Pentru acest an,  Regia de Drumuri şi Poduri Vâlcea estimează venituri de 28,6 milioane de lei şi un profit de 500.000 de lei

Recent, consiliul de administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea a aprobat proiectul de buget pentru anul 2020. Pentru anul acesta, veniturile totale ale RAJDP Vâlcea sunt în sumă de 28,6 milioane de lei, cu următoarea structură: 28,595 milioane de lei sunt venituri din exploatare, respectiv lucrări de construcţii, modernizări, reparaţii curente şi capitale de drumuri şi poduri; 5.000 de lei reprezintă venituri financiare, respectiv dobânzi aferente disponibilităţilor băneşti aflate în conturile regiei, deschise la băncile comerciale, precum şi majorări şi penalităţi încasate de la beneficiarii regiei pentru sumele neîncasate în termenul scadent, etc. Cheltuielile totale aferente volumului de activitate pentru anul 2020 au fost fundamentate la nivelul de 28,1 milioane de lei, din care cheltuieli de exploatare în sumă de 27,95 milioane de lei, după cum urmează: cheltuieli materiale cu bunuri şi servicii în sumă totală de 13,84 milioane de lei, în diminuare cu suma de 9,89 milioane de lei comparativ cu cheltuielile realizate în anul 2019; cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate sunt în sumă de 450.000 de lei, în diminuare cu suma de 120.000 de lei faţă de nivelul realizărilor din anul 2019; cheltuielile cu personalul sunt în sumă de 12,73 milioane de lei, în creştere cu suma de 759.000 de lei faţă de cheltuielile înregistrate în anul 2019 (această creştere a cheltuielilor de natură salarială este justificată de Regia Autonomă Judeţeană Drumuri şi Poduri Vâlcea pe seama creşterii numărului de personal direct productiv în anul 2020 cu 5 salariaţi faţă de numărul mediu scriptic înregistrat la data de 31 decembrie 2019); cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, sunt în sumă de 361.000 de lei; cheltuielile cu contribuţiile datorate de angajator sunt în sumă de 267.000 de lei; alte cheltuieli de exploatare în anul 2020 sunt în sumă de 930.000 de lei, în creştere cu suma de 22.000 de lei faţă de anul 2019. Rezultatul brut al exerciţiului economico-financiar pe anul 2020 este estimat la un profit în sumă de 500.000 de lei şi este în concordanţă cu cifra de afaceri pe anul 2020, în sumă de 28,595 milioane de lei şi media ratei rentabilităţii înregistrate în ultimii ani.

RAJDP îşi propune să realizeze în 2020 investiţii de 1,6 milioane de lei

Pentru anul 2020, Regia Autonomă Judeţeană Drumuri şi Poduri Valcea îşi propune să realizeze investiţii în sumă de 1,6 milioane de lei, iar pentru următorii doi ani dotări în sumă de 1,1 milioane de lei anual, prin resurse financiare proprii, cât şi prin contribuţia Consiliului Judeţean Vâlcea, în funcţie de posibilităţile bugetului propriu al Judeţului Vâlcea. Fondurile de investiţii sunt utilizate pentru procurarea de utilaje specifice activităţii de construcţii şi reparaţii drumuri şi poduri, inclusiv achiziţionarea unei staţii de asfalt cu o capacitate de 160 de tone/oră, pentru care regia a plătit în anul 2019 avansul în sumă de 378.000 de lei, conform contractului de leasing. În prezent, regia deţine o staţie de producere a asfaltului cu o capacitate redusă, respectiv de 45 tone/oră, achiziţionată în anul 1997, care este amortizată integral şi prezintă un grad de uzură morală şi fizică ridicat. De menţionat că, în fiecare an, începând cu data amortizării complete, regia a efectuat reparaţii costisitoare din punct de vedere financiar, care au influenţat astfel preţul asfaltului produs pentru executarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a drumurilor din judeţul Vâlcea. Având în vedere starea tehnică în care se află circa 70% din reţeaua de drumuri judeţene, precum şi posibilitatea participării regiei la licitaţiile organizate la care sunt angrenate fonduri europene nerambursabile pentru reabilitarea unor drumuri judeţene, proiecte care sunt cuprinse în programul de reabilitare a acestora, se impune achiziţionarea unei staţii de producere a astfaltului cu o productivitate mai mare şi un nivel superior din punct de vedere al calităţii produselor fabricate. Datorită pierderilor înregistrate de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Valcea în anii 2013-2014, deficitul de cash-flow al regiei rămâne considerabil şi îngreuneaza reducerea în continuare a datoriilor şi atingerea echilibrului economico-financiar la nivelul întregii activităţi. Râmâne astfel o problemă deosebită achitarea plăţilor sau datoriilor restante înregistrate de RAJDP Vâlcea la finele anului 2019, ca de altfel şi în anii anteriori. Este şi motivul pentru care, prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2020, conducerea regiei şi membrii consiliului de administraţie şi-au propus reduceri moderate la acest indicator. Sumele pot fi reduse numai prin creşterea lichidităţilor regiei sau realizarea de profituri în perioada anilor 2020-2022, la nivelul pierderilor înregistrate în anii 2013-2014. O altă sursă de finanţare a capitalului de lucru al regiei în anii următori este reprezentată de majorarea liniei de credit contractată cu Banca Transilvania Sucursala Vâlcea şi încasarea de avansuri la contractele de lucrări perfectate cu beneficiarii lucrărilor executate de regie.

Productivitatea muncii pentru anul acesta, estimată la 144.000 lei/persoană

Luna trecută, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat obiectivele şi criteriile de performanţă ale membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pentru anul 2020. În conformitate cu prevederile din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, evaluarea performanţelor regiilor autonome de autoritatea publică tutelară se face anual sau semestrial şi vizează şi îndeplinirea obligaţiilor care revin administratorilor, conform contractului de mandat şi obiectivelor şi indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, aprobaţi de autoritatea publică tutelară. Potrivit prevederilor din contractele de mandat ale administratorilor RAJDP Vâlcea, coroborate cu cele din dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 131 din 24 martie 2017, criteriile şi obiectivele de performanţă se actualizează anual, în termen de maxim 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli, încheindu-se act adiţional la contractul de mandat. Având în vedere că obiectivele şi criteriile de performanţă s-au modificat în funcţie de bugetul aprobat pentru anul 2020, administratorii Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea au înaintat propunerea privind aprobarea indicatorilor de performanţă prin adresa din 11 februarue 2020. La finele anului 2020, RAJDP Vâlcea îşi prognozează să înregistreze plăţi restante în sumă de 1,73 milioane de lei şi creanţe restante în sumă de 1,35 milioane de lei. Productivitatea muncii pentru anul 2020, calculată atât în preţuri curente (mii lei/persoană), cât şi în preturi comparabile (mii lei/persoană) este estimată la nivelul de 144.000 de lei. Regia Autonomă Judeţeană Drumuri şi Poduri Vâlcea este constituită ca regie de interes judeţean care administrează şi execută construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor şi podurilor judeţene, indiferent de sursa de finanţare, în scopul desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 106/22 decembrie 2000 au fost date în administrarea Regiei Autonome Judeţeane Drumuri şi Poduri Vâlcea bunurile proprietate publică a judeţului Valcea, respectiv reţeaua de drumuri şi poduri, pentru care are obligaţia să asigure exploatarea eficientă în regim de continuitate şi permanenţă a bunurilor care fac obiectul dării în administrare. Nivelul cifrei de afaceri sau veniturilor totale, pentru anul 2020, a fost stabilit în corelaţie cu fondul de salarii şi cu creşterea productivităţii muncii, la suma de 28,6 milioane de lei. La stabilirea principalilor indicatori economico-financiari ai unei entităţi cu activitate economică, principala corelaţie care trebuie respectată este cea dintre fondul de salarii şi productivitatea muncii. Datorită unei mai bune organizări a proceselor de producţie, a creşterii gradului de utilizare a utilajelor şi a mijloacelor auto din dotare, regia a reuşit să se încadreze în devizele de execuţie a lucrărilor programate şi să obţină profit în anul 2019. La data întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, RAJDP Vâlcea avea acoperită cu contracte de lucrări circa 80% din cifra de afaceri pentru anul 2020.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *