SC Cetprest SRL Berbeşti va realiza în acest an venituri totale de 4 milioane de lei şi un profit brut de 74.000 de lei

Zilele trecute, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Cetprest SRL Berbeşti pe anul 2020. Veniturile totale propuse a se realiza în anul 2020 sunt în sumă de 4 milioane de lei, superioare cu suma de 301.890 de lei faţă de realizările anului 2019, reprezentând venituri din exploatare, respectiv din serviciile prestate potrivit contractelor încheiate potrivit prevederilor legale privind achiziţiile publice. Valoarea cheltuielilor totale a fost stabilită avându-se în vedere consumurile anului 2019, coroborat cu necesarul anului 2020 şi ţinând cont de constrângerile impuse de necesitatea încadrării în ţintele impuse. Cheltuielile totale de exploatare ale SC Cetprest SRL prevăzute pentru anul 2020 sunt în sumă de 3,92 milioane de lei, în creştere cu suma de 304.200 lei comparativ cu realizările din anul 2019. Profitul brut în 2020 va fi de 74.000 lei. Creşterea cheltuielilor în anul 2020, se localizează aproape în întregime la cheltuielile cu personalul, respectiv o creştere de 285.670 lei, respectiv cheltuielile cu salariile, ca urmare a creşterii salariului minim brut pe ţară garantat în plată la 2230 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2020. În structură, cheltuielile totale de exploatare prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, se prezintă după cum urmează: cheltuieli cu bunuri si servicii în sumă de 99.060 lei; cheltuieli cu personalul în sumă de 3,87 milioane de lei. SC Cetprest SRL are un capital social în sumă de 30.200 lei deţinut de asociaţi persoane juridice române cu capital integral sau majoritar de stat, respectiv CET Govora 90%, SC Servcet SA 5%, şi SC Prelcet SA 5%. Domeniul principal de activitate este încadrat în clasa CAEN 8121 – activităţi generale de curăţenie a clădirilor, celelalte activităţi desfăşurate de către SC Cetprest SRL sunt reprezentate de întreţinerea echipamentului de lucru, service pentru centralele electrice şi termice, reparare şi distribuţie lămpi de mină, demolări case şi defrişări arbori din faţa fronturilor de lucru, deservire gestiuni industriale, întreţinere utilaje şi benzi transportoare, sortare role şi recuperare material, activităţi de combatere împotriva incendiilor. În conformitate cu prevederile OG nr. 26/21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, SC Cetprest SRL avea obligaţia întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2020, precum şi estimările pentru următorii doi ani, respectiv anii 2021 si 2022. Din analiza documentaţiei înaintată de SC Cetprest SRL, rezultă că bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 a fost întocmit în conformitate cu prevederile din Ordonanţa nr. 11/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia şi art. 48 din Legea nr. 5/6 ianuarie 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020. Bugetul de venituri şi cheltuieli include activităţile desfăşurate la punctele de lucru din localităţile Berbeşti şi Alunu conform structurii organizatorice aprobate de adunarea generală a acţionarilor.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *