SC Univers SA a înregistrat, în primul semestru din acest an venituri în scădere cu 60% faţă de perioada similară din 2019

Conform raportului administratorilor SC Univers SA Râmnicu Vâlcea, societatea a realizat în primul semestru din acest an venituri de 1,84 milioane de lei (în scădere cu 60% faţă de perioada similară a anului trecut) şi un profit net de 864.000 de lei. Imobilele deţinute de SC Univers SA în vederea închirierii sunt reclasificate în „investiţii imobiliare”, conform legislaţiei financiar-fiscale în vigoare. Terenurile sunt înregistrate la valoarea de 107.445 de lei, nu se calculează amortizare şi nici nu s-au constituit deprecieri. La sfârşitul semestrului I al anului 2020, SC Univers SA are disponibilităţi băneşti în sumă de 2,83 milioane de lei, mai mici faţă de disponibilităţile de 4,7 milioane de lei de la începutul anului. Acest fapt se datorează plăţilor de dividende. Societatea nu a avut angajate şi nu a angajat nici în 2020 credite bancare sau împrumuturi. De asemenea, au existat evenimente importante care au generat un impact asupra raportărilor contabile semestriale, respectiv efectele negative ale manifestării pandemiei de Coronavirus. SC Univers SA apreciază că, în următoarele 6 luni ale exerciţiului 2020, există riscuri şi incertitudini majore care să afecteze rezultatele, cauzate în principal de contextul pandemiei Covid-19. La data de 31 decembrie 2019, SC Univers SA a realizat venituri totale de 4,85 milioane de lei, din care, din activitatea de bază (închirieri de spaţii), în sumă de 3,367 milioane de lei, şi alte venituri din exploatare în sumă de 74.964 de lei. La 31 decembrie 2019, SC Univers SA a realizat cheltuieli de exploatare în sumă de 1,42 milioane de lei. Din profitul brut al anului 2019 s-a constituit un provizion în sumă de 38.265 de lei, pentru fondul de participare a salariaţilor, conducerii executive şi membrilor CA la profit. La 31 decembrie 2019, imobilizările corporale ale SC Univers SA sunt în valoare brută de 12,51 milioane de lei, reprezentate de: terenuri (107.445 de lei); construcţii (850.200 de lei); instalaţii tehnice şi maşini (571.866 de lei); alte instalaţii, utilaje şi mobilier (14.680 de lei); investiţii imobiliare (10,972 milioane de lei).

Univers SA a acordat un împrumut de 1,3 milioane lei societăţii Flaros SA

În primul semestru al anului 2020 au existat tranzacţii între părţile afiliate, respectiv SC Univers SA a acordat un împrumut cu dobândă, în valoare de 1,3 milioane de lei societăţii Flaros SA, fără a fi afectată poziţia financiară sau rezultatele emitentului în această perioadă. La 30 iunie 2020, veniturile din exploatare sunt în sumă de 1,5 milioane de lei, în structura lor cuprinzând: venituri din închirieri de 1,5 milioane de lei; alte venituri din exploatare de 8.270 de lei. Cifra de afaceri netă înregistrată de SC Univers SA în semestrul I 2020 este în sumă de 1,5 milioane de lei, în scădere cu 9,75% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Profitul brut din exploatare realizat în semestrul I 2020 este în sumă de 880.989 de lei, înregistrând o scădere de 35,92% faţă de anul precedent. La capitolul alte venituri din exploatare societatea a înregistrat suma de 8.270 de lei. Veniturile financiare ale SC Univers SA, în sumă de 332.209 lei, se compun din: venituri din dobânzi la depozitele financiare ale societăţii de 18.891 de lei; venituri din investiţii financiare cedate de 313.284 de lei; venituri din interese de participare 34 lei, reprezentând dividende cuvenite de la societăţile unde se deţin acţiuni. În semestrul I 2020 societatea nu a achiziţionat valori mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţa reglementată (BVB). Cheltuielile financiare în sumă de 255.006 lei, reprezintă diferenţa între cheltuielile în sumă de 774.446 lei înregistrate la scoaterea din evidenţă a acţiunilor deţinute la SPIT Bucovina ca urmare a vânzării acestora şi veniturile, în sumă de 519.440 de lei, înregistrate la anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea acestor acţiuni în anii precedenţi. Din punct de vedere al lichidităţii şi cash-flow-ului, SC Univers SA şi-a păstrat expunerea la nivel minim, depinzând doar de încasarea la timp a sumelor de bani reprezentate de refacturarea utilitarilor şi facturarea chiriilor. Societatea nu înregistrează creanţe mai mari de 60 de zile de la chiriaşii societăţii. Scăderea veniturilor din chirii este un factor de risc prin care se pot afecta veniturile din activitatea de bază. Având în vedere efectele negative ale manifestării pandemiei de Coronavirus, în primele 6 luni al anului 2020 veniturile din chirii ale SC Univers SA, comparativ cu BVC-ul pe anul 2020, au scăzut cu 211.685 de lei, ceea ce a condus la diminuarea profitului brut cu 207.438 de lei, respectiv a profitului net cu 205.276 de lei. Conform deciziei nr. 619/03 iunie 2015 emisă de către BVB, începând cu data de 5 iunie 2015, acţiunile societăţii se tranzacţionează pe Sistemul Alternativ de Tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti, simbol UNVR.

În semestrul II al anului 2020 veniturile pot să scadă semnificativ

În condiţiile actualului mediu socio-economic, caracterizat prin schimbări majore şi imprevizibile cauzate de contextul pandemiei Covid-19, în semestrul II al anului 2020 veniturile din activitatea de bază ale SC Univers SA pot să scadă semnificativ. Incertitudinile cu privire la reluarea normală a activităţii chiriaşilor până la finalul anului 2020 sunt foarte mari, riscul de a se produce o reducere a activităţilor economice fiind accentuat. În semestrul I 2020, SC Univers SA a achitat la timp obligaţiile financiare aferente perioadei, neavând obligaţii restante. În semestrul I Consiliul de Administraţie al SC Univers SA a avut următoarea componenţă: Răduţ Dumitru – preşedinte, Stegaru Antoaneta şi Baluna Radu Nicolae – membri. În perioada raportată societatea nu a făcut majorări de capital social, nu a emis acţiuni şi nu şi-a răscumpărat propriile acţiuni. Drepturile deţinătorilor de valori mobiliare nu au suferit modificări, valoarea nominală a unei acţiuni fiind de 2,5 lei. La SC Univers SA, nu au avut loc tranzacţii semnificative. În semestrul I al anului 2020 nu au avut loc fuziuni sau reorganizări. Societatea nu deţine filiale şi nici societăţi controlate. Menţionam că situaţiile financiare ale SC Univers SA la data de 30 iunie 2020 nu au fost auditate. În anul 2019, SC Univers SA a primit cu titlu gratuit de la Banca Transilvania un număr de 136.960 de acţiuni. De asemenea, a achiziţionat un număr de 491.389 de acţiuni la Banca Transilvania, costul de achiziţie fiind de 1,25 milioane de lei şi a vândut un număr de 550.000 de acţiuni la SIF Banat Crişana, în valoare de 1,18 milioane de lei, la preţ mediu de 2,15 lei/acţiune. La 31 decembrie 2019, SC Univers SA a înregistrat ajustări de reluat pe venituri suma de 626.001 lei. Societatea are constituite din anii precedenţi provizioane pentru deprecierea creanţelor în sumă de 656.683 de lei. Valoarea numerarului din casierie şi al conturilor la bănci, inclusiv investiţiile pe termen scurt şi dobânzile de încasat, era de 2,94 milioane de lei. La data de 31 decembrie 2019, SC Univers SA înregistra disponibilităţi băneşti proprii plasate în depozite bancare în sumă 2,55 milioane de lei. În anul 2019 o parte dintre disponibilităţile băneşti au fost investite pe piaţa de capital, respectiv în acţiuni cotate la BVB. SC Univers SA are depozite constituite la Banca Transilvania şi Banca Comercială Română (garanţii chiriaşi). Din totalul disponibilităţilor băneşti plasate în depozite bancare, suma de 387.482 de lei reprezintă garanţiile contractuale depuse de locatari, pentru care s-au constituit depozite bancare. Pentru inventarierea anuală a patrimoniului, conducerea SC Univers SA a emis decizia nr. 714/18 noiembrie 2019, iar în urma inventarierii, conform procesului verbal, nu au rezultat diferenţe. u���ۮ

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *