Acţionarii SC Şapte Spice SA au aprobat contractarea unui credit bancar de 18 milioane de lei

Luna trecută a avut loc şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de la SC Şapte Spice SA Râmnicu Vâlcea, în prezenţa acţionarilor reprezentând 100% din drepturile totale de vot. Cu unanimitatea voturilor acţionarilor prezenţi sau reprezentaţi în adunare, cu respectarea dispoziţiilor art. 121 din Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată şi ulterior modificată, şi ale actului constitutiv al societăţii s-a aprobat contractarea de către SC Şapte Spice SA a unui contract de credit multi-produs, multi-valută (RON/EURO) cu Raiffeisen Bank SA, cu următorii termeni şi condiţii principale, conform ofertei indicative emise de bancă în septembrie 2019: suma împrumutată – cel mult 18 milioane de lei; durata – maxim de 24 de luni de la data semnării contractului de credit; scop – finanţarea activităţii curente a societăţii, inclusiv prin emiterea de scrisori de garanţie bancară, deschiderii de acreditive şi rambursarea parţială a facilităţii de credit având ING Bank NV Amsterdam – Sucursala Bucureşti, în calitate de împrumutător conform contractului de credit nr. 10072/1 din 26 ianuarie 2011 şi actelor adiţionale care fac parte integrantă din acesta. Anul trecut, acţionarii societăţii au aprobat, prin vot secret exprimat, prelungirea mandatului administratorului şi membrului consiliului de administraţie al SC Şapte Spice SA, Nicolae Şerbănescu (48 de ani) domiciliat în municipiul Piteşti, pentru un mandat de patru ani începând cu data expirării valabilităţii mandatului curent, respectiv până la data de 30 aprilie 2023. De asemenea, a fost hotărâtă prin vot secret exprimat prelungirea mandatului administratorului şi preşedintelui consiliului de administraţie al societăţii, Gheorghe Frâncu (60 de ani), domiciliat în municipiul Piteşti, pentru un mandat de patru ani începând cu data expirării valabilităţii mandatului curent, respectiv până la data de 22 aprilie 2023. Acţionarii SC Şapte Spice SA l-au mandatat pe preşedintele consiliului de administraţie pentru a semna actul constitutiv actualizat al societăţii.

Societatea a constituit garanţii mobiliare şi imobiliare în favoarea băncii

Acţionarii SC Şapte Spice SA au aprobat de asemenea constituirea de garanţii în favoarea băncii de către societate aferente contractului de credit, astfel: ipotecă imobiliară şi mobiliară de prim rang pe unitatea de morărit şi panificaţie din Iaşi, proprietatea societăţii (teren, clădiri şi echipamente); construcţie (reprezentând moară plus siloz) edificată pe terenul cu suprafaţa construită la sol de 3.228 mp din Iaşi; teren în suprafaţă de 514 mp din Iaşi. Acţionarii SC Şapte Spice SA au mai decis constituirea de garanţii imobiliare şi mobiliare de prim rang pe unitatea de morărit şi panificaţie din Târgu Jiu, proprietatea societăţii (teren, clădiri şi echipamente) situată în municipiul Târgu Jiu, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 88, jud. Gorj, respectiv asupra următoarelor imobile: teren în suprafaţă de 2.371 mp (din care o suprafaţă de 2.227 mp teren categorie folosinţă „curţi construcţii” în proprietate exclusivă şi o suprafaţă de 144 mp teren categorie folosinţă „drum” proprietate în indiviziune) identificat cu numărul cadastral 36292 şi intabulat în Cartea Funciară nr. 36292 Târgu Jiu; construcţie (moară grâu) edificată pe terenul cu suprafaţa construită la sol 1.162 mp identificată cu număr cadastral 36292-C1 şi intabulată în Cartea Funciară nr. 36292 din Târgu Jiu. AGA de la SC Şapte Spice SA a mai aprobat constituirea de garanţii în favoarea băncii astfel: ipotecă mobiliară asupra tuturor conturilor curente deschise la unităţile băncii, pe numele societăţii; ipotecă mobiliară, de prim rang, asupra creanţelor prezente şi viitoare, izvorâte din contractele comerciale încheiate între societate şi unii dintre clienţii săi; ipotecă mobiliară asupra tuturor încasărilor aferente unor contracte comerciale încheiate de societate; ipotecă mobiliară prim rang de prioritate asupra disponibilităţilor viitoare constituite în conturile, denominate în RON sau în EUR, deschise de societate la bancă, la data semnării contractului de credit. S-a mai decis împuternicirea, în numele şi pe seama SC Şapte Spice SA, a lui Gheorghe Frîncu, în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie al societăţii, pentru a semna, furniza, negocia şi încheia în numele şi pe seama societăţii documentele de finanţare, contractul de credit şi contractele de ipotecă aferente garanţiilor constituite, inclusiv pentru a agrea creanţele care vor face obiectul ipotecii mobiliare, precum şi orice alte documente în legătură cu documentaţia de finanţare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare, acte adiţionale, scrisori privind comisioanele, cereri de tragere, instrucţiuni, comunicări, anexe, notificări, modificări sau prelungiri ale scadenţei creditului, modificări privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novaţii, modificări ale obligaţiilor societăţii, excluzând majorarea sumei facilităţii de credit mal sus menţionată şi suplimentarea garanţiilor).

Profitul net înregistrat de societate în 2019 rămâne nerepartizat

Recent a avut loc şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Şapte Spice SA, cu unanimitatea voturilor exprimate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, s-a decis: se ia act de şi se aprobă raportul de gestiune al consiliului de administraţie al societăţii pentru exerciţiul financiar pe anul 2019; se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor SC Şapte Spice SA pentru exerciţiul financiar al anului 2019; se ia act de raportul auditorului financiar privind situaţiile financiare ale anului 2019; se aprobă situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar 2019; se aprobă ca profitul net înregistrat de societate în exerciţiul financiar 2019, în valoare de 936.783 de lei să rămână nerepartizat; se aprobă programul de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020. A fost mandatat Cabinetul de avocatură Mateescu Cristiana Ana să îndeplinească toate formalităţile necesare în vederea depunerii, menţionării şi înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi s-a aprobat ca mandantul să poată împuternici orice altă persoană la alegerea sa exclusivă, cu executarea prezentului mandat. Preşedintele Consiliului de Administraţie al SC Şapte Spice SA va putea împuternici alte persoane cu ducerea la îndeplinire a prezentului mandat. În 2018, SC Şapte Spice SA a înregistrat, potrivit datelor depuse la Ministerul Finanţelor, o cifră de afaceri de circa 220 milioane de lei, venituri de 220 milioane de lei şi pierderi de 4,85 milioane de lei. Datoriile totale la 31 decembrie 2018 erau de 47,2 milioane de lei, iar activele imobilizate se ridicau la valoarea de circa 44,8 milioane de lei. SC Şapte Spice SA a avut în anul 2018 un număr mediu de salariaţi de 420 de persoane, iar tipul de activitate, conform clasificării CAEN, era „Fabricarea produselor de morărit”. Înfiinţată în anul 2007, SC Şapte Spice SA este unul dintre cei mai mari jucători din industria de morărit din România. În ultimii ani, compania a cunoscut o evoluţie impresionantă, ajungând în 2018 la o cotă de piaţă de 14%. SC Şapte Spice SA operează 4 mori în Râmnicu Vâlcea, Braşov, Iaşi şi Târgu Jiu, având o capacitate totală de măciniş de peste 200.000 de tone. Morile de la Râmnicu Vâlcea şi Iaşi sunt cele mai moderne din ţară, dotate cu tehnologie Buhler de ultimă generaţie.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *