La data de 5 iunie 2020 va avea loc şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de la SC Sistemplast SA Râmnicu Vâlcea, în care se va aproba actualizarea structurii acţionariatului societăţii în conformitate cu procesul-verbal al licitaţiei organizată în data de 9 aprilie 2020, pentru valorificarea acţiunilor deţinute de SC Oltchim SA (în faliment) la SC Sistemplast SA, precum şi actul de adjudecare încheiat în data de 21 aprilie 2020. În tot cuprinsul actului constitutiv al SC Sistemplast SA, acţionarul SC Oltchim SA va fi înlocuit cu acţionarul SC Uzuc SA Ploieşti. Societatea din Ploieşti este membră a Grupului Serviciile Comerciale Române, alături de Sinterom Cluj Napoca, Contactoare Buzău, Chimcomplex Borzeşti, Iaşitex Iaşi, Nova Textile Bumbac Piteşti, Caromet Caransebeş, Someş Dej, Aisa Invest Cluj Napoca şi Inav Bucureşti. SC Uzuc SA Ploieşti este o companie din România producătoare de echipamente tehnologice sub presiune pentru industriile chimică, petrochimică şi energetică, precum şi autoclave pentru industria materialelor de construcţii. A fost înfiinţată în anul 1904, având ca obiect de activitate producerea de armament şi repararea de vagoane pentru calea ferată. Începând din anul 1962 compania produce echipamente tehnologice pentru industria petrochimică, metalurgică şi energetică. Activitatea SC Uzuc SA Ploieşti include proiectarea şi fabricarea de echipamente şi skiduri din oţel carbon, oţel inoxidabil pentru industria chimică, industria petrochimică, apă grea pentru centrale nucleare, metalurgice, ulei şi minerit, celuloză şi hârtie, industria alimentară, rulmenţi şi, de asemenea, piese de schimb, asistenţă tehnica şi service, montaj, reparaţii şi echipamente de pornire. În decursul ultimilor 40 de ani de experienţă în domeniul producerii de utilaje sub presiune, SC Uzuc SA Ploieşti a procesat o gamă largă de materiale specifice, precum: oţel carbon, oţel aliat, oţel inoxidabil, oţel refractar, elaborate conform standardelor româneşti şi internaţionale. Titlurile SC Uzuc SA Ploieşti sunt tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti. Principalul acţionar al companiei este societatea A1 Impex SRL, care deţine 83,71% din capitalul social.

SC Sistemplast SA va fi condusă de un administrator unic

În tot cuprinsul actului constitutiv al SC Sistemplast SA, consiliul de administraţie se va modifica, urmând ca activitatea societăţii să fie condusă de un administrator unic. Astfel, SC Sistemplast SA va fi administrată doar de un administrator unic. Administratorul unic va îndeplini un mandat de maxim 4 ani, poate fi reales, dar poate fi şi revocat de Adunarea Generală a Acţionarilor, anterior exercitării acestui mandat. În cazul absenţei temporare sau definitive a administratorului, Adunarea Generală a Acţionarilor va fi convocată de îndată pentru alegerea unui administrator. Atribuţiile administratorului unic al SC Sistemplast SA sunt următoarele: stabileşte direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; stabileşte sistemul contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare; numeşte şi revocă directorii şi le stabileşte remuneraţia; supraveghează activitatea directorilor; pregăteşte raportul anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia; introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei; aprobă structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie; emite decizii cu caracter obligatoriu pentru conducerea executivă şi celelalte structuri ale societăţii; duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor: pregăteşte documentaţia necesară desfăşurării Adunării Generale a Acţionarilor; prezintă Adunării Generale a Acţionarilor, anual, raportul de gestiune, bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi, bugetul de venituri şi cheltuieli necesar activităţii societăţii şi, ori de câte ori se cere, prezintă situaţia economico-financiară a societăţii; aprobă convocarea adunărilor generale ale acţionarilor ori de câte ori este cazul; dă mandat pentru negocierea contractul colectiv de muncă şi aprobă contractul colectiv de muncă; elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare; aprobă încheierea de acte juridice prin care societatea dobândeşte, înstrăinează, schimbă bunuri sau constituie drept garanţii titlurile societăţii, dacă valoarea acestora nu depăşeşte jumătate din valoarea totală a patrimoniului societăţii; aprobă contracte de împrumut bancar pe termen lung, inclusiv cele externe, şi stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente; aprobă asocierea cu persoane fizice sau juridice române sau străine în vederea constituirii de noi persoane juridice sau ca societăţi pentru realizarea unor obiective comune, în condiţiile legii.

Toţi membrii consiliului de administraţie al Sistemplast SA au demisionat

Acţionarii SC Sistemplast SA vor mai decide revocarea administratorilor Ion Adrian Ochia, Flavius Săndel  Bârsan şi Iuliana Simona Şerban, ca urmare a demisiei. Lista cu propuneri şi informaţiile cu privire la calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator al SC Sistemplast SA se află la dispoziţia acţionarilor, pe site-ul societăţii, începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, putând fi completată până la data de 25 mai 2020. Acţionarii SC Sistemplast SA vor mai stabili mandatul şi indemnizaţiei administratorului, numirea unei persoane din partea acţionarilor, pentru semnarea contractului de administrare cu administratorul numit, precum şi numirea unui auditor financiar extern, având în vedere că, la data de 31 mai 2020 încetează mandatul auditorului. Alte atribuţii ale administratorului unic al SC Sistemplast SA sunt următoarele: aprobă delegările de competenţă pentru preşedintele consiliului de administraţie care îndeplineşte şi funcţia de director general, în vederea executării conducerii operative a societăţii; hotărăşte închirierea, gajarea, ipotecarea, închiderea sau desfiinţarea unora sau mai multor unităţi ale societăţii comerciale, dacă valoarea acestora este mai mică de jumătate din valoarea activelor societăţii; hotărăşte cu privire la încheierea de acte juridice prin care societatea comercială să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul său, a căror valoare este mai mică de jumătate din valoarea contabilă a activelor societăţii comerciale la data încheierii actului juridic respectiv; stabileşte caracterul, natura şl întinderea datelor privind activitatea SC Sistemplast SA care sunt considerate confidenţiale; rezolvă orice altă problemă cu care a fost însărcinat de Adunarea Generală a Acţionarilor, precum şi orice alte atribuţii, scop în care are toate competenţele care rezultă din lege, din actul constitutiv sau din hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor; completează obiectul de activitate al societăţii; reprezintă SC Sistemplast SA în relaţiile curente şi juridice cu terţii; aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea de sucursale, filiale, agenţii, reprezentanţe sau alte unităţi similare atât în ţară, cât şi în străinătate, cu respectarea cerinţelor legale privind autorizarea şi publicitatea. Administratorul unic al SC Sistemplast SA poate să delege, în parte, atribuţiile arătate mal sus către directorul general sau executiv al societăţii. SC Sistemplast SA s-a înfiinţat în data de 12 februarie 1999, iar obiectul principal de activitate îl constituie producerea şi comercializarea articolelor din PVC şi polietilenă (tuburi, conducte, fitinguri şi accesorii). Capitalul social este în valoare de 7,7 milioane de lei, iar în 2016 şi-a completat obiectul de activitate cu efectuarea lucrărilor de mentenanţă şi reparaţii.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *