Cinci firme sunt interesate de închirieri sau concesionări de terenuri în parcurile industriale din Drăgăşani şi Bălceşti

Potrivit unei informări a conducerii SC Parc Ind Vâlcea SA, la această dată sunt scoase la licitaţie, în vederea închirierii cu sau fără constituirea dreptului de superficie, primele parcele de teren din Parcul Industrial Drăgăşani pentru investiţii green field fără constituirea dreptului de superficie pe terenul folosit, pentru edificarea unor capacităţi de producţie, servicii sau centre logistice multifuncţionale, toate numite generic unităţi, potrivit prevederilor Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. În acest sens au fost vândute 4 dosare de prezentare (caiete de sarcini), pentru trei parcele de teren din Parcul Industrial Drăgăşani, urmând procedura de licitaţie publică cu oferta în plic. În anul 2020, se vor dezmembra în loturi, pentru scoaterea la licitaţie publică prin închiriere sau superficie a primelor parcele de teren din Parcul Industrial Bălceşti. Este important de menţionat că, în prezent, sunt înregistrate 4 scrisori de intenţie pentru închiriere sau concesionare în Parcul Industrial Drăgăşani pentru o suprafaţă de teren de 41.500 de metri pătraţi şi o scrisoare de intenţie pentru Parcul Industrial Bălceşti, pentru o suprafaţă de teren de 13.000 de metri pătraţi şi sunt în derulare o serie de negocieri şi cu alte societăţi comerciale. În acest scop se iniţiază o campanie susţinută de promovare şi atragere de investitori şi se urmăreşte o corelare a efortului investiţional cu cererile şi gradul de ocupare al celor două locaţii, pentru care vor continua acţiunile de creştere a vizibilităţii parcurilor, de prezentare şi negocieri cu potenţiali investitori interesaţi şi cu instituţii. SC Parc Ind Vâlcea SA este o persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni, toate acţiunile fiind deţinute de unităţile administrativ-teritoriale reprezentate prin Consiliul Judeţean Vâlcea, Consiliul Local al Municipiului Drăgăşani şi Consiliul Local al Oraşului Bălceşti, ca persoane juridice de drept public, activitatea fiind desfăşurată în conformitate cu legile române şi actul constitutiv. Obiectul de activitate al societăţii este realizarea şi operarea parcurilor industriale, efectuarea de acte de comerţ corespunzătoare şi necesare realizării obiectului de activitate stabilit prin actul constitutiv al societăţii, etc.

De la înfiinţare şi până în prezent, societatea nu a realizat deloc venituri

Conform înregistrării de la Oficiul Registrului Comerţului, capitalul social al SC Parc Ind Vâlcea SA este de 3,2 milioane de lei, reprezentând contravaloarea a 320.000 de acţiuni cu o valoare de 10 lei/acţiune – capital subscris în întregime din aportul acţionarilor stabilit prin hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea şi prin hotărârile Consiliului Local Dragăşani şi Bălceşti, după cum urmează: Judeţul Vâlcea – 160.000 de acţiuni reprezentând 50%; Municipiul Drăgăşani – 80.000 de acţiuni reprezentând 25%; oraşul Bălceşti – 80.000 de acţiuni reprezentând 25%. De la înfiinţare şi până în prezent societatea nu a realizat venituri din activitatea de bază (concesionare şi administrare parcele de teren) şi a desfăşurat activităţi de management de proiect, pentru activităţi specifice necesare realizării celor două parcuri industriale din oraşele Dragăşani şi Bălceşti, precum şi de gestiune curentă financiar-contabilă, veniturile realizate în anul 2019, în sumă de 2500 de lei reprezentând venituri financiare constituite din penalităţi încasate şi din vânzarea unor dosare de prezentare. Având în vedere că, în anii precedenţi nu au existat resursele financiare necesare pentru finanţarea obiectivelor de investiţii asigurate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale acţionare, pentru a realiza şi finaliza toate lucrările de amenajare a infrastructurii şi de asigurare a utilităţilor necesare a fost alocată suma de 3 milioane de lei, reprezentând 8% din valoarea celor două proiecte, astfel că nu sunt întrunite condiţiile minime pentru a deveni operaţionale şi să prezinte atractivitate pentru realizarea de investiţii. În aceste condiţii, până în prezent, societatea nu a putut trece la concesionarea sau închirierea de teren, activităţi de bază pentru realizarea de venituri. Programul de investiţii al SC Parc Ind Vâlcea SA, aprobat pentru anul 2019, a necesitat o finanţare de 4,4 milioane de lei, din care s-a realizat suma de 317.005 lei. La Parcul Industrial Drăgăşani valoarea totală a proiectului este de 25,95 milioane de lei (5,9 milioane de euro), conform studiului de fezabilitate care a stat la baza întocmirii documentaţiei pentru obţinerea titlului de Parc Industrial, fiind în stadiul de asigurare a utilităţilor şi infrastructurii. La această dată există negocieri şi corespondenţă între conducerea SC Parc Ind Vâlcea SA, Primăria Drăgăşani şi potenţialii investitori care au manifestat oficial intenţia de a desfăşura activităţi în această locaţie. Având în vedere că rezidenţii parcurilor industriale pot beneficia de prevederile Legi nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, societatea administrator, prin reprezentanţii legali asigură sprijin în vederea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru aceste facilităţi.

Veniturile estimate în acest an sunt de 271.344 de lei şi un profit de 250 de lei

În anul 2020 veniturile totale estimate ale SC Parc Ind Vâlcea SA sunt în sumă de 271.344 de lei şi reprezintă venituri din exploatare constituite din redevenţe şi chirii şi venituri din producţia de imobilizări, respectiv sume care urmează a fi asigurate de acţionari pentru realizarea obiectivelor prevăzute pentru acest an. Cheltuielile aferente volumului de activitate pe anul 2020 au fost fundamentate la nivelul de 271.094 lei, din care: cheltuieli materiale cu bunuri şi servicii în sumă totală de 48.500 de lei, vor fi efectuate pentru achiziţionarea de materiale consumabile, cheltuieli materiale de natura obiectelor de inventar, utilităţi şi cheltuieli cu alte servicii executate de terţi; iar cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate sunt în sumă de 3.000 de lei; cheltuielile cu personalul sunt în sumă de 175.594 de lei (din care, cheltuieli de natură salarială în sumă de 63.594 de lei reprezintă fondul de salarii pentru un economist şi o persoană cu studii corespunzătoare, justificată de necesitatea acoperirii eficiente a activităţilor şi respectarea separării atribuţiilor societăţii, respectiv achiziţii, contracte, marketing, control financiar preventiv); alte cheltuieli de exploatare în sumă de 44.000 de lei, reprezentând cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale. Rezultatul brut al exerciţiului economico-financiar al SC Parc Ind Vâlcea SA pentru anul 2020 este estimat la suma 250 de lei. De menţionat că proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 la SC Parc Ind Vâlcea SA a fost avizat în şedinţa consiliului de administraţie din data de 7 martie 2020 şi aprobat în Adunarea Generală a Acţionarilor convocată în data de 21 martie 2020. La Parcul Industrial Bălceşti, valoarea totală a proiectului este de 11,66 milioane de lei, conform studiului de fezabilitate care a stat la baza întocmirii documentaţiei pentru obţinerea titlului de parc industrial, la această dată fiind în stadiul de asigurare utilităţi şi infrastructură, respectiv: a fost elaborat şi aprobat regulamentul de organizare şi funcţionare al parcului industrial; este elaborată şi aprobată structura dosarelor de prezentare în vederea închirierii prin licitaţie publică cu ofertă în plic a parcelelor de teren pentru investiţii green-field pe terenul folosit pentru edificarea unor capacităţi de producţie, servicii sau centre logistice multifuncţionale, potrivit Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. Conducerea SC Parc Ind Vâlcea SA propune continuarea amenajării celor două locaţii, respectiv lucrări de sistematizare şi dezvoltare a infrastructurii şi utilităţilor, pentru a atinge standardul minim de amenajare, astfel încât să devină operaţionale şi să prezinte atractivitate pentru realizarea de investiţii. Programul de investiţii, parte componentă a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al SC Parc Ind Vâlcea SA are în vedere proiectele din studiile de fezabilitate pentru cele două parcuri industriale şi realizarea investiţilor etapizat, până în anul 2022. Având în vedere că prin programul investiţional valoarea celor două proiecte se ridică la 37,61 milioane de lei, pentru anul 2020, conform programului de investiţii, necesarul de finanţare este de 4,4 milioane de lei, la acelaşi nivel cu anul 2019, sursele posibile fiind bugetele locale, direct sau prin capitalizarea SC Parc Ind Vâlcea SA sau alte surse de finanţare atrase.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *