Anul trecut, SC Ciech Soda România SA a înregistrat pierderi de 41,6 milioane lei din cauza ajustărilor de valoare ale imobilizărilor corporale

Zilele trecute, Consiliul de Administraţie al SC Ciech Soda România SA a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pentru data de 31 august 2020, la sediul societăţii din Râmnicu Vâlcea, pentru toţi acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei de 10 august 2020 (data de referinţă) în registrul acţionarilor. Ordinea de zi a AGA cuprinde următoarele proiecte de hotărâri: mandatarea lui Witold Urbanowski, director general al SC Ciech Soda România SA, să prezideze Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii, să semneze hotărârea adunării potrivit prevederilor din Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi a prevederilor din actul constitutiv al societăţii şi să efectueze, cu posibilitate de subdelegare, formalităţile cerute de legislaţia română pentru înregistrarea hotărârilor; prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare ale SC Ciech Soda România SA pentru anul fiscal 2019 (pe baza raportului Consiliului de Administraţie pentru anul 2019, raportului Auditorului financiar pentru anul 2019, precum şi aprobarea înregistrării pierderii aferente exerciţiului financiar 2019 ca „Rezultat reportat”); descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie, pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2019; numirea auditorului societăţii (se propune, pentru un mandat acordat pentru doi ani fiscali, 2020- 2021, Deloitte Audit SRL cu sediul în Bucureşti); luarea deciziei referitoare la revocarea membrilor Consiliului de Administraţie al SC Ciech Soda România SA, având în vedere expirarea mandatului de membru în consiliul de administraţie al lui Jakub Frackowiak la data de 09.02.2020 şi demisia din funcţia de membru în consiliul de administraţie a lui Hubert Kamola. Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al societăţii au dreptul de a solicita, în scris, introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României. Fiecare acţionar al SC Ciech Soda România SA, indiferent de nivelul participaţiei la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare înaintea datei de desfăşurare a adunării.

Pierderile din exploatare ale societăţii s-au cifrat la 37,9 milioane de lei

În cursul exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2019, SC Ciech Soda România SA a înregistrat pierdere din exploatare în valoare de 37,9 milioane de lei şi pierderi reportate în sumă de 284,23 milioane de lei la 31 decembrie 2019. De asemenea, la 31 decembrie 2019, societatea a înregistrat o pierdere netă în valoare de 41,6 milioane de lei (la 31 decembrie 2018, societatea a înregistrat profit în sumă de 24,54 milioane de lei), care se datorează în principal ajustărilor de valoare ale imobilizărilor corporale rezultate în urma reevaluării efectuate la 31 decembrie 2019. La 31 decembrie 2019, activul net al SC Ciech Soda România SA, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor societăţii este mai mic decât 50% din capitalul social, în conformitate cu Legea societăţilor nr. 31/1990. Atunci când se constată acest fapt, administratorii societăţii trebuie să convoace de îndată adunarea generală extraordinară a asociaţilor pentru a decide dacă societatea trebuie dizolvată. Dacă adunarea generală extraordinară a asociaţilor nu va hotărî dizolvarea societăţii, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exerciţiului financiar ulterior, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puţin egal cu cel al pierderilor care nu pot fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societăţii nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social. La data semnării acestor situaţii financiare nu există o rezoluţiune referitor la acest aspect. În data de 18 iunie 2019, SC Ciech Soda România SA a primit un fax din partea CET Govora, furnizor de abur industrial cu poziţie de monopol, cu o notificare de denunţare unilaterală a contractului comercial de vânzare-cumpărare a energiei termice – abur industrial, începând cu data de 18 septembrie 2019 şi, ca urmare, producţia de sodă calcinată a intrat în standby din data de 17 septembrie 2019, această stare continuând până la data publicării acestor situaţii financiare. Această decizie de a intra în starea de standby a fost cauzată de faptul că CET Govora a cerut – pentru continuarea furnizării aburului industrial, necesar în producţia de soda calcinată, în condiţiile în care aburul industrial este o componentă energetică esenţială pentru producţia de sodă calcinată – noile preţuri de abur la un nivel atât de ridicat, care ar fi împiedicat SC Ciech Soda România SA să efectueze operaţiuni profitabile dacă ar fi fost acceptate.

SC Ciech Soda România SA a realizat afaceri de 337 de milioane de lei

În anul 2019, SC Ciech Soda România SA a realizat o cifră de afaceri de 337 de milioane de lei, din care s-a materializat o pierdere netă de 41,6 milioane de lei. La data de 31 decembrie 2019, din acţionariatul societăţii, făceau parte Ciech din Polonia (cu o cotă de 98,7371% din capitalul social), AAAS (Agenţia de Administrare a Activelor Statului, cu o cotă de 0,0471%), persoane juridice (cu o cotă de 1,1743% din capitalul social), iar restul de 0,0416% din capital este deţinut de către acţionari persoane fizice. Din cauza intrării producţiei de sodă calcinată în starea de standby s-a hotărât şi suspendarea tuturor investiţiilor la SC Ciech Soda România SA. Societatea a început în anul 2019 realizarea noii strategii a Grupului Ciech pentru anii 2019-2021. Cu toate acestea, faptul că a introdus la 17 septembrie 2019 producţia de sodă calcinată în starea de standby, societatea a trebuit să reducă semnificativ sfera de contribuţie la strategia definită anterior a Grupului Ciech. SC Ciech Soda România SA urmează principiile şi orientările Grupului Ciech sub aspectul gestionării riscurilor şi continuă să dezvolte sistemul de management al riscului, care constituie un element semnificativ în susţinerea operaţiunilor sale. Acest proces urmăreşte identificarea continuă şi reducerea riscurilor care pot apărea şi introducerea unor mecanisme de recunoaştere, identificare şi gestionare adecvată a diverselor riscuri externe care afectează creşterea viitoare a valorii Grupului Ciech, astfel încât acestea să fie neutre faţă de implementarea obiectivelor strategice. Sistemul de management al riscului din cadrul Grupului Ciech este un set organizat de principii şi orientări generale, care definesc modul în care trebuie gestionate riscurile la care este expus Grupul Ciech. Sistemul stabileşte responsabilitatea pentru implementarea acestor principii în cadrul Grupului Ciech. Obiectivul sistemului este de a pune bazele introducerii metodelor, procedurilor, cerinţelor şi rapoartelor de management al riscului pentru menţinerea riscului Grupului Ciech la un nivel acceptabil. Managementul riscului este un instrument care susţine conducerea SC Ciech Soda România SA în administrarea zilnică a Grupului şi monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern şi audit intern. Obiectivele managementului riscului sunt implementate prin: abordarea sistematică a identificării tuturor riscurilor, sprijinirea alocării resurselor prin stabilirea priorităţilor pentru riscuri, selectarea şi implementarea celei mai bune strategii de management al riscului, monitorizarea, analiza şi raportarea riscurilor ţinând cont de toate efectele potenţiale ale riscurilor existente. Societatea avea în anul 2019 anumite tranzacţii de vânzare şi de cumpărare într-o altă monedă decât valuta naţională şi în scopul protejării împotriva riscului fluctuaţiei de curs valutar au utilizat un mecanism natural de acoperire a riscului de potrivire a fluxurilor de valută străine cu ieşirile ca atenuant al riscului.

Investiţiile finalizate şi puse în funcţiune în 2019 au fost de 7,89 milioane lei

Investiţiile finalizate şi puse în funcţiune de SC Ciech Soda România SA în anul 2019 au avut o valoare totală de 7,89 milioane de lei. Societatea a desfăşurat relaţii comerciale de credit numai cu Sucursala Ciech în România, pentru care decontările se fac în termen de 50 de zile. Soldurile de creanţe sunt monitorizate permanent şi nu expun societatea la riscul unor obligaţii neîncasabile. Până la 17 septembrie 2020, activitatea comercială a SC Ciech Soda România SA s-a concentrat în principal pe vânzarea de sodă calcinată către Sucursala din România, care, la rândul ei, revinde mărfurile pe piaţa externă. Pe măsură ce a intrat în starea de stand-by la producţia de sodă calcinată nu s-au putut continua operaţiunile principale referitoare la producţia şi vânzările de sodă calcinată – aşadar de la această dată a încetat producţia de sodă. Prin urmare, SC Ciech Soda România SA s-a concentrat asupra producţiei şi vânzării de silicaţi în această perioadă. Riscul aprovizionării SC Ciech Soda România SA cu energie termică a fost estimat întotdeauna ca un risc mare. Acest risc s-a materializat în cursul anului 2019, când SC Ciech Soda România SA a primit un comunicat din partea CET Govora, de denunţare unilaterală a contractului comercial de vânzare-cumpărare a energiei termice. În lunile următoare anului 2019, SC Ciech Soda România SA a purtat un dialog intens cu CET Govora, cu proprietarul lui – Consiliul Judeţean Vâlcea şi consilierii judeţeni, precum şi cu reprezentanţii Guvernului României, pentru a încerca să aducă o rezoluţie în această problemă. Situaţia politică instabilă din România, Guvernul fiind schimbat de doua ori în această perioadă, a împiedicat părţile să ajungă la soluţii pozitive pentru viitorul imediat al societăţii. Pandemia de coronavirus a contribuit, de asemenea, la absenţa oricăror soluţii viabile la negocierile privind preţul aburului, cu impact negativ asupra situaţiei economice actuale şi viitoare a României şi a SC Ciech Soda România SA. Din cauza intrării începând cu 17 septembrie 2019 a producţiei de sodă calcinată în starea de Standby, menţionată mai sus, lipsa de soluţii pozitive pentru viitorul companiei şi din cauza faptului că SC Ciech Soda România SA nu mai a putut suporta costurile menţinerii întregii forţe de muncă pentru producţia de sodă calcinată în starea de stand-by, începând cu 1 aprilie 2020 societatea a fost obligată să implementeze oferta de plecare la cerere pentru 72% dintre angajaţii săi şi a realizat pe data de 13 mai 2020 procedura de concediere colectivă prin care a disponibilizat 13% din angajaţii societăţii, cei care nu au depus cereri pentru oferta de plecare la cerere. Numărul limitat de angajaţi care rămân în cadrul companiei de astăzi sunt alocaţi în principal pentru sprijinirea producţiei de silicaţi şi pentru întreţinerea instalaţiilor de producţie a sodei calcinate, pentru a se asigura că fabrica de sodă calcinată poate reporni imediat după ce se termină starea de stand-by. Pe data de 28 mai 2020, Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor SC Ciech Soda România SA a ratificat toate deciziile consiliului de administraţie al societăţii, luate în legătură cu intrarea producţiei de sodă calcinată în starea de standby.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *