borzeşti şi Râmnicu Vâlcea, care să asigure creşterea cifrei de afaceri la peste 1 miliard de euro în următorii cinci ani. În cursul anului 2019, la Sucursala Râmnicu Vâlcea s-au efectuat investiţii nete de 6,9 milioane de lei. Programul de investiţii al Sucursalei Râmnicu Vâlcea a SC Chimcomplex SA aferent anului 2020 este în sumă de 14,25 milioane de euro. La Electroliza 1 lucrarea este oportună, având în vedere creşterea cererii de piaţă pentru leşie, concomitent cu necesitatea reducerii costului de fabricaţie a leşiei prin creşterea eficienţei energetice a electrolizoarelor, prin apariţia electrolizoarelor de nouă generaţie, cu consum energetic redus. În cursul anului 2020 se propune un buget de 300.000 de euro, care va fi utilizat pentru execuţia unei instalaţii de obţinere a apei subrăcite la secţia Clorosodice, prin achiziţia a două agregate de frig şi a sistemului de pompare aferent, care să asigure necesarul de frig pentru secţia Clorosodice la un cost de producţie şi de mentenanţă redus – măsură din programul de reducere costuri la nivelul sucursalei. La Propenoxid, pentru consolidarea capacităţii existente este necesară o funcţionare a fazei de saponificare cu toate cele 6 reactoare şi realizarea unei linii de rezervă care să permită intrarea pe rând a reactoarelor 1-6 la spălare, în vederea curăţirii saponificatorului. Funcţionarea continuă la capacitatea actuală de producţie a instalaţiei Propenoxid asigură realizarea costurilor optime şi atingerea eficienţei economice şi tehnologice maxime. Valoarea cheltuielilor aferente anului 2020 pentru acest obiectiv este de 850.178 de euro. La Polioli, lucrarea este oportună având în vedere creşterea cererii de piaţă pentru polioli speciali şi rigizi, concomitent cu necesitatea reducerii costului de fabricaţie a acestora în instalaţiile existente. În cursul anului 2020 se prevăd cheltuieli de 4,44 milioane de euro pentru finalizare proiectare, achiziţii echipamente şi aparatură de automatizare, lucrări de construcţii-montaj echipamente, electrice, automatizări, probe tehnologice în vederea pornirii instalaţiei de polioli speciali. La Depozit Etilenoxid, lucrarea este necesară pentru fiabilizarea funcţionării instalaţiilor de polioli/polieteri prin creşterea capacităţii de depozitare a etilenoxidulul, materie prima achiziţionată de la producătorii din străinătate, la distanţe foarte mari (întrucât petrochimia de la Piteşti, care are instalaţie şi depozit de EO, nu funcţionează). În anul 2020 sunt prevăzute cheltuieli de 150.000 de euro pentru proiectare şi iniţiere. La Instalaţie DOTP, investiţie în sumă de 1,5 milioane de euro necesară pentru asigurarea unui flux continuu de fabricaţie, fără disfuncţionalităţi cauzate de sincope în desfacerea produsului finit octanol, eliminarea opririlor neplanificate din lipsa spaţiului de depozitare a octanolului fabricat şi nevândut, atunci când piaţa internaţională nu este favorabilă desfacerii octanolului.

Capitalul social al SC Chimcomplex SA era de 296,5 milioane de lei

La data de 31 decembrie 2019, capitalul social al SC Chimcomplex SA era de 296,5 milioane de lei, împărţit în 235,32 milioane de acţiuni cu valoare nominală de 1,26 lei/acţiune, conform înregistrărilor de la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău. Din data de 21 iulie 2015, acţiunile SC Chimcomplex SA sunt tranzacţionate pe piaţa valorilor mobiliare, în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare, administrat de Bursa de Valori Bucureşti. La data de 31 decembrie 2019, conform înregistrărilor de la Depozitarul Central, acţionarul majoritar al societăţii este CRC Alchemy Holding BV, care deţine un număr de 206.548.632 acţiuni, în valoare de 260,25 milioane de lei, reprezentând 87,7733% din capitalul social, iar statul român, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) deţine un număr de 21.670.779 acţiuni, în valoare de 27,3 milioane de lei, reprezentând 9,209% din capitalul social. La întocmirea situaţiilor financiare pe 2019 ale SC Chimcomplex SA s-au avut în vedere prevederile legale cuprinse în următoarele acte normative: Ordinul nr. 3781 din 23.12.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile; Legii  contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu completările şi modificările ulterioare; Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1802 din 2014, pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare, în vigoare de la 1 ianuarie 2015; Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2844/12.12.2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară; Ordinului nr. 2.861 din 2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune; Legea nr. 297 din 2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 227/2005 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare de la 1 ianuarie 2016; altor acte normative specifice, în vigoare cum ar fi cele referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare, etc.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *